Contabilitatea Instituțiilor Publice

Curs
8/10 (12 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 136 în total
Cuvinte : 55081
Mărime: 195.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Hlaciuc, Florin Boghian
CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Prof. univ. dr. Elena Hlaciuc ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 4

1.1. Consideratii notionale privind bugetul 4

1.2. Principiile bugetare 5

1.3. Organizarea sistemului bugetar în România 8

1.3.1. Sfera de activitate si institutiile publice implicate 8

1.3.2. Organizarea sistemului bugetar în România 10

1.3.3. Clasificatia bugetara - cadrul unic deElena Hlaciuc prezentare a veniturilor si cheltuielilor publice 14

1.3.4. Ordonatorii de credite - rol si responsabilitati 22

1.4. Procedura bugetara 23

CAPITOLUL 2 27

CONTABILITATEA CAPITALURILOR INSTITUTIILOR PUBLICE 27

2.1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII 27

2.1.1. Fondurile institutiei publice 27

2.1.2. Rezervele din reevaluare 29

2.1.3. Contabilitatea rezultatelor institutiei publice 30

2.1.4. Fonduri cu destinatie speciala 32

2.2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 33

2.3. Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor asimilate 34

2.3.1. Împrumuturile din emisiunea de obligatiuni 37

2.3.2. Împrumuturi interne si externe contractate sau garantate de stat 38

2.3.3. Împrumuturi contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale 38

CAPITOLUL 3 40

CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE DETINUTE DE INSTITUTIILE PUBLICE 40

3.1. Contabilitatea activelor active fixe necorporale 40

3.1.1. Completari conform cerintelor IPSAS - urilor 42

3.2. Contabilitatea activelor active fixe corporale 42

3.2.1. Terenurile si amenajarile la terenuri 43

3.3. Contabilitatea activelor active fixe financiare 55

3.4. Contabilizarea avansurilor acordate pentru activele fixe în institutiile publice 56

CAPITOLUL 4 57

CONTABILITATEA STOCURILOR 57

4.1. Contabilitatea stocurilor destinate utilizarii în procesul de productie 58

4.1.1. Evaluarea stocurilor ce participa la procesul de productie la intrarea în gestiune 59

4.2. Stocuri rezultate în urma unui proces de productie 60

4.3. Stocurile destinate vânzarii 61

4.3.1. Marfurile 61

4.3.2. Ambalajele 62

4.3.3. Reducerile comerciale si financiare 62

4.4. Stocuri de materiale aflate la terti spre prelucrare 62

4.5. Materiale utilizate de institutii pentru cercetare sau pentru reprezentare 63

4.6. Ajustari pentru deprecierea stocurilor 63

CAPITOLUL 5 64

CONTABILITATEA RELATIILOR CU TERTII 64

5.1. Notiuni teoretice despre relatiile cu tertii; clasificare 64

5.2. Evaluarea creantelor si datoriilor 65

5.3. Organizarea contabilitatii relatiilor cu tertii 66

5.3.1. Contabilitatea relatiilor cu furnizorii si clientii 66

5.3.2. Contabilitatea decontarilor cu personalul 74

5.3.3. Contabilitatea contributiilor la asigurari sociale, protectia sociala si asimilate 77

5.3.4. Creante si datorii fiscale 83

5.3.5. Decontari-fonduri de la Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD) 87

5.3.6. Contabilitatea decontarilor 88

CAPITOLUL 6 89

CONTABILITATEA TREZORERIEI INSTITUTIILOR PUBLICE 89

6.1. Prezentarea generala si structura trezoreriei 89

6.2. Contabilitatea încasarilor si platilor efectuate prin conturi la trezoreria statului si banci 90

6.2.1. Contabilitatea încasarilor si platilor prin conturile la banci 90

6.3. Contabilitatea mijloacelor banesti în numerar 91

6.4. Contabilitatea altor valori de trezorerie 92

6.5. Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie 92

6.6. Contabilitatea operatiunilor de încasari si plati din venituri proprii 92

6.7. Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 93

CAPITOLUL 7 94

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INSTITUTIILOR PUBLICE 94

7.1. Contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice 94

7.1.1. Delimitari privind cheltuielile institutiilor publice 94

7.1.2. Clasificarea cheltuielilor institutiilor publice 96

7.1.3. Fazele efectuarii cheltuielilor 99

7.1.4. Continutul economic al conturilor de cheltuieli 100

CAPITOLUL 8 101

RAPORTARILE CONTABILE ÎN INSTITUTIILE PUBLICE 101

8.1. Inventarierea generala a patrimoniului 101

8.2. Întocmirea balantei de verificare sintetice 106

8.3. Întocmirea situatiilor financiare 106

8.3.1. Bilantul contabil 107

8.3.2. Contul de rezultat patrimonial 108

8.3.3. Situatia fluxurilor de trezorerie 109

8.3.4. Situatia modificarilor în structura activelor/capitalurilor 109

8.3.5. Anexele la situatiile financiare 109

Extras din document

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA

1.1. Consideratii notionale privind bugetul

Aliniindu-se reformei generale românesti, finantele publice au parcurs trei stadii de remodelare si armonizare cu noile accente pe care economia nationala le primeste. Acestea sunt marcate de cele trei legi specifice domeniului atragerii si gestionarii banului public:

legea nr. 10/1991 care stabilea noul raport al finantelor publice cu bugetul public national, în sensul precizarii competentelor finantelor publice în legatura cu elaborarea si executia bugetului, stabilirea si încasarea veniturilor statului, utilizarea mijloacelor financiare publice si respectiv controlul modului de folosire a acestora;

legea nr. 72/1996 în care se expliciteaza gestionarea resurselor financiare publice printr-un sistem unitar de bugete cuprinzând bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele institutiilor publice cu caracter autonom;

legea nr. 500/2002, în vigoare în prezent, a introdus conceptul de buget general consolidat care reprezinta ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, agregate pentru a forma un tot unitar. Agregarea si consolidarea au drept scop eliminarea transferurilor efectuate între bugetele componente în vederea identificarii corecte a fluxurilor financiare de formare a veniturilor statului destinate repartizarii în functie de nevoia sociala si în concordanta cu politica financiara a anului la care se refera.

Asadar, resursele financiare publice sunt gestionate prin intermediul bugetului care, în procesul elaborarii si functionarii ulterioare si-a evidentiat trei principale modalitati de abordare si anume:

juridica. Potrivit acesteia, bugetul este un act în care se înscriu veniturile si cheltuielile probabile ale statului, pe o perioada determinata de timp, de regula un an. Conform legii finantelor publice el necesita autorizarea prealabila a puterii legislative, aceasta implicând elaborarea legii bugetului pentru fiecare an de catre Parlament. Având la baza o lege, bugetul are caracter obligatoriu pentru exercitiul bugetar la care se refera. El aste un document oficial în care sunt înscrise nivelurile aprobate ale cheltuielilor, marimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispozitia statului si perioada de timp la care se refera;

economica. Din acest punct de vedere bugetul reflecta relatii economice, exprimate în bani, ce iau nastere în procesul repartitiei produsului intern brut pentru îndeplinirea functiilor si sarcinilor statului, în conformitate cu obiectivele politicii economice, sociale sau de alta natura, promovate pentru o anumita perioada. Concret, aceste relatii se manifesta în procesele de mobilizare a resurselor banesti la dispozitia statului si de repartizare a acestora, elementul hotarâtor pentru nivelul indicatorilor înscrisi în buget fiind volumul produsului intern brut sau, cu alte cuvinte nivelul de dezvoltare economica al tarii respective;

financiara. Bugetul este un plan financiar la nivel macroeconomic care realizeaza previzionarea:

– pe termen scurt, deoarece estimeaza veniturile si cheltuielile publice pe timp de un an;

– pe termen mediu, prin elaborarea bugetelor-program de regula în domeniul investitiilor publice.

Rolul bugetului se manifesta mai ales pe plan financiar si economic. Pe plan financiar, bugetul este cel care asigura atragerea si dirijarea resurselor financiare necesare îndeplinirii functiilor si sarcinilor statului, iar în domeniu economic rolul sau se traduce prin utilizarea pârghiilor economico-financiare, ca instrumente de influentare a conjuncturii economice. Pentru îndeplinirea menirii bugetului general consolidat, în procesele de elaborare, executie si control, el realizeaza conexiunea tuturor celor implicati în economia nationala: întreprinderi publice, private, institutii din sfera nemateriala (învatamânt, sanatate, cultura), populatie si diversi parteneri externi.

Concluzionând, bugetul este un act previzional obligatoriu ce compara veniturile si cheltuielile aferente perioadei la care se refera. El trebuie sa reflecte cât mai real resursele ce pot fi atrase si destinatia acestora, precum si sa permita, în procesul executiei bugetare, compararea veniturilor încasate cu cheltuielile efectuate, în contextul analizarii veniturilor pe surse de provenienta si a cheltuielilor pe destinatii. Pentru îndeplinirea acestor cerinte la elaborarea si executia bugetului, trebuie respectate principiile bugetare, explicitate si în legea nr. 500/2002 si anume: universalitatea, publicitatea, unitatea, anualitatea, specializarea bugetara si unitatea monetara.

1.2. Principiile bugetare

Conform legii finantelor publice, principiile generale bugetare se adapteaza la specificul fiecarui buget. Aplicarea lor difera de la tara la tara si de la o perioada la alta în cadrul aceluiasi stat, în functie de conditiile concrete ale economiei respective cât si de prioritatile si obiectivele politicii acestuia.

Principiul universalitatii presupune înscrierea în buget a sumelor globale ale veniturilor si cheltuielilor publice, chiar în conditiile în care realizarea veniturilor publice presupune efectuarea unor cheltuieli prealabile. Cu alte cuvinte, nu pot fi compensate veniturile bugetare cu cheltuielile aferente acestora. În buget veniturile trebuie sa figureze cu sumele lor brute, iar cheltuielile cu sumele lor totale, astfel încât sa se ofere posibilitatea puterii legislative (Parlamentul) sa cunoasca veniturile totale pe care statul urmeaza sa le încaseze precum si destinatia pe care acestea o vor primi.

Aplicarea stricta a acestui principiu conduce la elaborarea unui buget brut care permite analiza corelatiilor existente între diferitele categorii de venituri si cheltuielile aferente lor.

În practica, cerintele acestui principiu nu sunt întotdeauna respectate astfel ca, în unele cazuri s-a trecut la elaborarea de bugete mixte, unde veniturile si cheltuielile unor institutii figureaza cu sumele lor totale, iar altele numai cu soldurile dintre veniturile posibile si cheltuielile aferente lor. Astfel de venituri si cheltuieli ce se pot înscrie în buget numai cu soldul pot fi urmatoarele:

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 15
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 16
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 17
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 18
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 19
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 20
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 21
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 22
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 23
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 24
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 25
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 26
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 27
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 28
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 29
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 30
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 31
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 32
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 33
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 34
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 35
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 36
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 37
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 38
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 39
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 40
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 41
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 42
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 43
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 44
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 45
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 46
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 47
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 48
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 49
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 50
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 51
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 52
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 53
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 54
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 55
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 56
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 57
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 58
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 59
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 60
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 61
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 62
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 63
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 64
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 65
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 66
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 67
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 68
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 69
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 70
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 71
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 72
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 73
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 74
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 75
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 76
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 77
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 78
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 79
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 80
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 81
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 82
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 83
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 84
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 85
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 86
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 87
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 88
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 89
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 90
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 91
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 92
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 93
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 94
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 95
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 96
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 97
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 98
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 99
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 100
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 101
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 102
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 103
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 104
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 105
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 106
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 107
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 108
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 109
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 110
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 111
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 112
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 113
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 114
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 115
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 116
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 117
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 118
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 119
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 120
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 121
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 122
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 123
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 124
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 125
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 126
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 127
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 128
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 129
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 130
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 131
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 132
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 133
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 134
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 135
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 136

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Organizarea contabilității la administrația finanțelor publice Reșița

CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE MUNICIPALE CA UNITATE A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 1.1.Rolul Administraţiei...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?