Contabilitatea Institutiilor Publice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 82 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Modulul 1: Introducere în contabilitatea instituţiilor publice 7
1.1. Concepţia socială privind contabilitatea 7
1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii 9
1.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 11
1.3.1. Ordonatorii de credite 11
1.3.2. Organizarea contabilităţii 13
1.4. Sisteme de contabilitate 13
1.5. Moneda şi cursul de înregistrare 15
1.6. Forma de înregistrare în contabilitate 15
1.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate 16
1.8. Balanţa de verificare 17
1.9. Principiile şi convenţiile contabile 18
1.10. Politici contabile 20
1.11. Informaţii şi proceduri utile 20
1.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor 22
1.13. Sistemul informatic 22
1.14. Exerciţiul financiar 22
Modulul 2: Evidenţa activelor în contabilitatea publică 24
2.1. Active fixe 30
2.1.1. Active fixe necorporale 30
2.1.2. Active fixe corporale 33
2.1.3. Active financiare 35
2.2. Active curente (circulante) 36
2.2.1. Stocurile 36
2.2.2. Creanţe 37
2.2.3. Investiţii pe termen scurt 38
2.2.4. Casa şi conturi la bănci 38
Modulul 3: Contabilitatea trezoreriei şi a disponibilităţilor 40
3.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci 40
3.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor 41
sociale de stat şi bugetelor locale 41
3.3. Casa şi alte valori 41
3.4. Acreditive 42
3.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 42
3.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau 42
parţial din venituri proprii 42
3.7. Disponibil al fondurilor speciale 42
3.8. Viramente interne 43
3.9. Fonduri externe nerambursabile 43
Modulul 4: Decontări cu terţii 45
4.1. Furnizori 45
4.2. Clienţi 45
4.3. Personal 46
4.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor 46
sociale de stat 46
4.5. Asigurări sociale, protecţia socială 46
4.6. Decontări cu Comunitatea Europeană 47
4.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc 47
2
4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. 56
4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai 47
bugetelor 47
4.8. Conturi de regularizare 48
4.9. Decontări 48
Modulul 5: Datorii şi capitaluri 49
5.1. Datorii 49
5.1.1. Datorii pe termen scurt (curente) 49
5.1.2. Datorii pe termen lung (necurente) 49
5.1.3. Datoria publică 49
5.1.3.1. Datoria publică guvernamentală 49
5.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale 50
5.1.4. Datoria publică locală 50
5.2. Provizioane 51
5.3. Capitaluri 51
5.3.1. Fonduri 51
5.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat 53
5.3.3. Rezerve din reevaluare 53
5.3.4. Fonduri cu destinaţie specială 53
5.4. Cheltuieli 56
5.4.1. Grupele de cheltuieli 57
5.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare 59
5.4.3. Structura conturilor de cheltuieli 60
5.5. Venituri şi finanţări 61
5.5.1. Grupele de venituri 61
5.5.2. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu 64
destinaţie specială 64
5.5.3. Veniturile bugetare 66
5.5.4. Execuţia de casă bugetară 68
5.5.5. Administrarea veniturilor bugetare 81
5.5.6. Structura conturilor de venituri 68
5.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere 69
Modulul 6: Situaţiile financiare anuale 69
6.1. Componenţa situaţiilor financiare 70
6.1.1. Bilanţul 71
1. Definiţie. Componenţă 71
2. Modificările bilanţului 75
6.1.2. Contul de rezultat patrimonial 76
6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 76
6.1.4. Anexele la situaţiile financiare 76
6.1.5. Contul de execuţie bugetară 77
Extras din planul de conturi general pentru instituţii publice
Bibliografie selectivă

Extras din document

Date de identificare a cursului

Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii

entităţilor din sectorul bugetar. Conţinutul cursului a fost organizat astfel încât să reprezinte un ghid

în activitatea desfăşurată la curs, iar exemplele fiind corelate cu legislaţia în vigoare.

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: MANEA ION

Birou: Str. Povernei, nr.6, Bucureşti

Telefon: 021 3180897

Fax: 021 314 6507

E-mail:

adelina_dumitrescu2005@yahoo.com

Consultaţii: Miercuri, orele 12-16

Date de identificare curs şi contact tutori:

Contabilitatea instituţiilor publice

Anul II, Sem. II

Curs obligatoriu

www.cvapid.snspa.ro

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Disciplina „Contabilitatea instituţiilor publice” necesită parcurgerea şi promovarea cursurilor

aferente anului I, în special cele de „Drept financiar şi fiscal”, „Drept administrativ” şi

„Administrarea finanţelor publice şi a bugetului”

Descrierea cursului

Cursul a fost structurat astfel încât să abordeze de o manieră cât mai pragmatică toate categoriile de

elemente raportate de instituţiile publice în situaţiile financiare întocmite periodic: active, datorii,

capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. Prezentarea tranzacţiilor cu aceste elemente în funcţie de

momentul evaluării lor a avut drept punct de plecare faptul că pentru a recunoaşte contabil un activ

sau o datorie, un venit sau o cheltuială, este necesar ca acestora să le fie atribuită o valoare.

Organizarea temelor în cadrul cursului

o Sursele relevante de informaţii se regăsesc în bibliografia anexată suportului de curs.

o Logica privind abordarea temelor este explicată studenţilor pentru a înţelege:

- însuşirea noţiunilor, conceptelor şi procedurilor contabile;

- fixarea rolului contabilităţii în instituţiile publice;

- identificarea elementelor patrimoniale, exersarea principalelor aplicaţii contabile

necesare întocmirii unui bilanţ contabil;

4

- aspecte specifice aflate în relaţie de interdependenţă cu misiunea de ţinere a

contabilităţii în cadrul unei instituţii publice: controlul financiar preventiv, procedura

de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor.

o Temele aferente modulelor cursului pot fi accesate electronic din textul suportului de curs

sau din cărţile cuprinse în bibliografie disponibile la biblioteca SNSPA.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

În cadrul cursurilor se utilizează ca metode de predare prelegerea, explicaţia şi dialogul cu studenţii,

printr-o prezentare sub aspect teoretic şi practico-aplicativ, ceea ce presupune prezenţa obligatorie

la sediul facultăţii.

Pregătirea pentru fiecare modul va cuprinde 40 de ore studiu individual prealabil pentru iniţierea

studentului în materia studiată, participarea obligatorie la orele de curs prevăzute în programarea

modulelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.pdf

Alte informatii

SCOALA NATIONALÃ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ