Contabilitatea Întreprinderii

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 15 fișiere: pdf
Pagini : 214 în total
Cuvinte : 80812
Mărime: 2.75MB (arhivat)
Publicat de: Fausta Pop
Cost: Gratis

Extras din curs

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca

ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În Evul Mediu,

dezvoltarea comertului în oraselele-state italiene a condus la aparitia unui sistem

complex de evidentã, si anume contabilitatea în partidã dublã. În 1494, cãlugãrul

franciscan Luca Paciolo a publicat un tratat de matematicã – Summa de

Arithmetica, Geometria, Proportione et Proprotionalita – care cuprindea si o

descriere a practicilor negustorului venetian al epocii, între care si cea a

contabilitãtii în partidã dublã. Paciolo nu a pretins cã a inventat contabilitatea în

partidã dublã, dar aceastã parte a cãrtii sale a fost tradusã în multe limbi,

contabilitatea în partidã dublã fiind denumitã “metoda italianã”. De aceea, o mare

parte a vocabularului contabil provine din limba italianã, de exemplu: casã, bancã,

capital, jurnal, cont, debit, credit, bilant etc.

Profesiunea contabilã liberalã s-a dezvoltat mult mai târziu, în secolul al XVIIIlea,

o datã cu crearea primului corp al contabililor în Marea Britanie (Institutul

Scotian al Contabililor Autorizati, în 1854). Tehnica partidei duble s-a schimbat

nesemnificativ de-a lungul timpului; s-a modificat, în schimb, perspectiva asupra

obiectului, scopului si continutului raportãrilor contabile. De la simpla evidentã a

averii negustorului si a afacerilor lui, prin implicatiile sale sociale, contabilitatea

s-a transformat într-un sistem informational care afecteazã distributia resurselor la

nivelul unei întregi economii.

Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care sã-i precizeze rolul în mod formal,

informatia a fost motorul dezvoltãrii, astfel încât cunostintele noi se clãdesc pe

suportul celor existente. Multimea de date noi este filtratã, prelucratã cu un

aparataj conceptual specific fiecãrei discipline stiintifice, obtinându-se produsul:

informatia. Prin analiza si interpretarea informatiei se iau deciziile referitoare la

actiunile viitoare sau la evaluarea actiunilor anterioare. Contabilitatea este si ea o

disciplinã informationalã. Contabilitatea studiazã efectele tranzactiilor economice

si ale altor evenimente asupra situatiei economice si financiare, precum si asupra

performantei unei entitãti contabile, în scopul informãrii utilizatorilor interni si

externi. Prin limbajul sãu, prin sistemul propriu de concepte si proceduri,

contabilitatea este singura disciplinã care poate furniza informatii financiare

despre o organizatie. Aceste informatii formeazã baza pentru evaluarea

organizatiei de cãtre un ansamblu de utilizatori din interiorul si din exteriorul

organizatiei.

Dintre diferitele tipuri de organizatii (întreprinderi comerciale, fundatii si

asociatii non-profit, spitale, scoli, diferite institutii publice etc.), acest curs se

circumscrie sferei întreprinderilor comerciale al cãror scop este obtinerea

profitului si pe care convenim sã le numim, pe scurt, întreprinderi.

Informatiile contabile care trebuie furnizate de o întreprindere diferã în functie

de modul specific de organizare. Cu cât o întreprindere este mai "deschisã"

participãrii publicului, cu atât informatiile contabile diseminate vor fi mai

cuprinzãtoare. Încã de la 1887, Codul Comercial Român îi obliga pe comercianti

(persoane fizice sau societãti comerciale) sã-si înregistreze tranzactiile în registrul

jurnal si sã întocmeascã registrul cartea mare si registrul inventar. Anual,

comerciantii trebuiau sã prezinte tribunalului registrul jurnal si registrul inventar

Contabilitatea -

disciplinã

informationalã

Tipuri

de

întreprinderi

pentru a fi încheiate si vizate. Contabilitatea trebuie tinutã si de cãtre institutiile

publice, asociatii, fundatii, precum si de cãtre persoanele cu profesie liberã

(avocatii, notarii, expertii contabili, medicii etc.). Cursul de fatã reprezintã o

introducere în contabilitatea societãtilor comerciale, drept pentru care vom

prezenta pe scurt pricipalele tipuri de societãti comerciale asa cum sunt ele

reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale.

Societatea în nume colectiv (S.N.C.) are drept caracteristicã obligatia solidarã

(în egalã mãsurã) si nemãrginitã (cu întregul patrimoniu) a asociatilor pentru

operatiunile desfãsurate în numele societãtii. Hotãrârea judecãtoreascã obtinutã

împotriva societãtii este opozabilã fiecãrui asociat.

Societatea în comanditã simplã are douã tipuri de asociati: comanditati si

comanditari. Fatã de asociatii comanditari, asociatii comanditati au în plus dreptul

de administrare a societãtii. Din punct de vedere al obligatiei pentru operatiunile

societãtii, comanditatii rãspund solidar si nemãrginit, în timp ce riscul

comanditarilor se limiteazã la capitalul subscris. Comanditarul are dreptul de a

cere o copie a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, precum si

dreptul de a cerceta autenticitatea acestora pe baza documentelor justificative.

Societatea în comanditã pe actiuni pãstreazã caracteristicile societãtii în

comanditã simplã, cu mentiunea divizãrii capitalului social în actiuni.

Administratorii pot fi revocati de cãtre adunarea generalã a asociatilor, iar un

asociat ales administrator devine automat asociat comanditat.

Societatea cu rãspundere limitatã (S.R.L.) are drept principalã caracteristicã

limitarea rãspunderii actionarilor pentru obligatiile societãtii la capitalul social

subscris de fiecare actionar. Capitalul este împãrtit în pãrti sociale care sunt liber

transferabile numai între asociati. Transmiterea cãtre persoane din afara societãtii

trebuie aprobatã de asociatii care reprezintã cel putin trei pãtrimi din capitalul

social.

Societatea pe actiuni (S.A.) pãstreazã limitarea rãspunderii la capitalul subscris

de fiecare actionar. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la

purtãtor se transmite liber, fãrã consimtãmântul celorlalti actionari.

Cele mai frecvent întâlnite societãti comerciale sunt societãtile cu rãspundere

limitatã, datoritã formalitãtilor mai simple prevãzute de lege pentru constituire si

înmatriculare. Capitalul social minim necesar pentru constituire este de numai

2.000.000 lei la societãtile cu rãspundere limitatã, fatã de 25.000.000 lei la

societãtile pe actiuni. Societãtile pe actiuni, în comanditã pe actiuni si unele

societãti cu rãspundere limitatã sunt obligate sã aibã cenzori alesi dintre actionari,

cu exceptia cenzorului contabil. Cenzorul contabil este un expert independent, de

regulã membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din

România, care certificã faptul cã situatiile financiare întocmite de conducerea

întreprinderii prezintã o imagine fidelã a realitãtii. Sarcina cenzorilor este de a

supraveghea gestiunea societãtii, legalitatea întocmirii situatiilor financiare si

concordanta cu registrele societãtii, dacã acestea din urmã sunt regulat tinute si

dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut conform regulilor stabilite pentru

întocmirea bilantului contabil. Cenzorii întocmesc un raport pe care îl prezintã

adunãrii generale a actionarilor.

Preview document

Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 1
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 2
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 3
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 4
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 5
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 6
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 7
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 8
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 9
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 10
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 11
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 12
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 13
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 14
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 15
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 16
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 17
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 18
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 19
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 20
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 21
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 22
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 23
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 24
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 25
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 26
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 27
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 28
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 29
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 30
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 31
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 32
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 33
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 34
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 35
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 36
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 37
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 38
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 39
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 40
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 41
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 42
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 43
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 44
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 45
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 46
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 47
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 48
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 49
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 50
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 51
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 52
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 53
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 54
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 55
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 56
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 57
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 58
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 59
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 60
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 61
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 62
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 63
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 64
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 65
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 66
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 67
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 68
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 69
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 70
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 71
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 72
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 73
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 74
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 75
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 76
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 77
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 78
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 79
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 80
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 81
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 82
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 83
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 84
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 85
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 86
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 87
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 88
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 89
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 90
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 91
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 92
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 93
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 94
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 95
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 96
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 97
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 98
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 99
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 100
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 101
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 102
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 103
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 104
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 105
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 106
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 107
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 108
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 109
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 110
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 111
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 112
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 113
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 114
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 115
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 116
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 117
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 118
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 119
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 120
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 121
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 122
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 123
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 124
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 125
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 126
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 127
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 128
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 129
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 130
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 131
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 132
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 133
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 134
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 135
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 136
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 137
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 138
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 139
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 140
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 141
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 142
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 143
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 144
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 145
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 146
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 147
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 148
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 149
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 150
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 151
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 152
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 153
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 154
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 155
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 156
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 157
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 158
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 159
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 160
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 161
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 162
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 163
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 164
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 165
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 166
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 167
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 168
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 169
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 170
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 171
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 172
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 173
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 174
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 175
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 176
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 177
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 178
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 179
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 180
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 181
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 182
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 183
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 184
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 185
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 186
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 187
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 188
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 189
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 190
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 191
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 192
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 193
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 194
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 195
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 196
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 197
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 198
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 199
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 200
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 201
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 202
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 203
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 204
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 205
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 206
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 207
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 208
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 209
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 210
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 211
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 212
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 213
Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 214

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Intreprinderii
  • Curs nr,5.BC.pdf
  • Curs nr.1.BC.pdf
  • Curs nr.10.BC.pdf
  • Curs nr.11.BC.pdf
  • Curs nr.12.BC.pdf
  • Curs nr.13.BC.pdf
  • Curs nr.14.BC.pdf
  • Curs nr.2.BC.pdf
  • Curs nr.3.BC.pdf
  • Curs nr.4.BC.pdf
  • Curs nr.6.BC.pdf
  • Curs nr.7.BC.pdf
  • Curs nr.8.BC.pdf
  • Curs nr.9.BC.pdf
  • PLAN DE CONTURI.pdf

Alții au mai descărcat și

Contul de Profit și Pierderi și Performanțele Întreprinderii

CAP. I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND PERFORMANŢELE UNEI SOCIETATI COMERCIALE Noţiuni generale privind contul de profit şi pierdere Conform...

Imobilizările Necorporale

Cap.I Noţiuni generale privind imobilizările necorporale I.1 Conceptul de imobilizări necorporale Activele necorporale există de foarte mult...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Patrimoniul întreprinderii

ARGUMENT Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale. Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate,...

Contabilitatea creanțelor întreprinderii

IMPOZITUL PE PROFIT Conceptul de impozit Impozitul este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau...

Ai nevoie de altceva?