Contabilitatea Stocurilor

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2178
Mărime: 9.74KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTABILITATEA STOCURILOR ^I A PRODUC*IEI #N CURS DE EXECU*IE

Contabilitatea stocurilor ~i comenzilor }n curs de execu`ie cuprinde ansamblul bunurilor ~i serviciilor din cadrul unit{`ii patrimoniale, destinate:

- fie a fi v|ndute }n aceea~i stare sau dup{ prelucrarea lor }n procesul de produc`ie;

- fie a fi consumate la prima lor utilizare.

#n cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind:

a) m{rfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimonial{ le cump{r{ }n vederea rev|nz{rii;

b) materiile prime, care particip{ direct la fabricarea produselor ~i se reg{sesc }n produsul finit integral sau par`ial, fie }n starea lor ini`ial{, fie transformat{

c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semin`e ~i materiale de plantat, furaje ~i alte materiale consumabile), care particip{ sau ajut{ la procesul de fabrica`ie sau de exploatare f{r{ a se reg{si, de regul{, }n produsul finit;

d) produsele, respectiv:

- semifabricatele, prin care se }n`eleg produsele al c{ror proces tehnologic a fost terminat }ntr-o sec`ie (faza de fabrica`ie) ~i care trec }n continuare }n procesul tehnologic al altei sec`ii (faze de fabrica`ie) sau se livreaz{ ter`ilor;

- produsele finite, adic{ produsele care au parcurs }n }ntregime fazele procesului de fabrica`ie ~i nu mai au nevoie de prelucr{ri ulterioare }n cadrul unit{`ii patrimoniale, put|nd fi depozitate }n vederea livr{rii sau expediate direct clien`ilor;

- produsele reziduale reprezent|nd rebuturile, materialele recuperabile sau de~eurile;

e) animalele ~i p{s{rile, respectiv animalele n{scute ~i cele tinere de orice fel, crescute ~i folosite pentru reproduc`ie, animalele ~i p{s{rile la }ngr{~at pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum ~i animalele pentru produc`ie – l|n{, lapte ~i blan{;

f) ambalajele.

#n categoria ambalajelor se includ ambalajele refolosibile achizi`ionate sau fabricate, destinate produselor v|ndute ~i care }n mod temporar pot fi p{strate de ter`i cu obliga`ia restituirii }n condi`iile prev{zute }n contracte. #n contabilitatea ter`ilor acestea vor fi eviden`iate distinct.

Ambalajele de natura obiectelor de inventar, care nu circul{ pe baz{ de decontare ci se folosesc numai }n interiorul unit{`ii patrimoniale, se }nregistreaz{ }n contabilitate }n categoria obiectelor de inventar.

Ambalajele ~i materialele pentru ambalat, produse }n unitatea patrimonial{ pentru a fi v|ndute ca atare sunt considerate produse finite.

O categorie distinct{ }n cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar, baracamentele ~i amenaj{rile provizorii.

Obiectele de inventar reprezint{ bunuri cu o valoare mai mic{ dec|t limita prev{zut{ de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durat{ mai mic{ de un an, indiferent de valoarea lor, precum ~i bunurile asimilate acestora (echipamentul de protec`ie, echipamentul de lucru, }mbr{c{mintea special{, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de m{sur{ ~i control, matri`ele folosite la executarea anumitor produse ~i alte obiecte similare).

Obiectele de inventar }n folosin`{ se eviden`iaz{ distinct }n contabilitatea analitic{.

Valoarea obiectelor de inventar se include }n cheltuieli integral, la darea lor }n folosin`{, sau e~alonat, }ntr-o perioad{ de cel mult trei ani.

Valoarea sculelor, dispozitivelor ~i verificatoarelor cu destina`ie special{ (SDV-uri) ~i aparatelor de m{sur{ ~i control (AMC-uri) afectate fabric{rii produselor }n serie sau }n mas{ se include, de regul{, e~alonat, }n costurile de produc`ie ale acestor produse.

#n cazul includerii e~alonate }n cheltuieli sau integral la darea lor }n folosin`{, se utilizeaz{ un cont distinct pentru eviden`a uzurii obiectelor de inventar.

Produc`ia }n curs de execu`ie reprezint{ produc`ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prev{zute }n procesul tehnologic, precum ~i produsele nesupuse probelor ~i recep`iei tehnice sau necompletate }n }ntregime. #n cadrul produc`iei }n curs de execu`ie se cuprind, de asemenea, lucr{rile ~i seviciile, precum ~i studiile }n curs de execu`ie sau neterminate.

Potrivit legii contabilit{`ii, de`inerea de valori materiale ~i b{ne~ti, sub orice form{ ~i cu orice titlu, a oric{ror drepturi ~i obliga`ii patrimoniale, precum ~i efectuarea de opera`ii patrimoniale, f{r{ }nregistrarea lor }n contabilitate, sunt interzise.

#n aplicarea acestor prevederi este necesar s{ se asigure:

a) recep`ionarea tuturor bunurilor materiale intrate }n patrimoniul unit{`ii ~i }nregsitrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, }n custodie sau }n consigna`ie se recep`ioneaz{ ~i }nregistreaz{ distinct ca intr{ri }n gestiune. #n contabilitate, valoarea acestor bunuri se }nregsitreaz{ }n conturi }n afara bilan`ului.

b) }n situa`ia unor decalaje ivite }ntre aprovizionare ~i recep`ia bunurilor care se dovedesc a fi }n mod cert }n proprietatea unit{`ii patrimoniale, se procedeaz{ astfel:

- bunurile materiale }n curs de aprovizionare sau sosite ~i nerecep`ionate se }nregistreaz{ distinct }n contabilitate ca intrare }n patrimoniu;

- bunurile sosite f{r{ factur{ se }nregsitreaz{ ca intr{ri }n gestiune at|t la locul de depozitare c|t ~i }n contabilitate, pe baza recep`iei ~i a documentelor }nso`itoare;

c) }n cazul unor decalaje }ntre v|nzarea ~i livrarea bunurilor, acestea se }nregistreaz{ ca ie~iri din patrimoniu, nemaifiind considerate proprietatea unit{`ii, astfel:

- bunurile v|ndute ~i nelivrate se }nregistreaz{ distinct }n gestiune, iar }n contabilitate, }n conturi }n afara bilan`ului;

- bunurile livrate, dar nefacturate, se }nregistreaz{ ca ie~iri din gestiune at|t la locurile de depozitare c|t ~i }n contabilitate, pe baza documentelor care confirm{ ie~irea din gestiune potrivit legii.

d) bunurile aprovizionate sau v|ndute cu clauze de rezerve de proprietate se }nregistreaz{ la intr{rile ~i respectiv la ie~irile at|t }n gestiune, c|t ~i }n contabilitate, potrivit contractelor }ncheiate.

La intrarea }n patrimoniu, bunurile materiale se evalueaz{ ~i se }nregsitreaz{ }n contabilitate astfel:

a) materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, m{rfurile, ambalajele ~i alte bunuri procurate cu titlu oneros, la costul de achizi`ie;

Preview document

Contabilitatea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Politici si Tratamente Contabile privind Metodele de Gestionare a Stocurilor de Marfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Tratamente Alternative Privind Stocurile

Capitolul I: Delimitări şi structuri privind stocurile I.1. Noţiuni privind stocurile Orice întreprindere, pentru a-şi atinge obiectivul propus,...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Ai nevoie de altceva?