Contabilitatea Trezoreriei

Curs
5/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1930
Mărime: 9.39KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTABILITATEA TREZORERIEI

Opera`iile b{ne~ti de }ncas{ri ~i pl{`i, opera`iile financiar-bancare formeaz{ zona }n care sunt dirijate ~i controlate fluxurile b{ne~ti }ntre parteneri, sunt derulate ~i finalizate rela`iile financiar-bancare, se realizeaz{ circula`ia capitalului financiar. Toate aceste opera`ii au o mare influen`{ asupra rezultatelor de ansamblu ale organiza`iei.

Prin trezorerie se }n`elege ansamblul de opera`ii financiare ~i monetare pe care le face unitatea patrimonial{ pentru procurarea mijloacelor b{ne~ti necesare acoperirii cheltuielilor de activitate desf{~urate.

Contabilitatea trezoreriei asigur{ eviden`a existen`ei ~i mi~c{rii investi`iilor financiare, disponibilit{`ilor }n conturi la b{nci ~i }n cas{, creditelor bancare pe termen scurt ~i altor valori de trezorerie.

Informa`iile contabilit{`ii cu privire la aceste elemente patrimoniale permit studierea trezoreriei, stabilirea acesteia la sf|r~itul fiec{rei perioade de gestiune ~i determinarea capacit{`ii de plat{ a unit{`ii patrimoniale.

Prin calculele contabilit{`ii se urm{re~te:

- gestionarea corect{ a numerarului ~i a valorilor aflate }n casieria unit{`ii patrimoniale;

- respectarea plafoanelor de cas{;

- controlul asupra opera`iilor ce privesc avansurile spre documentare.

#ncasarea drepturilor de crean`{ asupra clien`ilor ~i debitorilor, precum ~i plata datoriilor unit{`ii fa`{ de furnizori, stat, salaria`i, b{nci, creditori, provoac{ decont{ri b{ne~ti cu ~i f{r{ numerar.

Contabilitatea mijloacelor b{ne~ti aflate }n casieria unit{`ii patrimoniale sau }n contul de la banc{ se `ine direct }n lei ~i }n devize. La }nchiderea perioadei, disponibilit{`ile }n devize se evalueaz{ la cursul de schimb }n vigoare, diferen`ele se }nregistreaz{ }n contul 473 “Decont{ri din opera`ii }n curs de clasificare”.

#nregistrarea }n contabilitate a opera`iilor financiare, }n lei sau }n devize se face cu respectarea regulamentului opera`iilor de cas{, a regulamentelor emise de BNR potrivit legii ~i a altor reglement{ri.

*in|nd cont de factorul timp, se disting dou{ categorii de opera`ii financiare:

- opera`ii financiare care genereaz{ angajamente pe termen lung;

- opera`ii financiare cu caracter opera`ional pentru asigurarea lichidit{`ilor ~i efectuarea decont{rilor curente.

La sf|r~itul perioadei, soldurile conturilor de trezorerie din balan`a de verificare contabil{ trebuie s{ corespund{ cu soldurile din registrul de cas{ ~i din extrasele de cont bancare.

Activele fixe sunt disponibilit{`i, crean`e ~i instrumente de capital ale unei }ntreprinderi, inclusiv drepturi contractuale, care confer{ posibilitatea schimb{rii unor instrumente financiare cu altele.

Activele financiare pot fi clasificate dup{ scopul pentru care au fost achizi`ionate ~i forma concret{ sub care se reg{sesc:

- active financiare de`inute }n scopul tranzac`ion{rii – grupeaz{ activele de`inute }n vederea rev|nz{rii lor, scopul principal fiind realizarea unui beneficiu din specularea fluctua`iei pre`ului lor }ntre momentul achizi`iei ~i cel al }nstr{in{rii lor (titluri cotate pe pia`a de capital – ac`iuni, obliga`iuni, instrumente financiare derivate)

- active financiare de`inute p|n{ la scaden`a fixat{ pe care unitatea patrimonial{ are inten`ia ~i capacitatea de a le de`ine p|n{ la scaden`{, }n scopul }ncas{rii unui beneficiu.

- }mprumuturi acordate ~i crean`e – crean`e generate de derularea unor contracte ~i active create ca urmare a livr{rii de bunuri sau prest{ri de servicii.

#n func`ie de perioada pentru care investi`iile financiare pot fi de`inute, acestea se pot structura }n:

- investi`ii financiare curente (valori de trezorerie): ac`iuni proprii, ac`iuni, obliga`iuni proprii emise ~i r{scump{rate, obliga`iuni cotate ~i necotate, alte titluri (titluri de stat emise de BNR, titluri de crean`{ = bonuri de tezaur, certificate de depozit);

- investi`ii financiare pe termen lung (imobiliz{ri financiare) – titluri de participare, participa`ii, crean`e imobilizate, alte titluri.

#n structura trezoreriei ~i a opera`iilor de trezorerie se mai cuprind urm{toarele:

a) Conturile la banc{ cuprind: valorile de }ncasat, cum sunt cecurile ~i efectele comerciale depuse la b{nci, disponibilit{`ile }n lei ~i }n devize, carnetele de cecuri, creditele bancare pe termen scurt, precum ~i dob|nzile aferente disponibilit{`ilor ~i creditelor bancare. Sumele virate sau depuse prin mandat po~tal de c{tre ter`i ~i unit{`ile apar`in|nd aceluia~i grup, pe baz{ de documente prezentate unit{`ii patrimoniale ~i neap{rute }nc{ }n extrasele de cont, se }nregistreaz{ }ntr-un cont distinct.

Dob|nzile de }ncasat, aferente disponibilit{`ilor aflate }n conturi la b{nci se }nregistreaz{ distinct }n contabilitate, fa`{ de cele de pl{tit, aferente creditelor acordate de b{nci }n conturi curente, precum ~i celor aferente creditelor bancare pe termen scurt.

Valorile de }ncasat sunt elemente patrimoniale care datorit{ gradului de lichiditate se convertesc imediat }n mijloace b{ne~ti. #n aceast{ situa`ie se afl{ cecurile, cambia ~i biletul la ordin depuse la banc{ pentru a fi }ncasate la scaden`{.

Disponibilit{`ile }n lei ~i }n devize reprezint{ valorile ce se g{sesc sub form{ de numerar }n casieria unit{`ii patrimoniale sau }n conturi la b{nci.

Carnetele de cecuri se elibereaz{ de banc{ la cererea ~i pe baza existen`ei unor disponibilit{`i corespunz{toare }n contul agentului economic, }n vederea efectu{rii de pl{`i curente.

Acreditivul reprezint{ suma de bani rezervat{ special de cump{r{tor din contul sau la unitatea bancar{ a furnizorului pentru ca acestuia s{ i se fac{ pl{`ile atunci c|nd face dovada livr{rii bunurilor/serviciilor }n cantit{`ile, sortimentele ~i calitatea prev{zute }n contracte.

Acreditivul deschis se }nchide la utilizarea integral{ a sumei, la extinderea termenului de valabilitate sau la cererea pl{titorului cu acordul prealabil al furnizorului.

La extinderea termenului de valabilitate al acreditivului, soldul r{mas neutilizat se vireaz{ de c{tre unitatea bancar{ a furnizorului }n contul de disponibil al unit{`ii pl{titoare. Fiind o form{ sigur{ de decontare pentru furnizor, se utilizeaz{ cu prec{dere ca modalitate de plat{ }n schimburile economice interna`ionale pe baza c{reia firma importatoare d{ dispozi`ie b{ncii sale s{ pl{teasc{ firmei exportatoare prin mijlocirea unei b{nci. #n rela`iile comerciale interna`ionale, acreditivul faciliteaz{ }ntre`inerea ~i dezvoltatea unor schimburi sigure }ntre parteneri.

Preview document

Contabilitatea Trezoreriei - Pagina 1
Contabilitatea Trezoreriei - Pagina 2
Contabilitatea Trezoreriei - Pagina 3
Contabilitatea Trezoreriei - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Trezoreriei.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Operatiilor de Trezorerie

Contabilitatea, ca stiinta si practica economica, a aparut si s-a dezvoltat o data cu productia de marfuri, cu necesitatea evidentierii afacerilor,...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Lucrare Practica - Situatiile Anexe la Bilant - Notele Explicative

1. GENERALITATI DESPRE NOTELE EXPLICATIVE Pot sa existe Situatii financiare corecte, dar care sa lase în umbra anumite puncte ale activitatii...

Contabilitatea Trezoreriei - Studiu de Caz - SC Krista Distribution SRL

I. Regimul juridic,profilul de activitate,organizarea activitatii S.C. KRISTA DISTRIBUTION S.R.L; II. Organizarea generala a contabilitatii la...

Politici si Tratamente Contabile privind Trezoreria Intreprinderii - IAS 7

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Dfinitii...

Consideratii Privind Trezoreria

Trezoreria unei întreprinderi însumeaza resursele lichide compuse din: numerar în casierie, disponibil la banci, titluri de plasament, credite...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Rolul Activitatii Trezoreriei Statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani

INTRODUCERE Începând cu anul 1990, în România s-a declanşat un amplu proces de tranziţie spre o economie concurenţială de piaţă , liberalizată,...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Tot mai multe ţări îşi adaptează legislaţia din domeniul economico-financiar la metodologia reglementată de Standardele Internaţionale...

Contabilitatea și Gestiunea Trezoreriei Întreprinderii

1.PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI În general prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiunilor băneşti şi financiare pe care...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Contabilitatea si Gestiunea Trezoreriei la SC Agricola International

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND TREZORERIA ÎNTREPRINDERII Deşi conceptual de trezorerie este considerat un element determinant în...

Tratamente si Analize Contabile Privind Trezoreria Societatii

1. Introducere Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evoluţii istorice, care a condus mai intâi, la identificarea noţiunii de...

Ai nevoie de altceva?