Control Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 25917
Mărime: 105.99KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap. I .Obiectul şi formele controlului financiar

Activitatea economico - socială se desfăşoară printr-o diversitate de activităţi care se interacţionează şi se condiţionează reciproc. Asemenea relaţii sunt de exemplu între tehnic şi economic, între economic şi financiar etc. Spre exemplu o bună activitate economică determină şi rezultate financiare corespunzătoare, precum, de asemenea, şi o activitate financiară bună are un rol activ în obţinerea unor rezultate economice superioare.

Aceste interacţiuni determină şi obiectul controlului, care la nivel de concept, are ca sferă de cuprindere, modul de aplicare şi îndeplinire a directivelor stabilite, prevenirea şi înlăturarea aspectelor negative, consolidarea şi ameliorarea celor pozitive.

Scopul controlului este de a releva abaterile, lipsurile, deficienţele pentru a le remedia şi a le evita, pe viitor.

Ca atribut al conducerii, controlul se manifestă prin forme diferite, cum sunt: controlul tehnologic şi tehnic, controlul economic, controlul financiar, controlul calităţii produselor, controlul protecţiei muncii, controlul comercial, controlul sanitar ctc.

Toate aceste forme de control acţionează convergent şi se completează reciproc, alcătuind împreună un sistem integrat, general şi cu caracter unitar asupra tuturor domeniilor şi sectoarelor de activitate.

Din aceste forme de control, controlul financiar cuprinde în sfera sa: relaţiile, fenomenele şi procesele financiare; procesul de administrare şi gestionare a patrimoniului; rezultatele activităţii economico-sociale în toate momentele, unităţile şi locurile unde se gospodăresc valori materiale şi băneşti şi se fac cheltuieli. Controlul financiar asigură buna funcţionare a activităţii economice, acţionând sistematic în vederea prevenirii abaterilor şi deficienţelor, creşterea eficienţei, apărarea patrimoniului şi cunoaşterea modului de respectare a legalităţii cu caracter economic şi financiar.

1.1.După timpul în care se exercită, raportat la momentul desfăşurării activităţilor sau efectuării operaţiilor ce se controlează, controlul financiar se manifestă sub trei forme:

• anticipat sau preventiv;

• concomitent sau operativ-curent;

• ulterior sau post-operativ.

Aceste forme se influenţează şi se completează reciproc.

1.1.2.Controlul financiar - preventiv se exercită înaintea execuţiei unor anumite operaţiuni economice, adică în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Astfel, se supun controlului financiar preventiv, operaţii cum sunt:încheierea contractelor cu partenerii, încasările şi plăţile în lei sau valută, efectuate în numerar sau prin operaţiuni bancare, trecerea pe cheltuieli sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social etc. La unităţile bugetare, se supun conturului financiar preventiv, deschiderea de credite bugetare, repartizarea acestora la instituţiile din subordine, virarea creditelor în cadraj capitolelor sau subcapitolelor etc.

1.1.3.Controlul concomitent asigură cunoaşterea operativă a modului în care se îndeplinesc sarcinile şi se gestionează patrimoniul. Această formă de control acţionează sistematic zi de zi şi surprinde procesele economice şi financiare în curs de desfăşurare, permiţând intervenţia operativă. Se efectuează în general de către şefii de compartimente, secţii, birouri etc. şi se suprapune aproape în totalitate, în timp şi spaţiu cu conţinutul activităţii nemijlocite de conducere.

1.1.4Controlul financiar - ulterior se exercită după desfăşurarea activităţilor sau operaţiilor economice sau financiare şi are ca principale obiective, existenţa şi utilizarea raţională a patrimoniului şi aplicarea legislaţiei cu caracter financiar.

Controlul ulterior identifică şi mobilizează resursele existente, constată lipsurile sau pagubele produse, stabileşte cauzele şl vinovaţii şi propune măsuri pentru preîntîmpinarea lor în viitor.

Intre aceste forme de control există relaţii de condiţionare, influenţare şi completare.

în corelare cu interesele economico-fmanciare pentru care este organizat şi exercitat, controlul financiar se prezintă sub forma:

- controlul financiar propriu al instituţiilor ^agenţilor economici organizat sub forma controlului financiar preventiv exercitat de conducătorul departamentului fînanciar-contabil şi a controlului financiar de gestiune exercitat prin compartimentul de control financiar de gestiune:

- controlul financiar al statului, organizat în subordinea executivului (guvernului), exercitat de Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţionala a Controlului;

- controlul financiar suprem, organizat pe lângă legislativ-Parlamentul) exercitat de Curtea de Conturi.

1.2.Sistemul de documente primare şi evidenţă tehnic - operativă şi contabilă - subiect şi sursă de informaţii pentru control

Activitatea economică şi financiară presupune un sistem de informaţii şi comunicaţii necesar bunului mers al activităţii. De-asemenea, presupune şi un sistem de evidenţă care să reflecte o imagine fidelă a activităţii economice şi financiare.

Acest sistem de evidenţă reprezintă sursa principală de informaţii a controlului financiar.

Datele consemnate în documentele primare, în evidenţa tehnic -operativă şi contabilă au o largă utilizare în exercitarea controlului, întrucât acestea reflectă întreaga activitate economică şi financiară a agenţilor economici. Pe lângă aceste surse de informare se folosesc şi orice alte date fără caracter de evidenţă, cum sunt cele rezultate din contracte, ordine, corespondenţă, declaraţii, procese-verbale ale şedinţelor de conducere etc.

Caracteristica generală a documentelor constă în faptul că reflectă situaţia patrimonială şi angajează răspunderea materială. De aceea, documentele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe atât în ceea ce priveşte structura cât şi circulaţia şi păstrarea lor. In acest sens fiecare document folosit ca act justificativ de către contabilitate şi control, trebuie să conţină uncie clemente obligatorii ca: denumirea documentului, denumirea şi sediul unităţii, numărul şi data întocmirii, părţile care participă la efectuarea operaţiei, date cantitative şi valorice, semnăturile persoanelor participante şi ale persoanelor care aprobă sau efectuează controlul preventiv.

Există şi documente cu regim special care se întocmesc şi circulă după anumite reglementări, care trebuiesc respectate. La control se verifică: autenticitatea documentelor;

• completarea corectă a acestora;

• controlul efectuării corecte a calculelor;

• legalitatea operaţiunilor;

• înregistrarea corectă a acestor documente.

Evidenţele tehnic - operative şi contabile au o importanţă deosebită în efectuarea controlului asupra activităţii economice şi financiare.

Cea mai importantă problemă a organizării evidenţei tehnic -operative şi contabile este reflectarea prin documentele justificative a operaţiunilor economice şi financiare, în momentul efectuării lor.

Toate înregistrările contabile, registrele, situaţiile centralizatoare, bilanţul şi anexele sale constituie un element de bază al ordinii şi disciplinei financiare, întrucât fac posibilă cunoaşterea şi controlul situaţiei financiar-gestionare a agenţilor economici. Contabilitatea în partidă dublă constituie un mijloc de control al fiecărei operaţiuni economico -financiare, întrucât, prin mijloace specifice acesteia, asigură înregistrarea exactă a tuturor fenomenelor cuantificabile, precum şi luarea măsurilor imediate, pentru corectarea erorilor.

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8
Control Financiar - Pagina 9
Control Financiar - Pagina 10
Control Financiar - Pagina 11
Control Financiar - Pagina 12
Control Financiar - Pagina 13
Control Financiar - Pagina 14
Control Financiar - Pagina 15
Control Financiar - Pagina 16
Control Financiar - Pagina 17
Control Financiar - Pagina 18
Control Financiar - Pagina 19
Control Financiar - Pagina 20
Control Financiar - Pagina 21
Control Financiar - Pagina 22
Control Financiar - Pagina 23
Control Financiar - Pagina 24
Control Financiar - Pagina 25
Control Financiar - Pagina 26
Control Financiar - Pagina 27
Control Financiar - Pagina 28
Control Financiar - Pagina 29
Control Financiar - Pagina 30
Control Financiar - Pagina 31
Control Financiar - Pagina 32
Control Financiar - Pagina 33
Control Financiar - Pagina 34
Control Financiar - Pagina 35
Control Financiar - Pagina 36
Control Financiar - Pagina 37
Control Financiar - Pagina 38
Control Financiar - Pagina 39
Control Financiar - Pagina 40
Control Financiar - Pagina 41
Control Financiar - Pagina 42
Control Financiar - Pagina 43
Control Financiar - Pagina 44
Control Financiar - Pagina 45
Control Financiar - Pagina 46
Control Financiar - Pagina 47
Control Financiar - Pagina 48
Control Financiar - Pagina 49
Control Financiar - Pagina 50
Control Financiar - Pagina 51
Control Financiar - Pagina 52
Control Financiar - Pagina 53
Control Financiar - Pagina 54
Control Financiar - Pagina 55
Control Financiar - Pagina 56
Control Financiar - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Control Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

1 Notiuni introductive 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala A gestiona eficient resursele economice şi...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea independente una de alta, or societatile comerciale, regiile autonome si alte...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Control Financiar

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Fiscalitate

Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?