Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare

Curs
9.6/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 59491
Mărime: 219.22KB (arhivat)
Publicat de: Teofil David
Puncte necesare: 0
Cursul este pentru invatamantul postuniversitar - master an II, ELITEC, Contabilitate si Audit

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 3
 2. Obiective: 3
 3. 1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE CONTROL 3
 4. 1.2. ROLUL CONTROLULUI ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 4
 5. 1.3. CONTROLUL FINANCIAR – PARTE INTEGRANTĂ A SISTEMULUI GENERAL DE CONTROL 4
 6. 1.4. CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ UN BUN SISTEM DE CONTROL FINANCIAR 7
 7. 1.5. FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR 8
 8. 1.6. CLASIFICAREA FORMELOR DE CONTROL FINANCIAR 9
 9. 1.7. LIMITE ŞI RESTRICŢII ÎN ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR 11
 10. Întrebări: 12
 11. CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR 13
 12. Obiective: 13
 13. 2.1. PRELIMINARII 13
 14. 2.2. PRINCIPIILE CE STAU LA BAZA ORGANIZĂRII UNITARE A CONTROLULUI FINANCIAR 13
 15. 2.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI UNITAR DE CONTROL FINANCIAR 14
 16. 2.3.1. Controlul economic şi financiar exercitat de stat 15
 17. 2.3.2. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale 26
 18. 2.3.3. Controlul extern independent sau neutru 32
 19. Întrebări: 32
 20. CAPITOLUL 3. METODE ŞI METODOLOGII DE CONTROL 33
 21. Obiective: 33
 22. 3.1. CONSIDERAŢII GENERAL-TEORETICE ASUPRA METODEI ŞI METODOLOGIILOR DE CONTROL 33
 23. 3.2. METODE DE TEHNICĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL FINANCIAR 33
 24. 3.2.1. Metode de tehnică specifice controlului economic-financiar 34
 25. 3.2.2. Metode şi procedee comune utilizate în controlul financiar 37
 26. 3.3 METODOLOGII DE CONTROL 38
 27. 3.3.1. Metodologiile de planificare a controlului economic-financiar 38
 28. 3.3.2. Metodologii de exercitare a controlului economic-financiar 39
 29. Întrebări: 45
 30. CAPITOLUL 4. CONTROLUL ADMINISTRĂRII ŞI AL INTEGRITĂŢII PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 46
 31. Obiective: 46
 32. 4.1. ASPECTE GENERALE ALE APĂRĂRII ŞI CONSOLIDĂRII PROPRIETĂŢII PUBLICE ŞI PRIVATE 46
 33. 4.2. CONTROLUL MĂSURILOR DE PREVENIRE A PĂGUBIRII PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 46
 34. 4.2.1. Controlul organizării şi exercitării formelor proprii de control 46
 35. 4.2.2. Controlul măsurilor de bună gospodărire a patrimoniului 47
 36. 4.2.3. Controlul respectării condiţiilor de încadrare a gestionarilor şi de constituire a garanţiilor materiale. 48
 37. 4.2.4. Controlul organizării şi conducerii corecte a evidenţei patrimoniului 50
 38. 4.3. CONTROLUL EFECTIV AL INTEGRITĂŢII PATRIMONIULUI 51
 39. 4.3.1. Rolul inventarierii patrimoniului 51
 40. 4.3.2. Periodicitatea operaţiunilor de inventariere 52
 41. 4.3.3. Pregătirea operaţiunilor de inventariere 53
 42. 4.3.4. Măsuri organizatorice ce preced inventarierea propriu-zisă 53
 43. 4.3.5. Efectuarea inventarierii propriu-zise 54
 44. 4.3.6. Tehnici specifice de inventariere a diferitelor elemente patrimoniale 55
 45. 4.3.7. Stabilirea rezultatelor inventarierii. 60
 46. 4.4 ROLUL CONTROLULUI ECONOMIC-FINANCIAR ÎN APĂRAREA ŞI CONSOLIDAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 60
 47. 4.4.1. Stabilirea pagubelor suferite de agenţii economici sau de alte unităţi patrimoniale 60
 48. 4.4.2. Stabilirea răspunderilor pentru administrarea patrimoniului şi pentru pagubele provocate avutului public şi privat 65
 49. 4.4.3. Stabilirea şi controlul măsurilor de recuperare a pagubelor 70
 50. Întrebări: 71
 51. CAP. 5. EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 72
 52. Obiective: 72
 53. 5.1. CONŢINUTUL EXPERTIZEI CONTABILE JUDICIARE 72
 54. 5.2. EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ ÎN PROCESUL CIVIL 74
 55. 5.3. EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ ÎN PROCESUL PENAL 76
 56. 5.4. NORMELE PROFESIONALE APLICABILE EXPERŢILOR CONTABILI NUMIŢI ÎNTR-O CAUZĂ JUDICIARĂ 78
 57. 5.5. TEHNICA EXPERTIZELOR ŞI A ALTOR VERIFICĂRI CONTABILE 81
 58. 5.5.1. Principiile generale (aplicabile în orice verificare şi expertiză contabilă) 81
 59. 5.5.2. Expertiza şi verificarea contabilă propriu-zisă 90
 60. 5.5.3. Controlul şi analiza critică a situaţiilor financiare anuale 93
 61. 5.7. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 94
 62. Întrebări: 96
 63. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 97

Extras din curs

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR

Obiective:

1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului general al unei acţiuni de control.

2. Descrierea rolului controlului intern în conducerea activităţilor economico-sociale.

3. Descrierea rolului controlului exercitat de stat în organizarea şi conducerea administrativă a societăţii.

4. Precizarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un bun sistem de control financiar, dar şi a limitelor şi restricţiilor cărora i se supune această activitate.

5. Clasificarea principalelor forme de control, precizarea conţinutului acestora şi descrierea funcţiilor controlului financiar.

1.1. Definirea noţiunii de control

Într-o manieră foarte simplă, controlul ar putea fi definit prin aprecierea conformităţii cu o normă, un standard, un model.

Într-o accepţiune mult mai largă, controlul reprezintă o activitate specific umană (ceea ce vrea să însemne că se desfăşoară în mod conştient şi urmăreşte întotdeauna un scop), care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii, rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor neajunsuri.

Activitatea de control presupune cel puţin trei elemente esenţiale : cunoaştere, constatare, comparare, respectiv cunoaşterea stărilor de lucruri ideale, constatarea realităţilor practice şi compararea (confruntarea) acestora. În unele situaţii pot interveni anumite toleranţe, care trebuie judecate în context, iar concluziile (inerente oricărui raţionament logic) finalizează acţiunile de control. De altfel, literatura de specialitate defineşte această activitate printr-o suită de cinci operaţiuni, etape sau faze, care dau modelul general al acţiunilor de control, model aplicabil în toate ocaziile, indiferent de conţinutul sau natura verificării efectuate. În sinteză, etapele ce compun modelul general al controlului se prezintă astfel:

a. Stabilirea situaţiei ideale (care ar trebui să existe sau "de dorit"), lucru care se realizează pe baza programelor, planurilor, normelor sau normativelor, sarcinilor concrete, devizelor, modelelor, organigramelor, liniilor directoare, criteriilor de rezolvare, previziunilor etc.;

b. Precizarea toleranţelor admise, adică a devierilor sau abaterilor maxime de la situaţia ideală, care sunt permise în desfăşurarea activităţii şi care trebuie cunoscute anticipat;

c. Determinarea situaţiei reale, existentă la un moment dat sau rezultată după executarea integrală a sarcinilor, constatată direct sau indirect de către organele de control;

d. Confruntarea celor două situaţii (ideală şi reală) şi stabilirea abaterilor sau a diferenţelor dintre ele; se vor avea în vedere aici şi eventualele toleranţe admise;

e. Formularea concluziilor ce se desprind din acţiunea de control; este vorba în primul rând de interpretarea abaterilor şi de precizarea semnificaţiei lor, dar poate cuprinde şi propunerea sau adoptarea măsurilor ce se impun; vezi reprezentarea schematică din fig. nr.1.

Fig. nr. 1. - Modelul general al unei acţiuni de control

Evident, finalizarea oricărui control se realizează prin stabilirea unor măsuri care vizează înlăturarea stărilor de lucruri neconforme şi perfecţionarea activităţilor viitoare. Dar, asemenea măsuri sunt adesea de competenţa altor organe, putând depăşi cadrul propriu-zis al acţiunilor de control.

1.2. Rolul controlului în conducerea activităţilor economice

Rolul controlului în conducerea activităţilor economico-sociale este mai uşor de apreciat dacă privim lucrurile în mod sistemic. Este cunoscut faptul că, în viziunea lor cibernetică, activităţile economico-sociale, au o desfăşurare ciclică, începând cu definirea scopului sau obiectivelor de atins, alegerea mijloacelor şi metodelor de lucru, organizarea şi desfăşurarea muncii, încheindu-se cu evaluarea efectului obţinut. Prin compararea efectului cu scopul propus se stabilesc parametrii şi modalităţile de reglare sau de autoreglare a sistemului vezi fig. nr. 2, pe care o prezentăm în paragraful următor. Intervenţia controlului se manifestă în toate etapele proiectării, organizării şi desfăşurării activităţilor economico-sociale, dar mai ales în faza finală, când rezultatele obţinute (concepute ca realităţi concrete) trebuie raportate la scop (adică la situaţia care ar trebui să existe, denumită generic "situaţie ideală" sau "situaţie de dorit"). Cu această ocazie controlul stabileşte nu numai abaterile înregistrate, dar şi căile de remediere a lor.

1.3. Controlul financiar – parte integrantă a sistemului general de control

În domeniul economic, controlul vizează în principal cele trei laturi de bază (esenţiale) ale activităţilor ce se desfăşoară în unităţile patrimoniale: latura tehnică sau profesională (care se referă la specificul sau conţinutul propriu-zis al activităţii); latura economică (legată de ansamblul mijloacelor antrenate în realizarea respectivei activităţi); latura financiară (care vizează procurarea resurselor, eficienţa muncii şi rezultatele obţinute). Corespunzător acestor trei laturi, vom avea un control tehnic, un control economic şi un control financiar, ale căror sarcini de bază vizează măsurarea cu discernământ a eforturilor şi efectelor, prevenirea dezechilibrelor şi aprecierea realistă a stărilor calitative.

Controlul tehnic are în vedere cu prioritate aspectele tehnologice ale proceselor de producţie şi de circulaţie, proprietăţile fizice şi chimice ale bunurilor şi caracteristicile sau parametrii mijloacelor ce participă la desfăşurarea unei activităţi. El se exercită de cadre sau organe specializate, în împrejurări cum sunt: recepţionarea materialelor, utilajelor sau mărfurilor aprovizionate; obţinerea unor produse sau semifabricate din producţie proprie; terminarea unor operaţiuni, procese, lucrări sau unor faze ale acestora.

Controlul economic urmăreşte în principal activitatea de producţie şi cea gestionară a agenţilor economici, modul de gospodărire şi utilizare a resurselor materiale şi umane, realizarea integrală şi la timp a obiectivelor propuse. Intră sub incidenţa acestui control modul de utilizare (completă şi raţională) a bazei tehnice, organizarea muncii şi productivitatea acesteia, nivelul şi structura costurilor, specializarea unităţilor sau subunităţilor economice şi raporturile lor de cooperare, respectarea angajamentelor economice si a disciplinei contractuale.

Controlul financiar acţionează în sfera relaţiilor financiare, fiscale şi de credit, urmărind cu prioritate constituirea şi utilizarea fondurilor la toate nivelurile economiei naţionale şi asigurarea unei eficienţe maxime. La nivelul unităţilor patrimoniale, controlul financiar urmăreşte, între altele: elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestora; rentabilizarea tuturor activităţilor, produselor si sectoarelor; sporirea acumulărilor băneşti şi asigurarea capacităţii de plată; creşterea resurselor proprii de finanţare; integritatea patrimoniului, prevenirea, descoperirea şi recuperarea pagubelor suferite; lichidarea cheltuielilor supradimensionate şi stoparea cazurilor de risipă; respectarea disciplinei financiare şi fiscale.

Dar controlul financiar nu se rezumă la ceea ce se petrece în întreprindere şi nu se limitează la perimetrul acesteia. El vizează, în egală măsură, relaţiile financiare ale unităţilor patrimoniale cu exteriorul, cu mediul economic, administrativ şi social în care acestea îşi desfăşoară activitatea. Vom include aici obligaţiile financiare şi fiscale ale întreprinderilor şi instituţiilor, raporturile lor cu organismele de asigurare şi protecţie socială, eventualele subvenţii primite şi chiar (dacă ne este permis să forţăm un pic nota) relaţiile de creditare şi alte operaţiuni efectuate prin bănci.

Consideraţiile de mai sus ne conduc la ideea că în economia noastră naţională se exercită de fapt şi de drept un control economic-financiar care cumulează atât prerogativele controlului economic, cât şi pe cele ale controlului financiar.

Preview document

Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 1
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 2
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 3
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 4
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 5
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 6
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 7
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 8
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 9
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 10
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 11
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 12
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 13
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 14
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 15
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 16
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 17
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 18
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 19
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 20
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 21
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 22
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 23
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 24
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 25
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 26
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 27
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 28
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 29
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 30
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 31
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 32
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 33
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 34
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 35
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 36
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 37
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 38
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 39
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 40
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 41
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 42
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 43
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 44
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 45
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 46
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 47
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 48
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 49
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 50
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 51
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 52
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 53
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 54
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 55
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 56
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 57
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 58
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 59
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 60
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 61
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 62
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 63
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 64
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 65
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 66
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 67
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 68
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 69
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 70
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 71
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 72
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 73
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 74
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 75
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 76
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 77
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 78
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 79
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 80
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 81
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 82
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 83
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 84
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 85
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 86
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 87
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 88
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 89
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 90
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 91
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 92
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 93
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 94
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 95
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 96
Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Control Financiar si Expertize Contabile Judiciare.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice între¬prindere cu activitate industrială, comercială, de servicii...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Contabilitatea Circulației Mărfurilor la SC Niadal Abatex Company SRL

1. PREZENTAREA S.C. NIADAL ABATEX COMPANY S.R.L 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SCURT ISTORIC Denumirea societăţii este „SC NIADAL ABATEX...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză Contabilă

Introducere Expertiza este „un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de...

Control financiar

1. Control financiar 1.1. Conceptul de control financiar Controlul financiar, componentă a sistemului general de control al activității...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Control și expertiză contabilă

CURSUL1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Obiective: 1.1. Controlul – funcţie a managementului 1.2. Obiectul, funcţiile şi formele controlului...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Ai nevoie de altceva?