Control și Audit Financiar

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 20678
Mărime: 346.37KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Minica Boaja, Sorin Claudiu Radu
CONTROL SI AUDIT FINANCIAR ANUL III SEM. II

Cuprins

CAPITOLUL I Bazele teoretice ale controlului financiar

1.1. Necesitatea obiectivă a controlului

1.2. Rolul, sfera şi conţinutul controlului intern

1.3. Controlul - funcţie eficientă a conducerii

1.4. Obiectul controlului

1.5. Principiile care stau la baza organizării, funcţionării şi exercitării controlului în România

1.6. Funcţiile controlului

CAPITOLUL II Metodologia exercitării controlului financiar

2.1. Procedee şi tehnici de control financiar

2.1.1. Controlul documentar-contabil

2.1.2. Controlul faptic

2.1.3. Controlul total şi prin sondaj

2.1.4. Analiza economico-financiară

2.2. Finalizarea acţiunilor de control

2.2.1. Măsuri de valorificare a constatărilor controlului financiar

2.2.2. Stabilirea răspunderii, ca modalitate da finalizare a controlului financiar

2.3. Executarea silită

CAPITOLUL III Controlul financiar propriu al instituţiilor publice şi agenţilor economici

3.1. Obiectivele generale ale controlului intern

3.2. Controlul financiar preventiv

3.2.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

3.2.2. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

3.3. Controlul financiar de gestiune

CAPITOLUL IV Controlul financiar de stat executat de Ministerul Economiei şi Finanţelor

4.1. Obiective ale controlului financiar de stat

4.1.1. Organizarea controlului financiar de stat

4.1.2. Rolul Ministerului Economiei şi Finanţelor în desfăşurarea activităţii Guvernului

României

4.1.3. Organizarea şi funcţionarea Ministerul Economiei şi Finanţelor

4.2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

4.2.1. Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii

4.3. Autoritatea Naţională a Vămilor

4.3.1. Scurt istoric al A.N.V.

4.3.2. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor

4.3.3. Codul de conduită al funcţionarului public din cadrul autorităţii vamale

4.4. Garda Financiară

4.4.1. Atribuţiile Gărzii Financiare

4.4.2. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea personalului Gărzii Financiare

4.5. Curtea de Conturi

4.5.1. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi

4.5.2. Atribuţii de audit şi de control

4.6. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

4.6.1. Organele de conducere si de control ale Corpului

4.6.2. Organizarea activitatii Corpului

4.6.3. Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat

4.6.4. Veniturile şi cheltuielile Corpului

4.7. Camera Auditorilor Financiari din România

4.7.1. Organizarea şi funcţionarea Camerei

4.7.2. Veniturile Camerei

4.7.3. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei

CAPITOLUL V Auditul financiar

5.1. Conceptul de audit financiar – contabil

5.1.1. Elemente de organizare a auditului financiar

5.1.2. Consideraţii financiare privind auditul financiar

5.1.3. Raportul dintre controlul intern (propriu) şi auditul financiar – contabil

5.2. Conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar

5.2.1 Norme privind atribuirea şi retragerea calităţii de auditor financiar

5.2.2. Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar

5.2.3. Responsabilităţile auditorului

5.2.4. Proceduri de comunicare a auditorului cu acţionarii şi managerii

5.3. Documentarea lucrărilor de audit: foile de lucru şi chestionarele

5.3.1. Dosarul exerciţiului

5.3.2. Dosarul permanent

5.4. Planul de audit

5.5. Probe de audit financiar

5.5.1. Natura probelor de audit

5.5.2. Proceduri de audit financiar

5.5.3. Suficienţa probelor de audit

5.6. Evaluarea riscurilor şi controlul intern: tehnici statistice în auditul financiar

5.6.1.Tehnici statistice de determinare a riscului

5.6.2.Tipologia riscurilor de audit

5.6.3. Metode statistice de determinare a riscului de audit

5.7. Pragul de semnificaţie în audit

5.7.1. Relaţia dintre pragul de semnificaţie şi riscul de audit

5.8. Fraude şi erori

5.8.1. Riscul de erori fundamentale

5.8.2. Fraude, delicte, conflicte de interese şi alte abateri de la prevederile legale cu efecte

asupra riscului de audit

5.9. Raportul de audit

5.10. Standardele internaţionale de audit - ISA

Bibliografie selectivă

Extras din document

Capitolul I

BAZELE TEORETICE ALE

CONTROLULUI FINANCIAR

1.1. Necesitatea obiectivă a controlului

Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul.

Originile sunt deci foarte vechi, oricare ar fi culturile şi implantările lor geografice.

Controlul este o măsură pentru a asigura omogenitatea conturilor, exactitatea lor şi

transmiterea de rezultate fiabile.

Definiţiile controlului intern cele mai autorizate sunt cele care au fost formulate de către

organizaţiile profesionale ale auditorilor şi experţilor contabili. Este util de a lua ca subiect de

reflexie cele care au fost date în Franţa, în Anglia, în SUA şi de către auditorii interni. Le vom cita

în ordine:

a) „Controlul intern este ansamblul de securităţi care contribuie la gestionarea

întreprinderii. El are drept obiectiv, de a asigura protecţia, salvgardarea patrimoniului şi a

calităţii patrimoniului, aplicarea instrucţiunilor conducerii şi de a favoriza ameliorarea

performanţelor. El se manifestă prin organizare, metode şi proceduri ale fiecărei dintre

activităţile întreprinderii pentru a menţine perenitatea acesteia.”

(Ordinul Experţilor Contabili şi Contabililor Agreaţi, 1977)

b) „Controlul intern cuprinde ansamblul sistemelor de control, financiar şi altele, pus în

operă de către conducere, în scopul de a putea orienta afacerile întreprinderii într-un mod

ordonat şi eficace, de a asigura respectarea politicilor de gestiune, salvgardare a activelor şi

garantare atât cât este posibil a exactităţii şi a stării complete a informaţiilor înregistrate.”

(Proiect al Consultative Committee of Accountancy Bodies de Grande Bretagne, iunie

1978)

c) „Controlul intern este format din planuri de organizare şi din toate metodele şi

procedurile adoptate în interiorul unei întreprinderi pentru a proteja activele sale, a controla

exactitatea informaţiilor furnizate de către contabilitate, pentru a creşte randamentul şi de a

asigura aplicarea instrucţiunilor conducerii.”

(American Institute of Certified Public Accountants)

……………………………………………………………………………………………….

1.2. Rolul, sfera şi conţinutul controlului intern

Obiectivele controlului intern vizează aspectele următoare:

1. „Stăpânirea” întreprinderii:

 Menţinerea perenităţii acesteia;

 Dirijarea afacerilor întreprinderii într-un mod ordonat;

 Asigurarea realizării obiectivelor şi a scopurilor atribuite unei activităţi sau unui

program.

2. Salvgardarea activelor

 Asigurarea protecţiei, salvgardării patrimoniului;

 Protejarea activelor;

 Asigurarea salvgardării bunurilor.

3. Asigurarea calităţii informaţiei

 Garantarea atât cât este posibil a exactităţii şi a stării complete a informaţiilor

înregistrate;

 Controlarea exactităţii informaţiilor;

 Asigurarea fiabilităţii şi a integrităţii informaţiei.

4. Asigurarea aplicării instrumentelor conducerii

 Asigurarea respectării politicii de gestiune;

 Asigurarea respectării politicilor, planurilor, procedurilor, legilor şi reglementărilor.

Rolul, sfera şi conţinutul controlului intern sunt redate în figura nr. 1

……………………………………………………………………………………………….

Controlul reciproc presupune separarea funcţiilor (sarcinilor) de serviciu prin obiectivele

compartimentului producţie, personal, calitatea serviciilor şi a producţiei şi comercializarea lor.

Controlul intern

Rolul

- Integritatea patrimoniului

- Limitarea operaţiunilor

neeconomice şi neeficiente

- Realitatea şi exactitatea

informaţiilor contabile

- Respectarea dispoziţiilor date

de conducere

Sfera de cuprindere

- Controlul administrativ intern

- Controlul gestionar

- Controlul financiar preventiv

- Controlul reciproc între

compartimente şi salariaţi pe baza

separaţiei funcţiei

- Controlul propriu asupra lucrărilor

executate

- Controlul contabil intern

Culegere şi

prelucrare a

datelor

Controlul

modului

de aplicare a

principiilor

contabile

Controlul

modului de

evaluare a

elementelor de

activ şi pasiv

Corelaţii contabile

- Corespondenţa

conturilor

- Contabilitatea

sintetică şi analitică

- Solduri iniţiale şi

bilanţul de închidere

Integritatea patrimoniului este urmărită de auditor prin sarcinile privind depozitarea, gestionarea

bunurilor şi a numerarului; este realizată de personalul desemnat de conducere.

Personalul desemnat pentru conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune verifică şi

analizează cheltuielile şi veniturile unităţii. O eroare sau o fraudă între compartimente determină

conturi eronate şi, implicit, influenţează situaţiile financiare.

Separarea sarcinilor pe persoane este necesară deoarece acelaşi salariat, care emite o

comandă de aprovizionare, recepţionează şi depozitează bunurile, efectuează şi plata furnizorului,

este tentat să sustragă sau să achiziţioneze bunuri în cantităţi prea mari sau de calitate îndoielnică.

Verificările cu exigenţă, obiectivitate şi responsabilitate ale auditorului cu privire la

persoanele împuternicite pentru prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului, accesul la date,

manipularea programelor reprezintă un atu în diminuarea riscului de control.

Auditorul urmăreşte dacă în cadrul întreprinderii există documente legale corespunzător şi

dacă toate operaţiunile sunt verificate şi centralizate corect.

Preview document

Control și Audit Financiar - Pagina 1
Control și Audit Financiar - Pagina 2
Control și Audit Financiar - Pagina 3
Control și Audit Financiar - Pagina 4
Control și Audit Financiar - Pagina 5
Control și Audit Financiar - Pagina 6
Control și Audit Financiar - Pagina 7
Control și Audit Financiar - Pagina 8
Control și Audit Financiar - Pagina 9
Control și Audit Financiar - Pagina 10
Control și Audit Financiar - Pagina 11
Control și Audit Financiar - Pagina 12
Control și Audit Financiar - Pagina 13
Control și Audit Financiar - Pagina 14
Control și Audit Financiar - Pagina 15
Control și Audit Financiar - Pagina 16
Control și Audit Financiar - Pagina 17
Control și Audit Financiar - Pagina 18
Control și Audit Financiar - Pagina 19
Control și Audit Financiar - Pagina 20
Control și Audit Financiar - Pagina 21
Control și Audit Financiar - Pagina 22
Control și Audit Financiar - Pagina 23
Control și Audit Financiar - Pagina 24
Control și Audit Financiar - Pagina 25
Control și Audit Financiar - Pagina 26
Control și Audit Financiar - Pagina 27
Control și Audit Financiar - Pagina 28
Control și Audit Financiar - Pagina 29
Control și Audit Financiar - Pagina 30
Control și Audit Financiar - Pagina 31
Control și Audit Financiar - Pagina 32
Control și Audit Financiar - Pagina 33
Control și Audit Financiar - Pagina 34
Control și Audit Financiar - Pagina 35
Control și Audit Financiar - Pagina 36
Control și Audit Financiar - Pagina 37
Control și Audit Financiar - Pagina 38
Control și Audit Financiar - Pagina 39
Control și Audit Financiar - Pagina 40
Control și Audit Financiar - Pagina 41
Control și Audit Financiar - Pagina 42
Control și Audit Financiar - Pagina 43
Control și Audit Financiar - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Control si Audit Financiar.pdf

Alții au mai descărcat și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București

CAPITOLUL I UNELE PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. Întreprinderea – un sistem complex al...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Planificarea activității de audit financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Controlul calității de audit financiar - standardul internațional de audit 220

Controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale având scopul de a analiza modalităţile de organizare şi...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Profesia de Auditor Intern Comparativ cu Celelalte Profesii Contabile

I Repere istorice 1.1 Aparitia si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Metodologie și Informație privind Auditul Public

CAPITOLUL I Cadrul conceptual al auditului ca sistem şi proces, profesiune şi funcţie de asigurare şi certificare a calităţii practicilor prin...

Ai nevoie de altceva?