Control și Audit Intern

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 71107
Mărime: 220.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Chersan
Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune Anul III

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 4

Obiective: 4

1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE CONTROL 4

1.2. ROLUL CONTROLULUI ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 5

1.3. CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ UN BUN SISTEM DE CONTROL ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 9

1.4. FUNCŢIILE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 10

1.5. CLASIFICAREA FORMELOR DE CONTROL ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 11

1.6. LIMITE ŞI RESTRICŢII ÎN ACTIVITATEA DE CONTROL ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 15

Întrebări: 16

CAPITOLUL 2 17

ORGANIZAREA CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 17

Obiective: 17

2.1. PRINCIPIILE CE STAU LA BAZA ORGANIZĂRII UNITARE A CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 17

2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE CONTROL ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR 19

2.2.1. Controlul economic şi financiar exercitat de stat 19

2.2.2. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale 35

2.2.3. Controlul extern independent sau neutru 43

2.2.4. Alte forme de control economic 44

Întrebări: 45

CAPITOLUL 3 46

METODE ŞI METODOLOGII DE CONTROL 46

Obiective: 46

3.1. CONSIDERAŢIUNI TEORETICE ASUPRA METODEI ŞI METODOLOGIILOR DE CONTROL 46

3.2. METODE DE TEHNICĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL FINANCIAR ŞI GESTIONAR 47

3.2.1. Metodele de tehnică specifice controlului financiar şi gestionar 47

3.2.2. Metodele şi procedeele comune utilizate în controlul financiar şi gestionar 51

3.3 METODOLOGII DE CONTROL 52

3.3.1. Metodologiile de planificare a controlului economic, financiar şi gestionar 53

3.3.2. Metodologii de exercitare a controlului financiar şi gestionar 54

Întrebări: 64

CAPITOLUL 4 65

CONTROLUL INTEGRITĂŢII ŞI AL ADMINISTRĂRII PATRIMONIULUI 65

Obiective: 65

4.1. CONTROLUL MĂSURILOR DE PREVENIRE A PĂGUBIRII PATRIMONIULUI 65

4.1.1. Controlul organizării şi exercitării formelor proprii de control 65

4.1.2. Controlul măsurilor de bună gospodărire a patrimoniului 66

4.1.3. Controlul respectării condiţiilor de încadrare a gestionarilor şi de constituire a garanţiilor materiale 68

4.1.4. Controlul organizării şi conducerii corecte a evidenţei patrimoniului 72

4.2. CONTROLUL EFECTIV AL INTEGRITĂŢII PATRIMONIULUI 74

4.2.1. Rolul inventarierii patrimoniului 74

4.2.2. Periodicitatea operaţiunilor de inventariere 77

4.2.3. Pregătirea operaţiunilor de inventariere 78

4.2.4. Măsuri organizatorice ce preced inventarierea propriu-zisă 80

4.2.5. Efectuarea inventarierii propriu-zise 83

4.2.6. Tehnici specifice de inventariere a diferitelor elemente patrimoniale 90

4.2.7. Stabilirea rezultatelor inventarierii 100

4.3. ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR ŞI GESTIONAR ÎN APĂRAREA ŞI CONSOLIDAREA PATRIMONIULUI 103

4.3.1. Stabilirea pagubelor suferite de agenţii economici sau de alte unităţi patrimoniale 103

4.3.2. Stabilirea răspunderilor pentru administrarea patrimoniului şi pentru pagubele provocate avutului public şi privat 113

4.3.3. Stabilirea şi controlul măsurilor de recuperare a pagubelor 122

Întrebări: 125

CAPITOLUL 5 127

AUDITUL INTERN 127

Obiective: 127

5.1. AUDITUL INTERN - STANDARDIZĂRI ACTUALE 127

5.2. AUDITUL INTERN LA INSTITUŢIILE PUBLICE 130

5.2.1. Organizarea auditului intern 131

5.2.2. Norme de funcţionare a auditului intern la instituţiile publice 134

5.2.3. Metode şi instrumente utilizate în derularea unei misiuni de audit intern 138

Întrebări: 148

Bibliografie: 149

Extras din document

CAPITOLUL 1

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR ŞI GESTIONAR

Obiective:

1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului general al unei acţiuni de control.

2. Descrierea rolului controlului intern în conducerea activităţilor economico-sociale.

3. Descrierea rolului controlului exercitat de stat în organizarea şi conducerea administrativă a societăţii.

4. Precizarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un bun sistem de control economic, financiar şi gestionar , dar şi a limitelor şi restricţiilor căreia i se supune această activitate.

5. Clasificarea principalelor forme de control, precizarea conţinutului acestora şi descrierea funcţiilor controlului financiar şi gestionar.

1.1. Definirea noţiunii de control

Orice activitatea umană, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfăşoare în baza unor reguli sau norme. În acelaşi timp, existenţa regulilor sau normelor impune exercitarea unui control asupra modului în care acestea sunt respectate. Deci, într-o manieră foarte simplă, controlul înseamnă aprecierea conformităţii cu o normă, un standard, un model.

Într-o accepţiune mai largă, controlul reprezintă o activitate specific umană (prin aceasta înţelegând că se desfăşoară în mod conştient şi urmăreşte întotdeauna un scop), care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii, rezultate dintr-un domeniu oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor neajunsuri.

În acest fel, controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale, dar nu se poate limita la atât. Mai important este, însă, ca el să facă judecăţi de conformitate, interpretând stările de lucruri constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. Va fi posibil, în acest fel, să se determine abaterile, să se stabilească semnificaţia şi implicaţiile lor, să se identifice cauzele care le-au generat şi să se elaboreze măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

O concluzie imediată este că activitatea de control presupune cel puţin trei elemente esenţiale: cunoaştere, constatare, comparare, respectiv cunoaşterea stărilor de lucruri ideale, constatarea realităţilor practice şi compararea acestora. În unele situaţii pot interveni anumite toleranţe, care trebuie judecate în context. Concluziile sunt cele care finalizează acţiunile de control.

Ţinând cont de cele spuse până aici putem prezenta modelul general al oricărei acţiuni de control:

a) Stabilirea situaţiei ideale (care ar trebui să existe sau "de dorit"), lucru care se realizează pe baza programelor, planurilor, normelor, devizelor, modelelor, organigramelor, previziunilor etc.;

b) Precizarea toleranţelor admise, adică a devierilor sau abaterilor maxime de la situaţia ideală, care sunt permise în desfăşurarea activităţii şi care trebuie cunoscute anticipat;

c) Determinarea situaţiei reale, existentă la un moment dat sau rezultată după executarea integrală a sarcinilor, constatată direct sau indirect de către organele de control;

d) Compararea celor două situaţii (ideală şi reală) şi stabilirea abaterilor sau a diferenţelor dintre ele; se vor avea în vedere aici şi eventualele toleranţe admise;

e) Formularea concluziilor ce se desprind din acţiunea de control; este vorba în primul rând de interpretarea abaterilor şi de precizarea semnificaţiei lor, dar poate cuprinde şi propunerea sau adoptarea măsurilor ce se impun.

O menţiune care mai trebuie făcută în legătură cu finalizarea unei acţiuni de control este aceea că măsurile de luat în urma controlului nu sunt întotdeauna de competenţa organelor care îl efectuează.

1.2. Rolul controlului în conducerea activităţilor economice

Controlul are o sferă de acţiune aproape nelimitată, fiind implicat în toate activităţile umane organizate. El se manifestă ca un atribut de bază al conducerii, contribuind la armonizarea acţiunilor individuale, la asamblarea acestora într-un tot organic şi unitar. Ne gândim la faptul că orice conducere are, pe lângă atributele sale de prevedere, organizare, coordonare şi comandă, şi sarcina de a controla totalitatea acţiunilor întreprinse, pe toată durata desfăşurării lor. Asta înseamnă că mecanismele controlului se manifestă ca atribut al conducerii atât la nivelul fiecărei unităţi patrimoniale (care este vital interesată să-şi îmbunătăţească performanţele economice şi financiare), cât şi la nivelul organelor administraţiei publice (care gestionează interesele statului şi ale colectivităţilor locale) şi chiar la nivelul întregii societăţi civile (incluzând în acest caz pe toţi protagoniştii vieţii economice şi sociale, care trebuie să fie corect informaţi şi, prin aceasta, protejaţi împotriva unor riscuri potenţiale).

Rolul controlului în conducerea activităţilor economico-sociale este mai uşor de apreciat dacă privim lucrurile în mod sistemic. Este cunoscut faptul că, în viziunea lor cibernetică, activităţile economico-sociale au o desfăşurare ciclică, începând cu definirea scopului sau obiectivelor de atins, alegerea mijloacelor şi metodelor de lucru, organizarea şi desfăşurarea muncii, încheindu-se cu evaluarea efectului obţinut. Prin compararea efectului cu scopul propus se stabilesc modalităţile de reglare sau de autoreglare a sistemului. Intervenţia controlului se manifestă în toate etapele proiectării, organizării şi desfăşurării activităţilor economico-sociale, dar mai ales în faza finală, când rezultatele obţinute (concepute ca realităţi concrete) trebuie raportate la scop (adică la situaţia care ar trebui să existe, denumită generic "situaţie ideală" sau "situaţie de dorit"). Cu această ocazie controlul stabileşte nu numai abaterile înregistrate, dar şi căile de remediere a lor.

Preview document

Control și Audit Intern - Pagina 1
Control și Audit Intern - Pagina 2
Control și Audit Intern - Pagina 3
Control și Audit Intern - Pagina 4
Control și Audit Intern - Pagina 5
Control și Audit Intern - Pagina 6
Control și Audit Intern - Pagina 7
Control și Audit Intern - Pagina 8
Control și Audit Intern - Pagina 9
Control și Audit Intern - Pagina 10
Control și Audit Intern - Pagina 11
Control și Audit Intern - Pagina 12
Control și Audit Intern - Pagina 13
Control și Audit Intern - Pagina 14
Control și Audit Intern - Pagina 15
Control și Audit Intern - Pagina 16
Control și Audit Intern - Pagina 17
Control și Audit Intern - Pagina 18
Control și Audit Intern - Pagina 19
Control și Audit Intern - Pagina 20
Control și Audit Intern - Pagina 21
Control și Audit Intern - Pagina 22
Control și Audit Intern - Pagina 23
Control și Audit Intern - Pagina 24
Control și Audit Intern - Pagina 25
Control și Audit Intern - Pagina 26
Control și Audit Intern - Pagina 27
Control și Audit Intern - Pagina 28
Control și Audit Intern - Pagina 29
Control și Audit Intern - Pagina 30
Control și Audit Intern - Pagina 31
Control și Audit Intern - Pagina 32
Control și Audit Intern - Pagina 33
Control și Audit Intern - Pagina 34
Control și Audit Intern - Pagina 35
Control și Audit Intern - Pagina 36
Control și Audit Intern - Pagina 37
Control și Audit Intern - Pagina 38
Control și Audit Intern - Pagina 39
Control și Audit Intern - Pagina 40
Control și Audit Intern - Pagina 41
Control și Audit Intern - Pagina 42
Control și Audit Intern - Pagina 43
Control și Audit Intern - Pagina 44
Control și Audit Intern - Pagina 45
Control și Audit Intern - Pagina 46
Control și Audit Intern - Pagina 47
Control și Audit Intern - Pagina 48
Control și Audit Intern - Pagina 49
Control și Audit Intern - Pagina 50
Control și Audit Intern - Pagina 51
Control și Audit Intern - Pagina 52
Control și Audit Intern - Pagina 53
Control și Audit Intern - Pagina 54
Control și Audit Intern - Pagina 55
Control și Audit Intern - Pagina 56
Control și Audit Intern - Pagina 57
Control și Audit Intern - Pagina 58
Control și Audit Intern - Pagina 59
Control și Audit Intern - Pagina 60
Control și Audit Intern - Pagina 61
Control și Audit Intern - Pagina 62
Control și Audit Intern - Pagina 63
Control și Audit Intern - Pagina 64
Control și Audit Intern - Pagina 65
Control și Audit Intern - Pagina 66
Control și Audit Intern - Pagina 67
Control și Audit Intern - Pagina 68
Control și Audit Intern - Pagina 69
Control și Audit Intern - Pagina 70
Control și Audit Intern - Pagina 71
Control și Audit Intern - Pagina 72
Control și Audit Intern - Pagina 73
Control și Audit Intern - Pagina 74
Control și Audit Intern - Pagina 75
Control și Audit Intern - Pagina 76
Control și Audit Intern - Pagina 77
Control și Audit Intern - Pagina 78
Control și Audit Intern - Pagina 79
Control și Audit Intern - Pagina 80
Control și Audit Intern - Pagina 81
Control și Audit Intern - Pagina 82
Control și Audit Intern - Pagina 83
Control și Audit Intern - Pagina 84
Control și Audit Intern - Pagina 85
Control și Audit Intern - Pagina 86
Control și Audit Intern - Pagina 87
Control și Audit Intern - Pagina 88
Control și Audit Intern - Pagina 89
Control și Audit Intern - Pagina 90
Control și Audit Intern - Pagina 91
Control și Audit Intern - Pagina 92
Control și Audit Intern - Pagina 93
Control și Audit Intern - Pagina 94
Control și Audit Intern - Pagina 95
Control și Audit Intern - Pagina 96
Control și Audit Intern - Pagina 97
Control și Audit Intern - Pagina 98
Control și Audit Intern - Pagina 99
Control și Audit Intern - Pagina 100
Control și Audit Intern - Pagina 101
Control și Audit Intern - Pagina 102
Control și Audit Intern - Pagina 103
Control și Audit Intern - Pagina 104
Control și Audit Intern - Pagina 105
Control și Audit Intern - Pagina 106
Control și Audit Intern - Pagina 107
Control și Audit Intern - Pagina 108
Control și Audit Intern - Pagina 109
Control și Audit Intern - Pagina 110
Control și Audit Intern - Pagina 111
Control și Audit Intern - Pagina 112
Control și Audit Intern - Pagina 113
Control și Audit Intern - Pagina 114
Control și Audit Intern - Pagina 115
Control și Audit Intern - Pagina 116
Control și Audit Intern - Pagina 117
Control și Audit Intern - Pagina 118
Control și Audit Intern - Pagina 119
Control și Audit Intern - Pagina 120
Control și Audit Intern - Pagina 121
Control și Audit Intern - Pagina 122
Control și Audit Intern - Pagina 123
Control și Audit Intern - Pagina 124
Control și Audit Intern - Pagina 125
Control și Audit Intern - Pagina 126
Control și Audit Intern - Pagina 127
Control și Audit Intern - Pagina 128
Control și Audit Intern - Pagina 129
Control și Audit Intern - Pagina 130
Control și Audit Intern - Pagina 131
Control și Audit Intern - Pagina 132
Control și Audit Intern - Pagina 133
Control și Audit Intern - Pagina 134
Control și Audit Intern - Pagina 135
Control și Audit Intern - Pagina 136
Control și Audit Intern - Pagina 137
Control și Audit Intern - Pagina 138
Control și Audit Intern - Pagina 139
Control și Audit Intern - Pagina 140
Control și Audit Intern - Pagina 141
Control și Audit Intern - Pagina 142
Control și Audit Intern - Pagina 143
Control și Audit Intern - Pagina 144
Control și Audit Intern - Pagina 145
Control și Audit Intern - Pagina 146
Control și Audit Intern - Pagina 147
Control și Audit Intern - Pagina 148
Control și Audit Intern - Pagina 149
Control și Audit Intern - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • Control si Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Auditul Impozitului pe Veniturile Nerezidentilor

CADRUL LEGISLATIV - Codul Fiscal - Normele de aplicare ale Codului Fiscal - Codul de procedura Fiscala - Conventii de dubla impunere cu...

Ai nevoie de altceva?