Curs OMFP 1752

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 16799
Mărime: 59.76KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Gabriel

Extras din document

3. (1) - Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mărime):

- total active: 3.650.000 euro,

- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ,

- cont de profit şi pierdere,

- situaţia modificărilor capitalului propriu,

- situaţia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situaţiile financiare anuale.

(2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat,

- cont de profit şi pierdere,

- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

(3) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

(4) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene.

4. - Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 3 alin. (1) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului 2005.

5. - (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.

SECŢIUNEA 6

PRINCIPII CONTABILE GENERALE

41. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

42. - Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.

Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată, împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea.

43. - Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

44. - Principiul prudenţei. Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă, şi în special:

a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;

b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidenţe numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidenţe numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.

45. - Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.

46. - Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

47. - Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.

48. - Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.

Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.

49. - Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului se aplică de către entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) la întocmirea situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare consolidate, iar entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2), numai la întocmirea situaţiilor financiare consolidate.

50. - Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă:

(a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înţelesul pct. 9; sau

(b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

(2) Principiul pragului de semnificaţie poate fi aplicat numai de către entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1).

51. - Abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.

SECŢIUNEA 7

REGULI DE EVALUARE

7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

52. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile subsecţiunii 7.2.5 din prezentele reglementări.

7.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate

53. - ( 1) a data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:

a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;

c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;

d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziţie.

Preview document

Curs OMFP 1752 - Pagina 1
Curs OMFP 1752 - Pagina 2
Curs OMFP 1752 - Pagina 3
Curs OMFP 1752 - Pagina 4
Curs OMFP 1752 - Pagina 5
Curs OMFP 1752 - Pagina 6
Curs OMFP 1752 - Pagina 7
Curs OMFP 1752 - Pagina 8
Curs OMFP 1752 - Pagina 9
Curs OMFP 1752 - Pagina 10
Curs OMFP 1752 - Pagina 11
Curs OMFP 1752 - Pagina 12
Curs OMFP 1752 - Pagina 13
Curs OMFP 1752 - Pagina 14
Curs OMFP 1752 - Pagina 15
Curs OMFP 1752 - Pagina 16
Curs OMFP 1752 - Pagina 17
Curs OMFP 1752 - Pagina 18
Curs OMFP 1752 - Pagina 19
Curs OMFP 1752 - Pagina 20
Curs OMFP 1752 - Pagina 21
Curs OMFP 1752 - Pagina 22
Curs OMFP 1752 - Pagina 23
Curs OMFP 1752 - Pagina 24
Curs OMFP 1752 - Pagina 25
Curs OMFP 1752 - Pagina 26
Curs OMFP 1752 - Pagina 27
Curs OMFP 1752 - Pagina 28
Curs OMFP 1752 - Pagina 29
Curs OMFP 1752 - Pagina 30
Curs OMFP 1752 - Pagina 31
Curs OMFP 1752 - Pagina 32
Curs OMFP 1752 - Pagina 33
Curs OMFP 1752 - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Curs OMFP 1752.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie contabilă

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Monografie contabilă la SC Napolact

INTRODUCERE Proiectul de contabilitate si informatică reflecta un ansamblu de cunoştinţe de specialitate din domeniul financiar-contabil,dobândite...

Sc Cavior SRL Iași - lucrare practică

1. Scurta prezentare a organizatiei 1.1 Scurt istoric Activitatea de producere si industrializare a laptelui in judetul Iasi are vechi traditii,...

Proiect la practică de specialitate - SC Imi International.Co SRL

A.PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE IMI INTERNATIONAL CO. SRL Societatea a fost constituita in anul 1999 de catre asociatul unic IMI OVERSEAS...

Te-ar putea interesa și

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Contabilitatea și Gestiunea Mărfurilor unei Intreprinderi

ARGUMENT În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea...

Întocmirea și prezentarea situației financiare la IMM

Argument În România, ca si în multe alte tari central si est europene, trecerea la economia de piata a însemnat, în esenta, evolutia a doua...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Raport de analiză a societății Petrom SA

S.C. PETROM S.A. are ca obiect de activitate explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul...

Sistemul Contabil din România

În funcţie de mutaţiile existente în literatura din domeniul contabilităţii, pentru studiul fenomenului contabil, putem utiliza următoarea...

Ai nevoie de altceva?