English grammar support for students în economics

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 33424
Mărime: 756.42KB (arhivat)
Publicat de: Antone M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Sorin Roata
Facultatea de Stiinte Economice - Bucuresti
Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti

Cuprins

 1. Cuvânt înainte .
 2. Unit 1. 1. Speaking and writing in English (1).Vowels
 3. Unit 1. 2. Speaking and writing in English (2). Consonants .
 4. Unit 1. 3. The Article
 5. Unit 2. 1. The Noun (1). Compound Nouns, Plural of Nouns ..
 6. Unit 2. 2. The Noun (2).Gender of Nouns, The Genitive. ..
 7. Unit 2. 3. The Adjective (1). Regular comparison
 8. Unit 2. 4. The Adjective (2). Irregular comparison
 9. Unit 3. 1. The Verb (1). Present Tense .
 10. Unit 3. 2. The Verb (2). Past Tense .
 11. Unit 3. 3. The Verb (3). Future Tense ..
 12. Unit 4. 1. The Verb (4). Modal Verbs
 13. Unit 4. 2. The Verb (6). Passive Voice .
 14. Unit 4. 3. The Preposition .
 15. Y. Keys to exercises ..

Extras din curs

UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1)

{VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ}

Cuprins:

1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2. Vocale

3. Diftongi 4. Triftongi

5. Semivocale=Semiconsoane

1. Sunetele limbilor indo-europene sunt în mare măsură identice. Diferențierile sunt date de modul lor de asociere și de intonație, dar, în același timp, fiecare limbă are unul sau mai multe sunete care îi conferă personalitate. Frecvența anumitor sunete (asociații de sunete), modul lor de pronunțare (mai accentuat sau mai slab) și mecanismul de grupare a sunetelor în silabe și a acestora în cuvinte generează particularitățile fiecărei limbi, care o fac să se deosebească chiar de limbile din a căror familie fac parte. Un plus de profunzime și finețe necesită studierea dialectelor unei limbi, acestea dând culoare, dar și un grad sporit de dificultate demersurilor lingvistice.

Ca și în cazul alfabetului, diferit de la o cultură la alta, maniera de transcriere ortografică a sunetelor diferă de la o limbă la alta. În unele limbi “se scrie cum se aude” (de exemplu, limba româna), în timp ce în altele s-a preferat transcrierea etimologică (sau după alte criterii) a cuvintelor, cum este și cazul limbii engleze (adică “într-un fel se scrie, altfel se citește”). Din acest motiv, s-a stabilit pe cale convențională un alfabet fonetic, pentru a facilita pronunția corectă în limba care se dorește a fi studiată. Ca urmare, în dicționarele lingvistice “Englez-român”, transcrierea ortografică a cuvintelor este însoțită de transcrierea lor fonetică (încadrată între paranteze drepte).

Sunetele limbii engleze au fost grupate în trei categorii, ca și în limba română: vocale (vowels), sunete deschise; consoane (consonants), sunete închise; semivocale=semiconsoane (semivowels=semiconsonants), sunete intermediare. Uneori, în cadrul aceleiași silabe, pot să apară grupuri de două vocale sau o vocală și o semivocala alăturate, numite diftongi (diphtongs), sau grupuri de trei vocale sau două vocale și o semivocală, numite triftongi (triphtongs).

Iată transcrierea fonetică a sunetelor limbii engleze, câteva exemple și scurte comentarii:

2. Vowels {Vocale}. Deși în esență sunt aceleași ca în limba română, vocalele limbii engleze se diferențiază după modul de pronunțare în sunete lungi și scurte. Lipsește sunetul [î] din română (preluat din patrimoniul limbilor slave), dar apare sunetul [æ]. Diferă și maniera de scriere: în limba română fiecare vocală este reprezentată de câte un singur semn grafic caracteristic; în limba engleză vocalele pot fi redate grafic prin litere sau grupuri de litere diverse.

Sunetul [i:]. Sunetul “i” lung apare transcris în mai multe modalități (e, ea, ee, ie, ei, ae, eo, ay, ey, i), fiind poziționat, de preferință, în părțile mediană și finală a cuvintelor:

he [hi:]{el}, she [∫i:]{ea};(to) eat [i:t]{a mânca}, (to) read [ri:d]{a citi}; (to) need [ni:d]{a avea nevoie}, speed [spi:d}{viteză}; (to) believe [bili:v]{a crede}, thief [θi:f]{hoț}; (to) receive [risi:v]{a primi}, receipt [risi:t]{chitanță}.

Sunetul [i]. Sunetul “i” scurt poate fi redat prin literele i, e, y, ie, a, o sau u, fiind prezent în orice poziție în cadrul cuvintelor. Uneori se repetă în silabe diferite ale aceluiași cuvânt, cu grafiere identică sau diferită:

in [in]{în}, did [did]{to do-Past Tense}; emotion [imɔu∫n]{emoție}, (to) recover [rikΛvə]{a redobândi}; party [parti]{petrecere sau partid}, tyranny [tirani]{tiranie}; language [lenguit∫]{limbă

vorbită}, luggage [lΛgidʒ]{bagaj}; women [wimin]{femei}; business [bisnis]{afacere}, minute [minit]{minut}.

Sunetul [e]. Sunetul “e” se întâlnește în limba engleză, de regulă, la începutul sau în interiorul cuvintelor. Deși sunt numeroase cuvinte în limba engleză scrise cu “e” final, acesta, de obicei, nu

se pronunță: (to) take [teik]{a lua}, (to) hope [hɔup]{a spera}, before [bifo*]{înainte}, (to) rescue [reskju]{a salva}.

desk [desk]{pupitru}, (to) help [help]{a ajuta}; ready [redi]{gata}, steady [stedi]{ferm, sigur}; many [meni]{mulți, multe}, any [eni]{orice, oricare}; (to) bury [beri]{a înmormânta}; friend [frend]{prieten}.

Sunetul [æ]. Este un sunet care nu apare în limba română. Se întâlnește frecvent în interiorul cuvintelor și se grafiază prin a, ae sau ai. În engleza americană există tendința de înlocuire a sunetelor [a] sau [e] din unele cuvinte prin mai puțin precisul, dar mai facilul sunet [æ].

apple [æpl]{măr}, man [mæn]{om}, cat [kæt]{pisică}; head [hæd]{cap}, bread [bræd]{pâine}; plaid [plæd]{cuvertură}.

Sunetul [a:]. Se grafiază prin a, ar, al, er, ea, au și oi (în unele cuvinte provenite din franceză) și apare la începutul și în interiorul cuvintelor:

last [la:st]{ultimul}, glass [gla:s]{sticlă}, art [a:*t]{artă}, army [a:*mi]{armată}; calm [ka:m]{calm}; clerk [kla:*k]{funcționar}, sergeant [sa:*dʒənt]{sergent}; heart [ha:*t]{inimă}; aunt [a:nt]{mătușă}, (to) laugh [la:f]{a râde}.

Sunetul []. Sunetul “a” scurt și foarte deschis are o frecvență mare în limba engleză, fiind grafiat în mai multe moduri (u, o, ou, oo, oe). De regulă, se găsește în interiorul cuvintelor, dar excepțiile nu sunt excluse:

(to) come [kΛm]{a veni}, son [sΛn]{fiu}, (to) love [lΛv]{a iubi}; but [bΛt]{dar, însă}, (to) cut [kΛt]{a tăia}, sun [sΛn]{soare}; (to) touch [tΛt∫]{a atinge}, young [iΛη]{tânăr}; blood [blΛd]{sânge}, flood [flΛd]{inundație}; does [dΛz]{el/ea face}.

Sunetul [ɔ:]. Sunetul “o” lung este întâlnit destul de des, în toate pozițiile în cadrul cuvintelor, având modalități multiple de transcriere grafică (aw, au, a, or, ou, oar, oo).

all [ɔ:l]{tot}, ball [bɔ:l]{minge}, war [wɔ:*]{război}; store [stɔ:*]{magazin}, shore [∫ɔ:*]{țărm}, more [mɔ:*]{mai mult}; daughter [dɔ:tə*]{fică}, taught [tɔ:t]{învățat}; law [lɔ:]{lege}, straw [strɔ:]{pai}; door [dɔ:*]{ușă}, floor [flɔ*]{podea}; thought [θɔ:t]{gândire}, bought [bɔ:t]{cumpărat}.

Bibliografie

Bruce Berry, Darcy (2005), Gramatica limbii engleze pe scurt, Col. Pons, Edit. Niculescu, București. Levițchi, L. (2006), Gramatica limbii engleze, Edit.Teora, București.

Levitchi, L., Preda, I. (1996), Gramatica limbii engleze, Edit. 100+1 GramaBr, Bucuresti. Roată, S.(2005), Despre unele dificultăți de comunicare în limba engleză, An. Univ. ‘T.

Maiorescu”,vol.I, București, pp.302-307.

Turcu, Fulvia, Năstăsescu, Violeta (1996), Engleza de afaceri. Curs intensiv, Edit. Uranus, București. Vișan, Monica (1992), Metodă rapidă de învățare a gramaticii limbii engleze, Exerciții 1, Edit. Viitorul Românesc, București.

Preview document

English grammar support for students în economics - Pagina 1
English grammar support for students în economics - Pagina 2
English grammar support for students în economics - Pagina 3
English grammar support for students în economics - Pagina 4
English grammar support for students în economics - Pagina 5
English grammar support for students în economics - Pagina 6
English grammar support for students în economics - Pagina 7
English grammar support for students în economics - Pagina 8
English grammar support for students în economics - Pagina 9
English grammar support for students în economics - Pagina 10
English grammar support for students în economics - Pagina 11
English grammar support for students în economics - Pagina 12
English grammar support for students în economics - Pagina 13
English grammar support for students în economics - Pagina 14
English grammar support for students în economics - Pagina 15
English grammar support for students în economics - Pagina 16
English grammar support for students în economics - Pagina 17
English grammar support for students în economics - Pagina 18
English grammar support for students în economics - Pagina 19
English grammar support for students în economics - Pagina 20
English grammar support for students în economics - Pagina 21
English grammar support for students în economics - Pagina 22
English grammar support for students în economics - Pagina 23
English grammar support for students în economics - Pagina 24
English grammar support for students în economics - Pagina 25
English grammar support for students în economics - Pagina 26
English grammar support for students în economics - Pagina 27
English grammar support for students în economics - Pagina 28
English grammar support for students în economics - Pagina 29
English grammar support for students în economics - Pagina 30
English grammar support for students în economics - Pagina 31
English grammar support for students în economics - Pagina 32
English grammar support for students în economics - Pagina 33
English grammar support for students în economics - Pagina 34
English grammar support for students în economics - Pagina 35
English grammar support for students în economics - Pagina 36
English grammar support for students în economics - Pagina 37
English grammar support for students în economics - Pagina 38
English grammar support for students în economics - Pagina 39
English grammar support for students în economics - Pagina 40
English grammar support for students în economics - Pagina 41
English grammar support for students în economics - Pagina 42
English grammar support for students în economics - Pagina 43
English grammar support for students în economics - Pagina 44
English grammar support for students în economics - Pagina 45
English grammar support for students în economics - Pagina 46
English grammar support for students în economics - Pagina 47
English grammar support for students în economics - Pagina 48
English grammar support for students în economics - Pagina 49
English grammar support for students în economics - Pagina 50
English grammar support for students în economics - Pagina 51
English grammar support for students în economics - Pagina 52
English grammar support for students în economics - Pagina 53
English grammar support for students în economics - Pagina 54
English grammar support for students în economics - Pagina 55
English grammar support for students în economics - Pagina 56
English grammar support for students în economics - Pagina 57
English grammar support for students în economics - Pagina 58
English grammar support for students în economics - Pagina 59
English grammar support for students în economics - Pagina 60
English grammar support for students în economics - Pagina 61
English grammar support for students în economics - Pagina 62
English grammar support for students în economics - Pagina 63
English grammar support for students în economics - Pagina 64
English grammar support for students în economics - Pagina 65
English grammar support for students în economics - Pagina 66
English grammar support for students în economics - Pagina 67
English grammar support for students în economics - Pagina 68
English grammar support for students în economics - Pagina 69
English grammar support for students în economics - Pagina 70
English grammar support for students în economics - Pagina 71
English grammar support for students în economics - Pagina 72
English grammar support for students în economics - Pagina 73
English grammar support for students în economics - Pagina 74
English grammar support for students în economics - Pagina 75
English grammar support for students în economics - Pagina 76
English grammar support for students în economics - Pagina 77
English grammar support for students în economics - Pagina 78
English grammar support for students în economics - Pagina 79
English grammar support for students în economics - Pagina 80
English grammar support for students în economics - Pagina 81
English grammar support for students în economics - Pagina 82
English grammar support for students în economics - Pagina 83
English grammar support for students în economics - Pagina 84
English grammar support for students în economics - Pagina 85
English grammar support for students în economics - Pagina 86
English grammar support for students în economics - Pagina 87
English grammar support for students în economics - Pagina 88
English grammar support for students în economics - Pagina 89
English grammar support for students în economics - Pagina 90
English grammar support for students în economics - Pagina 91
English grammar support for students în economics - Pagina 92
English grammar support for students în economics - Pagina 93
English grammar support for students în economics - Pagina 94
English grammar support for students în economics - Pagina 95
English grammar support for students în economics - Pagina 96
English grammar support for students în economics - Pagina 97
English grammar support for students în economics - Pagina 98
English grammar support for students în economics - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • English grammar support for students in economics.doc

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

WorldCom - The Fraud

WorldCom is a major global communications provider, operating in more than 65 countries. WorldCom provides data transmission and Internet services...

Ai nevoie de altceva?