Evaluarea Entității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 48361
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Tănase Ion
Universitatea Spiru Haret

Cuprins

 1. Cap.I.Conceptele definitorii privind metodologia evaluării entității 5
 2. 1.1.Conceptul de proprietate,de lucru și de bun. 5
 3. 1.2.Conceptul de afacere. 8
 4. 1.3.Conceptul de evaluare a entității. 11
 5. 1.4.Conceptele și principiile metodologice ale evaluării. 13
 6. 1.4.1..Principalele concepte utilizate în evaluare. 13
 7. 1.4.2..Principiile fundamentale de evaluatere. 21
 8. 1.5.Clasificarea, necesitatea și etapele evaluării entității. 22
 9. 1.5.1.Clasificarea evaluărilor. 22
 10. 1.5.2.Necesitatea evaluării entităților 24
 11. 1.5.3.Etapele realizării unei misiuni de evaluare. 26
 12. Cap.II.Diagnosticul sursa informațiilor necesare evaluării entității 28
 13. 2.1.Diagnosticul juridic. 28
 14. 2.2.Diagnosticul commercial. 32
 15. 2.3.Diagnosticul ethnic, tehnologic și de exploatare 43
 16. 2.4.Diagnosticul managementului 49
 17. 2.5.Diagnosticul potențialului uman 51
 18. 2.6.Diagnosticul financiar contabil 58
 19. Cap.III.Evaluarea entității. 90
 20. 3.1.Abordarea pe bază de active. 92
 21. 3.2.Abordarea pe bază de venit . 103
 22. 3.3.Abordarea prin comparații de piață 114
 23. Cap.IV.Evaluarea proprietăților imobiliare 119
 24. 4.1. Noțiuni generale 119
 25. 4.2.Evaluarea economic a terenurilor 119
 26. 4.2.1.Metoda valorii economice dată de cea mai bună utilizare a terenului 120
 27. 4.2.2.Metoda comparației vânzărilor 121
 28. 4.2.3.Metoda parcelării și dezvoltării 122
 29. 4.2.4.Metoda capitalizării rentei funciare 123
 30. 4.2.5.Metoda repartizării(alocării) 123
 31. 4.2.6.Metoda extracției 124
 32. 4.2.7.Metoda reziduală a terenului 124
 33. 4.3.Abordări și metode aplicate în evaluarea clădirilor 125
 34. 4.3.1.Abordarea prin comparația vânzărilor 126
 35. 4.3.2.Abordarea evaluării construcțiilor prin costuri 127
 36. 4.3.2.1.Metoda comparațiilor unitare 129
 37. 4.3.2.2.Metoda costurilor segregate 130
 38. 4.3.2.3.Metoda devizelor 130
 39. 4.4.Deprecierea cumulată 131
 40. 4.4.1.Estimarea deprecierii cumulate 131
 41. 4.4.2.Metode de estimare 132
 42. Cap.V.Raportarea, angajarea și contractarea unei lucrări de evaluare 134
 43. 4.1.Raportul de evaluare 134
 44. 4.2.Angajarea și contractarea unei lucrări de evaluare. 139
 45. Bibliografie selectivă 142

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND

METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR

1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun.

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare recunoaşte

următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară, proprietatea

mobiliară (bunuri mobile), întreprinderi şi active financiare.

Proprietatea imobiliară Drepturile reale imobiliare se exercită

asupra unui bun imobil. Acest drept este înregistrat într-un document formal,

de exemplu un titlu de proprietate sau un contract de închiriere. Proprietatea

este un concept juridic distinct de bunul imobil, care este un activ fizic.

Dreptul de proprietate imobiliar are următoarele atribute: posesia, folosinţa şi

dispoziţia. Acestea includ dreptul de a utiliza, de a ocupa, de a vinde, de a

închiria, de a testa (a lăsa moştenire), de a dona sau de a alege de a exercita

oricare sau nici unul dintre acestea. În anumite situaţii, un anumit atribut poate

fi separat şi transferat, închiriat sau înstrăinat, în condiţiile legii.

Proprietatea asupra bunurilor mobile se referă la proprietatea

asupra unui bun, altul decât o proprietate imobiliară. Aceste bunuri pot fi

corporale sau necorporale, de exemplu, o creanţă sau un brevet de invenţie.

Proprietatea mobiliară corporală reprezintă drepturile asupra unui activ care nu

este ataşat în mod permanent de o proprietate imobiliară şi este caracterizat, în

general, prin mobilitatea sa. Exemple de bunuri mobile sunt: obiecte

identificabile, portabile şi corporale, considerate de către publicul larg drept

personale,( mobilier, colecţii, aparate). Activele curente ale unei întreprinderi,

stocurile şi obiectele de inventar sunt considerate proprietate mobilă.

O întreprindere (afacere) este o entitate comercială, industrială, de

servicii sau financiară care desfăşoară o activitate economică. Întreprinderile

sunt, în general, unităţi distincte de exploatare, generatoare de profit şi care

furnizează clienţilor produse sau servicii.

Activele financiare rezultă din divizarea legală a proprietăţii asupra

întreprinderii sau proprietăţii imobiliare (de exemplu: asocieri, societăţi

comerciale, societăţi mixte, coproprietatea), dintr-un drept opţional de a vinde

sau cumpăra o proprietate (de exemplu: imobiliară, acţiuni sau alte

instrumente financiare) la un preţ dat şi într-o perioadă stabilită sau prin

crearea unor instrumente investiţionale bazate pe un pachet de active

imobiliare. Proprietatea poate fi divizată legal pentru a crea asocieri, în care

două sau mai multe persoane deţin în comun o proprietate sau o întreprindere

şi îşi împart profiturile sau pierderile acesteia.

Activele financiare sunt active necorporale şi pot include:

- drepturile inerente deţinerii unei întreprinderi sau proprietăţi,

respectiv de a folosi, ocupa, vinde, închiria sau administra;

- drepturile inerente din cadrul unui contract care garantează o opţiune

de a cumpăra, sau unei închirieri cu opţiune de cumpărare, opţiuni care pot fi

exercitate sau nu;

- drepturile inerente deţinerii unui pachet de acţiuni sau obligaţiuni (de

exemplu, de a păstra acest pachet sau de a-l vinde).

Prin lucru se înţelege tot ceea ce se află în natură, fiind perceptibil

prin simţurile noastre, având deci o existenţă materială. În sens juridic, pentru

ca un lucru să devină bun, este necesar ca acesta să fie util omului, să aibă o

valoare economică şi să fie susceptibil de apropriere, sub forma unor drepturi

ce intră în compunerea unui patrimoniu, fie a unei persoane fizice, fie a unei

persoane juridice. Exemple de lucruri: aerul atmosferei, lumina soarelui; deşi

sunt lucruri utile, chiar indispensabile pentru om, totuşi ele nu pot dobândi

calitatea de bun în sens juridic, întrucât nu au o valoare economică şi nu sunt

susceptibile de apropriere.

Având în vedere prevederile vechiului cod civil ,,În sens restrâns, prin

bunuri se înţeleg lucrurile şi animalele la care pot exista drepturi şi obligaţii

patrimoniale. ,,în sens larg, prin bun se înţeleg atât lucrurile şi animalele, cât şi

drepturile privitoare la acele lucruri.”

În funcţie de natura lor şi de calificarea dată de lege, bunurile se împart

în:

1.bunuri imobile (nemişcătoare), sunt acele bunuri care au o aşezare

fixă şi stabilă (pământul, clădirile şi, în general, tot ceea ce este legat de sol):

2.bunuri mobile (mişcătoare), sunt acele bunuri care nu au o aşezare

fixă şi stabilă, fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul, fie prin ele

însele, fie cu concursul unei forţe străine (animalele, lucrurile separate de sol,

creanţele, bunuri necorporale etc.).

Clasificarea bunurilor în mobile şi imobile are ca fundament îmbinarea

a două criterii, cel fizic (natura bunurilor) şi cel economic (valoarea

bunurilor).

Prin bunuri conform Codului Civil Legea nr.287 /2009.- ,,Sunt

bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept

patrimonial”.

Bibliografie

1. Bădescu Gheorhe ,Stan Sorin EPI 201 Evaluarea proprietăților imobiliare. Editura IROVAL 2010.

2. Burcea Magdalena,Tănase Ion Contabilitatea instituțiilor publice.Editura Universității din Pitești, 2005.

3. Burcea Magdalena,Tănase Ion Auditul Financiar.Editura University Press Târgoviște,2008 .

4. C.Honigman,H.Tubiana Evaluarea și transmiterea înteprinderilor. Editura Litec,1999.

5. Cucui Ion,Man Maria Costurile și controlul de gestiune.Editura Economică

6. Dumitru Nica,Cicilia Ionescu,Marinică Dobrin,Mariana Balu, Eduard Ionescu,Iuliana Predescu . Evaluarea întreprinderii. Editura Fundația România de Mâine. București 2007.

7. Dragotă Victor Evaluarea acțiunilor societăților comerciale.Editura Economică București 2006.

8. Elena Doina Dascălu,Florina Nicolau Auditul intern și instituțiile publice.Editura Economică ,2006 .

9. E.Tchemeni Evaluarea întreprinderilor.Editura Economică, 2003 .

10. G.Chapalin Practici moderne de evaluarea inteprinderilor- EMS,2004 .

11. Henri Mauguiere L evaluation des enterprises,non cotees, EdituraDunod, 1990

12. Luiza Ionescu Analiza economic-financiară.Editura Biblioteca,2007.

13. Ion Ioniță Evaluarea afacerilor. Editura ASE ,București 2009.

14. Ion Ioniță,Cristian Silviu Bănacu,Marcel Stoica Evaluarea organizțiilor.Editura Economică,București 2004.

15. Iulia Jianu Evaluarea, prezentarea și analiza performanței inteprinderii.Editura CECCAR, 2007 .

16. Marin Toma Inițierea în evaluarea inteprinderilor.Ediția a III-a revizuită, Editura CECCAR București,2009.

17. Marin Toma,Marius Chivulescu Ghid pentru diagnostic și evaluarea întreprinderilor. București CECCAR.1994 .

18. Maria Toma Analiza și gestiunea fluxurilor financiare. Editura University Press Târgoviște, 2008.

19. Niculescu Maria Diagnostic financiar Vol II-Editura Economică București,2005.

20. Richard Barker Evaluarea inteprinderilor.EMS 2002.

21. Tănase Ion,Burcea Magdalena Controlul intern la entitățile publice. Editura University Press Târgoviște,2006 .

22. Violeta State Determinarea stării financiare a inteprinderii. Editura Biblioteca,2006 .

23. IASC Standardele Internaționale de Contabilitate.

24. IVSC Standardele Internaționale de Evaluare. Ediția a opta 2007, publicate de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Evaluare, obligatorii pentru membrii ANEVAR.

25. Legea nr.82/1991 a contabilității, modificată și completată. Monitorul official nr.629 din26 august 2002.

26. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale modificată și completată.Monitorul Oficial nr.214 din 31 mai 1999

27. OMFP nr.3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directive europene. Monitorul Oficial nr.766 din10 noiembrie 2009.

28. Ordonanța nr.81din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrumoniul instituțiilor publice, cu modificările ulteriare. Monitorul Oficial nr.624din31 august 2003.

Preview document

Evaluarea Entității - Pagina 1
Evaluarea Entității - Pagina 2
Evaluarea Entității - Pagina 3
Evaluarea Entității - Pagina 4
Evaluarea Entității - Pagina 5
Evaluarea Entității - Pagina 6
Evaluarea Entității - Pagina 7
Evaluarea Entității - Pagina 8
Evaluarea Entității - Pagina 9
Evaluarea Entității - Pagina 10
Evaluarea Entității - Pagina 11
Evaluarea Entității - Pagina 12
Evaluarea Entității - Pagina 13
Evaluarea Entității - Pagina 14
Evaluarea Entității - Pagina 15
Evaluarea Entității - Pagina 16
Evaluarea Entității - Pagina 17
Evaluarea Entității - Pagina 18
Evaluarea Entității - Pagina 19
Evaluarea Entității - Pagina 20
Evaluarea Entității - Pagina 21
Evaluarea Entității - Pagina 22
Evaluarea Entității - Pagina 23
Evaluarea Entității - Pagina 24
Evaluarea Entității - Pagina 25
Evaluarea Entității - Pagina 26
Evaluarea Entității - Pagina 27
Evaluarea Entității - Pagina 28
Evaluarea Entității - Pagina 29
Evaluarea Entității - Pagina 30
Evaluarea Entității - Pagina 31
Evaluarea Entității - Pagina 32
Evaluarea Entității - Pagina 33
Evaluarea Entității - Pagina 34
Evaluarea Entității - Pagina 35
Evaluarea Entității - Pagina 36
Evaluarea Entității - Pagina 37
Evaluarea Entității - Pagina 38
Evaluarea Entității - Pagina 39
Evaluarea Entității - Pagina 40
Evaluarea Entității - Pagina 41
Evaluarea Entității - Pagina 42
Evaluarea Entității - Pagina 43
Evaluarea Entității - Pagina 44
Evaluarea Entității - Pagina 45
Evaluarea Entității - Pagina 46
Evaluarea Entității - Pagina 47
Evaluarea Entității - Pagina 48
Evaluarea Entității - Pagina 49
Evaluarea Entității - Pagina 50
Evaluarea Entității - Pagina 51
Evaluarea Entității - Pagina 52
Evaluarea Entității - Pagina 53
Evaluarea Entității - Pagina 54
Evaluarea Entității - Pagina 55
Evaluarea Entității - Pagina 56
Evaluarea Entității - Pagina 57
Evaluarea Entității - Pagina 58
Evaluarea Entității - Pagina 59
Evaluarea Entității - Pagina 60
Evaluarea Entității - Pagina 61
Evaluarea Entității - Pagina 62
Evaluarea Entității - Pagina 63
Evaluarea Entității - Pagina 64
Evaluarea Entității - Pagina 65
Evaluarea Entității - Pagina 66
Evaluarea Entității - Pagina 67
Evaluarea Entității - Pagina 68
Evaluarea Entității - Pagina 69
Evaluarea Entității - Pagina 70
Evaluarea Entității - Pagina 71
Evaluarea Entității - Pagina 72
Evaluarea Entității - Pagina 73
Evaluarea Entității - Pagina 74
Evaluarea Entității - Pagina 75
Evaluarea Entității - Pagina 76
Evaluarea Entității - Pagina 77
Evaluarea Entității - Pagina 78
Evaluarea Entității - Pagina 79
Evaluarea Entității - Pagina 80
Evaluarea Entității - Pagina 81
Evaluarea Entității - Pagina 82
Evaluarea Entității - Pagina 83
Evaluarea Entității - Pagina 84
Evaluarea Entității - Pagina 85
Evaluarea Entității - Pagina 86
Evaluarea Entității - Pagina 87
Evaluarea Entității - Pagina 88
Evaluarea Entității - Pagina 89
Evaluarea Entității - Pagina 90
Evaluarea Entității - Pagina 91
Evaluarea Entității - Pagina 92
Evaluarea Entității - Pagina 93
Evaluarea Entității - Pagina 94
Evaluarea Entității - Pagina 95
Evaluarea Entității - Pagina 96
Evaluarea Entității - Pagina 97
Evaluarea Entității - Pagina 98
Evaluarea Entității - Pagina 99
Evaluarea Entității - Pagina 100
Evaluarea Entității - Pagina 101
Evaluarea Entității - Pagina 102
Evaluarea Entității - Pagina 103
Evaluarea Entității - Pagina 104
Evaluarea Entității - Pagina 105
Evaluarea Entității - Pagina 106
Evaluarea Entității - Pagina 107
Evaluarea Entității - Pagina 108
Evaluarea Entității - Pagina 109
Evaluarea Entității - Pagina 110
Evaluarea Entității - Pagina 111
Evaluarea Entității - Pagina 112
Evaluarea Entității - Pagina 113
Evaluarea Entității - Pagina 114
Evaluarea Entității - Pagina 115
Evaluarea Entității - Pagina 116
Evaluarea Entității - Pagina 117
Evaluarea Entității - Pagina 118
Evaluarea Entității - Pagina 119
Evaluarea Entității - Pagina 120
Evaluarea Entității - Pagina 121
Evaluarea Entității - Pagina 122
Evaluarea Entității - Pagina 123
Evaluarea Entității - Pagina 124
Evaluarea Entității - Pagina 125
Evaluarea Entității - Pagina 126
Evaluarea Entității - Pagina 127
Evaluarea Entității - Pagina 128
Evaluarea Entității - Pagina 129
Evaluarea Entității - Pagina 130
Evaluarea Entității - Pagina 131
Evaluarea Entității - Pagina 132
Evaluarea Entității - Pagina 133
Evaluarea Entității - Pagina 134
Evaluarea Entității - Pagina 135
Evaluarea Entității - Pagina 136
Evaluarea Entității - Pagina 137
Evaluarea Entității - Pagina 138
Evaluarea Entității - Pagina 139
Evaluarea Entității - Pagina 140
Evaluarea Entității - Pagina 141
Evaluarea Entității - Pagina 142
Evaluarea Entității - Pagina 143
Evaluarea Entității - Pagina 144
Evaluarea Entității - Pagina 145
Evaluarea Entității - Pagina 146
Evaluarea Entității - Pagina 147
Evaluarea Entității - Pagina 148
Evaluarea Entității - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Entitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie...

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Operațiuni contabile - stocuri

Rezumat Preocuparea pentru studiul contabilităţii stocurilor a fost generată de importanţa pe care trebuie să o acorde fiecare agent economic...

Standardul internațional de audit 315 - cunoașterea entității și mediului său și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă

Scopul Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări privind cunoaşterea entităţii şi mediului său,...

Organizarea misiunii de audit intern la SC Todi SA

CAP.1.Auditul Public Intern – definirea conceptului de audit intern, rolul, sfera de activitate, tipuri de audit si obiective ale auditului public...

Ai nevoie de altceva?