Expertiza contabila si consultanta fiscala

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Expertiza contabila si consultanta fiscala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 60 de pagini .

Profesor: Monea Alin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

TEMA 1 ... 3
NOTIUNI GENERALE PRIVIND PROFESIA DE EXPERT CONTABIL . 3
1.1. Expertul contabil .. 3
1.2. Expertiza contabila .. 5
TEMA 2 7
CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 7
2.1. Scurtă prezentare a C.E.C.C.A.R ... 7
2.2. Organizarea C.E.C.C.A.R. ... 8
TEMA 3 .. 11
EXPERTIZA CONTABILA . 11
3.1. Expertiza in materie civilă și comercială ... 11
3.2. Numirea expertului contabil pentru a efectua expertiza contabilă în procesul civil 13
3.3. Efectuarea expertizei contabile în procesele civile .. 18
3.4. Raportul de expertiză contabilă 22
3.5. Valorificarea expertizei contabile. Forța probantă a expertizei contabile 24
3.6. Onorariul expertului contabil ... 25
3.7. Obiective ale expertizei contabile judiciare în cauze penale .. 26
3.8. Numirea expertului contabil pentru efectuarea expertizei contabile în cauze penale .. 26
3.9. Raportul expertului contabil numit .. 28
3.10. Cheltuielile judiciare. Costul expertizei contabile .. 32
TEMA 4 . 34
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ ... 34
4.1. Consultanța și consultantul fiscal . 34
4.2. Organizarea si atribuțiile Camerei Consultanților Fiscali . 35
4.3. Compatibilitate. Retragerea calității de consultant și a autorizației de funcționare 36
4.4. Exercitarea în România a profesiei de către consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele member ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European . 36
4.5. Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala .. 37
TEMA 5 . 40
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI ȘI EXERCITAREA PROFESIEI . 40
5.1. Prezentarea generală a Camerei ... 40
5.2. Organigrama camerei 43
5.3 Veniturile și cheltuielile Camerei ... 48
5.4. Exercitarea profesiei de consultant fiscal . 49
5.5. Retragerea calității de consultant fiscal și a autorizației de funcționare, suspendarea și încetarea dreptului de exercitare a profesiei .. 51
5.6. Sancțiuni disciplinare . 52
5.7. Rolul, atribuțiile și drepturile Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate publică cu atribuții de supraveghere a Camerei ... 55
TEST AUTOEVALUARE 57
Bibliografie 60

Extras din document

Unități de învățare:

Expertul contabil

Expertiza contabila

Obiectivele temei:

- înțelegerea conceptelor și formarea perspectivelor privind expertiza contabilă;

- însușirea conceptului de expertiză contabilă;

- cunoașterea profesiei de expert contabil.

Timpul alocat temei: 2 ore

Bibliografie recomandată:

1. M. Boulescu, M. Ghiță - Expertiza contabilă și auditul financiar contabil, Editura Didactică și Pedagogică, București,1999

2. O. Bunget - Expertiza contabilă, Editura Mirton, Timișoara, 2003

3. I. Pereș, O. Bunget, C. Pereș - Control financiar șiexpertiză contabilă, Editura Mirton, Timișoara, 2004

4. *** - O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare

5 *** - Ghid de aplicare a Standardului professional nr.35. Expertize contabile, Editura CECCAR, București, 2007

1.1. Expertul contabil

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile stabilite de lege și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile.

Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor și recomandărilor sale, expertul contabil întocmește raport.

Expertul contabil poate, de asemenea, să organizeze și să conducă contabilitatea societăților comerciale și să analizeze, prin procedee specifice contabilității, situația economică, financiară și fiscală a acestora.

Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplinește următoarele condiții:

4

a) are capacitate de exercițiu deplină;

b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;.

c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.

La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii și conferențiarii universitari, doctorii în economie și doctorii docenți, cu specialitatea finanțe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și susținerea unui interviu privind normele de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:

a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si certifica bilantul contabil;

b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;

c) efectueaza analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale;

d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege;

e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si informatica;

f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzori la societatile comerciale.

Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual ori se pot constitui in societati comerciale potrivit legii.

Societatile comerciale de expertiza contabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;

c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;

d) actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

Expertii contabili nu pot sa efectueze lucrari pentu agentii economici sau pentru institutiile unde sint salariati si nici pentru cei cu care acestea sint in raporturi contractuale sau se afla in concurenta.

Expertii contabili garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii.

Expertii contabili primesc, pentru lucrarile efectuate individual, onorariile stabilite prin contract sau de catre organul care a dispus efectuarea lucrarii.

Obligatia calcularii si varsarii impozitului aferent sumelor platite drept onorarii de societati comerciale pentru lucrarile ce li s-au executat in conditiile legii. Pentru onorariile incasate de la persoane fizice, obligatia stabilirii si virarii la buget, potrivit legii, a impozitului aferent revine expertului contabil care a executat lucrarea individual.

Expertii contabili raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.

5

Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili, in raport cu gravitatea abaterilor savirsite, sunt urmatoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza contabila si consultanta fiscala.pdf

Bibliografie

1. M. Boulescu, M. Ghiță - Expertiza contabilă și auditul financiar contabil, Editura Didactică și Pedagogică, București,1999
2. O. Bunget - Expertiza contabilă, Editura Mirton, Timișoara, 2003
3. I. Pereș, O. Bunget, C. Pereș - Control financiar șiexpertiză contabilă, Editura Mirton, Timișoara, 2004
4. *** - O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare
5. *** - Ordonanța nr.71/2001 - privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
6. *** - Legea nr.198/2002 - pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
7. *** - Hotărârea nr.1052/2006 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
8. *** - Ordonanța de urgență nr.53/2007 - pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
9. *** - Ghid de aplicare a Standardului professional nr.35. Expertize contabile, Editura CECCAR, București, 2007