Fiscalitate

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 160 în total
Cuvinte : 44904
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conferenţiar Univ.Dr. Haralambie George Alin
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti
Specializare: contabilitate şi informatică de gestiune

Cuprins

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 – TEORIA FISCALĂ;

1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale

1.2. Creanţa fiscală

1.3. Stingerea obligaţiei fiscale

1.3.1. Stingerea obligaţiei fiscale prin plată

1.3.2. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

1.3.3. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere

1.3.4. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare

1.3.5. Stingerea obligaţiei fiscale prin darea în plată

1.3.6. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie

1.3.7. Stingerea obligaţiei fiscale prin conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale

1.4. Executarea silită a obligaţiilor fiscale

1.4. 1. Executarea silită a bunurilor mobile

1.4.2. Executarea silită a bunurilor imobile

1.4.3. Executarea silită prin poprire

1.3. Teste de evaluare/ autoevaluare

1.4. Lucrare de verificare

1.5. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 – POLITICA FISCALĂ

2.1. Sistemul fiscal şi evoluţia acestuia

2.2. Aspecte generale privind politica fiscală: conţinut, obiective şi principii

2.3. Interdependenţele politicii fiscale

2.4. Teste de evaluare/ autoevaluare

2.5. Lucrare de verificare

2.6. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 – INSPECŢIA FISCALĂ

3.1. Conţinutul şi caracteristicile inspecţiei fiscale

3.2. Formele inspecţiei fiscale

3.3. Metodologia inspecţiei fiscale

3.4. Teste de evaluare/ autoevaluare

3.5. Lucrare de verificare

3.6. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 – RĂSPUNDEREA ÎN DOMENIUL FISCAL

4.1. Răspunderea contravenţională

4.2. Răspunderea disciplinară

4.3. Răspunderea civilă

4.4. Răspunderea penală

4.4.1. Formele evaziunii fiscale

4.4.2. Cadrul juridic al evaziunii fiscale

4.5. Teste de evaluare/ autoevaluare

4.6. Lucrare de verificare

4.7. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5 – IMPOZITUL PE PROFIT

5.1. Aspecte generale privind impozitul pe profit

5.2. Cota de impozitare

5.3. Determinarea profitului impozabil

5.4. Plata impozitului pe profit

5.5. Aspecte fiscale internaţionale

5.6. Test de evaluare/autoevaluare

5.7. Lucrare de verificare

5.8. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6 – IMPOZITUL PE VENIT

6.1. Impozitul pe venitul realizat din activităţi independente

6.2. Impozitul pe salarii

6.3. Impozitul pe venitul realizat din cedarea folosinţei bunurilor

6.4. Impozitul pe venitul din investiţii

6.5. Impozitul pe venitul din pensii

6.6. Impozitul pe venitul realizat din activităţi agricole

6.7. Impozitul pe venitul rezultat din premii şi jocuri de noroc

6.8. Impozitul pe venitul rezultat din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul persoanal

6.9. Impozitul pe venitul rezultat din alte surse

6.10. Test de evaluare/autoevaluare

6.11. Lucrare de verificare

6.12. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7 – ACCIZELE

7.1. Consideraţii generale privind accizele

7.2. Regimul accizelor armonizate

7.3. Persoanele plătitoare de accize

7.4. Produse accizabile

7.5. Test de evaluare/autoevaluare

7.6. Lucrare de verificare

7.7. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8- TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

8.1. Noţiuni generale privind TVA

8.2. Operaţiunile impozabile cuprinse în sfera de aplicare a TVA

8.2.1. Transferul proprietăţii bunurilor mobile

8.2.2. Prestările de servicii

8.2.3. Schimbul de bunuri sau servicii

8.2.4. Achiziţiile intracomunitare de bunuri

8.2.5. Importul de bunuri şi servicii

8.3. Baza de impozitare a TVA

8.4. Reguli de impozitare şi cote T.V.A .

8.4.1. Operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere

8.4.2. Operaţiunile scutite de taxă fără drept de deducere

8.4.3. Importuri şi achiziţii intracomunitare

8.5. Test de evaluare/autoevaluare

8.6. Lucrare de verificare

8.7. Rezumat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9- IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE

9.1. Conţinutul impozitelor şi taxelor locale

9.2. Impozitul pe clădiri

9.3. Impozitul pe teren

9.4. Taxa asupra mijloacelor de transport

9.5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

9.6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

9.7. Impozitul pe spectacole

9.8. Taxa hotelieră

9.9. Taxe speciale

9.10. Test de evaluare/autoevaluare

9.11. Lucrare de verificare

9.12. Rezumat

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

TEORIA FISCALĂ

1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale

1.2. Creanţa fiscală

1.3. Stingerea obligaţiei fiscale

1.4. Executarea silită a obligaţiilor fiscale

1.5. Test de evaluare/autoevaluare

1.6. Lucrare de verificare

1.7. Rezumat

Obiective

 Cunoaşterea conceptelor şi categoriilor specifice relaţiilor fiscale.

 Cunoaşterea obiectului de studiu al fiscalităţii.

Termeni cheie:

obligaţia fiscală; creanţa fiscală; titlul de creanţă fiscală;

O privire de ansamblu asupra economiei unei ţări relevă extinderea rolului asumat de către stat în ultimele decenii, de la furnizor de bunuri şi servicii publice comunităţii, la arbitru ce intervine în activitatea economică, în vederea atenuării fluctuaţiilor conjuncturale, orientării dinamicii economice, prin intermediul unor pârghii ca: impozite, taxe, achiziţii publice, în scopul îndeplinirii obiectivelor macroeconomice stabilite în programul de guvernare.

Politicile macroeconomice, respectiv intervenţia statului în corectarea dezechilibrelor ce afectează economia naţională, reprezintă un ansamblu de decizii luate de puterile publice, cu scopul realizării unor finalităţi economice prin utilizarea unor instrumente variate concretizate în politica bugetară şi fiscală precum şi politica

monetară. Alături de acestea, un rol important îl au politica veniturilor, formarea veniturilor agenţilor economici, politicile concurenţei, politicile schimbului.

Politica economică se bazează pe opţiunile autorităţilor publice din fiecare ţară în strictă concordanţă cu restricţiile economice.

Atingerea acestor deziderate este posibilă în condiţiile existenţei unor resurse financiare aflate la dispoziţia statului, ponderea majoritară fiind deţinută de prelevările fiscale care îmbracă forma impozitelor, taxelor şi a altor venituri procurate de către stat prin constrângere de la contribuabili, persoane fizice şi juridice.

Încă din secolul al XVIII-lea, Montesquieu afirma că „veniturile statului sunt o proporţie pe care fiecare cetăţean o dă din bunul său (averea sa) pentru a avea siguranţa acesteia”.

În secolul al XIX-lea Joseph Garnier în „Traité de finances” definea impozitul ca fiind: „preţul serviciilor redate şi în special, preţul serviciului de securitate, serviciu de interes universal sau prima de asigurare plătită pentru garanţia securităţii, acest cuvânt de securitate fiind luat în sensul său general al garanţiei protecţiei, al dreptului justiţiei, al ordinii, al proprietăţii, al libertăţii individuale, al independenţei naţionale, al executării echitabile a legilor sau a contractelor”.

Impozitul reprezintă o plată către stat cu titlu definitiv, nerambursabil şi nediscriminatoriu, urmărind să fie stabil prin aplicarea aceloraşi reguli pentru toţi excluzând arbitrariul la stabilirea sarcinilor fiscale pentru fiecare contribuabil. Acesta nu trebuie să caute egalitatea condiţiilor, trebuie să favorizeze accesul la proprietate, puterea economică a celor îndrituiţi, intervenind în scopul scutirii de impozit a veniturilor corespunzătoare serviciilor oferite.

Impozitul este un instrument de intervenţie în viaţa economică.

Impozitul este tributar unor imperative economice, dar constituie de asemenea, în calitate de act de putere publică, un element esenţial al acesteia.1

Impozitarea veniturilor şi averii membrilor colectivităţii reprezintă un atribut al statului suveran, consimţit prin legea fundamentală a ţării, respectiv Constituţia României, care în articolul 56 menţionează „cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe la cheltuielile publice”2, precizând totodată că impunerea trebuie să

asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Această caracteristică diferenţiază prelevările fiscale de contribuţiile benevole ale persoanelor, precum şi de împrumuturi şi donaţii.

În literatura de specialitate, prelevările fiscale sunt definite ca obligaţii stabilite în baza autorităţii de care dispune statul, fără destinaţie specială (nu există o contraprestaţie directă, nicio corelaţie între preţul serviciilor oferite de stat şi cuantumul obligaţiilor), obligaţii care au caracter pecuniar şi definitiv, sub formă de impozite şi taxe, mijloace tradiţionale financiare în continuă evoluţie, destinate finanţării globale a cheltuielilor publice, în diferite proporţii.

Prelevările fiscale se constituie în fluxuri financiare generate de relaţii care apar între stat şi contribuabil.

Obiectivul politicii fiscale îl constituie realizarea unei politici economice corespunzătoare prin care să se acopere de către stat cheltuielile publice.

Politica fiscală poate fi definită sub diferite forme.

Potrivit lui J.B. Geoffroy, ea reprezintă ansamblul de decizii luate pentru a institui, organiza şi aplica prelevările fiscale conform obiectivelor puterilor publice. Sau într-o altă definiţie, politica fiscală constituie proporţia dintre diverse tipuri de fiscalitate directă şi indirectă, locul relativ al impozitului şi influenţa sa asupra venitului şi proprietăţii, nivelul de presiune fiscală3.

Politica fiscală a unui guvern este condiţionată de specificul sistemului socio-economic în care operează. În cazul în care aceasta urmăreşte creşterea cererii sau ofertei agregate se numeşte politică fiscală expansionistă, iar când vizează diminuarea cererii sau ofertei agregate se numeşte politică fiscală restrictivă. Dacă executivul unei ţări promovează în mod deliberat o anumită politică fiscală aceasta poartă numele de politică fiscală discreţionară ce presupune modificarea impozitelor şi taxelor pentru transpunerea în practică a anumitor obiective macroeconomice.

Presiunea fiscală exprimă raportul între suma prelevărilor obligatorii şi P.I.B. Rezultatul raportului este considerat coeficient fiscal sau rata globală a prelevărilor obligatorii care defineşte nivelul de fiscalitate a unei ţări. Rata de presiune fiscală este un indicator de măsurare a veniturilor provenite din impozitarea averii, a venitului ori a

consumului.În România gradul de fiscalitate a cunoscut o aşezare treptată aşa cum o demonstraeză cifrele de mai jos.

Bibliografie

1) Angelescu Coralia, Ciucur Dumitru, Dicţionar de Economie, Ediţia a doua, Editura Economică, 2001;

2) Bistriceanu D. Gheorghe, Boajă Minică, Sistemul fiscal al României, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

3) Bistriceanu D.Gheorghe, Sistemul fiscal al României, Editura Universitară, 2010;

4) Brezeanu Petre, Ristea Luminiţa, Fotache Gabriela, Trandafir Adina, Boengiu Tudor, Macrofinanţe, Meteor Express, Bucureşti, 2007;

5) Cioponea Mariana Cristina, Finaţe publice şi Teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de mâine, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2007;

6) Hoanţă Nicolaie, Evaziunea fiscală, Ediţia a II-a, Editura C.H.Beck, Colecţia Oeconomică, Bucureşti, 2010;

7) Haralambie George Alin, Finanţe publice, Editura ProUniversitaria, 2013;

8) Haralambie George Alin, Fiscalitate, Teorie şi aplicaţii, Editura ProUniversitaria, 2014;

9) Ioneci Mihaela, Politica fiscală - Miză a dezvoltării economiei româneşti, Editura Universitară, 2009;

10) Masson Ch. Robbez-, La notion d’évasion fiscale en droit interne français, Bibliothèque financière, LDGJ, 1990;

11) Minea Mircea Ştefan, Costas Cosmin Flavius – Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed.Rosetti, Bucureşti, 2006;

12) Moşteanu Tatiana şi colectiv, Politici fiscale şi bugetare europene, Editura Universitară, 2005;

13) Moştenu Narcisa Roxana, Fiscalitate.Impozite şi taxe. Editura Universitară, 2008

14) Moştenu Narcisa Roxana, Tehnici fiscale, Editura Universitară, 2010;

15) Nicolaescu Eugen, Ciupitu Sorin, Fiscalitate, Editura Pro Universitaria, 2013;

16) Nicolaescu Eugen, Fiscalitate comparată, Editura Pro Universitaria, 2012;

17) Predescu Antoniu, Impozitarea veniturilor şi creşterea economică, Editura Universitară, 2013;

18) Predescu Iuliana, Toader Stela Aurelia, Fiscalitate, Reglementare şi practică fiscală, Editura Universitară, 2010;

19) Roman Daniela Lidia, Finanţe publice internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2006 ;

20) Şaguna Dan Drosu, Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

21) Şaguna Dan Drosu, Şova Dan, Drept fiscal, Ediţia a 3-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009;

22) Surugiu Marius Răzvan, Fiscalitate şi dezvoltare economică, Editura Universitară, 2008;

23) Tirard Jean Marie – La fiscalite des societes dans L’union Europeenne, Ed. Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2003;

24) Tâtu Lucian, Şerbănescu Cosmin, Ştefan D., Cataramă Delia, Nica Adrian, Fiscalitate de la lege la practică, Ediţia a VIII a, Editura All Beck, 2013;

25) Văcărel Iulian, Bistriceanu Gheorghe, Bercea Florian, Anghelache Gabriela, Moşteanu Tatiana, Bodnar Maria, Finanţe publice, Editura Didactică-Pedagogică, Bucureşti, 2007;

26) Colecţia Curierul Fiscal, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2015;

27) International Monetary Funds – Manual of Fiscal Transparency 2007;

28) *** Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal al României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688/2015;

29) *** Codul de procedură fiscală;

30) *** Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii;

31) *** Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 27/07/2005;

Preview document

Fiscalitate - Pagina 1
Fiscalitate - Pagina 2
Fiscalitate - Pagina 3
Fiscalitate - Pagina 4
Fiscalitate - Pagina 5
Fiscalitate - Pagina 6
Fiscalitate - Pagina 7
Fiscalitate - Pagina 8
Fiscalitate - Pagina 9
Fiscalitate - Pagina 10
Fiscalitate - Pagina 11
Fiscalitate - Pagina 12
Fiscalitate - Pagina 13
Fiscalitate - Pagina 14
Fiscalitate - Pagina 15
Fiscalitate - Pagina 16
Fiscalitate - Pagina 17
Fiscalitate - Pagina 18
Fiscalitate - Pagina 19
Fiscalitate - Pagina 20
Fiscalitate - Pagina 21
Fiscalitate - Pagina 22
Fiscalitate - Pagina 23
Fiscalitate - Pagina 24
Fiscalitate - Pagina 25
Fiscalitate - Pagina 26
Fiscalitate - Pagina 27
Fiscalitate - Pagina 28
Fiscalitate - Pagina 29
Fiscalitate - Pagina 30
Fiscalitate - Pagina 31
Fiscalitate - Pagina 32
Fiscalitate - Pagina 33
Fiscalitate - Pagina 34
Fiscalitate - Pagina 35
Fiscalitate - Pagina 36
Fiscalitate - Pagina 37
Fiscalitate - Pagina 38
Fiscalitate - Pagina 39
Fiscalitate - Pagina 40
Fiscalitate - Pagina 41
Fiscalitate - Pagina 42
Fiscalitate - Pagina 43
Fiscalitate - Pagina 44
Fiscalitate - Pagina 45
Fiscalitate - Pagina 46
Fiscalitate - Pagina 47
Fiscalitate - Pagina 48
Fiscalitate - Pagina 49
Fiscalitate - Pagina 50
Fiscalitate - Pagina 51
Fiscalitate - Pagina 52
Fiscalitate - Pagina 53
Fiscalitate - Pagina 54
Fiscalitate - Pagina 55
Fiscalitate - Pagina 56
Fiscalitate - Pagina 57
Fiscalitate - Pagina 58
Fiscalitate - Pagina 59
Fiscalitate - Pagina 60
Fiscalitate - Pagina 61
Fiscalitate - Pagina 62
Fiscalitate - Pagina 63
Fiscalitate - Pagina 64
Fiscalitate - Pagina 65
Fiscalitate - Pagina 66
Fiscalitate - Pagina 67
Fiscalitate - Pagina 68
Fiscalitate - Pagina 69
Fiscalitate - Pagina 70
Fiscalitate - Pagina 71
Fiscalitate - Pagina 72
Fiscalitate - Pagina 73
Fiscalitate - Pagina 74
Fiscalitate - Pagina 75
Fiscalitate - Pagina 76
Fiscalitate - Pagina 77
Fiscalitate - Pagina 78
Fiscalitate - Pagina 79
Fiscalitate - Pagina 80
Fiscalitate - Pagina 81
Fiscalitate - Pagina 82
Fiscalitate - Pagina 83
Fiscalitate - Pagina 84
Fiscalitate - Pagina 85
Fiscalitate - Pagina 86
Fiscalitate - Pagina 87
Fiscalitate - Pagina 88
Fiscalitate - Pagina 89
Fiscalitate - Pagina 90
Fiscalitate - Pagina 91
Fiscalitate - Pagina 92
Fiscalitate - Pagina 93
Fiscalitate - Pagina 94
Fiscalitate - Pagina 95
Fiscalitate - Pagina 96
Fiscalitate - Pagina 97
Fiscalitate - Pagina 98
Fiscalitate - Pagina 99
Fiscalitate - Pagina 100
Fiscalitate - Pagina 101
Fiscalitate - Pagina 102
Fiscalitate - Pagina 103
Fiscalitate - Pagina 104
Fiscalitate - Pagina 105
Fiscalitate - Pagina 106
Fiscalitate - Pagina 107
Fiscalitate - Pagina 108
Fiscalitate - Pagina 109
Fiscalitate - Pagina 110
Fiscalitate - Pagina 111
Fiscalitate - Pagina 112
Fiscalitate - Pagina 113
Fiscalitate - Pagina 114
Fiscalitate - Pagina 115
Fiscalitate - Pagina 116
Fiscalitate - Pagina 117
Fiscalitate - Pagina 118
Fiscalitate - Pagina 119
Fiscalitate - Pagina 120
Fiscalitate - Pagina 121
Fiscalitate - Pagina 122
Fiscalitate - Pagina 123
Fiscalitate - Pagina 124
Fiscalitate - Pagina 125
Fiscalitate - Pagina 126
Fiscalitate - Pagina 127
Fiscalitate - Pagina 128
Fiscalitate - Pagina 129
Fiscalitate - Pagina 130
Fiscalitate - Pagina 131
Fiscalitate - Pagina 132
Fiscalitate - Pagina 133
Fiscalitate - Pagina 134
Fiscalitate - Pagina 135
Fiscalitate - Pagina 136
Fiscalitate - Pagina 137
Fiscalitate - Pagina 138
Fiscalitate - Pagina 139
Fiscalitate - Pagina 140
Fiscalitate - Pagina 141
Fiscalitate - Pagina 142
Fiscalitate - Pagina 143
Fiscalitate - Pagina 144
Fiscalitate - Pagina 145
Fiscalitate - Pagina 146
Fiscalitate - Pagina 147
Fiscalitate - Pagina 148
Fiscalitate - Pagina 149
Fiscalitate - Pagina 150
Fiscalitate - Pagina 151
Fiscalitate - Pagina 152
Fiscalitate - Pagina 153
Fiscalitate - Pagina 154
Fiscalitate - Pagina 155
Fiscalitate - Pagina 156
Fiscalitate - Pagina 157
Fiscalitate - Pagina 158
Fiscalitate - Pagina 159
Fiscalitate - Pagina 160

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate.pdf

Alții au mai descărcat și

Obligatii si Creante Fiscale

1. Creanța fiscală - noțiune și trăsături Creanțele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Stocuri

Capitolul I. GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR 1.1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Stocurile...

Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată

CAP. 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Repere istorice După primul război mondial Franţa a trecut la impunerea indirectă (asupra cheltuielilor). La...

Modalitati de Recuperare a Creantelor Bugetare

CREANTA FISCALA SI MODALITATI DE STINGERE Creanta fiscala reprezinta un drept patrimonial care rezulta din raporturile de drept material fiscal....

Stagiu An II – Semestru I CECCAR

Aplicatii – Stagiu An II – semestru I - 2012 OBS: Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele...

Stingerea Creantelor Fiscale

Capitolul I Dispozitii generale Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele...

Ai nevoie de altceva?