Rapoartele Financiare

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3484
Mărime: 14.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Galina Badicu
Tema pentru cursul de contabilitate. Tema "Rapoartele financiare" include descrierea: rapoartelor financiare, bilantului contabil, raportul privind fluxurile mijloacelor fixe, si continutul modul de intocnire si prezentarea raportului privind fluxul capitalului propriu.

Extras din document

Întocmirea rapoartelor financiare constituie principala etapă de finalizare a procesului contabil. Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori interdependenţi, care caracterizează activitatea economică a întreprinderilor desfăşurată în cursul perioadei de gestiune. Indicatorii din rapoarte se reflectă ca un ansamblu de date comparabile şi veridice privind situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii, veniturile, cheltuielile şi rezultatele activităţii acesteia, structura şi modificările în capitalul propriu, fluxul mijloacelor băneşti. Această informaţie este necesară unui cerc larg de utilizatori atât interni, cât şi externi, pentru luarea deciziilor de gestiune, evaluarea rezultatelor activităţii desfăşurate în perioadele de gestiune precedentă şi curentă, analiza situaţiei financiare a întreprinderii.

Rapoartele financiare se întocmesc conform formularelor-tip aprobate de Ministerul Finanţelor, se prezintă în termenele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, cuprind “Bilanţul contabil” (formularul nr.1), “Raportul privind rezultatele financiare” (formularul nr.2), “Raportul privind fluxul capitalului propriu” (formularul nr.3), “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” (formularul nr.4), nota explicativă şi anexele respective.

Pentru prezentarea obiectivă a informaţiei, rapoartele financiare trebuie să corespundă unor cerinţe anumite, bazate pe următoarele principii de contabilitate: continuitatea activităţii, prudenţa, neadmiterea casării reciproce a activelor şi datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor, prioritatea conţinutului asupra formei, esenţialitatea etc.

Pentru toate întreprinderile anul de gestiune cuprinde perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie inclusiv.

Informaţia conţinută în rapoartele financiare se obţine în urma prelucrării datelor furnizate de contabilitatea sintetică şi analitică şi trebuie să corespundă integral cu aceasta.

Datele din bilanţul iniţial trebuie să corespundă datelor din bilanţul de închidere, aprobat pe perioada precedentă perioadei de gestiune. Dacă au fost operate modificări în bilanţul iniţial la 1 ianuarie al anului de gestiune, cauzele trebuie să fie expuse în nota explicativă anexată la raportul anual.

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, toate întreprinderile, indiferent de formele organizatorico-juridice, prezintă rapoartele financiare în termene strict stabilite proprietarilor şi organelor teritoriale ale statisticii de stat la locul de înregistrare, conform actelor de constituire, iar întreprinderile de stat şi organelor împuternicite să gestioneze patrimoniul de stat. Toate formularele rapoartelor le semnează conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii. Responsabilitatea pentru veridicitatea, plenitudinea şi oportunitatea prezentării rapoartelor financiare o poartă conducătorul întreprinderii. La prezentarea şi verificarea rapoartelor financiare se controlează respectarea termenelor de prezentare, existenţa tuturor formularelor şi indicatorilor realizaţi în perioada curentă şi precedentă (S.N.C. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”, paragraful 5), corectitudinea completării acestora, existenţa semnăturilor necesare, precum şi corespunderea evaluării posturilor din bilanţ cu cerinţele standardelor naţionale de contabilitate. La verificare trebuie să se stabilească dacă datele de la începutul perioadei de gestiune sunt identice cu datele de la sfârşitul perioadei precedente.

Pentru întocmirea unor rapoarte financiare veridice din punct de vedere economic, la întreprinderi se desfăşoară o activitate amplă de pregătire, care constă în reflectarea oportună, integrală şi obiectivă a datelor incluse în rapoartele financiare. În aceste scopuri se determină succesiunea îndeplinirii procedurii contabile finale, care cuprinde următoarele etape:

I. Analiza operaţiunilor economice şi reflectarea acestora în registrele contabile.

II. Completarea Cărţii mari şi întocmirea balanţei de verificare.

III. Inventarierea totală a patrimoniului şi datoriilor.

IV. Închiderea conturilor la finele perioadei de gestiune.

V. Întocmirea rapoartelor financiare.

În etapa I se verifică corectitudinea reflectării în bilanţul contabil a tuturor operaţiunilor economice şi corespondenţa conturilor conform datelor din documentele primare.

În etapa II datele registrelor contabile se trec în Cartea mare, în care se calculează rulajele şi soldul fiecărui cont. După determinarea soldurilor conturilor, acestea se compară cu datele contabilităţii analitice şi se întocmeşte balanţa de verificare.

În complexul general al lucrărilor de pregătire aferente întocmirii rapoartelor financiare o mare importanţă are următoarea etapă - inventarierea activelor şi pasivelor întreprinderii şi reflectarea rezultatelor acesteia în contabilitate.

Etapa următoare în desfăşurarea lucrărilor de pregătire privind întocmirea rapoartelor financiare o constituie închiderea conturilor. Închiderea conturilor e un proces care se referă la întocmirea rapoartelor anuale şi care include pregătirea conturilor pentru înregistrarea operaţiunilor perioadei de gestiune următoare.

Bilanţul contabil

Bilanţul contabil reprezintă un raport financiar în care se reflectă patrimoniul şi situaţia economico-financiară a întreprinderii la un moment dat. Bilanţul se întocmeşte la anumite termene, care, de regulă, coincid cu sfârşitul perioadei de gestiune.

După conţinutul economic patrimoniul poate fi definit ca totalitatea valorilor materiale şi nemateriale, concretizate sub formă de bunuri materiale, nemateriale ori financiare, de avere circulantă, de trezorerie şi creanţe, numite active, care aparţin întreprinderii.

Din punct de vedere al caracterului juridic, patrimoniul este definit ca totalitatea drepturilor şi obligaţiilor în expresie bănească, numite pasive, aparţinând unei persoane fizice sau juridice. Trebuie de menţionat că între conţinutul economic şi conţinutul juridic este o egalitate matematică care se concretizează în bilanţ, de asemenea sub forma unei egalităţi între activul şi pasivul bilanţului.

Preview document

Rapoartele Financiare - Pagina 1
Rapoartele Financiare - Pagina 2
Rapoartele Financiare - Pagina 3
Rapoartele Financiare - Pagina 4
Rapoartele Financiare - Pagina 5
Rapoartele Financiare - Pagina 6
Rapoartele Financiare - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Rapoartele Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Elementele Comune si Particularitatile Reglementarii Contabilitatii in Republica Moldova si Altor Sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Continutul si Modul de Intocmire a Raportul Privind Rezultatele Financiare

Actualitatea temei. În accepţiunea modernă, contabilitatea, rolul său reprezentativ şi multiplele funcţii în activitatea economică, financiară şi...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Organizarea Contabilității Bancare

CAPITOLUL I ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR 1.1 Activităţile specifice băncilor de-a lungul istoriei Termenul de bancă vine din limba italiană de la...

Contabilitatea si Gestiunea Fiscala a Reevaluarii Mijloacelor Fixe

Reevaluarea contabilă este reevaluarea efectuată de contabil sau de evaluatori autorizaţi, pentru a aduce un activ, a cărui valoare netă contabilă...

Ai nevoie de altceva?