Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Civil Contracte

  1 – 3 octombrie 2012 Drept Civil. Contractele Bibliografie: 1. Noul Cod Civil 2. Prelegerile 3. Seminarele 4. Tratat de drept civil. Contracte speciale - Francisc Deak, ed. Unversul Juridic, vol. 1 an 2006, vol. 2 şi 3 an 2007 (ediţie revizuită de R. Popescu) - art. 102 din Legea nr. 71/2011 punere în aplicare a Noului Cod civil; alin. (1): contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele,...

 • Interventii in Procesul Civil

  Noţiunea intervenienţilor. Felurile intervenienţilor. Condiţiile generale de admisibilitate a participării în procesul civil. Conceptul de „terţe persoane" este folosit frecvent în literatura de specialitate, conceptul de terţe persoane este folosit pentru a desemna acele persoane care nu participă la activitatea judiciară din momentul declanşării procesului civil. In acest sens. autorul sovietic S.N.Abramov arată, că terţele persoane sunt acelea „....care vin să participe într-un...

 • Sinteza Drept Civil

  Actul normativ Obiceiul juridic nu a putut acoperi în totalitate nevoile reglementării, consacrării şi apărării relaţiilor sociale care s-au format odată cu începuturile vieţii statale. Noile cerinţe au reclamat formarea unor norme juridice noi - acte normative - care în ierarhia izvoarelor dreptului s-au situat şi au rămas până în prezent, pe primul loc. Particularitatea acestui izvor de rept rezidă în faptul că norma juridică provine preponderent de la un organ statal ce are competenţa de...

 • Drept Civil - Partea Generala - Persoanele

  Cap. I. PROBA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL 1. Consideraţii generale privind probele 1.1. Noţiune Termenul de „probă” sau „dovadă” cunoaşte mai multe accepţiuni: - procedeul folosit pentru stabilirea existenţei unui fapt juridic, a existenţei drepturilor subiective şi obligaţiilor civile -se au în vedere „mijloacele de probă”; - operaţiunea de prezentare în faţa organului jurisdicţional a mijloacelor de probă-„probaţiunea judiciară”; - rezultatul obţinut din realizarea acestui...

 • Drept Procesual Civil

  1. Abţinerea şi recuzarea. Recuzarea este dreptul pe care-l au partile din proces de a solicita în cazurile strict determinate de lege, îndepartarea unuia sau a mai multor judecatori de la solutionarea unei anumite pricini. Cazurile de recuzare sunt expres si limitativ prevazute de art.27 C.proc.civ., potrivit caruia, ,judecatorul poate fi recuzat : 1. când el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, ruda sau afin, pâna la al...

 • Efectele Fata de Terti ale Contractului

  Conform art.1280 NCC, contractul produce efecte numai între părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel. acest efect al contractului se fundamentează pe natura voliţională a contractului, iar soluţia contrară ar putea aduce atingere libertăţii personei Persoane fizice sau juridice între care s-a încheiat un raport juridic contractual, adică cele care au încheiat contractul, personal sau prin reprezentant Art.25 NCC, subiectele de drept civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice...

 • Procedura Civila NCPC

  Curs 1 Dr. Procesual Civil 02.10.2013 Vizeaza teoria generala a procedurii civile. Iar partea speciala - normele de procedura, participantii la procesul civil, actele normative. Ori de cate ori apare un conflict juridic, pt. solutionarea acestuia, cel implicat in diferent poate recurge la modalitati nejurisdictionale de solutionare, astfel se poate apela la tranzactie sau la mediere. Prin tranzactie, partile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executarii silite prin concesii sau...

 • Succesiuni

  Introducere Precizare prealabilă: Aceste succinte prezentări ale temelor din programa analitică a disciplinei urmăresc să pună la dispoziţia studenţilor un material didactic util dar nu şi suficient pentru examen. Util căci se doreşte a fi subliniate reperele, principiile materiei succesiunilor, trăsăturile fundamentale ale instituţiilor care alcătuiesc această materie. Se urmăreşte de asemenea, să se pună în evidenţă unele trăsături pe care o instituţie sau alta de drept succesoral le...

 • Civil. Obligatii

  Pt. a determina efectele contractului trebuie determinat conținutul contractului, referitor la care trebuie cunoscute și discutate principiile acestui conținut. Astfel, determinarea efectelor contractului este guvernată de două principii: 1) Principiul forței obligatorii a contractului Poate fi definit spaţiul în care se produc efectele contractului ca fiind o sferă. Uneori această sferă se restrânge (ceea ce determină o îngustare a sferei principiului forţei obligatorii a contractelor),...

 • Drept Civil

  I. Persoana fizică Este unul dintre subiectele raportului juridic civil şi noţiunea de persoană fizică desemnează omul privit în individualitatea să. Sub aspectul dreptului, persoană fizică este privită nu ca o entitate biologică în primul rând ci ca o entitate fizică, adică ca un titular de drepturi şi obligaţii aflat în raporturi cu alte persoane. În prezent, orice pers fizică de la momentul naşterii, în principiu dobândeşte personalitate juridică adică aptitudinea de a fi subiect al...

 • Contractul de Vanzare-Cumparare

  CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă unificarea dispoziţiilor dreptului civil cu cele ale dreptului comercial, a dus mutaţii semnificative şi în materia contractelor, astfel că, prin abrogarea Codului comercial român , noul C. civ. rămâne dreptul comun intern în materia relaţiile comerciale. Sub acest aspect, dispoziţiile art.2 din C. civ. stipulează că prezentul cod este alcătuit...

 • Drept Civil. Teoria Generala. Persoanele

  CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Noţiunea şi obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca ştiinţă juridică • Ştiinţa ca sistem de cunoştinţe se constituie în subsisteme de ştiinţe: ştiinţele naturii; ştiinţele sociale (despre societate); ştiinţele gândirii. • Subsistemul ştiinţelor sociale studiază legile generale ale existenţei şi dezvoltării societăţii, evoluţia tipurilor şi formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme de...

 • Drepturi Reale

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PATRIMONIU ŞI DREPTURI PATRIMONIALE 1.1. Caracterele juridice specifice patrimoniului 1.2. Funcţiile patrimoniului 1.3. Conţinutul patrimoniului 1.4. Clasificarea drepturilor reale 1.4.1. Despre drepturile reale principale 1.4.2. Despre drepturile reale accesorii 1.5. Despre obligaţiile reale Noţiuni introductive despre patrimoniu şi despre drepturile patrimoniale Ce este un patrimoniu? De unde a izvorât noţiunea? Ce importanţă are? De ce o studiem la o...

 • Contracte Speciale

  CONTRACTELE CIVILE SPECIALE seria III – seminarist > Vladimir Diaconita > R. Dinca Bibliografie : 1. NCC 2. prelegerile 3. seminarele 4. o carte - Tratat de drept civil. Contracte speciale – Francisc Deak – ed. UJ – vol 1. an 2006, vol 2 si 3 – an 2007 ( ediţie revizuită de R. Popescu) • art. 102 din Legea de punere în aplicare a NCC Prelegerea 1 Contractele speciale în sistemul dreptului art. 1167 NCC : (1) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul...

 • Drept Civil Anul I

  Capitolul I. CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL I. DEFINIŢIA, ROLUL, PRINCIPIILE ŞI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil, ca ramură de drept, este ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. 2. Rolul dreptului civil În sistemul dreptului românesc, dreptul civil are un rol deosebit de important, întrucât, prin...

Pagina 3 din 21