Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Dreptul de Proprietate si alte Drepturi Reale

  Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului, deşi numeroase texte legale fac referiri la această noţiune. Cu titlu de exemplu, art.1718 C.civ. care reglementează gajul general şi care după cum vom observa, constituie fundamentul teoriei patrimoniului, art.1781 referitor la separaţia patrimoniului defunctului de acela al moştenitorului, art.26 lit.e din Decretul...

 • Drepturi de Proprietate Privata

  Sectiunea I-a Definitie, reglementare si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 1. Definitie În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii ale dreptului de proprietate privata, noi achiesând la urmatoarea: Dreptul de proprietate privata este „acel drept real asupra unor bunuri imobile sau mobile, altele decât cele ce alcatuiesc domeniul public, care confera titularilor exercitarea posesiei, folosintei si dispozitiei în mod exclusiv prin putere si...

 • Raportul Juridic Civil

  1. Definiţie Raportul juridic civil este relaţia socială, cu caracater patrimonial sau nepatrimonial, reglementată de norma de drept civil. 2. Caracterele raportului juridic civil Raportul juridic civil prezintă trei carctere: - caracterul social; - caracterul voliţional; - părţile acestuia se află pe poziţie de egalitate juridică. Raportul juridic civil este un raport social, respectiv un raport ce se stabileşte între oameni, priviţi fie în calitate de subiect individual, fie în...

 • Societatile Comerciale

  Societatea comercială este persoana juridică care desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit care ulterior va fi împărţit membrilor săi sub formă de dividende din beneficiile rezultate. I. Constituirea societăţilor comerciale 1. Procedura de constituire a societăţilor comerciale În vederea înregistrării societăţii comerciale în Registrul Comerţului se vor parcurege anumite etape, astfel: - rezerva firma societăţii comerciale de către Biroul Unic din cadrul Registrului...

 • Drept Civil 4 - Teoria Generala a Obligatiilor

  TEMA I -- CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE OBLIGAŢII.. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR ŞI CLASIFICAREA LOR 1.. OBIECTIVE -- îînsuşiirea şii îînţţellegerea noţţiiuniiii priiviind oblliigaţţiiiille 2. CONŢINUTUL TEMEI - Definiţia obligaţiei, analiza raportului juridic de obligaţie (structura) şi izvoarele obligaţiilor şi clasificarea lor 1. Definiţia obligaţiei Obligaţia este un raport juridic civil în virtutea căreia o persoană (sau mai multe persoane) numită creditor are dreptul să...

 • Drept Civil si Drept Penal

  1. Notiuni generale privind contenciosul administrativ In sens juridic-cuvintul contencios are doua acceptiuni-a) activitate menita sa solutioneze un conflict de interese(un conflict juridic), b) organ competent sa solutioneze asemenea conflicte judiciare. Din punct de vedere al litigiilor ce formeaza obiectul judecatii ei: -contenciosul de drept comun-alcatuit din totalitatea litigiilor de competenta organelor judecatoresti propriu-zise de natura civila,comerciala si penala -contenciosul...

 • Drept Civil

  CURS 1 Notiunea de Drept civil Expresia de crept civil are mai multe întelesuri: I. Dreptul civil este ramura care cuprinde totalitatea normelor de drept civil, adicã dreptul obiectiv civil (dreptul pozitiv civil) II. Dreptul civil este o posibilitate, o facultate recunoscutã de lege, subiectului activ care este titularul dreptului în virtutea cãreia acesta poate avea o conduitã si poate cere subiectului pasiv o conduitã corespunzãtoare dreptului sãu, iar în caz de nevoie poate apela...

 • Drept Constitutional

  INTRODUCERE Modulul “Drept Constituţional” face parte dintre disciplinele fundamentale de pregătire a viitorilor jurişti. Acesta are ca scop analizarea şi explicarea fenomenelor şi instituţiilor legate de puterea de stat. Aceste aspecte, specifice dreptului constituţional, se realizează tradiţional în sistemul de învăţământ superior din ţara noastră atât în cadrul facultăţilor cu profil juridic, cât şi politic sau de filozofie. Exigenţele juristului sunt însă diferite de cele ale...

 • Succesiuni

  Conţinut 1. Noţiunea de succesiune Obiective Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni şi proceduri: - noţiuni generale privind succesiunea - tipurile de moştenire - caracterele succesiunii - deschiderea succesiunii - condiţiile impuse de lege pentru a moşteni 1. Noţiunea de succesiune Succesiunea reprezintă un mod de transmitere (dobândire) a patrimoniului. În esenţă noţiunea de succesiune desemnează transmiterea unui patrimoniu, fracţiune de...

 • Notiunea Dreptului International Privat si Delimitarea de alte Ramuri de Drept

  Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale creează condiţii pentru naşterea într–o măsură tot mai mare a unor raporturi juridice între persoane fizice, între persoane juridice sau între persoane juridice şi persoane fizice, cuprinzând unul sau mai multe elemente străine, specifice dreptului internaţional privat. Relaţiile politice, economice, tehnico – ştiinţifice, culturale şi de altă...

 • Succesiuni

  Drept civil. Succesiuni 3 INTRODUCERE Modulul intitulat Drept civil. Succesiuni se studiază în anul III, semestrul al II- lea şi vizează dobândirea de competenţe în domeniul dreptului civil. Obiectivele cadru pe care ţi le propun sunt următoarele: explicarea principiilor devoluţiunii succesorale legale; prezentarea particularităţilor specifice devoluţiunii succesorale testamentare; identificarea claselor de moştenitori şi conţinutul drepturilor succesorale ale reprezentanţilor fiecărei...

 • Contenciosul Administrativ

  Categorii de contencios administrativ : 1. Contencios administrativ in anulare – confera instantei de contencios administrativ competenta sa anuleze in tot sau in parte un act administrativ ilegal sau sa oblige autoritatea publica sa rezolve cererea care priveste un drept ori un interes legitim. 2. Contenciosul administrativ de plina jurisdictie – confera instantei de contencios administrativ si dreptul de a acorda despagubiri pt daunele cauzate particularului , prin actul administrativ...

 • Drept Civil. Contracte

  TITLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE CAPITOLUL I I. Aspecte privind noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare. 1.1 Noţiunea şi reglementarea contractului . Despre „vindere” în concepţia actualului cod civil legiuitorul statuează în art. 1294 o definiţie clară a contractului de vânzare cumpărare, pe care doctrina a interpretat-o , ca fiind contractul prin care una dintre părţi - vânzătorul - strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi -...

 • Elemente de Drept Civil

  CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază un sens economic şi un sens juridic, ce se atribuie conceptului de “drept de proprietate”. În sens economic, proprietatea apare ca o categorie specifică vieţii economice, care reflectă relaţiile dintre oameni în procesul de producţie şi repartiţie a bunurilor materiale . Ea desemnează, cu alte cuvinte, substanţa sau conţinutul proprietăţii,...

 • Patrimoniul

  TEMA (UNITATEA) I PATRIMONIUL § 1. Notiunea si caracterele juridice ale patrimoniului 1. Definitia patrimoniului Patrimoniul este definit ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale apartinând unei persoane fizice sau juridice determinatã, privite ca o sumã de valori active si pasive, strâns legate între ele1. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului a. Patrimoniul este o universalitate juridicã; b. Patrimoniul este unic; c. Patrimoniul este divizibil; d....

Pagina 3 din 19