Toate cursurile din domeniul Drept Civil

 • Drept Civil - Obligatii

  Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis urmatoarea definitie: “obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura (obligatia este o legatura de drept prin care suntem siliti a plati ceva potrivit dreptului cetatii noastre). Art. 1164 Continutul raportului obligational. Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia...

 • Evidenta Informatizata a Persoanei

  CURSUL 1 PERSOANA FIZICĂ ŞI ATRIBUTELE SALE I. Noţiunea de persoană. Noţiunea de atribute ale persoanei fizice Prin persoană fizică se înţelege omul privit în îndividualitatea lui. Prin atribute ale persoanei fizice înţelegem ansamblul de drepturi şi de calităţi juridice intrinseci oricărui subiect de drept, care permit identificarea şi individualizarea lui în familie şi în societate. Aceste atribute de individualizare şi identificare sunt numele, domiciliul şi starea civilă, care se...

 • Drept Civil

  Definitie: nulitatea actului juridic civil este acea sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic civil de acele consecinte care sunt contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila Functiile nulitatii: -functie preventiva: nulitatea are un efect inhibitoriu asupra subiectelor de drept civil -functie sanctionatorie -functie de mijloc de garantie a principiului legalitatii in domeniul actelor juridice civile in domeniul actelor juridice civile Delimitarea...

 • Drepturi Reale Principale

  PATRIMONIU - Art 1719 “oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale - Art 781 C.civ : creditorii unei persoane care a decedat pot cere “separatia patrimoniului defunctului de acela al eredelui” - Decretul 31/1954 referitor la existenta unui patrimoniu - Art 41 “divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice” - Art 42 “persoana juridica nu inceteaza a avea fiinta in cazul - parte din patrimoniul ei se deprinde si se...

 • Drept Civil Roman - Drepturi Reale

  CAPITOLUL I PATRIMONIUL .I DREPTURILE PATRIMONIALE I.1. PATRIMONIUL I.1.1. Probleme generale . de esen.a patrimonilului este existen.a unui ansamblu, a unei totalit..i, a unei universalit..i, a unei globalit..i, deci este vorba de un complex de bunuri care trebuie s. aib. o interferen.., o leg.tur. puternic. in cadrul patrimoniului. I.1.2. Reglement.rile legale . Codul civil face referire in diverse articole, la patrimoniu; Legea nr. 31/1990 republicat. .i modificat. privind societ..ile...

 • Dreptul de Proprietate si alte Drepturi Reale

  Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului, deşi numeroase texte legale fac referiri la această noţiune. Cu titlu de exemplu, art.1718 C.civ. care reglementează gajul general şi care după cum vom observa, constituie fundamentul teoriei patrimoniului, art.1781 referitor la separaţia patrimoniului defunctului de acela al moştenitorului, art.26 lit.e din Decretul...

 • Drepturi de Proprietate Privata

  Sectiunea I-a Definitie, reglementare si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 1. Definitie În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii ale dreptului de proprietate privata, noi achiesând la urmatoarea: Dreptul de proprietate privata este „acel drept real asupra unor bunuri imobile sau mobile, altele decât cele ce alcatuiesc domeniul public, care confera titularilor exercitarea posesiei, folosintei si dispozitiei în mod exclusiv prin putere si...

 • Raportul Juridic Civil

  1. Definiţie Raportul juridic civil este relaţia socială, cu caracater patrimonial sau nepatrimonial, reglementată de norma de drept civil. 2. Caracterele raportului juridic civil Raportul juridic civil prezintă trei carctere: - caracterul social; - caracterul voliţional; - părţile acestuia se află pe poziţie de egalitate juridică. Raportul juridic civil este un raport social, respectiv un raport ce se stabileşte între oameni, priviţi fie în calitate de subiect individual, fie în...

 • Societatile Comerciale

  Societatea comercială este persoana juridică care desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit care ulterior va fi împărţit membrilor săi sub formă de dividende din beneficiile rezultate. I. Constituirea societăţilor comerciale 1. Procedura de constituire a societăţilor comerciale În vederea înregistrării societăţii comerciale în Registrul Comerţului se vor parcurege anumite etape, astfel: - rezerva firma societăţii comerciale de către Biroul Unic din cadrul Registrului...

 • Drept Civil 4 - Teoria Generala a Obligatiilor

  TEMA I -- CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE OBLIGAŢII.. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR ŞI CLASIFICAREA LOR 1.. OBIECTIVE -- îînsuşiirea şii îînţţellegerea noţţiiuniiii priiviind oblliigaţţiiiille 2. CONŢINUTUL TEMEI - Definiţia obligaţiei, analiza raportului juridic de obligaţie (structura) şi izvoarele obligaţiilor şi clasificarea lor 1. Definiţia obligaţiei Obligaţia este un raport juridic civil în virtutea căreia o persoană (sau mai multe persoane) numită creditor are dreptul să...

 • Drept Civil si Drept Penal

  1. Notiuni generale privind contenciosul administrativ In sens juridic-cuvintul contencios are doua acceptiuni-a) activitate menita sa solutioneze un conflict de interese(un conflict juridic), b) organ competent sa solutioneze asemenea conflicte judiciare. Din punct de vedere al litigiilor ce formeaza obiectul judecatii ei: -contenciosul de drept comun-alcatuit din totalitatea litigiilor de competenta organelor judecatoresti propriu-zise de natura civila,comerciala si penala -contenciosul...

 • Drept Civil

  CURS 1 Notiunea de Drept civil Expresia de crept civil are mai multe întelesuri: I. Dreptul civil este ramura care cuprinde totalitatea normelor de drept civil, adicã dreptul obiectiv civil (dreptul pozitiv civil) II. Dreptul civil este o posibilitate, o facultate recunoscutã de lege, subiectului activ care este titularul dreptului în virtutea cãreia acesta poate avea o conduitã si poate cere subiectului pasiv o conduitã corespunzãtoare dreptului sãu, iar în caz de nevoie poate apela...

 • Drept Constitutional

  INTRODUCERE Modulul “Drept Constituţional” face parte dintre disciplinele fundamentale de pregătire a viitorilor jurişti. Acesta are ca scop analizarea şi explicarea fenomenelor şi instituţiilor legate de puterea de stat. Aceste aspecte, specifice dreptului constituţional, se realizează tradiţional în sistemul de învăţământ superior din ţara noastră atât în cadrul facultăţilor cu profil juridic, cât şi politic sau de filozofie. Exigenţele juristului sunt însă diferite de cele ale...

 • Succesiuni

  Conţinut 1. Noţiunea de succesiune Obiective Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni şi proceduri: - noţiuni generale privind succesiunea - tipurile de moştenire - caracterele succesiunii - deschiderea succesiunii - condiţiile impuse de lege pentru a moşteni 1. Noţiunea de succesiune Succesiunea reprezintă un mod de transmitere (dobândire) a patrimoniului. În esenţă noţiunea de succesiune desemnează transmiterea unui patrimoniu, fracţiune de...

 • Notiunea Dreptului International Privat si Delimitarea de alte Ramuri de Drept

  Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale creează condiţii pentru naşterea într–o măsură tot mai mare a unor raporturi juridice între persoane fizice, între persoane juridice sau între persoane juridice şi persoane fizice, cuprinzând unul sau mai multe elemente străine, specifice dreptului internaţional privat. Relaţiile politice, economice, tehnico – ştiinţifice, culturale şi de altă...

Pagina 4 din 21