Cursuri Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Cursuri Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Contractele sunt : consensuale (simplul consimţământ al pǎrtilor), solemne (sa imbrace forma prevăzuta de lege-ad validitatem), reale (consimţământul sa fie insotit de traditiunea 1), aleatorii(depind de un viitor incert, un eveniment ce urmează sa se intample-ex asigurarea auto).

Cel mai uzitat contract este cel de vanzare-cumparare.

Contractul de vanzare-cumparare

Noţiune -art 1294 c civ.- vinderea este o convenţie prin care două parti se obliga intre sine, una de a transmite celeilalte un lucru iar cealaltă a plaţi pt acesta.

Vanzarea-cumpararea e acel contract prin care o parte numita vânzător strămută proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti numita comparator , care se obliga a plaţi vânzătorului preţul bunului vândut.

Obiectul vânzării il poate forma nu numai dr de proprietate ci si drept de proprietate intelectuala, drept real, drept de creanţa.

Exista anumite categorii de drepturi care nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare: drepturile cu privire la identitatea pers, dreptul la sediu(pers juridica), drepturi patrimoniale(dr de uz, de abitatie al soţului supravieţuitor, de clientela),alte drepturi prevăzute de lege sau stabilite prin contracte care se incheie in considerarea persoanei.

Reglementare -> c civ. Cartea a Ill-a art. 1294-1404

Caracterele juridice:

-contract sinalagmatic bilateral(se creează o reciprocitate si interdependenta a obligaţiilor pârtilor contractante,creditor-debitor)

-contract cu titlu oneros(se strămuta proprietatea in schimbul unui pret)-fiecare parte contractanta urmăreşte obţinerea unui avantaj patrimonial,primirea unui echivalent in schimbul unei prestaţii prestabilite

-contract comutativ -existenta si intinderea obligaţiilor ce incumba pârtilor contractante este cunoscuta de către acestea din momentul in care s-a incheiat contractul, iar acestea nu depind de elemente viitoare, incerte, dar posibile ca realizare care ar face sa existe şanse de castig sau de pierdere

In mod exceptional poate capata caracter aleatoriu cand fie obiectul e supus pieirii sau exproprierii

-consensualitatea - rezulta din dispoziţiile art 1295- vinderea e perfecta intre parti si proprietatea e de drept strămutată la cumpărător in privinţa vânzătorului indata ce părţile s-au invoit(in momentul acordului de voinţa se naşte contractul).

Contract consensual- e valabil incheiat prin simplul acord de voinţa al pârtilor fara a se mai indeplini formalităţi sau fara sa fie nevoie ca in momentul încheierii contractului bunul sa se fi predat si preţul sa se fi plătit

Principiul consensualismului in contractul de vanzare-cumparare se aplica numai daca legea prevede astfel.

Excepţii de la acest principiu: art 2 titlul 10 cu privire la circulaţia juridica a terenurilor-terenurile cu sau fara construcţii situate in intravilan sau extravilan, indiferent de destinaţia sau intinderea lor, pot fi instrainate sau dobândite prin acte juridice intre vii incheiate in forma autentica sub sancţiunea nulităţii absolute ( teren cu casă - înscris sub semnătură privată).

Vânzarea - cumpărarea de autoturisme e consensuală iar potrivit hotărârii de Guvern 610/1992 privind cartea de identitate, radierea şi înmatricularea autoturismelor de către organele de poliţie şi cele financiare, are loc în temeiul contractului tip de vânzare-cumpărare încheiat la organul de poliţie, dar asta nu înseamnă că afectează valoarea contractului de vânzare-cumpărare care se încheie între părţi. Dacă una dintre acestea refuză să se prezinte la organul de poliţie în vederea îndeplinirii formalităţilor de radiere şi înmatriculare, cealaltă parte are la îndemână o acţiune în constatarea dreptului de proprietate, radierea şi respectarea înmatriculării acestuia fâcându-se pe baza hotărârii judecătoreşti.

Contract translativ de proprietate: odată cu realizarea actului de vânzare, predarea bunului şi plata preţului, are loc nu numai încheierea valabilă a acestuia dar şi transmiterea dreptului de proprietate.

Condiţiile pentru aplicarea transmisiunii imediate a dreptului de proprietate:

- vânzătorul să fie proprietarul bunului vândut iar contractul să fie valid încheiat;

- Efectul translativ de proprietate se produce numai în cazul bunurilor individual determinate. Excepţii:

a. In cazul bunurilor determinate generic, proprietatea se transmite în momentul

individualizării.

b. Obligaţiile facultative ce au ca obiect un singur bun, al doilea fiind privind ca o

simplă posibilitate de plată.

c. Obligaţiile facultative ce au ca obiect un bun sau mai multe: proprietatea se transmite în mod aleatoriu.

- părţile, prin convenţia dintre ele să fi amânat transferul proprietăţii până la îndeplinirea unei condiţii, unei cereri;

- lucrul vândut să existe, astfel încât în cazul bunurilor viitoare transferul poate opera numai din momentul în care bunurile respective au fost confecţionate/terminate şi în stare de a fi predate.

Condiţiile de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare:

Consimţământul:

Promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare:

- antecontract prin care se dă naştere unui drept de creanţă şi prin care o singură parte se obligă faţă de cealaltă să vândă un bun, cealaltă parte, beneficiarul promisiunii, are posibilitatea de a-1 cumpăra sau nu. Beneficiarul promisiunii nu are obligaţia de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare, rezultând caracterul unilateral al promisiunii.

In cazul în care beneficiarul promisiunii a luat hotărârea să cumpere bunul, iar promitentul vânzător refuză încheierea contractului, acesta nu se va încheia, astfel încât beneficiarul promisiunii are dreptul să solicite daune interese.

Dacǎ bunul se înstrǎineazǎ înainte de împlinirea termenului în care beneficiarul promisiunii trebuia sǎ opteze, nu se va aduce atingere dreptului terţului dobânditor. Excepţie: dacǎ se probeazǎ existenţa unei convenţii frauduloase între terţ şi promitent, astfel încât se poate constata nulitatea actului încheiat între terţ şi promitent pentru cauzǎ ilicitǎ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cursuri Drept Civil.doc