Drept civil

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 74701
Mărime: 2.83MB (arhivat)
Publicat de: Antone M.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Unitatea de studiu nr. 1

DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI

Obiective specifice

Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului - asigură cunoștințe pentru ca viitorul specialist să deprindă competența de a:

- defini - dreptul și norma juridică

- cunoaște și interpreta norma juridică pentru a o putea aplica situațiilor practice. Cuprins - timp de studiu 4 ore

1. Accepțiunile noțiunii de drept 2. Sistemul dreptului

3. Norma juridică - noțiune, trăsături, structură, clasificare

4. Izvoarele dreptului și aplicarea normelor juridice de drept intern 5. Principiile dreptului civil

1. Accepțiunile noțiunii de drept evidențiază:

- - Dreptul obiectiv - ansamblul normelor juridice edictate sau sancționate de stat, care exprimă voința de stat (voința generală ridicată la rang de lege) care se aduc la îndeplinire prin conștiința juridică și în ultimă instanță prin forța coercitivă a statului; privit în dinamica sa - dreptul obiectiv în vigoare la un anumit moment dat, într-un stat dat - constituie dreptul pozitiv (ex. sistemul dreptului român intern în prezent).

- Dreptul subiectiv - posibilitatea recunoscută de lege unei persoane de a-și valorifica un interes legitim; aparține persoanelor, subiectelor de drept, în raporturile juridice concrete; se întemeiază pe normele juridice ale dreptului obiectiv care reglementează acele relații interumane devenite astfel raporturi juridice.

- - Știința dreptului - doctrina - literatura juridică, opinii ale specialiștilor juriști referitoare la normele juridice și modul de aplicare ale acestora.

2. Sistemul dreptului

Ansamblul normelor juridice (dreptul obiectiv) se structurează într-un sistem armonizat format din ramuri, instituții și norme juridice pe baza mai multor criterii

- domeniul de relații sociale reglementate - metoda de reglementare

- interesul apărat de normele juridice

- caracterul conduitei prescrise de norma juridică, ș.a.

În dreptul obiectiv distingem:

- Dreptul internațional public - raporturile juridice se stabilesc între state ca titulare de suveranitate,

sau între acestea și organisme internaționale ca subiecte de drept distincte

Normele juridice care le reglementează sunt de regulă tratatele, pactele, declarațiile, moțiunile

statelor participante la acele raporturi juridice.

- Dreptul internațional privat - raporturile juridice de natură civilă ce se stabilesc între persoane, având un element de extraneitate cărora le sunt aplicabile normele juridice de drept internațional privat.

În sistemul dreptului român intern ramurile de drept se grupează în două mari diviziuni:

Dreptul public:

- reglementează și apără interesul general desprins din interesele individuale în relațiile persoanelor fizice sau juridice, pe de o parte, și stat (autoritățile publice) pe de altă parte.

- în raporturile juridice de drept public, cel puțin o parte (un subiect) este o autoritate publică ce se află într-o poziție supraordonată față de celălalt subiect al relației sociale.

- normele juridice de drept public sunt imperative și sunt apărate din oficiu de autoritățile publice.

Sunt ramuri de drept public:

- dreptul constituțional - principal izvor de drept Constituția, legea fundamentală pe care se constituie întregul sistem de drept

- dreptul administrativ - dreptul financiar

- dreptul penal

Dreptul privat:

- reglementează și apără interesele particulare ale persoanelor fizice și juridice în raporturile juridice care se stabilesc între ele și în care părțile se află într-o poziție de egalitate juridică.

Sunt ramuri de drept privat:

- dreptul civil - care constituie și dreptul comun în diviziunea dreptului privat (prevederile celorlalte ramuri de drept privat se completează - când este necesar - cu dispozițiile de drept civil)

- dreptul comercial - dreptul familiei

- dreptul muncii

Funcțiile și principiile dreptului

Funcțiile dreptului sunt direcțiile principale (fundamentale) în care se aplică întregul sistem al dreptului, astfel dreptul:

- asigură cadrul legal de organizare și funcționare a întregului sistem social

- apără și garantează interesele (valorile) fundamentale ale societății (siguranța socială, proprietatea, drepturile și libertățile cetățenești)

- este principalul mijloc de conducere la nivel macrosocial

- are funcție normativă de stabilire a unei conduite necesară și utilă în societate.

Principiile fundamentale ale dreptului sunt expres prevăzute prin normele juridice sau se desprind din

ansamblul acestora ca direcții de ordonare a relațiilor sociale:

- Stabilirea bazei legale de funcționare a statului, ca stat de drept, democratic și social (art. 1 din

Constituție și alte acte normative).

- Garantarea libertății și egalității cetățenirlor (Constituție și alte acte normative).

- Existența și promovarea răspunderii sociale, a răspunderii juridice a fiecărui cetățean. - Îmbinarea echității în justiție în ansamblul vieții sociale.

Întrebări și grile:

1. Ce este dreptul obiectiv?

2. Care sunt criteriile de constituire în sistem a normelor juridice și care sunt componentele sistemului dreptului român.

3. Ce este dreptul subiectiv? Prezentați un exemplu din dreptul obiectiv și un drept subiectiv corespunzător.

4. Din diviziunea dreptului privat fac parte:

a. dreptul civil, dreptul constituțional, dreptul penal;

b. dreptul familiei, dreptul financiar, dreptul comercial; c. dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei

5. În dreptul civil normele juridice preponderente sunt: a. norme imperative;

b. norme morale;

c. norme dipozitive.

Bibliografie

A. Bibliografie obligatorie

1. Ana Lucia Rădulescu, Mădălina I. Voiculescu, Luiza M. Teodorescu, Drept Civil, Editura Universității Titu Maiorescu, București, 2005.

2. Catedra de Drept a ASE, coordonator Raluca Dimitriu Curs de Drept civil, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2000.

3. Catedra de Drept a ASE, coordonatori Brândușa Ștefănescu, Raluca Dimitriu Curs de Drept civil, vol. II, Ed. Lumina Lex, București 2002.

4. Iosif R. Urs, Carmen Todică, Obligații Civile. Curs universitar teoretic și practico-aplicativ, Editura Universității Titu Maiorescu, București, 2007.

5. Iosif R. Urs, Carmen Todică, Drepturile Reale. Curs universitar teoretic și practico-aplicativ, Editura Universității Titu Maiorescu, București, 2007.

6. Iosif R. Urs, S. Angheni Drept civil, vol. I, II, III, Ed. Oscar Print, București , 1998. 7. I. Urs Drept civil: Partea generală - Facultatea de Drept UTM.

8. Dumitru C. Florescu, Drept Civil. Teoria Generală a Obligațiilor, Curs pentru învățământul la distanță, Editura Universității Titu Maiorescu, București, 2005.

9. G. Boroi Drept civil. Partea generală, Ed. All Beck, ed. a II a, București, 1999.

10.Gh. Beleiu Drept civil roman. Subiectele dreptului civil, Casa de editură și Presă “Șansa” SRL , București, 1995.

11.C. Stănescu, C. Bârsan Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, All Beck, București, 1998. 12.Liviu Pop, Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, București 1996. 13.Teste grilă Licență ASE - FABBV.

14.Viorel Voineag, Teste grilă pentru magistratură, avocatură și examenul de licență, Editura JURITest, București, 2006.

15.Constituția României modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în M. O. nr. 767/ 31.10.2003.

16.Codul civil

17.O.G. 26/2000 privind asociații și fundații.

18.Legea fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările ulterioare.

19.Legea nr. 213/1999 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 20.Decretul 31/1954 privind persoana fizică si juridică.

21.Decretul 167/1958 privind prescripția extinctivă.

22.Legea 119/1996 privind actele de stare civilă - M.Of. nr. 282/1996. 23.Legea 105/1996 privind evidența populației si codul numeric personal. 24.Legea nr. 975/1968 privind dreptul la nume.

B. Bibliografie facultativă

1. N. Popa Teoria generală a dreptului, Ed. Proarcadia, București, 1992. 2. Gh. Boboș Teoria generală a dreptului, Ed.Dacia, Cluj, 1994.

3. D. Ștefănescu Drept civil, Ed. Oscar Print, București, 1999.

4. L. Giosan Drept civil-Note de curs, Univ. Romano-Americană, București, 1992.

5. E. S. Romano Drept civil, Dreptul de proprietate privată și publică în România, Ed. Grafix, 1993. 6. I. Filipescu Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale, Ed. Actami, București, 1994.

7. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2008.

8. Fr. Deak Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, București, 1998. 9. D. Chirică Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, București, 1997.

160

Preview document

Drept civil - Pagina 1
Drept civil - Pagina 2
Drept civil - Pagina 3
Drept civil - Pagina 4
Drept civil - Pagina 5
Drept civil - Pagina 6
Drept civil - Pagina 7
Drept civil - Pagina 8
Drept civil - Pagina 9
Drept civil - Pagina 10
Drept civil - Pagina 11
Drept civil - Pagina 12
Drept civil - Pagina 13
Drept civil - Pagina 14
Drept civil - Pagina 15
Drept civil - Pagina 16
Drept civil - Pagina 17
Drept civil - Pagina 18
Drept civil - Pagina 19
Drept civil - Pagina 20
Drept civil - Pagina 21
Drept civil - Pagina 22
Drept civil - Pagina 23
Drept civil - Pagina 24
Drept civil - Pagina 25
Drept civil - Pagina 26
Drept civil - Pagina 27
Drept civil - Pagina 28
Drept civil - Pagina 29
Drept civil - Pagina 30
Drept civil - Pagina 31
Drept civil - Pagina 32
Drept civil - Pagina 33
Drept civil - Pagina 34
Drept civil - Pagina 35
Drept civil - Pagina 36
Drept civil - Pagina 37
Drept civil - Pagina 38
Drept civil - Pagina 39
Drept civil - Pagina 40
Drept civil - Pagina 41
Drept civil - Pagina 42
Drept civil - Pagina 43
Drept civil - Pagina 44
Drept civil - Pagina 45
Drept civil - Pagina 46
Drept civil - Pagina 47
Drept civil - Pagina 48
Drept civil - Pagina 49
Drept civil - Pagina 50
Drept civil - Pagina 51
Drept civil - Pagina 52
Drept civil - Pagina 53
Drept civil - Pagina 54
Drept civil - Pagina 55
Drept civil - Pagina 56
Drept civil - Pagina 57
Drept civil - Pagina 58
Drept civil - Pagina 59
Drept civil - Pagina 60
Drept civil - Pagina 61
Drept civil - Pagina 62
Drept civil - Pagina 63
Drept civil - Pagina 64
Drept civil - Pagina 65
Drept civil - Pagina 66
Drept civil - Pagina 67
Drept civil - Pagina 68
Drept civil - Pagina 69
Drept civil - Pagina 70
Drept civil - Pagina 71
Drept civil - Pagina 72
Drept civil - Pagina 73
Drept civil - Pagina 74
Drept civil - Pagina 75
Drept civil - Pagina 76
Drept civil - Pagina 77
Drept civil - Pagina 78
Drept civil - Pagina 79
Drept civil - Pagina 80
Drept civil - Pagina 81
Drept civil - Pagina 82
Drept civil - Pagina 83
Drept civil - Pagina 84
Drept civil - Pagina 85
Drept civil - Pagina 86
Drept civil - Pagina 87
Drept civil - Pagina 88
Drept civil - Pagina 89
Drept civil - Pagina 90
Drept civil - Pagina 91
Drept civil - Pagina 92
Drept civil - Pagina 93
Drept civil - Pagina 94
Drept civil - Pagina 95
Drept civil - Pagina 96
Drept civil - Pagina 97
Drept civil - Pagina 98
Drept civil - Pagina 99
Drept civil - Pagina 100
Drept civil - Pagina 101
Drept civil - Pagina 102
Drept civil - Pagina 103
Drept civil - Pagina 104
Drept civil - Pagina 105
Drept civil - Pagina 106
Drept civil - Pagina 107
Drept civil - Pagina 108
Drept civil - Pagina 109
Drept civil - Pagina 110
Drept civil - Pagina 111
Drept civil - Pagina 112
Drept civil - Pagina 113
Drept civil - Pagina 114
Drept civil - Pagina 115
Drept civil - Pagina 116
Drept civil - Pagina 117
Drept civil - Pagina 118
Drept civil - Pagina 119
Drept civil - Pagina 120
Drept civil - Pagina 121
Drept civil - Pagina 122
Drept civil - Pagina 123
Drept civil - Pagina 124
Drept civil - Pagina 125
Drept civil - Pagina 126
Drept civil - Pagina 127
Drept civil - Pagina 128
Drept civil - Pagina 129
Drept civil - Pagina 130
Drept civil - Pagina 131
Drept civil - Pagina 132
Drept civil - Pagina 133
Drept civil - Pagina 134
Drept civil - Pagina 135
Drept civil - Pagina 136
Drept civil - Pagina 137
Drept civil - Pagina 138
Drept civil - Pagina 139
Drept civil - Pagina 140
Drept civil - Pagina 141
Drept civil - Pagina 142
Drept civil - Pagina 143
Drept civil - Pagina 144
Drept civil - Pagina 145
Drept civil - Pagina 146
Drept civil - Pagina 147
Drept civil - Pagina 148
Drept civil - Pagina 149
Drept civil - Pagina 150
Drept civil - Pagina 151
Drept civil - Pagina 152
Drept civil - Pagina 153
Drept civil - Pagina 154
Drept civil - Pagina 155
Drept civil - Pagina 156
Drept civil - Pagina 157
Drept civil - Pagina 158
Drept civil - Pagina 159
Drept civil - Pagina 160
Drept civil - Pagina 161
Drept civil - Pagina 162
Drept civil - Pagina 163
Drept civil - Pagina 164
Drept civil - Pagina 165

Conținut arhivă zip

  • Drept civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Patrimoniul

Notiunea de patrimoniu. La fel ca si multe alte institutii juridice, notiunea de patrimoniu este cunoscuta si vorbitii commune, unde are un inteles...

Drept Civil

1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?