Drept Civil - Contracte

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil - Contracte.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini .

Profesor: Dumitru MACOVEI, Iolanda Elena CADARIU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

CAPITOLUL I

CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE

SECTIUNEA I

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE

§ 1. Notiunea contractului de vânzare cumparare

Contractul de vânzare cumparare este reglementat de Codul civil (art. 1294-1404), precum si de alte acte normative cu caracter special.

Art. 1294 C. civ. defineste vânzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintâi pretul lui.

Definitia data de legiuitor contractului de vânzare cumparare nu este completa, ea rezumându se doar la transmiterea proprietatii, însa în schimbul unui pret se poate transmite si un alt drept real (de exemplu, dreptul de superficie ori de uzufruct) sau de creanta (cesiune de creanta - art. 1391 1404 C. civ.), sau un drept din domeniul proprietatii intelectuale (de exemplu, dreptul patrimonial de autor), ori chiar drepturi asupra unei universalitati juridice (de exemplu, vânzarea unei succesiuni).

Prin urmare, contractul de vânzare cumparare poate fi definit ca fiind acel contract în baza caruia o parte, numita vânzator, transfera si garanteaza unei altei parti, numita cumparator, dreptul sau de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de creanta, sau dreptul asupra unei universalitati juridice, cumparatorul obligându-se, în schimb, sa plateasca vânzatorului o suma de bani, numita pret.

Contractul de vânzare cumparare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale si nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal (de exemplu, dreptul temporar de abitatie al sotului supravietuitor), nici alte drepturi prevazute de lege (pensii, ajutoare ori indemnizatii materiale) ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte intuitu personae (de exemplu, dreptul de întretinere).

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare cumparare

a. Contractul de vânzare cumparare este un contract consensual, deoarece se încheie valabil prin simplul consimtamânt al partilor (art. 1295 alin. 1 C. civ.).

De la principiul consensualismului exista si unele exceptii:

1. O prima exceptie este continuta de art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente: Terenurile cu sau fara constructii, situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de întinderea acestora, pot fi înstrainate si dobândite, prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

În materie de vânzari imobiliare (constructii si terenuri), pentru ca transferul dreptului de proprietate sa fie opozabil tertilor trebuie respectate si formalitatile de publicitate imobiliara (art. 1295 alin. 2 C. civ. si art. 27 din Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare).

2. Tot astfel, contractul este valabil numai cu respectarea formelor cerute de lege în cazul vânzarii silite, când aceasta trebuie sa fie facuta ad validitatem prin licitatie publica.

b. Contractul de vânzare cumparare este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin încheierea sa da nastere la obligatii reciproce între partile contractante.

c. Contractul de vânzare cumparare este un contract cu titlu oneros, deoarece ambele parti urmaresc realizarea unor interese patrimoniale.

d. Contractul de vânzare cumparare este un contract comutativ, existenta si întinderea drepturilor si obligatiilor reciproce fiind cunoscute de catre parti înca de la data încheierii contractului.

e. Contractul de vânzare cumparare este un contract translativ de proprietate (art. 971 coroborat cu 1295 alin. 1 C. civ.).

Transmiterea dreptului de proprietate sau a altui drept (real sau de creanta) si a riscurilor de la vânzator la cumparator reprezinta un efect particular al contractului de vânzare cumparare, deosebit de drepturile si obligatiile care se nasc pentru parti. Acest efect se produce în momentul realizarii acordului de vointa între vânzator si cumparator &desi lucrul înca nu se va fi predat si pretul înca nu se va fi numarat (art. 1295 alin. 1 C. civ.), daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

l. Vânzatorul trebuie sa fie proprietarul bunului vândut cu exceptia vânzarii lucrului altuia , iar contractul sa fie valabil încheiat.

2. Obiectul contractului trebuie sa îl constituie numai bunuri individual determinate (certe), deoarece în cazul bunurilor generic determinate (de gen) transferul proprietatii se produce în momentul individualizarii lor, operatiune care se realizeaza, de regula, în momentul predarii lucrului în mâinile cumparatorului.

3. Partile sa nu fi amânat transferul proprietatii sau al altui drept (real ori de creanta) printr o clauza speciala, pâna la predarea bunului sau la împlinirea unui termen sau a unei conditii.

4. O ultima conditie este aceea de a se realiza formalitatile de publicitate imobiliara.

Înscrierile în cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data înregistrarii cererii (art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996).

În cazul bunurilor mobile nu trebuie îndeplinite formalitatile de publicitate, posesia lor constituind cel mai bun sistem de publicitate a proprietatii (art. 1909 C. civ.).

SECTIUNEA A II A

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Contracte.doc