Drept Civil - Contracte

Curs
4/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 4 fișiere: doc, xlsx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 28518
Mărime: 166.61KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Contractele civile sunt instrumente juridice prin care se realizează:

a) circulaţia bunurilor (ex.: vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia);

b)folosinţa şi conservarea bunurilor (ex.: locaţiunea, arendarea, depozitul, comodatul)¬

c)crearea de valori materiale (ex.: antrepriza).

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Contractul de vânzare-cumpărare = acel contract prin care una dintre părţi numită vânzător transmite celeilalte părţi numită cumpărător dreptul de proprietate asupra unui bun (bunuri) sau alte drepturi reale ori drepturi de crean¬ţă, în schimbul unei sume de bani numită preţ.

Caracterele juridice

a) Caracterul sinalagmatic (bilateral) dă naştere la obligaţii interdependente şi reciproce între părţile contractante.

b) Vânzarea este un contract cu titlu oneros  fiecare parte contractantă urmăreşte un interes (folos, câştig) patrimonial.

c) Vânzarea-cumpărarea este un contract comutativ părţile îşi cunosc existenţa şi întinderea obligaţii¬lor.

d) Vânzarea-cumpărarea este un contract consensual. Vânzarea este

perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asu¬pra preţului. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor.

-excepţiile de la principiul consensualismului trebuie să fie în mod expres prevăzute de lege.

In cazurile special prevăzute de lege, vânzarea devine un contract solemn. Terenurile indiferent dacă sunt situate în intravilan ori extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite, prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică.

Vinzarea constructiilor, presupune forma autentica.Vinzarea-cumpararea constructiilor are numai caracter consensual.

Vinzarea autovehiculelor.

Radierea si inmatricularea in circulatie a autovehiculelor se face pe baza contractului tipizat de vinzare-cumparare completat de catre parti, la organele de circulatie ale politiei.In cazul vinzarii-cumpararii autovehiculelor, contractul are caracter consensual.

Vânzarea-cumpărarea este un contract translativ de proprietate

In contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului păr¬ţilor şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar când nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului, vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului deşi lucru încă nu se va fi predat şi preţul nu se va fi numărat.

Caracterul translativ de proprietate îşi găseşte pe deplin aplicare în ca¬zul vânzării bunurilor certe. In situaţia vânzării bunurilor generice, transfe¬rul proprietăţii operează doar după individualizarea acestora prin cântărire, măsurare sau numărare.

Principiul transmiterii automate (imediate)a dreptului de proprietate, din momentul încheierii contractului.

Se cer a fi îndeplinite anumite condiţii:

a. Vânzătorul trebuie să fie proprietarul bunului vândut şi con¬tractul valabil încheiat.

b. Bunurile trebuie să fie individual determinate (certe).

c.Bunul trebuie să existe.

d.Părţile să nu fi amânat transferul proprietăţii, amânare prevazuta printr-o clauza prevazuta in contract.

CONDIŢIILE DE VALIDITATE

a)Consimţământul

Să provină de la o persoană cu discernământ, să fie exteriorizat, să fie neviciat şi să fie făcut cu intenţia de a produce efecte ju¬ridice.

a1)Promisiunea unilaterală de a vinde sau de a cumpăra

=Este un antecontract unila¬teral prin care o parte se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare-cumpărare, al cărui conţinut, în esenţă, este deja stabilit.

Părţile se numesc promitent şi beneficiar. O parte primeşte promisiunea celeilalte părţi de a vinde sau respectiv de a cumpara un bun, rezervindu-si facultatea ca inauntrul unui termen, sa-si manifeste consintamintul.Daca insa, promisiunea este cu termen, promitentul nu o poate retrage inainte de ajungerea la termen, obligatia sa stingindu-se la expirarea acestuia. Daca nu exista un termen, obligatia se stinge la expirarea termenului general de prescriptie care este de 3 ani.

a2)Promisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare-cumpărare

=este antecontractul prin care ambele părţi se obligă ca în viitor să încheie contractul. Până la îndeplinirea formei autentice cerută, convenţia părţilor are natura unui antecontract de vânzare-cumpărare.

a3)Pactul de preferinţă

=Promitentul unui bun se obligă ca, în cazul în care îl va vinde, la preţ egal, va acorda preferinţă unei anumite persoane.

Dacă promitentul vinde bunul altei persoa¬ne, beneficiarul-cumpărător nu poate cere încheierea contractului, întrucât, sub rezerva fraudei, vânzarea va fi valabilă.

a4) Dreptul de preemţiune

1)Dreptul de preemţiune privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan

-Este reglementat prin Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

-Dreptul de preemţiune= este facultatea de care se bucură o persoa¬nă de a fi preferată altei persoane la cumpărarea unui bun (unor bu¬nuri) în condiţiile prevăzute de lege.

-Titularii dreptului de preemţiune sint; coproprietarii, proprietarii vecini şi arendaşii. Statul poate fi titular al dreptului de pre¬emţiune numai dacă are calitatea de coproprietar sau proprietar vecin.

-Natura juridică -Dreptul de preemţi¬une are natură legală, - un drept absolut.

-Domeniu de aplicare. Condiţii.

Obiectul dreptului de preemţiune îl formează terenurile agricole din extravilan.

Pentru exercitarea dreptului de preemţiune, înstrăinarea terenurilor agricole din extravilan, trebuie să se facă numai prin vânzare-cumpărare. Dacă un teren face obiectul unei donaţii, unui contract de schimb, de întreţinere sau de rentă viageră, dreptul de preemţiune nu se va exercita.

Dreptul de preemţiune se exercită numai atunci când este vorba de transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din ex¬travilan nu şi a altor drepturi, indiferent de proprietar.

Preview document

Drept Civil - Contracte - Pagina 1
Drept Civil - Contracte - Pagina 2
Drept Civil - Contracte - Pagina 3
Drept Civil - Contracte - Pagina 4
Drept Civil - Contracte - Pagina 5
Drept Civil - Contracte - Pagina 6
Drept Civil - Contracte - Pagina 7
Drept Civil - Contracte - Pagina 8
Drept Civil - Contracte - Pagina 9
Drept Civil - Contracte - Pagina 10
Drept Civil - Contracte - Pagina 11
Drept Civil - Contracte - Pagina 12
Drept Civil - Contracte - Pagina 13
Drept Civil - Contracte - Pagina 14
Drept Civil - Contracte - Pagina 15
Drept Civil - Contracte - Pagina 16
Drept Civil - Contracte - Pagina 17
Drept Civil - Contracte - Pagina 18
Drept Civil - Contracte - Pagina 19
Drept Civil - Contracte - Pagina 20
Drept Civil - Contracte - Pagina 21
Drept Civil - Contracte - Pagina 22
Drept Civil - Contracte - Pagina 23
Drept Civil - Contracte - Pagina 24
Drept Civil - Contracte - Pagina 25
Drept Civil - Contracte - Pagina 26
Drept Civil - Contracte - Pagina 27
Drept Civil - Contracte - Pagina 28
Drept Civil - Contracte - Pagina 29
Drept Civil - Contracte - Pagina 30
Drept Civil - Contracte - Pagina 31
Drept Civil - Contracte - Pagina 32
Drept Civil - Contracte - Pagina 33
Drept Civil - Contracte - Pagina 34
Drept Civil - Contracte - Pagina 35
Drept Civil - Contracte - Pagina 36
Drept Civil - Contracte - Pagina 37
Drept Civil - Contracte - Pagina 38
Drept Civil - Contracte - Pagina 39
Drept Civil - Contracte - Pagina 40
Drept Civil - Contracte - Pagina 41
Drept Civil - Contracte - Pagina 42
Drept Civil - Contracte - Pagina 43
Drept Civil - Contracte - Pagina 44
Drept Civil - Contracte - Pagina 45
Drept Civil - Contracte - Pagina 46
Drept Civil - Contracte - Pagina 47
Drept Civil - Contracte - Pagina 48
Drept Civil - Contracte - Pagina 49
Drept Civil - Contracte - Pagina 50
Drept Civil - Contracte - Pagina 51
Drept Civil - Contracte - Pagina 52
Drept Civil - Contracte - Pagina 53
Drept Civil - Contracte - Pagina 54
Drept Civil - Contracte - Pagina 55
Drept Civil - Contracte - Pagina 56
Drept Civil - Contracte - Pagina 57
Drept Civil - Contracte - Pagina 58
Drept Civil - Contracte - Pagina 59
Drept Civil - Contracte - Pagina 60
Drept Civil - Contracte - Pagina 61
Drept Civil - Contracte - Pagina 62
Drept Civil - Contracte - Pagina 63
Drept Civil - Contracte - Pagina 64
Drept Civil - Contracte - Pagina 65
Drept Civil - Contracte - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • CONTRACTE tipuri.xlsx
  • dr.civ.I-1.doc
  • dr.civ.I-2.doc
  • dr.civ.I-3.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Contracte Speciale

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Infracțiunea de Înșelăciune

Capitolul I Noţiuni introductive privind protecţia patrimoniului 1. Istoricul încriminării Manifestările păgubitoare patrimoniului au fost...

Contractul de Gaj Comerial și Comodat

SECŢIUNEA I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE GAJ COMERCIAL § 1. Noţiuni generale 1. Caracterul comercial al gajului. Gajul este o garanţie reală prin...

Contractul Civil

1. Aspecte generale relative la contract ca izvor de obligatii 1.1 Notiunea contractului Potrivit art.942 C. civ. Prin contract se intelege...

Ai nevoie de altceva?