Drept Civil - Contracte

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil - Contracte.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc, xlsx de 67 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Contractele civile sunt instrumente juridice prin care se realizează:

a) circulaţia bunurilor (ex.: vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia);

b)folosinţa şi conservarea bunurilor (ex.: locaţiunea, arendarea, depozitul, comodatul)¬

c)crearea de valori materiale (ex.: antrepriza).

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Contractul de vânzare-cumpărare = acel contract prin care una dintre părţi numită vânzător transmite celeilalte părţi numită cumpărător dreptul de proprietate asupra unui bun (bunuri) sau alte drepturi reale ori drepturi de crean¬ţă, în schimbul unei sume de bani numită preţ.

Caracterele juridice

a) Caracterul sinalagmatic (bilateral) dă naştere la obligaţii interdependente şi reciproce între părţile contractante.

b) Vânzarea este un contract cu titlu oneros  fiecare parte contractantă urmăreşte un interes (folos, câştig) patrimonial.

c) Vânzarea-cumpărarea este un contract comutativ părţile îşi cunosc existenţa şi întinderea obligaţii¬lor.

d) Vânzarea-cumpărarea este un contract consensual. Vânzarea este

perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asu¬pra preţului. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor.

-excepţiile de la principiul consensualismului trebuie să fie în mod expres prevăzute de lege.

In cazurile special prevăzute de lege, vânzarea devine un contract solemn. Terenurile indiferent dacă sunt situate în intravilan ori extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite, prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică.

Vinzarea constructiilor, presupune forma autentica.Vinzarea-cumpararea constructiilor are numai caracter consensual.

Vinzarea autovehiculelor.

Radierea si inmatricularea in circulatie a autovehiculelor se face pe baza contractului tipizat de vinzare-cumparare completat de catre parti, la organele de circulatie ale politiei.In cazul vinzarii-cumpararii autovehiculelor, contractul are caracter consensual.

Vânzarea-cumpărarea este un contract translativ de proprietate

In contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului păr¬ţilor şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar când nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului, vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului deşi lucru încă nu se va fi predat şi preţul nu se va fi numărat.

Caracterul translativ de proprietate îşi găseşte pe deplin aplicare în ca¬zul vânzării bunurilor certe. In situaţia vânzării bunurilor generice, transfe¬rul proprietăţii operează doar după individualizarea acestora prin cântărire, măsurare sau numărare.

Principiul transmiterii automate (imediate)a dreptului de proprietate, din momentul încheierii contractului.

Se cer a fi îndeplinite anumite condiţii:

a. Vânzătorul trebuie să fie proprietarul bunului vândut şi con¬tractul valabil încheiat.

b. Bunurile trebuie să fie individual determinate (certe).

c.Bunul trebuie să existe.

d.Părţile să nu fi amânat transferul proprietăţii, amânare prevazuta printr-o clauza prevazuta in contract.

CONDIŢIILE DE VALIDITATE

a)Consimţământul

Să provină de la o persoană cu discernământ, să fie exteriorizat, să fie neviciat şi să fie făcut cu intenţia de a produce efecte ju¬ridice.

a1)Promisiunea unilaterală de a vinde sau de a cumpăra

=Este un antecontract unila¬teral prin care o parte se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare-cumpărare, al cărui conţinut, în esenţă, este deja stabilit.

Părţile se numesc promitent şi beneficiar. O parte primeşte promisiunea celeilalte părţi de a vinde sau respectiv de a cumpara un bun, rezervindu-si facultatea ca inauntrul unui termen, sa-si manifeste consintamintul.Daca insa, promisiunea este cu termen, promitentul nu o poate retrage inainte de ajungerea la termen, obligatia sa stingindu-se la expirarea acestuia. Daca nu exista un termen, obligatia se stinge la expirarea termenului general de prescriptie care este de 3 ani.

a2)Promisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare-cumpărare

=este antecontractul prin care ambele părţi se obligă ca în viitor să încheie contractul. Până la îndeplinirea formei autentice cerută, convenţia părţilor are natura unui antecontract de vânzare-cumpărare.

a3)Pactul de preferinţă

=Promitentul unui bun se obligă ca, în cazul în care îl va vinde, la preţ egal, va acorda preferinţă unei anumite persoane.

Dacă promitentul vinde bunul altei persoa¬ne, beneficiarul-cumpărător nu poate cere încheierea contractului, întrucât, sub rezerva fraudei, vânzarea va fi valabilă.

a4) Dreptul de preemţiune

1)Dreptul de preemţiune privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan

-Este reglementat prin Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

-Dreptul de preemţiune= este facultatea de care se bucură o persoa¬nă de a fi preferată altei persoane la cumpărarea unui bun (unor bu¬nuri) în condiţiile prevăzute de lege.

-Titularii dreptului de preemţiune sint; coproprietarii, proprietarii vecini şi arendaşii. Statul poate fi titular al dreptului de pre¬emţiune numai dacă are calitatea de coproprietar sau proprietar vecin.

-Natura juridică -Dreptul de preemţi¬une are natură legală, - un drept absolut.

-Domeniu de aplicare. Condiţii.

Obiectul dreptului de preemţiune îl formează terenurile agricole din extravilan.

Pentru exercitarea dreptului de preemţiune, înstrăinarea terenurilor agricole din extravilan, trebuie să se facă numai prin vânzare-cumpărare. Dacă un teren face obiectul unei donaţii, unui contract de schimb, de întreţinere sau de rentă viageră, dreptul de preemţiune nu se va exercita.

Dreptul de preemţiune se exercită numai atunci când este vorba de transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din ex¬travilan nu şi a altor drepturi, indiferent de proprietar.

Fisiere in arhiva (4):

  • CONTRACTE tipuri.xlsx
  • dr.civ.I-1.doc
  • dr.civ.I-2.doc
  • dr.civ.I-3.doc