Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 53271
Mărime: 320.21KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Irina Apetrei
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

Capitolul I - Noțiuni generale

1. Justiția și procesul civil

1. 1.Noțiuni introductive 5

1.2. Conceptul de jurisdicție.Activitatea de jurisdicție. Actul jurisdicțional .6

1.3. Procesul civil. Noțiune. Sistemul procesului civil ..7

2. Dreptul procesual civil

2.1. Noțiune.Obiectul dreptului procesual civil ..8

2.2.Caracterele dreptului pocesual civil ..8

2.3. Sistemul dreptului procesual civil 9

2.4. Legătura dreptului procesual civil cu celelalte ramuri de drept ...9

2.5.Izvoarele dreptului procesual civil ...10

2.6. Normele de drept procesual civil .11

2.7. Acțiunea normelor de procedură

Capitolul II - Principiile dreptului procesual civil 14

1. Notiuni introductive. Definitie. Important ..14

2. Analiza principiilor 14

2.1. Principiul legalitatii .14

2.2. Principiul independentei judecatorilor si supunerii lor numai legii .15

2.3. Principiul aflarii adevarului .15

2.4. Principiul disponibilitatii .16

2.5. Principiul rolului activ al judecatorului ...17

2.6. Principiul egalitatii ..18

2.7. Principiul dreptului la aparare .18

2.8. Principiul contradictorialitatii ..19

2.9. Principiile publicitatii, oralitatii, nemijlocirii si continuitatii ..19

2.10. Limba oficiala .20

Capitolul III- Acțiunea civilă

1. Noțiunea și natura juridică a acțiunii civile ..23

1.1. Dreptul subiectiv civil și acțiunea civilă ..24

1.2. Corelația dintre dreptul la acțiune, acțiunea civilă și dreptul subiectiv civil 24

2. Elementele acțiunii civile 25

2.1. Părțile 25

2.2. Obiectul .26

2.3. Cauza 26

3. Condițiile de exercițiu ale acțiunii civile 27

3.1. Formularea unei pretenții 27

3.2. Justificarea unui interes 29

3.3. Capacitatea procesuală ..31

3.4. Calitatea procesuală 37

3.4.1. Definiție 37

3.4.2. Justificarea calității procesuale .40

3.4.3. Transmiterea calității procesuale ..41

4. Clasificarea acțiunilor civile ..44

4.1. Clasificarea acțiunilor în funcție de scopul material urmărit de reclamant ..44

4.1.1. Acțiuni în realizarea dreptului ...44

4.1.2. Acțiuni în constatare de drepturi ..44

4.1.3. Acțiuni în constituire de drepturi ..45

4.2. Clasificarea acțiunilor în funcție de natura dreptului ce se valorifica prin acțiune .45

4.3. Clasificarea acțiunilor după calea procedurală aleasă de parte .48

Capitolul IV - Participanții la procesul civil - Instanța de judecată (I)

1. Considerații generale 49

2. Instanța de judecată ...49

2.1. Noțiuni introductive .49

2.2. Rolul și poziția instanței în procesul civil ...49

2.3. Compunerea instanței de judecată .49

2.4. Constituirea instanței ..50

3. Incidente procedurale privind compunerea și constituirea instanței: ...50

3.1. Incompatibilitatea ..50

3.2. Abținerea și recuzarea ..52

4. Participarea procurorului în procesul civil . 52

4.1. Poziția procurorului în procesul civil . 52

4.2. Formele participării .53

Capitolul V - Participanții în procesul civil (II) - Părțile în procesul civil

1. Noțiuni introductive. Poziția procesuală a părților 55

2. Coparticiparea procesuală 55

2.1. Noțiune ... .55

2.2. Felurile coparticipării ... 55

2.3. Efectele coparticipării ...56

3. Drepturile și obligațiile procesuale ale părților 56

3.1. Drepturi și obligații procesuale 56

3.2. Abuzul de drept procesual civil ..57

Capitolul V- Participanții la procesul civil (III)- Terțele persoane în procesul civil

1. Precizări preliminare .60

2. Intervenția și formele ei 60

2.1. Noțiunea de intervenție principală ... 60

2.2 Noțiunea de intervenție accesorie .60

2.3. Instanța competntă ...61

2.4. Procedura de soluționare a cererii de intervenție .61

3. Chemarea în judecată a altor personae . ..61

3.1. Noțiune 62

3.2. Procedura de soluționare a cererii 62

4. Chemarea în garanție 62

4.1. Noțiune 62

4.2. Procedura chemării în garanție 62

5. Arătarea titularului dreptului 63

5.1. Noțiune 63

5.2. Procedura arătării titularului dreptului 63

6. Reprezentarea judiciară convențională a părților în procesul civil .64

6.1. Noțiune. Condiții ...64

6.2. Reprezentarea prin mandatar neavocat 64

6.3. Reprezentarea prin avocat 64

6.4. Sancțiunea în cazul nejustificării calității de reprezentant conventional .65

Capitolul VI - Competența instanțelor judecătorești

1. Noțiunea și clasificarea competenței 67

1.1. Noțiunea de competență ..67

1.2. Clasificarea normelor de competență ..67

2. Competența generală a instanțelor judecătorești. Aspecte generale 68

3. Competenta jurisdicțională a instanțelor judecătorești .69

3.1. Competența materială 69

3.1.1.Competența materială funcțională 69

3.1.2.Competența materială procesuală civilă ...70

3.2. Competența teritorială .73

3.2.1. Competența teritorială de drept comun .73

3.2.2.Competența teritorială alternativă ...74

3.2.3.Competența teritorială exclusivă .75

4. Întinderea competenței instanței sesizate .77

4.1. Competența instanței sesizate prin cererea reclamantului în privința apărărilor pârâtului ...77

4.2. Competența în cazul chestiunilor prejudiciale ... 78

4.3. Competența instanței sesizate prin cererea reclamantului în privința incidentelor de procedură .78

4.4. Prorogarea competenței instanței sesizate ..78

4.4.1. Prorogarea legală de competență ..79

4.4.2. Prorogarea judiciară de competență. Strămutarea. Delegarea ..79

4.4.3. Prorogarea convențională (voluntară) de competență ..81

5. Incidente procedurale referitoare la competență ...81

5.1. Precizări prealabile .81

5.2. Excepția de necompetență ..82

5.3. Conflictele de competență ..83

Capitolul VIII - Actele de procedură. Termenele procedurale. Sancțiunile procedurale

1. Actele de procedura ...88

1.1.Notiunea si importanta actelor de procedura 88

1.2 Clasificarea actelor de procedura ..88

1.3.Conditii pentru indeplinirea actelor de procedura 89

2. Termenele procedurale .90

2.1. Notiune 90

2.2. Clasificare 90

2.3. Durata și modul de calcul al termenelor procedurale ..91

3. Sanctiunile procedurale (pentru nerespectarea conditiilor referitoare la actele de procedură și la termenele procedurale) 93

3.1. Noțiuni generale ...93

3.2. Nulitatea actelor de procedură 93

3.2.1. Notiune .93

3.2.2. Clasificarea nulitătilor ..94

3.2.3. Mijloace de invocare 96

3.2.4. Efectele anulării actelor de procedură ..96

3.3. Decăderea ..97

3.3.1. Notiune .97

3.3.2. Cazurile în care intervine decăderea 97

3.3.3. Invocarea si constatarea decaderii 99

3.3.4. Efectele decaderii și repunerea în termen 99

Extras din document

Capitolul I

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1. Justiția și procesul civil

1.1. Considerații prealabile

Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca sistem al organelor judecătorești și ca activitate desfășurată de aceste organe - are sarcina de a da viață, de a aplica în concret normele de drept material pentru a crea cadrul necesar desfășurării relațiilor sociale, sancționând pe cei care înfrâng aceste norme juridice, la nevoie chiar cu ajutorul forței de constrângere a statului, spre a impune respectarea drepturilor încălcate. Deosebit de important este a releva însemnătatea socială a procesului civil în cadrul distribuirii justiției: rezolvarea confictelor de interese ce se ivesc în circuitul civil, servind astfel „ca formă specială a influențării sociale și a constrângerii judiciare, la valorificarea în concret a dreptului subiectiv încălcat și, prin aceasta, la restabilirea ordinii de drept tulburate .

Într-un stat de drept justiția ocupă un loc aparte consacrându-se ca un factor hotărâtor al restabilirii ordinii juridice și una dinntre garanțiile proceselor democratice într-o societate civilizată. Situația normală într-o societate democratică o reprezintă realizarea raporturilor juridice de drept substanțial, de regulă, fără intervenția vreunui organ de stat. Se poate observa că, atât în realitatea socială cât și în concepția doctrinei juridice, are întâietate aspectul de conformare, necontencios al raporturilor juridice civile. Astfel, de obicei, regulile de drept sunt respectate iar obligațiile îndeplinite fără necesitatea de a se recurge la constrângere.

În viața socială apar uneori și situații de nesocotire, de multe ori regulile dreptului obiectiv nu sunt respectate, drepturile subiective civile nu sunt satisfăcute ori obligațiile nu sunt îndeplinite astfel încât „atunci când se produc asemenea incidente și când voința titularului dreptului se manifestă pentru a lupta contra lor, dreptul capătă un caracter nou, specific, el devine pretenție” .

Această pretenție trebuie rezolvată și, pe cale de consecință, ordinea circuitului civil va fi restabilită cu ajutorul organelor de stat competente care desfășoară o activitate special reglementată în vederea realizării scopului pentru care dreptul subiectiv a fost recunoscut titluarului său. Aceste organe menționate, potrivit art. 25 din Constituție sunt : „Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești stabilite prin lege”, curțile de apel, tribunalele și judecătoriile.

Prin urmare, cum este și firesc, în statul nostru de drept nimeni nu-și poate face singur dreptate, titularii drepturilor civile încălcate sau nerecunoscute având cuprinsă în chiar conținutul acestor drepturi prerogativa de a se adresa în calitate de reclamanți instanței de judecată. Pe de altă parte, accesul la justiție în statul nostru este liber, și consfințit ca drept de sine stătător în Constituția României, potrivit cu care „orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, nici o lege neputând îngrădi acest drept”.

1.2. Conceptul de jurisdicție.Activitatea de jurisdicție. Actul jurisdicțional

În literatură și jurispridență, conceptul de jurisdicție are mai multe accepțiuni, două dintre acestea fiind relevante în procesul de înfăptuire al justiției în statul de drept

Într-o primă accepțiune, termenul de jurisdicție desemnează puterea de a decide asupra conflictelor apărute între diferite subiecte de drept prin aplicarea legii . S-a remarcat de către un autor de prestigiu că jurisdicția reprezintă „acțiunea legii” în fața autorităților publice specializate în apărarea drepturilor subiective .

Conceptul de jurisdicție vizează - într-o opinie cu un caracter aproape tradițional - prerogativele și autoritatea conferită unor categorii statale în scopul aplicării legii, mai concret, al înfăptuirii justiției. De aceea s-a spus că noțiunea de jurisdicție ca „putere” este insuficientă pentru o calificare corectă a conceptului, ea fiind în realitate o „putere-datorie”. Într-adevăr, judecătorul are nu numai facultatea de a judeca, ci și datoria administrativă de a o face .

Într-o a doua accepțiune jurisdicția desemnează totalitatea organelor prin are statul distribuie justiția .

Pornind de la conținutul art. 21 din Constituție este deosebit de important să precizăm înțelesul noțiunii de justiție.

În literatura și practica judiciară au fost consacrate și alte sensuri ale noțiunii de justiție:

- în sens restrâns prin justiție se înțelege ansamblul instituțiilor prin mijlocirea cărora funcția judiciară se poate exercita : instanțele, magistrații, auxiliarii jusitiției

- cel tehnic, potrivit cu care justiția este o funcție, funcția de a judeca. Sunt însă numeroși autori care atrag atenția asupra faptului că instanțele de judecată au atribuții care exced acestei funcții, existând numeroase cereri soluționate de judecători în cadrul procedurii necontencioase sau în alte materii (de exemplu : procedura declarării judecătorești a dispariției și a morții, adopția, procedura punerii sub interdicție etc).

Activitatea organelor judiciare, desfășurată în vederea rezolvării cauzelor civile este o activitate de jurisdicție, adică puterea de a judeca și de a aplica legea printr-o hotărâre care va fi dusă la îndeplinire, eventual, prin contrângere.

Așadar, conceptul de jurisdicție implică, nu doar rostirea dreptului - iuris/dictio (activitatea de judecată), ci și posibilitatea efectivă de valorificare a celor statuate de judecător prin hotărâre - imperium (executarea silită).

Actele jurisdicționale sunt considerate manifestări de voință prin care un organ cu independență funcțională soluționează, cu putere de lucru judecat, după o procedură bazată pe principiul contradictorialității, litigii juridice, creând, modificând sau desființând drepturi și obligații pentru părți precum și pentru organele de punere în executare.

Pornind de la acest înțeles dat actelor jurisdicționale remarcăm fără dificultate că în sfera lui semantică se circumscrie specificul activității judecătorului.

Judecătorul însă, în activitatea sa, întocmește sau pronunță acte care exced definiției actului jurisdicțional, îmbrăcând o natură mixtă, ceea ce ne determină să punctăm cu claritate trăsăturile actului jurisdicțional:

a) orice act jurisdicțional emană de la un judecător independent și care se supune numai legii;

b) activitatea de jurisdicție se desfășoară cu respectarea riguroasă a formelor și regulilor procedurale prestabilite de lege;

c) soluțiile pronunțate de judecători sunt date cu putere de lucru judecat (relativă sau absolută), prin urmare asupra a ceea ce s-a judecat într-o cauză nu se mai poate reveni, odată ce hotărârea a rămas definitivă și irevocabilă;

În concluzie, trebuie să reținem că toate actele care emană de la un judecător aflat în exercițiul funțiunii îmbarcă un caracter jurisdicțional, chiar dacă unele dintre ele nu se încadrează în definiția clasică dată actului jurisdicțional, îmbăcând o natură mixtă, fie administrativă, fie contractuală .

Bibliografie

2. Gabriel BOROI, Octavia SPINEANU-MATEI - Codul de procedură civilă adnotat, ediția a 3-a, Editura Hamangiu, 2011

3. Ioan LEȘ - Tratat de drept procesual civil, Ediția 5, Editura C.H. Beck, București 2010;

4. I. DELEANU - Tratat de procedură civilă, vol.I, Editura Wolters-Kluwer, 2010,

5. D. Florescu, R. Popa, A. Bordea, L. Popa, M. Epure, G. Spătaru, D Yamfirache, Excepțiile în procesul civil, Editura Universul Juridic, București, 2010

6. MihaelaTĂBÂRCĂ - Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul Juridic, București, 2008;

7. Mihaela TĂBÂRCĂ - Drept procesual civil, vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2008;

8. Mihaela TĂBÂRCĂ - Codul de procedură civilă, comentat și adnotat, Editura Universul Juridic, București, 2007;

9. Viorel Mihai CIOBANU, Gabriel BOROI, Traian Briciu, ediția 5- Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, Editura All Beck București, 2010

10. Oana ZAHARIA LEFTER, Drept procesual civil. Partea generală, Casa de editură Venus, Iași 2008

11. Florea. MĂGUREANU - Drept procesual civil, ediția a VII-a, Editura All Beck, București 2001

12. L.DĂNILĂ, CL.ROȘU - Drept procesual civil, ediția a IV-a, Editura All Beck, București, 2004,

13. Viorel Mihai CIOBANU - Tratat teoretic și practic de procedură civilă, vol.I - Teoria generală, Editura Național, București, 1999

14. D.RADU, GHE.DURAC - Drept procesual civil, Editura Junimea, Iași, 2001,

15. G.BOROI, D.RĂDESCU - Codul de procedură civilă comentat și adnotat, Editura All, ediția aII-a, București, 1996,

16. I.STOENESCU, S.ZILBERNSTEIN - Drept procesual civil.Teoria generală.Judecata la prima instanță.Hotărârea - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983,

17. E.HEROVANU - Principiile procedurei judiciare, vol. I, Institutul de Arte Grafice “Lupta” N.Stroilă, București, 1932

18. L. CADIET, E. JEULAND, Droit judiciaire privé, LexisNexis, Litec, Paris, 2009

19. G. COUCHEZ (avec la collaboration de J.-P langlade et D. Lebeau) Procédure civile, Dalloz, Paris, 1998;

20. P. CRAIG, GRÁINNE de BURCA, Dreptul Uniunii Europene (Comentarii, jurisprudență și doctrină) ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2009

Preview document

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 1
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 2
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 3
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 4
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 5
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 6
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 7
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 8
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 9
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 10
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 11
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 12
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 13
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 14
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 15
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 16
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 17
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 18
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 19
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 20
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 21
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 22
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 23
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 24
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 25
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 26
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 27
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 28
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 29
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 30
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 31
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 32
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 33
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 34
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 35
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 36
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 37
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 38
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 39
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 40
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 41
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 42
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 43
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 44
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 45
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 46
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 47
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 48
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 49
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 50
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 51
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 52
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 53
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 54
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 55
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 56
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 57
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 58
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 59
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 60
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 61
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 62
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 63
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 64
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 65
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 66
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 67
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 68
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 69
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 70
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 71
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 72
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 73
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 74
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 75
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 76
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 77
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 78
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 79
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 80
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 81
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 82
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 83
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 84
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 85
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 86
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 87
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 88
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 89
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 90
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 91
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 92
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 93
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 94
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 95
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 96
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 97
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 98
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 99
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 100
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 101
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 102
Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Drept procesual civil 2019 - Partea generala suport, curs revizuit.doc

Alții au mai descărcat și

Participanții la procesul civil

INTRODUCERE În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor...

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Sistemul Probator în Dreptul Civil

INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Aspecte din Practica Judiciară în Materia Probelor în Dreptul Civil Român

CAPITOLUL I. PROBAŢIUNEA JUDICIARĂ A DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE SECŢIUNEA I . IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PROBLEMEI PROBAŢIUNII JUDICIARE A...

Ai nevoie de altceva?