Toate cursurile din domeniul Drept

 • Dreptul Afacerilor

  Raportul juridic de drept al afacerilor Din punct de vedere terminologic, elementele de drept comercial care fac obiectul disciplinei dreptul afacerilor sunt revendicate de ramura dreptului comercial. Denumirea drept comercial atribuită tuturor afacerilor poate fi criticată, mai cu seamă pentru că termenii comerţ şi comercial desemnează, de fapt, operaţiunile legate de marfă – distribuţia şi, uneori, activitatea de producţie. Dreptul afacerilor are un domeniu de reglementare mult mai vast,...

 • Contractele aleatorii (dupa noul cod civil)

  I. CONTRACTELE ALEATORII Noţiunea şi consideraţii introductive privind contractele aleatorii 1. Definiţie. După cum este cunoscut, în funcţie de scopul urmărit de părţi, contractele de clasifică în contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit. Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte prin care fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate. Contractele cu titlu gratuit sunt acele contracte prin care una dintre părţi urmăreşte să procure...

 • Elemente de Drept

  CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi instituţii sociale, bazată pe reguli cu un caracter de normă juridică, omenirea a trăit într-o formă biosocială numită orânduirea gentilică sau comuna primitivă. Orânduirea gentilică a avut ca element fundamental al organizării sociale, ginta. Mai multe ginte înrudite formau o frăţie, iar mai multe frăţii alcătuiau un trib. În orânduirea gentilică...

 • Medicina Legala

  DEFINITIA MEDICINEI LEGALE Medicina legala ar putea fi definita ca: disciplina medicala de sinteza, situata la graniţa dintre ştiinţele medico – biologice (in general concrete) si cele socio-juridice (de regula abstracte), ce are drept scop sprijinirea competenta a justiţiei ori de cate ori pentru lămurirea unei cauze judiciare sunt necesare (anumite) precizări cu caracter bio-medical. „Medicina legală a evoluat,în raport cu două fenomene: a) I n raport cu evoluţia dreptului In acest...

 • Drept Civil - Succesiuni

  Capitolul I. Definiţia şi felurile moştenirii 1.1. Definiţie Din punct de vedere etimologic, noţiunea de succesiune îşi are originea în succesio (succesionis) ce înseamnă înlocuire. De aceea, s-a spus că a moşteni sau a succede înseamnă a lua locul unei alte persoane. Noţiunea de succesiune are mai multe sensuri. În sensul larg, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi de la o persoană la alta, fie prin acte între vii, fie pentru cauză de moarte (de exemplu,...

 • Dreptul Muncii

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituţiile specifice dreptului muncii, şi izvoare incidente, adică acele norme juridice...

 • Drepturi Reale

  Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte funcţiile patrimoniului. 1. Noţiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu, textele Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Astfel, printre...

 • Drept Penal General

  1. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE OBIECTIVE: - Fixarea răspunderii penale ca instituŃie fundamentală a dreptului penal, în corelaŃie cu celelalte instituŃii fundamentale ale materie. - Dobândirea de către studenŃi a abilităŃii de înŃelegere a particularităŃilor cauzelor de înlăturare a răspunderii penale si de delimitare a acestora în raport de celelalte cauze cu efecte extinctive asupra instituŃiilor fundamentale ale dreptului penal (cauzele care...

 • Drept International Privat

  Obiectivele cursului Prin asimilarea cunoştinţelor acestui curs, studentul va fi capabil să rezolve conflictele de legi în spaţiu şi conflictele de legi în timp şi în spaţiu, utilizând cele mai potrivite norme conflictuale în scopul aflării legii aplicabile în concret raportului juridic cu element de extraneitate.. De asemenea, acest curs ii formează studentului aptitudinile necesare pentru a soluţiona corect conflictele de competenţă jurisdicţională şi în materia recunoaşterii si...

 • Drept Procesul Civil

  Orice persoana implicata intr-un diferend, pentru solutionarea acestuia poate sa apeleze in primul rand la modalitati nejurisdictionale de rezolvare, astfel, poate sa apeleze la tranzactie, mediere, conciliere. Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atat pentru reclamant al carui drept se consolideaza prin admiterea definitiva a cererii sale cat si pentru parat caruia I se ofera posibilitatea sa se opuna pretentiilor adversarului sau. Procedura civila reprezinta un asamblu de...

 • Cauze Justificative - Drept Penal - Partea Generala

  1. Noțiune și caracterizare: Cauzele justificative au fost introduse in NCP, revenindu-se la Codul penal de la 1937, legiuitorul aliniind legislația penală română la cea europeană. Aceste cauze dau expresia unei realități verificate de experiența legislativă a statelor, în sensul că existența infracțiunii poate fi înlăturată nu numai atunci când fapta nu este săvârșită cu vionovăție, dar și atunci când interesele superioare ale societății și ordinii juridice, in ansamblul ei, impun ca o...

 • Dreptul Muncii

  Munca, sursa indispensabila de existenta a individului, , astfel cum este recunoscuta si cum ar trebui înteleasa de întreaga societate, se desfasoara în cadrul unor raporturi reglementate strict de legislatie. Particularitatea acestor raporturi, recunoscute ca forma juridica din momentul reglementarii specifice, se detaseaza fata de alte raporturi carora dreptul le consacra o reglementare comuna. Stabilirea relatiilor de munca, pe care le putem denumi raporturi juridice de munca, au la...

 • Drept Comercial

  OBIECTIVELE CURSULUI. Obiectivele cursului constau în deprinderea de către studenţi a: - Contractelor comerciale cu aplecare asupra aspectelor generale reglementate de legiuitor în privinţa contractelor profesionale şi analiza detaliată a următoarelor contracte comerciale: comision, agenţie, leasing, franciză, consignaţie, report, cont curent. - Titulurilor comerciale de valoare, respectiv cambia, cecul şi biletul la ordin sub aspectul noţiunii, naturii juridice şi funcţiilor acestora....

 • Statutul Profesiei de Avocat

  Activele fixe sunt bunuri deţinute de instituţiile publice pe o perioadă mai mare de timp (peste un an) şi sunt utilizate in vederea desfăşurării activităţii pentru care au fost infiinţate. Activele fixe necorporale reprezintă activele nemonetare, fără suport material folosite in propria entitate sau incredinţate terţelor persoane spre a fi folosite sau inchiriate altora pentru furnizarea de bunuri şi servicii ori in scopuri administrative. Activele fixe necorporale se evaluează astfel: A....

 • Dreptul Familiei si Elemente de Stare Civila

  NOTE DE CURS – DISCIPLINA ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI SI ACTE DE STARE CIVILA - PARTEA I TITULAR CURS : ASIST. UNIV. DR. MADALINA BOTINA CURS I NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI Familia uneşte într-o structură socială persoane determinate, în cadrul căreia oamenii sunt legaţi între ei prin căsătorie şi rudenie. Definiţia dreptului familiei : Dreptul familiei este o ramură a sistemului de drept ce cuprinde normele juridice care reglementează relaţiile ce...

Pagina 6 din 103