Toate cursurile din domeniul Drept

 • Nulitatea actului juridic civil - Specificul acestei sanctiunii

  1. Noţiunea şi clasificarea nulităţii actului juridic civil. Viaţa cotidiană a omului este circumscrisă unui spectru pluridimensional al relaţiilor de drept privat. Un rol aparte în această privinţă le revine raporturilor contractuale, lucru pasibil de o explicaţie simplă: pînă în prezent gîndirea umană nu a inventat un instrument mai desăvîrşit decît actul juridic pentru a satisface feluritele necesităţi ale omului contemporan. Însă pentru a produce efectele urmărite de părţi şi, în...

 • Dreptul muncii

  Dreptul muncii – ramură de drept autonomă. A) Relaţiile sociale cuprind, ca o componentă fundamentală, şi relaţiile de muncă. În cadrul acestora, o persoană pune la dispoziţia unei alte persoane forţa sa de muncă (aptitudinile fizice şi intelectuale de care dispune) în schimbul unei plăţi. Reglementarea acestei relaţii sociale prin norme juridice o converteşte într-un raport juridic de muncă. B) Munca este cardinală pentru existenţa societăţii şi a omului însuşi. În Romania,...

 • Filosofie Juridica

  Specificul filosofiei Se poate spune că în timpurile noastre filosofia întâmpină dificultăţi majore în ceea ce priveşte percepţia pe care opinia publică o are despre specificul şi rosturile sale. De fiecare dată când este definită, trimiţând la „miracolul grecesc”, drept „ştiinţa teoretică a primelor principii şi cauze”, „artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor”, „cunoaştere de sine” sau „dragoste de înţelepciune”, filosofia apare ca o disciplină oarecum nesigură, cu un profil ...

 • Drept roman

  MODULUL I. ÎNTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN Obiective specifice: - Definirea dreptului roman; - Cunoaşterea principiilor de drept roman; - Dobândirea cunoştinţelor necesare introducerii în studiul dreptului roman. Rezultate aşteptate: - Înţelegerea importanţei dreptului roman în cadrul sistemului de drept universal; - Identificarea categoriilor de locuitori ai Romei; - Explicarea modalităţilor de interpretare a dreptului roman. Competenţe dobândite: - Clasificarea ramurilor...

 • Dreptul Afacerilor

  Raportul juridic de drept al afacerilor Din punct de vedere terminologic, elementele de drept comercial care fac obiectul disciplinei dreptul afacerilor sunt revendicate de ramura dreptului comercial. Denumirea drept comercial atribuită tuturor afacerilor poate fi criticată, mai cu seamă pentru că termenii comerţ şi comercial desemnează, de fapt, operaţiunile legate de marfă – distribuţia şi, uneori, activitatea de producţie. Dreptul afacerilor are un domeniu de reglementare mult mai vast,...

 • Contractele aleatorii (dupa noul cod civil)

  I. CONTRACTELE ALEATORII Noţiunea şi consideraţii introductive privind contractele aleatorii 1. Definiţie. După cum este cunoscut, în funcţie de scopul urmărit de părţi, contractele de clasifică în contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit. Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte prin care fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate. Contractele cu titlu gratuit sunt acele contracte prin care una dintre părţi urmăreşte să procure...

 • Elemente de Drept

  CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi instituţii sociale, bazată pe reguli cu un caracter de normă juridică, omenirea a trăit într-o formă biosocială numită orânduirea gentilică sau comuna primitivă. Orânduirea gentilică a avut ca element fundamental al organizării sociale, ginta. Mai multe ginte înrudite formau o frăţie, iar mai multe frăţii alcătuiau un trib. În orânduirea gentilică...

 • Medicina Legala

  DEFINITIA MEDICINEI LEGALE Medicina legala ar putea fi definita ca: disciplina medicala de sinteza, situata la graniţa dintre ştiinţele medico – biologice (in general concrete) si cele socio-juridice (de regula abstracte), ce are drept scop sprijinirea competenta a justiţiei ori de cate ori pentru lămurirea unei cauze judiciare sunt necesare (anumite) precizări cu caracter bio-medical. „Medicina legală a evoluat,în raport cu două fenomene: a) I n raport cu evoluţia dreptului In acest...

 • Drept Civil - Succesiuni

  Capitolul I. Definiţia şi felurile moştenirii 1.1. Definiţie Din punct de vedere etimologic, noţiunea de succesiune îşi are originea în succesio (succesionis) ce înseamnă înlocuire. De aceea, s-a spus că a moşteni sau a succede înseamnă a lua locul unei alte persoane. Noţiunea de succesiune are mai multe sensuri. În sensul larg, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi de la o persoană la alta, fie prin acte între vii, fie pentru cauză de moarte (de exemplu,...

 • Dreptul Muncii

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituţiile specifice dreptului muncii, şi izvoare incidente, adică acele norme juridice...

 • Drepturi Reale

  Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte funcţiile patrimoniului. 1. Noţiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu, textele Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Astfel, printre...

 • Drept Penal General

  1. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE OBIECTIVE: - Fixarea răspunderii penale ca instituŃie fundamentală a dreptului penal, în corelaŃie cu celelalte instituŃii fundamentale ale materie. - Dobândirea de către studenŃi a abilităŃii de înŃelegere a particularităŃilor cauzelor de înlăturare a răspunderii penale si de delimitare a acestora în raport de celelalte cauze cu efecte extinctive asupra instituŃiilor fundamentale ale dreptului penal (cauzele care...

 • Drept International Privat

  Obiectivele cursului Prin asimilarea cunoştinţelor acestui curs, studentul va fi capabil să rezolve conflictele de legi în spaţiu şi conflictele de legi în timp şi în spaţiu, utilizând cele mai potrivite norme conflictuale în scopul aflării legii aplicabile în concret raportului juridic cu element de extraneitate.. De asemenea, acest curs ii formează studentului aptitudinile necesare pentru a soluţiona corect conflictele de competenţă jurisdicţională şi în materia recunoaşterii si...

 • Drept Procesul Civil

  Orice persoana implicata intr-un diferend, pentru solutionarea acestuia poate sa apeleze in primul rand la modalitati nejurisdictionale de rezolvare, astfel, poate sa apeleze la tranzactie, mediere, conciliere. Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atat pentru reclamant al carui drept se consolideaza prin admiterea definitiva a cererii sale cat si pentru parat caruia I se ofera posibilitatea sa se opuna pretentiilor adversarului sau. Procedura civila reprezinta un asamblu de...

 • Cauze Justificative - Drept Penal - Partea Generala

  1. Noțiune și caracterizare: Cauzele justificative au fost introduse in NCP, revenindu-se la Codul penal de la 1937, legiuitorul aliniind legislația penală română la cea europeană. Aceste cauze dau expresia unei realități verificate de experiența legislativă a statelor, în sensul că existența infracțiunii poate fi înlăturată nu numai atunci când fapta nu este săvârșită cu vionovăție, dar și atunci când interesele superioare ale societății și ordinii juridice, in ansamblul ei, impun ca o...

Pagina 7 din 104