Achizitii Publice Curs 2

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Achizitii Publice Curs 2.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Drept, Alte Domenii

Extras din document

Domeniul de aplicare

OUG nr 34/2006 se aplică pentru:

- atribuirea contractuluii de AP, inclusiv a contractului sectorial

- încheierea acordului cadru

- atribuirea contractului de AP de către un operator electronic, dacă respectivul contract este finanţat/subvenţionat direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o AC (autoritate contractantă)*

*Notă: AC are obligaţia de a impune, prin contractul de finanţare, aplicarea prevederilor ordonanţei pentru atribuirea contractelor respective.

- atribuirea contractului de AP de către o AC, în numele şi pentru o persoană fizică/juridică care nu este definită ca AC, dacă respectivul contract este finanţat/subvenţionat direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o AC

- organizarea concursului de soluţii

- atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii

Excepţii

- AC din domeniul apărării ţătrii şi securităţii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile ordonanţei

Excepţie: în situaţii justificate (interese legate de securitatea ţării). Prin HG se poate stabili, ca atribuirea unui contract de achiziţie publică al cărui obiect este în legătură directă cu producţia sau comerţul de arme, muniţie şi materiale/sisteme de război, urmează să se realizeze prin aplicarea unei proceduri specifice.

- Contractul de AP care:

- a fost declarat cu caracter secret

- necesitatea impunerii unor măsuri speciale de siguranţă pentru protejarea unor interese naţionale

Contractul de AP are ca obicet:

- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile, sau a drepturilor asupra acestora

Notă: atribuirea contractelor de servicii financiare, care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei legi.

- cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune

- prestarea de servicii de arbitrare şi conciliere

- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori a altor instrumente financiare, precum şi prestarea de servicii de către BNR

- angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă

- prestarea de servicii de cercetare- dezvoltare finanţate integral de către AC şi ale căror rezultate nu sunt necesare AC în mod exclusiv pentru propriul beneficiu

Contractul de AP este atribuit ca urmare a:

- unui acord internaţional între state, care vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulţi parteneri care nu sunt membri ai UE, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv

Notă: în acest caz, AC are obligaţia de a transmite ANRMAP o notificare cu privire la încheierea acordului respectiv

- unui acord internaţional refeitor la staţionarea de trupe, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv

- aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii

Excepţii:

- atribuirea contractului de servicii unei late AC sau unei asocieri de AC, în cazul în care acestea din urmă beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii sau a altor acte normative

Notă: AC care acordă unei PJ care nu este definită ca AC drepturi speciale sau Exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea de către PJ respectivă a principiului nediscriminării atunci când aceasta atribuie contracte către terţi

- în cazul contractului de AP ce are ca pobiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B a căror Ve (Valoare estimată) este mai mare de 125 000, respectiv 420 000 Euro, atunci există obligaţia AC de a aplica prevederile prezentei OUG refritoare la:

- specificaţiile tehnice

- anunţurile de atribuire

Atenţie!

În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut anterior are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A, prevederile anterioare sunt aplicabile numaidacă Ve a serviciilor incluse în Anexa 2B este mai mare decât Ve a serviciilor incluse în Anexa 2A

Interdicţii:

- AC nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse atât în Anexa 2B cât şi în Anexa 2A, cu scopul de a nu aplica prezenta OUG atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică

Autoritatea contractantă

a) organism al statului

- autoritate publică

- instituţie publică

b) Organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, carea fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comerical sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

- este finanţat în majoritate, de către o AC astfel cum este definită la lit. a) sau de cătrte un alt organis, de drept public

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei AC astfel cum este definită la lit. a) sau a unui alt organism de drept public

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitii Publice Curs 2.doc