Contracte Civile

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 18148
Mărime: 58.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECTOR UNIV. DRD.VASILE BÎCU

Cuprins

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 3

Secţiunea I. Sediul materiei 3

Secţiunea II. Noţiune 3

Secţiunea III. Caractere juridice 4

Secţiunea IV. Condiţii de validitate 6

CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE SCHIMB 22

Secţiunea I. Noţiune 22

Secţiunea II. Caractere juridice 23

CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE DONAŢIE 23

Secţiunea I. Noţiune 23

Secţiunea II. Reglementare 24

Secţiunea III. Caractere juridice 24

Secţiunea IV. Condiţii de validitate 25

CAPITOLUL IV. CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE 31

Secţiunea I. Noţiune 31

Secţiunea II. Sediul materiei 31

Secţiunea III. Caractere juridice 31

Secţiunea IV. Condiţii de validitate 32

CAPITOLUL V. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI 34

Secţiunea I. Noţiune 34

Secţiunea II. Sediul materiei 34

Secţiunea III. Încheierea contractului de închiriere 35

CAPITOLUL VI. CONTRACTUL DE ARENDARE 38

Secţiunea I. Noţiune 38

Secţiunea II. Sediul materiei 38

Secţiunea III. Caractere juridice 38

Secţiunea IV. Condiţii de validitate 39

Extras din document

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPǍRARE

Secţiunea I. Sediul materiei

Contractul de vânzare-cumpărare este cel mai folosit contract în trecut şi în prezent. De aceea, el este contractul a cărei reglementare este cea mai extinsă în cuprinsul Codului Civil şi al altor acte normative speciale. Astfel, Codul Civil îi alocă un întreg titlu, titlul V din Cartea a II-a (,,Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte proprietatea’’), prin art.1294-1404. Aceste dispoziţii se completează cu alte reglementări precum: Decretul-lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului. Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţiu cu altă. destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi alte măsuri adiacente (titlul X), etc.

Secţiunea II. Noţiune

În temeiul art.1294 C. Civ. vânzarea este ,,o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plătit celei dintâi preţul lui’’.

Definiţia este incompletă deoarece nu numai dreptul de proprietate poate forma obiectul acestui contract şi alte drepturi, reale sau de creanţă. În acest sens sunt dispoziţiile art.534 C.civ. (vânzarea dreptului de uzufruct), art.1391 şi 1392 C.civ. (vânzarea creanţelor şi altor drepturi incorporale), art.1399 (vânzarea unei moşteniri), art.1402 C.civ. (vânzarea de drepturi litigioase), etc.

Numai dacă vom considera că obligaţia din art.1294 C.civ. stabileşte regula în materie, aceea că prin vânzare se transmite dreptul de proprietate, ea va fi completă.

Dacă vom dori să elaborăm o definiţie care să acopere şi cazurile de excepţie, vom spune că vânzarea-cumpărarea este contractul în temeiul căruia o parte, numită vânzător transmite celeilalte părţi, numită cumpărător, un drept subiectiv civil în schimbul unei sume de bani, numită preţ.

Nu pot fi transmise prin vânzare-cumpărare drepturile patrimoniale cu caracter strict personal (dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor etc.) sau cele care au caracter intuituu personae (dreptul de întreţinere, dreptul de pensie etc.)

Definiţia din art.1294 C.Civ. este inspirată din art. 1410 din Codul Calimach (prin vânzare se dă cuiva un lucru pentru o sumă de bani stabilită şi numărată), art.1447 din C.Civ. italian (prin care vânzătorul se obligă a da un lucru cumpărătorului in schimbul plăţii preţului) şi art.1582 din Codul civil francez (vânzătorul se obligă să predea un lucru iar cumpărătorul să-l plătească).

Secţiunea III. Caractere juridice

Vânzarea este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual şi translativ de drepturi.

a) Este un contract sinalagmatic deoarece dă naştere la obligaţii reciproce şi interdependente între părţi. Obligaţiile părţilor sunt strâns legate între ele (obligaţia vânzătorului de a preda lucrul îi corespunde obligaţia cumpărătorului de a-l primi, etc.). De aceea, efectele specifice ale contractului sinalagmatic vor fi aplicabile vânzării.

b) Este un contract cu titlu oneros deoarece fiecare parte urmăreşte primirea unui echivalent patrimonial în schimbul prestaţiei sale. De exemplu, vânzătorul urmăreşte primirea preţului în schimbul bunului transmis.

c) Este un contract comutativ, întrucât existenţa şi întinderea obligaţiilor sunt stabilite şi cunoscute din momentul încheierii contractului. Prin excepţie, vânzarea poate avea un caracter aleator atunci când întinderea obligaţiilor părţilor depinde de un eveniment incert, existând şanse de pierdere sau de câştig pentru părţi (este cazul vânzării unei recolte viitoare sau a unui drept litigios etc.).

d) În principiu, vânzarea este un contract consensual fiind suficientă exprimarea consimţământului părţilor. Se aplică, şi în cazul vânzării, principiul general al consensualismului.

De la această regulă există excepţii (situaţii în care se cer îndeplinite anumite formalităţi pentru validitatea contractului, pe lângă condiţia acordului de voinţă al părţilor). Aceste formalităţi pot consta fie în obţinerea unei autorizări prealabile, fie în cerinţa formei autentice.

Astfel, după 1989, cerinţa unei autorizări prealabile o întâlnim în legi speciale, precum:

- Legea nr.15/1990 - art.5 alin. (3) stabileşte că înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiei autonome se face cu aprobarea ministerului de resort;

- Decretul-lege nr. 61/1990 - art.12 alin (2) - în cazul locuinţelor proprietate de stat cumpărate cu credit, ele nu pot fi înstrăinate până la rambursarea integrală a creditului decât cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni ;

- Legea nr.85/1992 - art.15 alin. (4) - ,,până la rambursarea integrală a creditului, locuinţe cumpărate în condiţiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare’’ etc.

Condiţia formei autentice cerută ad validitatem este impusă de art.2 alin. (1) din Titlul X al Legii nr.247/2005 în privinţa vânzării terenurilor. Astfel, terenurile cu sau fără construcţii, situate in intravilan şi in extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate, respectiv dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub condiţia nulităţii absolute a contractului. Fiind o dispoziţie specială este de strictă interpretare şi aplicare, astfel încât ce nu se aplică în privinţa construcţiilor sau altor bunuri. Dacă printr-un înscris sub semnătură privată s-a vândut un teren şi construcţia situată pe el, contractul este valabil doar în privinţa construcţiei, nu şi a terenului.

Preview document

Contracte Civile - Pagina 1
Contracte Civile - Pagina 2
Contracte Civile - Pagina 3
Contracte Civile - Pagina 4
Contracte Civile - Pagina 5
Contracte Civile - Pagina 6
Contracte Civile - Pagina 7
Contracte Civile - Pagina 8
Contracte Civile - Pagina 9
Contracte Civile - Pagina 10
Contracte Civile - Pagina 11
Contracte Civile - Pagina 12
Contracte Civile - Pagina 13
Contracte Civile - Pagina 14
Contracte Civile - Pagina 15
Contracte Civile - Pagina 16
Contracte Civile - Pagina 17
Contracte Civile - Pagina 18
Contracte Civile - Pagina 19
Contracte Civile - Pagina 20
Contracte Civile - Pagina 21
Contracte Civile - Pagina 22
Contracte Civile - Pagina 23
Contracte Civile - Pagina 24
Contracte Civile - Pagina 25
Contracte Civile - Pagina 26
Contracte Civile - Pagina 27
Contracte Civile - Pagina 28
Contracte Civile - Pagina 29
Contracte Civile - Pagina 30
Contracte Civile - Pagina 31
Contracte Civile - Pagina 32
Contracte Civile - Pagina 33
Contracte Civile - Pagina 34
Contracte Civile - Pagina 35
Contracte Civile - Pagina 36
Contracte Civile - Pagina 37
Contracte Civile - Pagina 38
Contracte Civile - Pagina 39
Contracte Civile - Pagina 40
Contracte Civile - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contracte Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor

Introducere Tema lucrării noastre de licenţă o reprezintă „Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman”. Deşi studiul unei legislaţii vechi...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Donația Deghizată

1. NOŢIUNE Donaţia deghizată reprezintă acea donaţie ascunsă sub forma unui act juridic cu titlu oneros. Există deci o simulaţie: între părţi se...

Dreptul European al Contractelor

Europenizarea dreptului privat Problema a fost abordată încă din anul 1900 la Congresul de Drept Comparat ce a avut loc la Paris. Acest congres a...

Noțiunea, caracteristica generală și importanța contractului de vânzare - cumpărare internațională

Perioada contemporană a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a producției de mărfuri și a serviciilor....

Contractul de vânzare-cumpărare și contractul de mandat comercial

Contractul de vânzare-cumpărare Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute...

Te-ar putea interesa și

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

INTRODUCERE Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii...

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Contractul de Locațiune

1. Consideraţii generale 1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile Potrivit Dicţionarului explicativ al limbi romane contractul civil...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Ai nevoie de altceva?