Curs Drept

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Curs Drept.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 121 de pagini .

Profesor: Profesor Drept

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Cap. 1. CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA
DREPTULUI 6
1.1. Aspecte generale 6
1.2. Definitia dreptului 6
1.3. Sistemul dreptului 7
Cap. 2. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL 9
2.1. Definitia, rolul, principiile si delimitarea
dreptului civil 9
2.2. Rolul si importanta dreptului civil 9
2.3. Principiile dreptului civil 11
2.4. Normele de drept civil si clasificarea lor 14
2.5. Aplicarea normelor juridice de drept civil:
în timp, în spatiu si asupra persoanelor 15
Cap. 3. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 18
3.1. Definitia raportului juridic civil 18
3.2. Caracterele raportului juridic civil 18
3.3. Structura raportului juridic civil 19
3.3.1. Subiectele raportului juridic civil 19
3.3.1.1. Capacitatea civilã a
subiectelor raportului juridic civil 20
3.3.2. Continutul raportului juridic civil 23
3.3.2.1. Drepturile subiective 23
3.3.2.2. Obligatia civilã 27
3.3.3. Obiectul raportului juridic civil.
Bunurile 28
3.2.3.1. Bunurile: definitie si clasificare 29
3.4. Proba raportului juridic concret 32
3.4.1. Clasificarea probelor 32
3.4.2. Proba prin înscrisuri 34
3
3.4.2.1. Înscrisuri autentice 34
3.4.2.2. Înscrisurile sub semnãturã
privatã 35
3.4.3. Proba prin declaratia de martor 36
3.4.4. Recunoasterea sau mãrturisirea 37
3.4.5. Proba prin rapoartele de expertizã. 38
3.4.6. Cercetarea la fata locului 40
3.4.7. Prezumtiile 40
Cap. 4. ACTUL JURIDIC CIVIL 42
4.1. Notiunea si clasificarea actelor juridice
civile 42
4.2. Conditiile de fond la încheierea actelor
juridice civile 45
4.2.1. Capacitatea de a încheia actul
juridic civil 45
4.2.2. Consimtãmântul 46
4.2.3. Obiectul actului juridic civil 47
4.2.4. Cauza (scopul) actului juridic civil 48
4.2.5. Forma actului juridic civil 48
4.3. Efectele actului juridic civil 49
4.4. Nulitatea actului juridic civil 49
4.4.1.Definitie si trãsãturi caracteristice 49
Cap. 5. PRESCRIPtIA EXTINCTIVÃ 51
5.1. Definitia prescriptiei extinctive 51
5.2. Efectul prescriptiei extinctive 51
5.3. Domeniul de aplicare al prescriptiei
extinctive 52
5.4. Termenele de prescriptie extinctivã 53
Cap. 6. PATRIMONIUL PERSOANELOR 56
6.1. Notiunea si caracterele juridice
4
ale patrimoniului 56
6.2. Functiile patrimoniului 59
Cap. 7. DREPTUL DE PROPRIETATE 60
7.1. Dreptul de proprietate
Caracterizare generalã 60
7.2. Caracterele juridice ale dreptului
de proprietate 62
7.3. Atributele (prerogativele) dreptului
de proprietate 64
7.4. Formele dreptului de proprietate 65
Cap. 8. OBLIGAtIILE CIVILE 67
8.1. Notiune si elementele structurale
ale raportului juridic obligational 67
8.2. Clasificarea obligatiilor civile 72
8.3. Izvoarele obligatiilor civile 75
8.4. Contractul, principalul izvor
de obligatii civile 76
8.4.1. Clasificarea contractelor 77
8.4.2. Încheierea contractului 80
8.4.3. Efectele contractului 82
8.4.4. Actul juridic unilateral - izvor
de obligatii civile 83
8.4.5. Efectele obligatiilor civile 85
8.4.6. Garantarea obligatiilor civile.
Ipoteca 90
Cap. 9. RÃSPUNDEREA CIVILÃ 96
9.1. Notiune si principiile rãspunderii civile 96
9.2. Modalitãtile rãspunderii civile 98
9.2.1. Rãspunderea civilã contractualã 98
9.2.2. Rãspunderea civilã delictualã 99
5
Cap. 10. CONTRACTE SPECIALE 100
10.1. Contractul de vânzare-cumpãrare 100
10.2. Efectele contractului de
vânzare-cumpãrare 103
10.2.1. Obligatiile vânzãtorului 103
10.2.2. Obligatiile cumpãrãtorului 104
10.3. Contractul de locatiune 105
10.3.1. Notiune si trãsãturi 105
10.3.2. Efectele contractului de locatiune 106
10.3.2.1. Obligatiile locatorului 106
10.3.2.2. Obligatiile locatarului 107
10.4. Împrumutul de folosintã, (comodatul) 108
10.4.1. Notiune si caractere juridice 108
10.4.2. Obiectul contractului de comodat 109
10.4.3. Efectele contractului de comodat 110
10.4.3.1. Obligatiile comodatarului 110
10.4.3.2. Obligatiile comodantului 112
10.5. Contractul de transport 112
10.5.1. Definitia, trãsãturile caracteristice 112
10.5.2. Efectele contractului de transport 113
10.5.2.1. Obligatiile cãrãusului 113
10.5.2.2. Obligatiile expeditorului 114
10.6. Contractul de mandat 114
10.6.1. Definitia si trãsãturile caracteristice. 114
10.6.2. Efectele contractului de mandat 116
10.6.2.1. Obligatiile mandatarului 116
10.6.2.2. Obligatiile mandantului 117
BIBLIOGRAFIE 120

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI

1.1. Aspecte generale

În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai

multe acceptiuni.

a) ca fiind ansamblul normelor juridice elaborate de

stat în scopul reglementãrii relatiilor sociale în cadrul

societãtii, dreptul fiind alcãtuit din norme juridice

obligatorii (legi, decrete, hotãrâri, ordine, decizii, etc.);

b) desemneazã posibilitatea recunoscutã de lege

unei persoane fizice sau juridice de a pretinde ceva de la

alt subiect de drept. Astfel, într-un raport juridic de

prestãri de servicii, prestatorul are dreptul de a pretinde

pretul lucrãrii, iar beneficiarul are dreptul de a pretinde

realizarea prestatiei la timp si de bunã calitate.

c) într-o altã acceptie notiunea „drept” desemneazã

sintagma „stiinta dreptului” stiintã socialã care studiazã

legile existentei si dezvoltãrii statului si dreptului,

institutiile politico-juridice ale statului, formuleazã

principiile de conducere ale societãtii, analizeazã

participarea oamenilor la circuitul juridic ca purtãtori de

drepturi si de obligatii, etc.

1.2. Definitia dreptului

Potrivit unei opinii, dreptul este definit ca fiind

ansamblul regulilor asigurate si garantate de cãtre stat,

7

care au ca scop organizarea si disciplinarea

comportamentului uman în principalele relatii din

societate, într-un climat specific manifestãrii coexistentei

libertãtilor, apãrãrii drepturilor esentiale ale omului si

justitiei sociale1

În opinia noastrã, dreptul reprezintã totalitatea

normelor juridice elaborate sau recunoscute de stat în

scopul reglementãrii relatiilor sociale conform vointei

generale a cãror respectare este asiguratã la nevoie prin

forta de constrângere a puterii publice2.

1.3. Sistemul dreptului

Normele juridice dintr-un stat formeazã un sistem în

care se reflectã unitatea dintre ele dar si caracterul lor

diferentiat pe ramuri si institutii juridice.

Sistemul dreptului reprezintã structura internã a

dreptului dintr-un stat care se bazeazã pe unitatea

normelor juridice si diviziunea lor în anumite pãrti

interdependente, ramuri si institutii juridice.

În cadrul sistemului dreptului distingem:

- norma juridicã - elementul care stã la baza

sistemului dreptului fiind definitã ca regula de conduitã

cu caracter general, impersonal si obligatoriu;

- institutie juridicã - o grupare de norme juridice

care reglementeazã o categorie distinctã de relatii

1 Nicolae Popa, Teoria generalã a dreptului, Bucuresti,1997, pag. 97.

2 A se vedea si: L. Giosan, Fl. Mãgureanu, Drept civil. Curs pentru

facultãtile cu profil economic, Ed. Prounivesitaria, Bucuresti, 2006, p.

16.

8

sociale, cum ar fi institutia proprietãtii, institutia

contractelor s.a.;

- ramuri de drept – mai multe institutii juridice, ex.

Ramura dreptului comercial, ramura dreptului civil

s.a.;

- sistemul unitar al dreptului – totalitatea ramurilor

de drept.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Drept.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANÃ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING