Drept Administrativ

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 52 de pagini .

Profesor: Lect. Razvan Viorescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS .2
IV. FUNCIA PUBLICA SI FUNCIONARII PUBLICI .3
1. NOTIUNE, PRINCIPII SI CONDITII DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE.3
2. CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE SI A FUNCTIONARILOR PUBLICI.8
3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FUNCTIONARULUI PUBLIC .11
4. AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI .17
5. CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI. RECRUTAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI CONDITIILE DE
ACCES PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE. NUMIREA SI AVANSAREA .19
6.MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU.26
V. SERVICIILE PUBLICE. EVOLUII SI PARTICULARITAI .30
1. NOTIUNEA DE SERVICIU PUBLIC .30
2. TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE .32
3.SERVICIILE PUBLICE ALE ADMINISTRATIEI CENTRALE DIN ROMÂNIA.33
4. SERVICIILE PUBLICE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN ROMÂNIA.33
5. FORME DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE.34
VI. RASPUNDEREA ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV .37
1. CONCEPT.37
2. RASPUNDEREA ADMINISTRATIV-DISCIPLINARA .37
3. RASPUNDEREA ADMINISTRATIV-CONTRAVENTIONALA.38
4. RASPUNDEREA ADMINISTRATIV-PATRIMONIALA.41
VII.CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV.43
1. CONSIDERATII INTRODUCTIVE.43
2.PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV .45
TESTE DE AUTOEVALUARE.50
BIBLIOGRAFIE .52

Extras din document

IV. FUNCIA PUBLICA SI FUNCIONARII PUBLICI

1. NOIUNE, PRINCIPII SI CONDIII DE OCUPARE A FUNCIILOR PUBLICE

1.CADRUL JURIDIC EXISTENT

Cadrul legal de reglementare a Statutului functionarilor publici îl reprezinta Legea nr.188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie

1999, cu modificarile si completarile ulterioare.1 În conformitate cu Legea nr. 161 publicata în M.O. nr. 279 din

21 aprilie 2003, respectiv dispozitiile din Titlul III, Art. XIII. care face referire la Reglementari privind

funcia publica si funcionarii publici, Legea nr.188/1999 a suferit ample modificari de esenta.

Prin statut se reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat

sau administratia publica locala, prin autoritatile administrative autonome ori prin autoritatile si institutiile

publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.

Scopul Statutului constituie asigurarea, în conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public

stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, în interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si

institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

Cadrul general al reglementarii situatiei statutare a funcsiei publice este completat de legislatia

complementara:

a. Hotarârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a

Functionarilor Publici

b. Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de

Administratie

c. Hotarârea Guvernului nr. 83/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de

Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala

d. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor

publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Publicata in

Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003, ultima modificare fiind facuta prin Legea nr. 144 din

21/05/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 25/05/2007)

e. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

f. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile

publice

g. Hotarârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici

h. Hotarârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea

carierei functionarilor publici

i. Hotarârea Guvernului nr. 1173/2008 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

j. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13012/2007 privind stabilirea

modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face

evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007

k. Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici,

managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici

l. Hotarârea Guvernului nr. 1713/2008 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.

341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea

înaltilor functionari publici, precum si pentru stabilirea unor masuri în vederea evaluarii performantelor

profesionale individuale ale înaltilor functionari publici pentru anul 2008

m. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1900/2007 privind aprobarea

Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasa a functionarilor publici

încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior,. care absolva o forma de învatamânt superior de

lunga sau de scurta durata în specialitatea în care îsi desfasoara activitatea

n. Hotarârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de

1 Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie

1999, republicata în 29.05.2007 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007

disciplina

o. Hotarârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si

încheierea acordurilor colective

p. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public

denumit manager public

q. Hotarârea Guvernului nr. 783/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei

de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit

manager public

r. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 137/2004 pentru aprobarea Codului etic al functionarului

public din administratia fiscala, care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor

s. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele masuri în domeniul functiei publice

t. Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariate si a altor

drepturi ale functionarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare

si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor

publici în anul 2007

u. Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte

unitati care semnaleaza încalcari ale legii

2. FUNCIA PUBLICA

Funcia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite în temeiul legii, în

scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala2.

Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite în temeiul legii, în scopul

realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si

autoritatile administrative autonome.3

Functia publica este un complex de atributii specifice, prestabilite legal, cu care sunt înzestrate serviciile

publice, atributii exercitate în mod continuu de catre persoane fizice legal investite, în vederea satisfacerii

intereselor generale ale membrilor societatii.

Funciile publice se organizeaza în cadrul unui serviciu public în raport de sarcinile pe care acesta

trebuie sa le îndeplineasca pentru satisfacerea intereselor generale ale membrilor societaii, la nivel

naional ori local. În acest sens, Al. Negoia afirma ca “interesul general, pe care îl susine sistemul

administraiei publice în raport cu societatea globala este formulat în cadrul sistemului politic, de catre

organele care au atribuii în aceasta privina si în primul rând de organele care dein puterea în stat”.4

Când interesele sunt publice, nationale sau locale, si rezolvarea lor se face în regim de drept public,

functiile care concura la satisfacerea acestor interese sunt considerate functii publice în sens larg. În cazul

administratiei publice, functia publica are ca obiectiv organizarea executarii si executarea în concret a legii, în

regim de drept administrativ.

Luând în considerare doar personalul administratiei publice care îsi desfasoara activitatea în regim de

drept administrativ, si anume functionarii publici, trebuie sa se aiba în vedere, în primul rând, natura juridica a

functiei publice precum si legalitatea functiei si functionarului administratiei publice.

Determinant pentru notiunea de functie publica este legatura sa strânsa cu serviciul public, dat fiind ca

numai în cadrul unui serviciu public pot exista functii publice si mai ales functionari publici, persoane cu o

anumita pregatire de specialitate, care ocupa astfel de functii publice.

Fiecare functionar al administratiei publice, sustine Al. Negoita, detine o anumita functie care grupeaza

o serie de atributiuni prin care sunt îndeplinite sarcinile institutiei din care face parte functionarul. Cei ce

îndeplinesc aceste sarcini stabilite prin lege, în cadrul organelor administratiei publice, au calitatea de functionari

ai acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ.pdf

Alte informatii

drept administrativ anul 1 semestru 2. UNIVERSITATEA ''stefan cel mare'' suceava