Drept Administrativ Român

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 361 în total
Cuvinte : 162947
Mărime: 468.01KB (arhivat)
Publicat de: Zoe Petcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Corbeanu

Cuprins

 1. CUPRINS 2
 2. CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ 10
 3. Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 10
 4. 1. Preliminarii 10
 5. 2. Puterile statului 11
 6. 3. Conceptul de administraţie publică 15
 7. 4. Fenomenul administrativ 16
 8. Secţiunea 2. Definiţia şi scopul administraţiei publice 18
 9. 1. Definiţia administraţiei publice 18
 10. 2. Scopul administraţiei 19
 11. 3. Mijloacele activităţilor administrative 20
 12. Secţiunea 3. Cercetarea ştiinţifică a administraţiei publice 22
 13. 1. Ştiinţa administraţiei 22
 14. 2. Ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ 24
 15. 3. Doctrina administrativă străină 25
 16. 4. Doctrina administrativă în România 26
 17. 5. Institutul de Ştiinţe Administrative al României şi Revista de drept public 26
 18. CAPITOLUL II - Dreptul aplicabil administraţiei 29
 19. Secţiunea 1. Probleme generale privind dreptul aplicabil administraţiei 29
 20. Secţiunea 2. Dreptul administrativ român 33
 21. 1. Evoluţia reglementărilor juridice aplicabile administraţiei publice române 33
 22. 2. Obiectul şi definiţia dreptului administrativ. 34
 23. 3. Definiţia dreptului administrativ 37
 24. 4. Trăsăturile dreptului administrativ român 38
 25. 5. Evoluţia dreptului administrativ român 39
 26. Secţiunea 3. Izvoarele şi normele de drept administrativ 40
 27. 1. Izvoarele scrie 41
 28. 2. Normele de drept administrativ 45
 29. 3. Clasificarea normelor de drept administrativ 48
 30. Secţiunea 4. Raporturile de drept administrativ 50
 31. 1. Noţiune de raport de drept administrativ 50
 32. 2. Trăsăturile raporturilor de drept administrativ 51
 33. 3. Clasificarea raporturilor de drept administrativ 52
 34. CAPITOLUL III - Subiectele raporturilor de drept administrativ 55
 35. Secţiunea 1. Noţiuni generale despre persoana juridică de drept public 55
 36. 1. Preliminarii 55
 37. 2. Persoana juridică 55
 38. 3. Trăsăturile caracteristice ale persoanelor juridice de drept public 57
 39. 4. Clasificarea persoanelor juridice de drept public 58
 40. 5. Unităţile administrativ-teritoriale – persoane juridice 59
 41. CAPITOLUL IV - Activitatea autorităţilor administraţiei publice 64
 42. Secţiunea 1. Specificul activităţii autorităţilor administraţiei publice 64
 43. 1. Preliminarii 64
 44. 2. Sfera şi caracterul actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice 66
 45. b) Actele cu caracter exclusiv politic. 67
 46. c) Operaţiunile administrative 68
 47. Secţiunea 2. Definiţia, trăsăturile şi clasificarea actelor administrative 68
 48. 1. Actul administrativ de autoritate 68
 49. 2. Trăsăturile actului administrativ de autoritate 69
 50. 3. Clasificarea actelor administrative 72
 51. Secţiunea 3. Regimul juridic al actelor administrative de autoritate 73
 52. 1. Consideraţii generale asupra regimului juridic al actelor administrative 73
 53. 2. Legalitatea actelor administrative 74
 54. 3. Competenţa legată şi puterea discreţionară a administraţiei publice 74
 55. 4. Oportunitatea. 75
 56. Secţiunea 4. Forma şi procedura emiterii actului administrativ de autoritate. 77
 57. 1. Forma actului administrativ 77
 58. 2. Motivarea actului administrativ 78
 59. 3. Procedura de emitere a actelor administrative 79
 60. A. Formele procedurale anterioare / premergătoare 79
 61. B. Proceduri concomitente emiterii actului administrativ 82
 62. C. Forme procedurale posterioare emiterii actului administrativ. 84
 63. Secţiunea 5. Forţa juridică şi efectele juridice ale actelor administrative de autoritate 86
 64. 1. Forţa juridică a actelor administrative. 86
 65. 2. Forţa probantă a actelor administrative. 87
 66. 3. Executarea din oficiu a actelor administrative. 87
 67. 4. Începutul efectelor actului administrativ de autoritate 87
 68. Secţiunea 6. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative de autoritate 89
 69. 1. Anularea şi inexistenţa actelor administrative 90
 70. 2. Organele competente să constate nulitatea sau inexistenţa actelor administrative şi procedura constatării 91
 71. 3. Efectele nulităţii actului administrativ 92
 72. 4. Revocarea actelor administrative 94
 73. 5. Excepţii de la principiul revocabilităţii actelor administrative 96
 74. 6. Suspendarea actelor administrative 98
 75. 7. Rectificarea actelor administrative 99
 76. 8. Reconstituirea actelor administrative 100
 77. 9. Condiţii procedurale prealabile încheierii contractului de concesiune 100
 78. a. Iniţierea procedurii de concesionare 100
 79. b. Organizarea licitaţiei publice deschise fără preselecţie 102
 80. c. Organizarea licitaţiei deschise cu preselecţie 104
 81. d. Desfăşurarea licitaţiei 105
 82. e. Desfăşurarea procedurii negocierii directe 106
 83. f. Procedura de contestare a licitaţiei deschise 107
 84. 10. Încheierea propriu-zisă a contractului de concesiune 109
 85. 11. Efectele contractului de concesiune 110
 86. 12. Încetarea contractului de concesiune 113
 87. 13. Contractul de achiziţii publice 116
 88. a. Noţiunea, clasificarea şi trăsăturile contractului de achiziţie publică 116
 89. b. Părţile contractului de achiziţie publică 117
 90. c. Obiectul contractului de achiziţie publică 119

Extras din curs

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ

Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică

1. Preliminarii

Orice referire la administraţie presupune o analiză, fie ea şi sumară a statului, pentru că administraţia este ea însăşi o parte a statului. Nu întâmplător s-a spus că „administraţiunea cuprinde întreaga activitate a Statului care nu este nici legislaţiune, nici justiţie” . Această definiţie evocă chintesenţa şi vastitatea administraţiei, dar şi importanţa fundamentală a acesteia pentru societatea umană organizată statal. Administraţia este cea mai complexă activitate a statului; ea este omniprezentă în cadrul societăţii, a vieţii oamenilor şi din aceste considerente există preocuparea permanentă a factorilor politici şi de decizie de a face din administraţia publică o forţă în interesul oamenilor .

Statul este organizaţia politică a societăţii, este reprezentantul colectivităţii naţionale. El urmăreşte realizarea unor scopuri de natură politică, economică, socială, culturală. Aceste scopuri reprezintă, în principiu, scopurile societăţii pe care o reprezintă. Privindu-l în general, Statul ni se prezintă ca o abstracţiune, desemnând o colectivitate umană organizată, aşezată în mod permanent pe un anumit teritoriu, având organe de conducere şi nerecunoscând nici o altă putere socială superioară . Dar, abstracţiunile, nu ar avea nici un sens dacă nu ar putea să se manifeste în viaţa reală a societăţii. De aceea, Statul îşi creează structuri, instituţii, alcătuite din oameni, organizate prin legi sau alte acte normative. Aceste structuri ale Statului au, fiecare în parte, anumite puteri încredinţate, au drepturi şi obligaţii, toate stabilite prin lege. Puterile fiecărei asemenea structuri poartă denumirea de competenţe sau atribuţii. Organul de stat este creat de lege: legea îi determină atribuţiile, îi fixează limitele competenţei; tot ea stabileşte modalităţile cum vor fi desemnaţi titularii funcţiilor publice, persoanele fizice care decid în numele lui .

Sunt autorităţi ale statului: Parlamentul, Preşedintele Ţării, Guvernul, ministerele, prefecţii, consiliile locale şi cele judeţene, curţile de apel, tribunalele, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi etc. Unele dintre acestea sunt organe unipersonale, altele sunt organe pluripersonale (colegiale), cu caracter deliberativ cum este cazul Guvernului, consiliilor judeţene, al consiliilor locale etc. Tot prin lege sunt stabilite şi condiţiile în care o persoană fizică poate fi desemnată să exercite funcţiile de comandă ce revin organului în cauză: prin numire sau prin alegere după regula sufragiului universal sau prin intermediul unor electori etc.

Statul este un fenomen social, dinamic, fiind nevoit să se adapteze necontenit cerinţelor interne şi internaţionale. Aceasta impune ca structurile sale să poată fi uşor modificate corespunzător acestor cerinţe. Dacă anterior s-a folosit sintagma de „organe ale statului” trebuie ţinut seama că acestea, în practica legislativă şi a organizării politico-sociale, îmbracă denumiri dintre cele mai diferite cum ar fi: autorităţi publice centrale sau locale, autorităţi publice autonome, autorităţi publice alese ori numite, instituţii publice, servicii publice, inspecţii, companii, curţi etc.

Cu toată această diversitate de denumiri, în legea privind statutul funcţionarului public nr. 188/1999 se operează cu două definiri şi anume: „autorităţi şi instituţii publice”.

Statul este astfel perceput în societate ca un sistem, alcătuit din numeroase structuri, fiecăreia revenindu-i puteri (competenţe), clar definite, pentru a se evita astfel paralelismele sau suprapunerile de competenţe, împrejurare ce nu poate profita nici statului nici societăţii. Competenţele fiecărei structuri de putere îşi au sorgintea în lege, dar deosebindu-se după anumite criterii cum ar fi specificitatea funcţiei ce o realizează, poziţia în ierarhia sistemului instituţional şi altele.

2. Puterile statului

În statul modern, de drept sau de legalitate, atribuţiile acestuia se împart în trei mari categorii, corespunzând celor trei puteri (funcţii) identificate prin teoria separaţiei puterilor şi anume: funcţia de legiferare, funcţia de executare şi funcţia de distribuire a justiţiei. Această separaţie a puterilor sau funcţiilor este posibilă numai în statul de drept. Statul totalitar, nedemocratic nu agreează aceste realităţi fiindcă, în caz contrar nu ar mai putea realiza controlul centralizat şi total asupra fiecărui individ şi a întregului „sistem statal”. Puterea este unică în orice stat suveran. Ea ţine de suveranitatea naţională, de faptul că pe acelaşi teritoriu şi asupra aceleiaşi populaţii nu există mai multe puteri. Astfel, potrivit art. 2 din Constituţia României, revizuită, puterea aparţine poporului român care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum. Unitatea puterii nu trebuie confundată cu „unicitatea puterii”, teorie promovată de doctrina marxistă, de statele socialiste, unde toate organele statului se găsesc într-un sistem de subordonare ierarhică sub comanda Parlamentului (Marea Adunare Naţională). O astfel de organizare are drept consecinţă înfrângerea iniţiativelor locale, scăderea responsabilităţii organelor subordonate şi îndepărtarea actului de decizie de cei administraţi.

Preview document

Drept Administrativ Român - Pagina 1
Drept Administrativ Român - Pagina 2
Drept Administrativ Român - Pagina 3
Drept Administrativ Român - Pagina 4
Drept Administrativ Român - Pagina 5
Drept Administrativ Român - Pagina 6
Drept Administrativ Român - Pagina 7
Drept Administrativ Român - Pagina 8
Drept Administrativ Român - Pagina 9
Drept Administrativ Român - Pagina 10
Drept Administrativ Român - Pagina 11
Drept Administrativ Român - Pagina 12
Drept Administrativ Român - Pagina 13
Drept Administrativ Român - Pagina 14
Drept Administrativ Român - Pagina 15
Drept Administrativ Român - Pagina 16
Drept Administrativ Român - Pagina 17
Drept Administrativ Român - Pagina 18
Drept Administrativ Român - Pagina 19
Drept Administrativ Român - Pagina 20
Drept Administrativ Român - Pagina 21
Drept Administrativ Român - Pagina 22
Drept Administrativ Român - Pagina 23
Drept Administrativ Român - Pagina 24
Drept Administrativ Român - Pagina 25
Drept Administrativ Român - Pagina 26
Drept Administrativ Român - Pagina 27
Drept Administrativ Român - Pagina 28
Drept Administrativ Român - Pagina 29
Drept Administrativ Român - Pagina 30
Drept Administrativ Român - Pagina 31
Drept Administrativ Român - Pagina 32
Drept Administrativ Român - Pagina 33
Drept Administrativ Român - Pagina 34
Drept Administrativ Român - Pagina 35
Drept Administrativ Român - Pagina 36
Drept Administrativ Român - Pagina 37
Drept Administrativ Român - Pagina 38
Drept Administrativ Român - Pagina 39
Drept Administrativ Român - Pagina 40
Drept Administrativ Român - Pagina 41
Drept Administrativ Român - Pagina 42
Drept Administrativ Român - Pagina 43
Drept Administrativ Român - Pagina 44
Drept Administrativ Român - Pagina 45
Drept Administrativ Român - Pagina 46
Drept Administrativ Român - Pagina 47
Drept Administrativ Român - Pagina 48
Drept Administrativ Român - Pagina 49
Drept Administrativ Român - Pagina 50
Drept Administrativ Român - Pagina 51
Drept Administrativ Român - Pagina 52
Drept Administrativ Român - Pagina 53
Drept Administrativ Român - Pagina 54
Drept Administrativ Român - Pagina 55
Drept Administrativ Român - Pagina 56
Drept Administrativ Român - Pagina 57
Drept Administrativ Român - Pagina 58
Drept Administrativ Român - Pagina 59
Drept Administrativ Român - Pagina 60
Drept Administrativ Român - Pagina 61
Drept Administrativ Român - Pagina 62
Drept Administrativ Român - Pagina 63
Drept Administrativ Român - Pagina 64
Drept Administrativ Român - Pagina 65
Drept Administrativ Român - Pagina 66
Drept Administrativ Român - Pagina 67
Drept Administrativ Român - Pagina 68
Drept Administrativ Român - Pagina 69
Drept Administrativ Român - Pagina 70
Drept Administrativ Român - Pagina 71
Drept Administrativ Român - Pagina 72
Drept Administrativ Român - Pagina 73
Drept Administrativ Român - Pagina 74
Drept Administrativ Român - Pagina 75
Drept Administrativ Român - Pagina 76
Drept Administrativ Român - Pagina 77
Drept Administrativ Român - Pagina 78
Drept Administrativ Român - Pagina 79
Drept Administrativ Român - Pagina 80
Drept Administrativ Român - Pagina 81
Drept Administrativ Român - Pagina 82
Drept Administrativ Român - Pagina 83
Drept Administrativ Român - Pagina 84
Drept Administrativ Român - Pagina 85
Drept Administrativ Român - Pagina 86
Drept Administrativ Român - Pagina 87
Drept Administrativ Român - Pagina 88
Drept Administrativ Român - Pagina 89
Drept Administrativ Român - Pagina 90
Drept Administrativ Român - Pagina 91
Drept Administrativ Român - Pagina 92
Drept Administrativ Român - Pagina 93
Drept Administrativ Român - Pagina 94
Drept Administrativ Român - Pagina 95
Drept Administrativ Român - Pagina 96
Drept Administrativ Român - Pagina 97
Drept Administrativ Român - Pagina 98
Drept Administrativ Român - Pagina 99
Drept Administrativ Român - Pagina 100
Drept Administrativ Român - Pagina 101
Drept Administrativ Român - Pagina 102
Drept Administrativ Român - Pagina 103
Drept Administrativ Român - Pagina 104
Drept Administrativ Român - Pagina 105
Drept Administrativ Român - Pagina 106
Drept Administrativ Român - Pagina 107
Drept Administrativ Român - Pagina 108
Drept Administrativ Român - Pagina 109
Drept Administrativ Român - Pagina 110
Drept Administrativ Român - Pagina 111
Drept Administrativ Român - Pagina 112
Drept Administrativ Român - Pagina 113
Drept Administrativ Român - Pagina 114
Drept Administrativ Român - Pagina 115
Drept Administrativ Român - Pagina 116
Drept Administrativ Român - Pagina 117
Drept Administrativ Român - Pagina 118
Drept Administrativ Român - Pagina 119
Drept Administrativ Român - Pagina 120
Drept Administrativ Român - Pagina 121
Drept Administrativ Român - Pagina 122
Drept Administrativ Român - Pagina 123
Drept Administrativ Român - Pagina 124
Drept Administrativ Român - Pagina 125
Drept Administrativ Român - Pagina 126
Drept Administrativ Român - Pagina 127
Drept Administrativ Român - Pagina 128
Drept Administrativ Român - Pagina 129
Drept Administrativ Român - Pagina 130
Drept Administrativ Român - Pagina 131
Drept Administrativ Român - Pagina 132
Drept Administrativ Român - Pagina 133
Drept Administrativ Român - Pagina 134
Drept Administrativ Român - Pagina 135
Drept Administrativ Român - Pagina 136
Drept Administrativ Român - Pagina 137
Drept Administrativ Român - Pagina 138
Drept Administrativ Român - Pagina 139
Drept Administrativ Român - Pagina 140
Drept Administrativ Român - Pagina 141
Drept Administrativ Român - Pagina 142
Drept Administrativ Român - Pagina 143
Drept Administrativ Român - Pagina 144
Drept Administrativ Român - Pagina 145
Drept Administrativ Român - Pagina 146
Drept Administrativ Român - Pagina 147
Drept Administrativ Român - Pagina 148
Drept Administrativ Român - Pagina 149
Drept Administrativ Român - Pagina 150
Drept Administrativ Român - Pagina 151
Drept Administrativ Român - Pagina 152
Drept Administrativ Român - Pagina 153
Drept Administrativ Român - Pagina 154
Drept Administrativ Român - Pagina 155
Drept Administrativ Român - Pagina 156
Drept Administrativ Român - Pagina 157
Drept Administrativ Român - Pagina 158
Drept Administrativ Român - Pagina 159
Drept Administrativ Român - Pagina 160
Drept Administrativ Român - Pagina 161
Drept Administrativ Român - Pagina 162
Drept Administrativ Român - Pagina 163
Drept Administrativ Român - Pagina 164
Drept Administrativ Român - Pagina 165
Drept Administrativ Român - Pagina 166
Drept Administrativ Român - Pagina 167
Drept Administrativ Român - Pagina 168
Drept Administrativ Român - Pagina 169
Drept Administrativ Român - Pagina 170
Drept Administrativ Român - Pagina 171
Drept Administrativ Român - Pagina 172
Drept Administrativ Român - Pagina 173
Drept Administrativ Român - Pagina 174
Drept Administrativ Român - Pagina 175
Drept Administrativ Român - Pagina 176
Drept Administrativ Român - Pagina 177
Drept Administrativ Român - Pagina 178
Drept Administrativ Român - Pagina 179
Drept Administrativ Român - Pagina 180
Drept Administrativ Român - Pagina 181
Drept Administrativ Român - Pagina 182
Drept Administrativ Român - Pagina 183
Drept Administrativ Român - Pagina 184
Drept Administrativ Român - Pagina 185
Drept Administrativ Român - Pagina 186
Drept Administrativ Român - Pagina 187
Drept Administrativ Român - Pagina 188
Drept Administrativ Român - Pagina 189
Drept Administrativ Român - Pagina 190
Drept Administrativ Român - Pagina 191
Drept Administrativ Român - Pagina 192
Drept Administrativ Român - Pagina 193
Drept Administrativ Român - Pagina 194
Drept Administrativ Român - Pagina 195
Drept Administrativ Român - Pagina 196
Drept Administrativ Român - Pagina 197
Drept Administrativ Român - Pagina 198
Drept Administrativ Român - Pagina 199
Drept Administrativ Român - Pagina 200
Drept Administrativ Român - Pagina 201
Drept Administrativ Român - Pagina 202
Drept Administrativ Român - Pagina 203
Drept Administrativ Român - Pagina 204
Drept Administrativ Român - Pagina 205
Drept Administrativ Român - Pagina 206
Drept Administrativ Român - Pagina 207
Drept Administrativ Român - Pagina 208
Drept Administrativ Român - Pagina 209
Drept Administrativ Român - Pagina 210
Drept Administrativ Român - Pagina 211
Drept Administrativ Român - Pagina 212
Drept Administrativ Român - Pagina 213
Drept Administrativ Român - Pagina 214
Drept Administrativ Român - Pagina 215
Drept Administrativ Român - Pagina 216
Drept Administrativ Român - Pagina 217
Drept Administrativ Român - Pagina 218
Drept Administrativ Român - Pagina 219
Drept Administrativ Român - Pagina 220
Drept Administrativ Român - Pagina 221
Drept Administrativ Român - Pagina 222
Drept Administrativ Român - Pagina 223
Drept Administrativ Român - Pagina 224
Drept Administrativ Român - Pagina 225
Drept Administrativ Român - Pagina 226
Drept Administrativ Român - Pagina 227
Drept Administrativ Român - Pagina 228
Drept Administrativ Român - Pagina 229
Drept Administrativ Român - Pagina 230
Drept Administrativ Român - Pagina 231
Drept Administrativ Român - Pagina 232
Drept Administrativ Român - Pagina 233
Drept Administrativ Român - Pagina 234
Drept Administrativ Român - Pagina 235
Drept Administrativ Român - Pagina 236
Drept Administrativ Român - Pagina 237
Drept Administrativ Român - Pagina 238
Drept Administrativ Român - Pagina 239
Drept Administrativ Român - Pagina 240
Drept Administrativ Român - Pagina 241
Drept Administrativ Român - Pagina 242
Drept Administrativ Român - Pagina 243
Drept Administrativ Român - Pagina 244
Drept Administrativ Român - Pagina 245
Drept Administrativ Român - Pagina 246
Drept Administrativ Român - Pagina 247
Drept Administrativ Român - Pagina 248
Drept Administrativ Român - Pagina 249
Drept Administrativ Român - Pagina 250
Drept Administrativ Român - Pagina 251
Drept Administrativ Român - Pagina 252
Drept Administrativ Român - Pagina 253
Drept Administrativ Român - Pagina 254
Drept Administrativ Român - Pagina 255
Drept Administrativ Român - Pagina 256
Drept Administrativ Român - Pagina 257
Drept Administrativ Român - Pagina 258
Drept Administrativ Român - Pagina 259
Drept Administrativ Român - Pagina 260
Drept Administrativ Român - Pagina 261
Drept Administrativ Român - Pagina 262
Drept Administrativ Român - Pagina 263
Drept Administrativ Român - Pagina 264
Drept Administrativ Român - Pagina 265
Drept Administrativ Român - Pagina 266
Drept Administrativ Român - Pagina 267
Drept Administrativ Român - Pagina 268
Drept Administrativ Român - Pagina 269
Drept Administrativ Român - Pagina 270
Drept Administrativ Român - Pagina 271
Drept Administrativ Român - Pagina 272
Drept Administrativ Român - Pagina 273
Drept Administrativ Român - Pagina 274
Drept Administrativ Român - Pagina 275
Drept Administrativ Român - Pagina 276
Drept Administrativ Român - Pagina 277
Drept Administrativ Român - Pagina 278
Drept Administrativ Român - Pagina 279
Drept Administrativ Român - Pagina 280
Drept Administrativ Român - Pagina 281
Drept Administrativ Român - Pagina 282
Drept Administrativ Român - Pagina 283
Drept Administrativ Român - Pagina 284
Drept Administrativ Român - Pagina 285
Drept Administrativ Român - Pagina 286
Drept Administrativ Român - Pagina 287
Drept Administrativ Român - Pagina 288
Drept Administrativ Român - Pagina 289
Drept Administrativ Român - Pagina 290
Drept Administrativ Român - Pagina 291
Drept Administrativ Român - Pagina 292
Drept Administrativ Român - Pagina 293
Drept Administrativ Român - Pagina 294
Drept Administrativ Român - Pagina 295
Drept Administrativ Român - Pagina 296
Drept Administrativ Român - Pagina 297
Drept Administrativ Român - Pagina 298
Drept Administrativ Român - Pagina 299
Drept Administrativ Român - Pagina 300
Drept Administrativ Român - Pagina 301
Drept Administrativ Român - Pagina 302
Drept Administrativ Român - Pagina 303
Drept Administrativ Român - Pagina 304
Drept Administrativ Român - Pagina 305
Drept Administrativ Român - Pagina 306
Drept Administrativ Român - Pagina 307
Drept Administrativ Român - Pagina 308
Drept Administrativ Român - Pagina 309
Drept Administrativ Român - Pagina 310
Drept Administrativ Român - Pagina 311
Drept Administrativ Român - Pagina 312
Drept Administrativ Român - Pagina 313
Drept Administrativ Român - Pagina 314
Drept Administrativ Român - Pagina 315
Drept Administrativ Român - Pagina 316
Drept Administrativ Român - Pagina 317
Drept Administrativ Român - Pagina 318
Drept Administrativ Român - Pagina 319
Drept Administrativ Român - Pagina 320
Drept Administrativ Român - Pagina 321
Drept Administrativ Român - Pagina 322
Drept Administrativ Român - Pagina 323
Drept Administrativ Român - Pagina 324
Drept Administrativ Român - Pagina 325
Drept Administrativ Român - Pagina 326
Drept Administrativ Român - Pagina 327
Drept Administrativ Român - Pagina 328
Drept Administrativ Român - Pagina 329
Drept Administrativ Român - Pagina 330
Drept Administrativ Român - Pagina 331
Drept Administrativ Român - Pagina 332
Drept Administrativ Român - Pagina 333
Drept Administrativ Român - Pagina 334
Drept Administrativ Român - Pagina 335
Drept Administrativ Român - Pagina 336
Drept Administrativ Român - Pagina 337
Drept Administrativ Român - Pagina 338
Drept Administrativ Român - Pagina 339
Drept Administrativ Român - Pagina 340
Drept Administrativ Român - Pagina 341
Drept Administrativ Român - Pagina 342
Drept Administrativ Român - Pagina 343
Drept Administrativ Român - Pagina 344
Drept Administrativ Român - Pagina 345
Drept Administrativ Român - Pagina 346
Drept Administrativ Român - Pagina 347
Drept Administrativ Român - Pagina 348
Drept Administrativ Român - Pagina 349
Drept Administrativ Român - Pagina 350
Drept Administrativ Român - Pagina 351
Drept Administrativ Român - Pagina 352
Drept Administrativ Român - Pagina 353
Drept Administrativ Român - Pagina 354
Drept Administrativ Român - Pagina 355
Drept Administrativ Român - Pagina 356
Drept Administrativ Român - Pagina 357
Drept Administrativ Român - Pagina 358
Drept Administrativ Român - Pagina 359
Drept Administrativ Român - Pagina 360
Drept Administrativ Român - Pagina 361

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Drept comunitar - evoluția procesului de integrare economică

Capitolul I Consideraţii introductive asupra genezei, structurii şi evoluţiei U.E. Secţiunea I-a. Geneza U.E 1.Scurt istoric privind integrarea...

Te-ar putea interesa și

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

ARGUMENT În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Ai nevoie de altceva?