Drept civil și comercial

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 48578
Mărime: 167.72KB (arhivat)
Publicat de: Vasile G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihailescu Stela
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN.pag.3
 3. CAPITOLUL II
 4. RAPORTUL JURIDIC CIVIL. pag.8
 5. CAPITOLUL III
 6. IZVOARELE SI PROBA RAPORTURILOR JURIDCE CIVILE . pag.14
 7. CAPITOLUL IV
 8. ACTUL JURIDIC CIVIL. pag.17
 9. CAPITOLUL V
 10. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL. pag.25
 11. CAPITOLUL VI
 12. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE. pag.27
 13. CAPITOLUL VII
 14. DEFINITIA, OBIECTUL, IZVOARELE SI SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL. pag.33
 15. CAPITOLUL VIII
 16. FAPTELE(ACTELE) DE COMERŢ. pag.45
 17. CAPITOLUL IX
 18. FONDUL DE COMERŢ. pag.51
 19. CAPITOLUL X
 20. SOCIETĂŢI COMERCIALE. pag.54
 21. CAPITOLUL XI
 22. CONTRACTE COMERCIALE . pag.84
 23. BIBLIOGRAFIE. pag.93

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN

1.Noţiunea de drept în general

Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească.

Adoptarea noului Cod civil român – Legea nr. 287/2009 se situează la un moment de răscruce în dezvoltarea dreptului privat în general şi a dreptului civil în special. Noul Cod civil a fost modificat prin Legea de punere în aplicare a Legii nr. 71/2011.

Noul Cod civil se doreşte a fi, în realitate, un cod de drept privat, deoarece include în reglementările sale atât normele juridice în materia dreptului civil, cât şi pe acelea din materia dreptului familiei, dreptului comercial (parţial) şi dreptului internaţional privat.

2. Definiţia dreptului civil

Definirea dreptului civil tine seama de sistemul dreptului si impartirea acestuia in ramuri de drept,dar si de diviziunea dreptului in drept public si drept privat.

Astfel, putem defini dreptul civil ca fiind acea ramura a dreptului unitar român care reglementează raporturile patrimoniale si personal-nepatrimoniale dintre subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice, pe baza egalităţii lor în drepturi.

3. Analiza elementelor esenţiale ale definiţiei

Din definiţia dată dreptului civil, putem desprinde şi analiza elementele esenţiale ale reglementării sale. Astfel, trebuie sa retinem urmatoarele:

a) că este format din grupări de norme care reglementează aspecte comune sau apropiate unele de altele. Este de reţinut că grupările de norme juridice civile se numesc instituţii juridice. Aşa, de exemplu, se poate vorbi de instituţia juridică a dreptului de proprietate, a răspunderii civile delictuale sau de instituţia contractelor;

b) că dreptul civil se încadrează şi aparţine dreptului unitar al ţării noastre. Aşa fiind, putem conchide că dreptul civil prezintă aceleaşi trăsături esenţiale pe care le are dreptul naţional român, din care face parte;

c) în ceea ce priveşte obiectul reglementării propriu-zise, este format din două mari categorii de raporturi juridice : patrimoniale şi nepatrimoniale. Raporturile patrimoniale au în vedere drepturile subiective şi obligaţiile lor corelative, care pot fi exprimate şi evaluate în bani. în concret, este vorba de drepturi de creanţă şi drepturi reale;

d) sub aspectul caracterului obligaţiilor lor, normele juridice civile se împart în imperative şi dispozitive. Se consideră că ponderea semnificativă în cadrul dreptului civil o au normele dispozitive, în timp ce normele imperative sunt specifice pentru celelalte ramuri ale dreptului;

e) în ceea ce priveşte calitatea subiectelor care participă la raporturile juridice civile, specificul dreptului civil constă în faptul că acestea sunt persoane fizice şi juridice. Cât priveşte poziţia în cadrul raporturilor juridice civile este de reţinut egalitatea lor juridică, neexistand subordonare una alteia.

4.Scurtă privire asupra izvoarelor dreptului civil în general

Noţiunea de lege are o accepţiune generală. Prin urmare, în sens larg, noţiunea de lege are menirea să acopere toate actele nor¬mative a căror respectare este asigurată prin forţa coercitivă a statului.

Atribuim calificativul de lege fundamentală Constituţiei, care deţine rolul suprem în ierarhia izvoarelor dreptului în general şi, implicit, a dreptului civil. Principalele izvoare de drept civil sunt următoarele:

• Constituţia - reprezintă legea fundamentală a ţării şi stă la baza tuturor celorlalte legi. Dintre instituţiile de bază ale dreptului civil care sunt consacrate în Constituţie reţinem proprietatea, cu cele două forme ale sale, publică şi privată, şi libera iniţiativă a tuturor participanţilor la viaţa economică. In legătură cu cele două forme ale dreptului de proprietate reţinem şi trăsăturile lor caracteristice reglementate prin Constituţie. Astfel, proprietatea publică este inalienabilă, iar proprietatea privată este garantata si ocrotita in mod egal, indiferent de titular.

• Codul civil - este cel mai important izvor de drept civil, deoarece grupează în cuprinsul său majoritatea normelor acestei ramuri de drept. Codul civil român datează din anul 1864 şi a fost pus în aplicare la l decembrie 1865. Este copiat după codul francez de la 1804. Realităţile social-economice din ţara noastră au impus modificarea, completarea şi abrogarea multor dispoziţii cuprinse în codul civil. Noua Lege nr.287/2009, publicata in Monitorul Oficial nr.505/15.07.2011 completeaza multe dispozitii cu privire la Codul civil.

• Legile - se caracterizează prin aceea că, în comparaţie cu codurile civil, comercial, al familiei, au un obiect determinat în ceea ce priveşte reglementările pe care le conţin. Legile ordinare care conţin reglementări cu privire la obiectul dreptului civil reprezintă şi ele un izvor important al acestei ramuri. O însemnătate deosebită o au legile care privesc reorganizarea societăţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi legea fondului funciar.

• Ordonanţele si hotărârile guvernului - se emit pe baza şi în vederea executării legilor. Aceste hotărâri nu conţin reglementări care să exceadă sau să depăşească legile aflate în vigoare, ele sunt subordonate legilor aflate în vigoare şi au menirea să asigure aplicarea lor. Ca argument al acestei susţineri, menţionăm faptul că, în cuprinsul lor, de regulă, se face trimitere la legea căreia îi asigură aplicarea.

Problema altor izvoare de drept civil:

1. Obiceiul (cutuma)

În subsidiar faţă de lege, un alt izvor de drept întâlnit în sistemul nostru de drept este obiceiul sau cutuma. El cuprinde o regulă de conduită cristalizată în timp şi respectată cu conştiinţa caracterului său obligatoriu. Obiceiul sub forma de datini, traditii, practici religioase, a constituit principala modalitate de ordonare a relatiilor sociale in comuna primitiva, in conformitate cu interesele asigurarii existentei si securitatii colectivitatii.

Obiceiul, cel mai vechi izvor de drept, joacă un rol a cărui importanţă variază de la un sistem de drept la altul.

În dreptul privat, unele sisteme admit obiceiul ca izvor direct de drept, în timp ce altele, între care şi sistemul nostru, nu admit obiceiul decât în măsura în care legea face trimitere la acesta.

2. Jurisprudenţa (practica judiciară)

Jurisprudenţa, adică ansamblul hotărârilor judecătoreşti date într-o anumită problemă, nu este admisă în sistemul nostru (cu toate nuanţările făcute în literatura juridică) ca fiind izvor de drept. După cum am văzut, ea constituie izvor de drept în sisemul anglo-saxon, unde judecătorul este ţinut să se conformeze precedentelor judiciare în materie.

3. Doctrina

Doctrina, adică literatura juridică, rod al preocupărilor teoreticienilor dreptului, nu constituie izvor de drept. Ea este analizată totuşi în acest context deoarece poate influenţa soluţiile judecătorilor sau, prin propunerile formulate, poate conduce la adoptarea de noi norme juridice sau abrogarea ori modificarea celor existente. Asemenea propuneri se numesc de lege ferenda (despre legea care urmează să fie elaborată), în sensul că au în vedere o formă viitoare, îmbunătăţită, a normei juridice analizate, prin contrast cu reglementarea de lege lata (despre legea în vigoare), noţiune care desemnează prevederile în materie existente în present.

Norma juridica

Norma juridică se defineşte ca fiind o regulă de conduită generală,impersonală şi obligatorie, care poate fi îndeplinită, la nevoie, prin forţa coercitivă a statului. Din această definiţie decurg trăsăturile esenţiale ale normei juridice:

a) norma juridică are caracter general; ea prescrie (prevede,impune) o conduită tipică (un model de comportament) ce se adresează tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile din ipoteza normei;

b) norma juridică are caracter impersonal, în sensul că ea nu se adresează direct unei persoane. Chiar şi în ipoteza în care vizează un organism unipersonal, norma juridică nu are în vedere persoana care, vremelnic, ocupă funcţia respectivă, ci instituţia în sine.

( exemplu, normele constituţionale care privesc atribuţiile Preşedintelui sau ale Avocatului Poporului nu se adresează, în concret, persoanei care îndeplineşte, temporar, funcţia publică respectivă, ci instituţiei însăşi).

c) norma juridică are un caracter obligatoriu, ea putând fi impusă subiectului de drept prin constrângere.

Bibliografie

1. BELEIU GHEORGHE – Drept civil roman. Introducere în dreptul civil.

Subiectele dreptului civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005.

2. BELEIU GABRIEL – Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

3. BOROI GABRIEL – Drept civil. Partea generală, Ediţia a-II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

4. CHIRICA DAN – Drept civil.Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000

5. ION DOGARU, CERCEL SEVASTIAN – Drept civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, Curs universitar 2007.

6. DEAK FRANCIS – Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editia a III-a, actualizata si completata, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001.

7. SMARANDA ANGHENI, MAGDA VOLONCIU, CAMELIA STOICA – Drept comercial pentru invatamintul economic, Ed.Universitara, Bucuresti 2008

8. CARPENARU D STANCIU – Drept comercial roman, Ediţia a-V-a , Editura All Beck, Bucureşti, 2004.

9. CRISTEA SILVIA, STOICA CAMELIA FLORENTINA – Drept comercial, Editura A.S.E. Bucuresti 2004

10. MOCEANU MADALINA MIHAELA – Societatea comerciala, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2005

LEGISLAŢIE

1. Constituţia României – Modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003

2. Codul civil – republicat- Legea 287/2009- publicată in Monitorul Oficial Partea I nr.505 din 15.07.2011

3. Legea nr. 31/1990 Legea societăţilor comerciale Text actualizat la data de 03.05.2008, avandu-se in vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Legea nr. 302/2005 - Legea nr. 164/2006 - Legea nr. 441/2006 - Legea nr. 516/2006 - O.U.G. nr. 82/2007 - O.U.G. nr. 52/2008.

4. Legea nr. 26/1990: Legea registrului comerţului Text actualizat la data de 03.05.2008, avandu-se in vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998.

5. Legea nr.82/1991. Legea contabilităţii, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008.

6. Legea societatilor comerciale. Comentariu pe articole. Editia 4.Stanciu D. Carpenaru, Catalin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea. Editura C.H. Beck Bucuresti 2009.

7..Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008

8.Ordonanta de urgenta nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 17 mai 2010

Preview document

Drept civil și comercial - Pagina 1
Drept civil și comercial - Pagina 2
Drept civil și comercial - Pagina 3
Drept civil și comercial - Pagina 4
Drept civil și comercial - Pagina 5
Drept civil și comercial - Pagina 6
Drept civil și comercial - Pagina 7
Drept civil și comercial - Pagina 8
Drept civil și comercial - Pagina 9
Drept civil și comercial - Pagina 10
Drept civil și comercial - Pagina 11
Drept civil și comercial - Pagina 12
Drept civil și comercial - Pagina 13
Drept civil și comercial - Pagina 14
Drept civil și comercial - Pagina 15
Drept civil și comercial - Pagina 16
Drept civil și comercial - Pagina 17
Drept civil și comercial - Pagina 18
Drept civil și comercial - Pagina 19
Drept civil și comercial - Pagina 20
Drept civil și comercial - Pagina 21
Drept civil și comercial - Pagina 22
Drept civil și comercial - Pagina 23
Drept civil și comercial - Pagina 24
Drept civil și comercial - Pagina 25
Drept civil și comercial - Pagina 26
Drept civil și comercial - Pagina 27
Drept civil și comercial - Pagina 28
Drept civil și comercial - Pagina 29
Drept civil și comercial - Pagina 30
Drept civil și comercial - Pagina 31
Drept civil și comercial - Pagina 32
Drept civil și comercial - Pagina 33
Drept civil și comercial - Pagina 34
Drept civil și comercial - Pagina 35
Drept civil și comercial - Pagina 36
Drept civil și comercial - Pagina 37
Drept civil și comercial - Pagina 38
Drept civil și comercial - Pagina 39
Drept civil și comercial - Pagina 40
Drept civil și comercial - Pagina 41
Drept civil și comercial - Pagina 42
Drept civil și comercial - Pagina 43
Drept civil și comercial - Pagina 44
Drept civil și comercial - Pagina 45
Drept civil și comercial - Pagina 46
Drept civil și comercial - Pagina 47
Drept civil și comercial - Pagina 48
Drept civil și comercial - Pagina 49
Drept civil și comercial - Pagina 50
Drept civil și comercial - Pagina 51
Drept civil și comercial - Pagina 52
Drept civil și comercial - Pagina 53
Drept civil și comercial - Pagina 54
Drept civil și comercial - Pagina 55
Drept civil și comercial - Pagina 56
Drept civil și comercial - Pagina 57
Drept civil și comercial - Pagina 58
Drept civil și comercial - Pagina 59
Drept civil și comercial - Pagina 60
Drept civil și comercial - Pagina 61
Drept civil și comercial - Pagina 62
Drept civil și comercial - Pagina 63
Drept civil și comercial - Pagina 64
Drept civil și comercial - Pagina 65
Drept civil și comercial - Pagina 66
Drept civil și comercial - Pagina 67
Drept civil și comercial - Pagina 68
Drept civil și comercial - Pagina 69
Drept civil și comercial - Pagina 70
Drept civil și comercial - Pagina 71
Drept civil și comercial - Pagina 72
Drept civil și comercial - Pagina 73
Drept civil și comercial - Pagina 74
Drept civil și comercial - Pagina 75
Drept civil și comercial - Pagina 76
Drept civil și comercial - Pagina 77
Drept civil și comercial - Pagina 78
Drept civil și comercial - Pagina 79
Drept civil și comercial - Pagina 80
Drept civil și comercial - Pagina 81
Drept civil și comercial - Pagina 82
Drept civil și comercial - Pagina 83
Drept civil și comercial - Pagina 84
Drept civil și comercial - Pagina 85
Drept civil și comercial - Pagina 86
Drept civil și comercial - Pagina 87
Drept civil și comercial - Pagina 88
Drept civil și comercial - Pagina 89
Drept civil și comercial - Pagina 90
Drept civil și comercial - Pagina 91
Drept civil și comercial - Pagina 92
Drept civil și comercial - Pagina 93
Drept civil și comercial - Pagina 94
Drept civil și comercial - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Drept civil si comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Repararea daunelor morale prin despăgubiri bănești

CAPITOLUL I Despre răspunderea civilă în dreptul român Răspunderea civilă „tinde să ocupe centrul dreptului civil, deci a dreptului în...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Relația Statului cu Dreptul

INTRODUCERE Societatea instituţionalizată nu poate fi separată de societatea trăită de către indivizi şi grupuri, de viaţa socială în toată...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Diagnosticul Juridic

Capitolul 1 Diagosticul in evaluarea intreprinderii 1.1. Notiuni conceptula privind diagnosticul juridic Diagnosticul juridic are drept scop...

Raport de Evaluare - SC Eon Gaz SA

CAPITOLUL 1 SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE 1.1 CERTIFICARE - Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la...

Corelația contractului civil cu alte contracte

GENERALITĂŢI După cum știm în orice sistem național de drept există o mulțime de ramuri de drept care reglementează relații sociale...

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Paralelă între dreptul civil și dreptul comercial

Paralela intre Dreptul Civil si Dreptul Comercial Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial, ca disciplina de studiu, se ocupa cu actele...

Comparație între raportul juridic de drept comercial și raportul juridic de drept civil

Dreptul comercial este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale,...

Ai nevoie de altceva?