Drept Penal General

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 29325
Mărime: 469.18KB (arhivat)
Publicat de: Daniel M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Maria-Ioana Michinici
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI FACULTATEA DE DREPT sem 2

Cuprins

 1. 1. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE.1
 2. I.1. NOłIUNE SI PRINCIPII .1
 3. I.2. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ .2
 4. I.2.1. Amnistia .2
 5. I.2.2. PrescripŃia răspunderii penale .3
 6. I.2.3. Lipsa / retragerea plângerii prealabile .6
 7. I.2.4. Împăcarea părŃilor.8
 8. I.3. PERSPECTIVE LEGISLATIVE.9
 9. II. ANSAMBLUL SANCłIUNILOR DE DREPT PENAL .11
 10. II.1. PEDEPSELE .12
 11. II.1.1. NoŃiune si caracterizare .12
 12. II.1.2. Pedepsele aplicabile persoanei fizice.13
 13. II.1.2.1. Pedepsele principale . 13
 14. II.1.2.1.1. DetenŃiunea pe viaŃă. 13
 15. II.1.2.1.2. Închisoarea. 14
 16. II.1.2.1.3. Amenda penală. 14
 17. II.1.2.1.4. Liberarea condiŃionată. 15
 18. II.1.2.2. Pedepsele complementare . 17
 19. II.1.2.2.1. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. 18
 20. II.1.2.2.2. Pedeapsa complementară a degradării militare . 19
 21. II.1.2.3. Pedeapsa accesorie . 19
 22. II.1.3. Pedepsele aplicabile persoanei juridice.20
 23. II.1.3.1. Pedeapsa principală. 20
 24. II.1.3.2. Pedepsele complementare . 21
 25. II.1.3.2.1. Dizolvarea persoanei juridice . 21
 26. II.1.3.2.2. Suspendarea activităŃii sau a uneia dintre activităŃile persoanei juridice. 22
 27. II.1.3.2.3. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice. 22
 28. II.1.4. Perspective legislative .23
 29. II.2. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR .25
 30. II.2.1. Individualizarea judiciară a pedepselor (criterii generale) .25
 31. II.2.1.1. CircumstanŃele generale atenuante . 26
 32. II.2.1.2. CircumstanŃele generale agravante . 28
 33. II.2.2. Mijloace de individualizare judiciară a executării pedepsei.31
 34. II.2.2.1. InstituŃia suspendării condiŃionate a executării pedepsei . 31
 35. II.2.2.1.1. Suspendarea condiŃionată a executării pedepsei. 31
 36. II.2.2.1.2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 34
 37. II.2.2.2. Executarea pedepsei la locul de muncă . 36
 38. II.2.2.3. Executarea pedepsei într-o închisoare militară . 38
 39. II. 2.3. Perspective legislative .39
 40. II.3. REGIMUL DE SANCłIONARE A INFRACTORILORMINORI .42
 41. II.3.1. Măsurile educative .42
 42. II.3.1.1. Mustrarea. 43
 43. II.3.1.2. Libertatea supravegheată. 43
 44. II.3.1.3. Internarea într-un centru de reeducare . 44
 45. II.3.1.4. Internarea într-un institut medical-educativ. 45
 46. II.3.2. Pedepsele aplicabile infractorilor minori .46
 47. II.3.3. ParticularităŃi privind individualizarea pedepselor în cazul infractorilor minori .46
 48. II.3.4. Perspective legislative .47
 49. II.4.MĂSURILE DE SIGURANłĂ.49
 50. II.4.1. Măsurile de siguranŃă cu caracter medical.50
 51. II.4.1.1. Obligarea la tratament medical. . 50
 52. II.4.1.2. Internarea medicală . 51
 53. II.4.2. Măsurile de siguranŃă restrictive de drepturi si de libertate .51
 54. II.4.2.1. Interzicerea unei funcŃii sau profesii. 51
 55. II.4.2.2. Interzicerea de a se afla în anumite localităŃi. 52
 56. II.4.2.3. InterdicŃia de a reveni în locuinŃa familiei pe o perioadă determinată . 52
 57. II.4.2.4. Expulzarea. . 53
 58. II.4.3. Măsuri de siguranŃă cu caracter patrimonial.53
 59. II.4.3.1. Confiscarea specială . 53
 60. II.4.3.2. Confiscarea extinsă. 54
 61. II.4.4. Perspective legislative .56
 62. III. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI.57
 63. III.1. GRAłIEREA.58
 64. III.2. PRESCRIPłIA EXECUTĂRII PEDEPSEI .59
 65. IV. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINłELE CONDAMNĂRII.62
 66. IV.1. REABILITAREA – SCURTĂ CARACTERIZARE.62
 67. IV.2. FORMELE REABILITĂRII.63
 68. IV.2.1. Reabilitarea de drept.63
 69. IV.2.2. Reabilitarea judecătorească.64
 70. IV.3. Perspective legislative.66
 71. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ.68

Extras din curs

1. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE.

ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE

OBIECTIVE:

- Fixarea răspunderii penale ca instituŃie fundamentală a dreptului penal, în corelaŃie cu celelalte

instituŃii fundamentale ale materie.

- Dobândirea de către studenŃi a abilităŃii de înŃelegere a particularităŃilor cauzelor de înlăturare a

răspunderii penale si de delimitare a acestora în raport de celelalte cauze cu efecte extinctive

asupra instituŃiilor fundamentale ale dreptului penal (cauzele care exclud infracŃiunea, cauzele de

nepedepsire, cauzele de înlăturare a executării pedepsei si a consecinŃelor condamnării).

- Dezvoltarea abilităŃii studenŃilor de a delimita între cauzele particulare de înlăturare a

răspunderii penale, surprinzând specificul si particularităŃile fiecăreia.

- Crearea aptitudinii studenŃilor de a efectua o tratare comparativă, la nivel general, între

reglementarea actuală si cea de lege ferenda a instituŃiei răspunderii penale, precum si a cauzelor

de înlăturare a acesteia.

I.1. NOłIUNE SI PRINCIPII

Răspunderea penală – instituŃie fundamentală a dreptului penal – reprezintă un ansamblu

de drepturi si obligaŃii ce se realizează prin intermediul raportului juridic penal de conflict,

constând în dreptul statului de a trage la răspundere persoana ce a comis o infracŃiune – prin

aplicarea sancŃiunii corespunzătoare si dispunerea executării acesteia – si obligaŃia corelativă a

infractorului de a suporta consecinŃele faptei săvârsite, respectiv aplicarea si executarea

sancŃiunii ce a fost dispusă. Promovând definiŃia răspunderii penale în sens larg si având în

vedere complexitatea acesteia, doctrina penală reŃine totodată si obligaŃia ce revine statului de a

aplica sancŃiunea în limitele si condiŃiile prevăzute de lege, cât si dreptul infractorului de a cere

sancŃionarea sa potrivit dispoziŃiilor legale ce reglementează răspunderea penală.

Răspunderea penală este cea mai gravă formă a răspunderii juridice, fapta ce constituie

infracŃiune reprezentând singurul temei al răspunderii penale (art. 17 alin. 2 C. pen.).

Principiile fundamentale ale dreptului penal guvernează si instituŃia răspunderii penale.

Doctrina reŃine si alte principii specifice instituŃiei de care ne ocupăm, menŃionând dintre

acestea: principiul unicităŃii răspunderii penale potrivit căruia săvârsirea unei infracŃiuni atrage o

singură dată răspunderea penală; principiul prescriptibilităŃii răspunderii penale; principiul

inevitabilităŃii răspunderii penale potrivit căruia persoana care săvârseste o infracŃiune trebuie

să răspundă penal urmând să suporte consecinŃele faptei sale, în afară de cazurile prevăzute de

lege când este înlăturată răspunderea penală.

Cauzele care înlătură răspunderea penală sunt consacrate în lumina Titlului VII al părŃii

generale a Codului penal, conform art. 119 si următoarele si sunt reprezentate de: amnistie,

prescripŃia răspunderii penale, lipsa si retragerea plângerii prealabile si împăcarea părŃilor.

În condiŃiile în care este incidentă una dintre aceste cauze generale de înlăturare a

răspunderii penale, pentru fapta comisă ce constituie infracŃiune, se înlătură răspunderea penală a

persoanei ce a săvârsit-o si – pe cale de consecinŃă – se înlătură aplicarea pedepsei prevăzută de

lege pentru acea infracŃiune.

I.2. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

I.2.1. Amnistia

Amnistia este un act de clemenŃă ce se acordă prin lege organică de forul legiuitor

(Parlament) prin care se înlătură răspunderea penală pentru infracŃiunea săvârsită, după cum se

înlătură si executarea pedepsei pronunŃate, precum si celelalte consecinŃe ale condamnării –

conform art. 119 alin.1 teza I C. pen. – pentru infracŃiunile ce se înscriu în dispoziŃiile sale,

comise anterior adoptării actului de clemenŃă.

Amnistia este obligatorie pentru organele judiciare penale care nu pot refuza incidenŃa sa,

beneficiul actului de clemenŃă putând fi însă refuzat de către învinuitul sau inculpatul în cauză

dacă acesta se consideră nevinovat. Potrivit dispoziŃiilor art. 13 C. pr. pen., acesta poate cere

continuarea procesului penal pentru a-si dovedi nevinovăŃia; în situaŃia în care este găsit vinovat,

nu se pierde beneficiul actului de clemenŃă, amnistia va fi incidentă producându-si efectele.

Literatura penală descrie diferite feluri ale amnistiei, dintre care reŃinem în cele ce

urmează amnistia antecondamnatorie si cea postcondamnatorie, după cum aceasta intervine

înainte sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare si atrăgând efecte specifice.

Asa cum rezultă din art. 119 alin. 1 C. pen., amnistia antecondamnatorie înlătură

răspunderea penală pentru infracŃiunea săvârsită, atrăgând după caz, pe plan procesual penal,

soluŃia neînceperii urmăririi penale sau încetarea urmăririi penale ori încetarea procesului penal.

Producând, de regulă, efectele in rem, în cazul săvârsirii infracŃiunii în participaŃie se înlătură

răspunderea penală a tuturor participanŃilor (în condiŃiile în care executarea faptei este anterioară

momentului intervenirii actului de clemenŃă).

Amnistia postcondamnatorie înlătură executarea pedepsei pronunŃate (a pedepsei

principale si complementare), precum si celelalte consecinŃe ale condamnării. Sub acest din urmă

aspect, amnistia face să înceteze interdicŃiile, incapacităŃile prevăzute în alte legi penale sau

extrapenale. Condamnările pentru infracŃiunile amnistiate sunt condamnări care nu atrag starea

de recidivă [art. 38 alin.1 lit. c) C. pen.].

Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie (conform art. 119 alin. 1 teza a III-a C.

pen).

Limitele efectelor amnistiei sunt înscrise în alin. 2 al art. 119 C. pen. potrivit căruia

amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranŃă, măsurilor educative si asupra drepturilor

persoanei vătămate. Lipsa efectelor asupra măsurilor de siguranŃă si a celor educative se

întemeiază pe scopul acestor sancŃiuni de drept penal, respectiv cel al înlăturării unei stări de

pericol si preîntâmpinarea săvârsirii de noi infracŃiuni (în cazul măsurilor de siguranŃă) si scopul

preponderent educativ al măsurilor educative.

Lipsa efectelor asupra drepturilor persoanei vătămate, implică înlăturarea doar a

răspunderii penale nu si a răspunderii civile, cel care a comis infracŃiunea fiind Ńinut la

despăgubiri civile faŃă de persoana vătămată.

Bibliografie

· Antoniu, George (coordonator): ExplicaÑii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.

Universul Juridic, Bucuresti, 2011.

· Basarab, Matei; Pasca, Viorel; MateuÑ, GheorghiÑã; Butiuc, Constantin : Codul penal

comentat. Partea generalã, vol. I, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007.

· Bulai, Costicã; Bulai, Bogdan N.: Manual de drept penal. Partea generalã, Editura

Universul Juridic, Bucuresti, 2007.

· Lefterache, Lavinia Valeria : Drept penal. Partea generalã, Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2009.

· Mitrache,C-tin.; Mitrache, Cristian : Drept penal. Partea generalã, Editura Universul

juridic, Bucuresti, 2010.

· Pascu, Ilie; Buneci, Petre: Noul Cod penal partea generalã si Codul penal partea

generalã în vigoare. Prezentare comparativã, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011.

· Pasca, Viorel: Modificãrile Codului penal, Legea nr. 278 / 2006, Comentarii si explicaÑii,

Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007.

· Streteanu, Florin: Tratat de drept penal. Partea generalã, vol. I, Editura C.H.Beck,

Bucuresti, 2008.

· Zolyneak, Maria; Michinici, Maria Ioana: Drept penal. Partea generalã, Editura FundaÑiei

„Chemarea”, Iasi, 1999.

· JurisprudenÑa instanÑei supreme în unificarea practicii judiciare, ediÑie îngrijitã de :

Lefterache, Lavinia Valeria; Nedelcu, Iuliana; Vasile, Francisca / Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2008.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ ORIENTATIVÃ (Lecturi suplimentare):

1. O. Brezeanu, Minorul si legea penalã, Editura All Beck, Bucuresti, 1998.

2. St. Danes, V. Papadopol, Individualizarea judiciarã a pedepselor, EdiÑia a II-a revizuitã,

Editura juridicã, Bucuresti, 2004.

3. Iancu Mîndru, Amnistia si graÑierea, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 1998.

4. C-tin Sima, Mãsurile de siguranÑã în dreptul penal contemporan, Ed. All Beck, Buc. 1999.

Preview document

Drept Penal General - Pagina 1
Drept Penal General - Pagina 2
Drept Penal General - Pagina 3
Drept Penal General - Pagina 4
Drept Penal General - Pagina 5
Drept Penal General - Pagina 6
Drept Penal General - Pagina 7
Drept Penal General - Pagina 8
Drept Penal General - Pagina 9
Drept Penal General - Pagina 10
Drept Penal General - Pagina 11
Drept Penal General - Pagina 12
Drept Penal General - Pagina 13
Drept Penal General - Pagina 14
Drept Penal General - Pagina 15
Drept Penal General - Pagina 16
Drept Penal General - Pagina 17
Drept Penal General - Pagina 18
Drept Penal General - Pagina 19
Drept Penal General - Pagina 20
Drept Penal General - Pagina 21
Drept Penal General - Pagina 22
Drept Penal General - Pagina 23
Drept Penal General - Pagina 24
Drept Penal General - Pagina 25
Drept Penal General - Pagina 26
Drept Penal General - Pagina 27
Drept Penal General - Pagina 28
Drept Penal General - Pagina 29
Drept Penal General - Pagina 30
Drept Penal General - Pagina 31
Drept Penal General - Pagina 32
Drept Penal General - Pagina 33
Drept Penal General - Pagina 34
Drept Penal General - Pagina 35
Drept Penal General - Pagina 36
Drept Penal General - Pagina 37
Drept Penal General - Pagina 38
Drept Penal General - Pagina 39
Drept Penal General - Pagina 40
Drept Penal General - Pagina 41
Drept Penal General - Pagina 42
Drept Penal General - Pagina 43
Drept Penal General - Pagina 44
Drept Penal General - Pagina 45
Drept Penal General - Pagina 46
Drept Penal General - Pagina 47
Drept Penal General - Pagina 48
Drept Penal General - Pagina 49
Drept Penal General - Pagina 50
Drept Penal General - Pagina 51
Drept Penal General - Pagina 52
Drept Penal General - Pagina 53
Drept Penal General - Pagina 54
Drept Penal General - Pagina 55
Drept Penal General - Pagina 56
Drept Penal General - Pagina 57
Drept Penal General - Pagina 58
Drept Penal General - Pagina 59
Drept Penal General - Pagina 60
Drept Penal General - Pagina 61
Drept Penal General - Pagina 62
Drept Penal General - Pagina 63
Drept Penal General - Pagina 64
Drept Penal General - Pagina 65
Drept Penal General - Pagina 66
Drept Penal General - Pagina 67
Drept Penal General - Pagina 68
Drept Penal General - Pagina 69
Drept Penal General - Pagina 70
Drept Penal General - Pagina 71
Drept Penal General - Pagina 72
Drept Penal General - Pagina 73
Drept Penal General - Pagina 74
Drept Penal General - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Drept Penal General.pdf

Alții au mai descărcat și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Aplicării Legii Penale în Timp

CAPITOLUL I : COSIDERATIUNI GENERALE SECTIUNEA I NOTIUNEA APLICARII LEGII PENALE A) NOTIUNEA SI SCOPUL APLICARII LEGII PENALE Ratiunea de a fi...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Instituția Reabilitării

CAPITOLUL I. ISTORICUL INSTITUŢIEI REABILITĂRII 1. Istoricul instituţiei reabilitării Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală

ÎNTRODUCERE Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă – rezultă din preocupările existente atât în plan naţional cât şi în plan internaţional...

Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica. Contractul de Concesiune

INTRODUCERE Prima parte din Dreptul Administrativ a cuprins Organizarea Administratiei Publice,altfel spus autoritatile care intra in sfera larga...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Administrarea Probelor în Dreptul Penal General

1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL 1.1 Noţiune Procesul penal constituie un proces de cunoaştere în care organul judiciar...

Sinteză drept penal general

Raspunderea penala Reprezinta institutia fundamentala a D.P. alaturi de institutia infractiunii si de cea a sanctiunilor penale. Raspunderea...

Drept Penal General 1

1. Prezentul suport de curs reprezinta doar o sinteza a unor notiuni fundamentale, menite sa faciliteze un prim contact cu materia dreptului...

Drept penal - parte generală

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE DE APLICARE CAPITOLUL I DISPOZIŢII PRELIMINARE Art. 1 – Legea penală apără împotriva...

Drept Penal General

DEFINITIE: Dreptul penal este o ramura de drept public ,alcatuita dintr-un ansamblu de norme juridice prin care se stabilesc faptele ce constituie...

Drept Penal General

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL ŞI ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL Secţiunea I Dreptul penal ca ramură de drept § 1. Consideraţii...

Ai nevoie de altceva?