Drept și Legislație în Asistență Socială

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 73270
Mărime: 230.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Alexandru-Virgil VOICU

Cuprins

Cultura juridică şi activitatea de asistenţă socială 1

1. 1. Rolul şi importanţa disciplinelor juridice în formarea asistenţilor sociali 1

1. 2. Rolul şi importanţa factorilor legislativi în managementul organizaţiilor de servicii sociale 4

1. 3. Valorile sociale şi valori juridice Error! Bookmark not defined.

Capitolul I Elemente de drept

1. 1. Noţiunea de drept

1. 2. Sistemul de drept şi elementele sale structurale

1. 2. 1. Norma juridică

1. 2. 1. 1. Noţiunea de normă juridică

1. 2. 1. 2. Caracterele normei juridice

1. 2. 2. Instituţia juridică

1. 2. 3. Ramura de drept

1. 2. 4. Constituţia – fundamentul dreptului pozitiv

1. 3. Elaborarea normelor juridice şi tehnica juridică normativă

1. 4. Izvoarele formale ale dreptului

1. 4. 1. Noţiunea de izvor formal al dreptului

1. 4. 2. Legea în sens larg (actele normative)

1. 4. 3. Legea în sens restrâns

1. 4. 3. 1. Legile constituţionale

1. 4. 3. 2. Legile organice

1. 4. 3. 3. Legile ordinare

1. 4. 4. Alte acte normative cu forţă juridică echivalentă legii

1. 4. 4. 1. Decretul-lege

1. 4. 4. 2. Ordonanţele guvernamentale

1. 4. 4. 3. Actele internaţionale

1. 4. 5. Acte normative subordonate legii

1. 4. 6. Contractul normativ

1. 4. 7. Unele acte normative ale organismelor sau organizaţiilor nestatale

1. 4. 8. Alte izvoare ale dreptului

1. 4. 8. 1. Practica judiciară şi doctrina

1. 4. 8. 2. Obiceiul juridic sau cutuma

1. 4. 8. 3. Regulile convieţuirii sociale

1. 4. 8. 4. Dreptul canonic

1. 5. Acţiunea normei juridice în timp şi în spaţiu asupra persoanelor

1. 5. 1. Consideraţii generale

1. 5. 2. Aplicarea legii în timp

1. 5. 2. 1. Intrarea în vigoare a normei juridice

1. 5. 2. 2. Durata de valabilitate a normei juridice

1. 5. 2. 3. Abrogarea normei juridice

1. 5. 2. 4. Conflictul în timp al normelor juridice

1. 5. 2. 5. Principiul aplicării imediate a legii noi

1. 5. 2. 6. Principiul neretroactivităţii

1. 5. 3. Acţiunea normelor juridice în spaţiu

1. 5. 4. Aplicarea legii asupra persoanelor

Capitolul II Raportul juridic

2. 1. Noţiunea de raport juridic

2. 2. Noţiunea de raport juridic civil

2. 3. Caracterele juridice ale raporturilor juridice civile

2. 4. Structura raportului juridic civil

Capitolul 3 Subiecţii raportului juridic

3. 1. Subiecţii raportului juridic (civil)

3. 2. Pluralitatea subiecţilor raportului juridic civil

3. 3. Determinarea (individualizarea subiecţilor) raportului juridic civil

3. 4. Schimbarea subiecţilor raportului juridic civil

Capitolul 4. Persoana fizică şi atributele sale

4. 1. Noţiunea de persoană. Noţiunea de atribute ale persoanei fizice

4. 2. Caracterele juridice ale drepturilor personale, extrapatrimoniale

4. 3. Apărarea drepturilor personale, extrapatrimoniale

4. 4. Dreptul la nume

4. 4. 1. Numele de familie

4. 4. 2. Schimbarea numelui pe cale administrativă

4. 4. 3. Retranscrierea numelui cu ortografia limbii materne

4. 4. 4. Prenumele – noţiune, caractere, rol

4. 4. 5. Pseudonimul şi porecla

4. 5. Domiciliul persoanei fizice – noţiune, reglementare

4. 5. 1. Funcţiile domiciliului

4. 5. 2. Caracterele juridice ale domiciliului

4. 5. 3. Felurile domiciliului

4. 5. 4. Dovada domiciliului

4. 6. Reşedinţa persoanei fizice

4. 6. Starea civilă a persoanei fizice – noţiune, conţinut

4. 6. 1. Caracterele juridice ale stării civile

4. 6. 2. Posesia de stat

4. 6. 3. Acţiunile de stare civilă

4. 6. 4. Înregistrările de stare civilă

4. 6. 5. Registrele de stare civilă

4. 6. 6. Actele de stare civilă

4. 6. 7. Reconstituirea actelor de stare civilă

4. 6. 7. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

4. 6. 8. Proba stării civile

Capitolul 5. Capacitatea juridică civilă

5. 1. Noţiunea de capacitate juridică civilă

5. 2. Formele capacităţii juridice civile

5. 2. 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

5. 2. 2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

5. 2. 2. 1. Lipsa totală a capacităţii de exerciţiu

5. 2. 2. 2. Încetarea lipsei capacităţii de exerciţiu

5. 2. 3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă

5. 2. 3. 1. Conţinutul capacităţii de exerciţiu restrânse

5. 2. 3. 2. Sfârşitul capacităţii de exerciţiu restrânse a persoanei fizice

5. 2. 4. Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice şi dobândirea ei

5. 2. 4. 1. Conţinutul capacităţii depline de exerciţiu

5. 2. 4. 2. Încetarea capacităţii depline de exerciţiu

5. 3. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

5. 4. Sancţiunea încălcării normelor referitoare la capacitatea de exerciţiu

Capitolul 6. Ocrotirea persoanelor fizice

Extras din document

Cultura juridică şi activitatea de asistenţă socială

1. 1. Rolul şi importanţa disciplinelor juridice în formarea asistenţilor sociali

Dacă ar fi să definim sau să caracterizăm societatea noastră, acum, pe moment, fără ca nici măcar să ne punem problema criteriilor pe baza cărora ar trebui să facem o astfel de valorizare, am fi tentaţi să exprimăm sintagma bine cunoscută: “suntem în faza finală a tranziţiei la economia de piaţă”. Ei bine, vom fi, datorită acestei stări în care ne aflăm, în faţa unei alte dileme, din multe altele – şi ne vom putea pune unele întrebări şi anume: ce facem cu valorile consacrate ale umanismului socialist, cele care se referă la comportamentul social? Se vor mai ajuta oamenii între ei, “reciproc” la nevoie? Sunt întrebări care se pot raporta numai la individ.

În procesul socializării, între normele lui de conduită, pe care individul şi le impune, sunt integrate şi aşa–numitele norme ale responsabilităţii sociale. Responsabilitatea socială este concretizată şi prin comportamentul prosocial, intenţionat realizat în afara obligaţiilor profesionale, orientat spre susţinerea, conservarea şi promovarea valorilor sociale, fără aşteptarea unei recompense externe . Un astfel de comportament poate fi caracteristic numai “tipului de personalitate altruistă”, a unei persoane privită în individualitatea ei, adică a unei persoane fizice . Dar în societatea fondată pe economia de piaţă, pe concurenţă, “egoismul este considerat normal, iar altruismul deviant” . Poate chiar această ultimă afirmaţie ne pare şi ea abruptă. Cert este că problema muncii sociale nu o putem lăsa numai în competenţa unor indivizi altruişti, cu comportament prosocial, oricât de mare ar fi numărul acestora.

Oamenii sunt la nevoie datorită unor cauze . Aceste cauze trebuie identificate şi înlăturate sau cel puţin consecinţa lor trebuie să fie atenuată. Aceasta o pot face cel mai bine, cei pregătiţi în acest sens şi anume pedagogii şi asistenţii sociali. Până când asistenţa socială (şi pedagogia socială), în noua sa accepţiune, îşi va construi propria teorie, şi îşi va defini conceptul, acceptându-se de fapt că ea poartă “o denumire nouă pentru o realitate veche” suntem conştienţi că este nevoie ca munca socială, întreruptă în România perioadei totalitariste, trebuie reluată la noi parametri calitativi, ce vor putea fi asiguraţi, în principal prin pregătirea în cadrul universităţilor fie de drept public, fie de drept privat. Astfel, responsabilitatea socială (şi aici ar trebui să facem înainte de toate, deosebirea între conceptele de societate şi social, care încă mai creează confuzii pentru a avea un consens în privinţa obiectului profesiunii de asistent social) va fi transferată, în marea parte a conţinutului ei, celor specializaţi, celor cu capacitate profesională deplină, capacitate pe care o putem defini ca fiind “aptitudinea de a exercita un drept, de cei ce posedă acest drept, de exercitare a profesiei” .

Cunoştinţele profesionale ale asistentului social sunt atrase, în mare parte, din profesii ce pot fi exercitate numai de cei specializaţi în domeniu ca de pildă, medici, sociologi, psihologi, jurişti. Varietatea, volumul cunoştinţelor necesar de a fi însuşite în vederea exercitării activităţilor de asistenţă impun reconsiderarea noţiunii de capacitate profesională. Considerăm că pentru a califica o persoană că dispune de capacitate profesională deplină (într-un anumit domeniu profesional) este necesară o analiză cu privire la existenţa celor două condiţii esenţiale şi indispensabile, şi care trebuie a fi întrunite cumulativ 1. cunoştinţe de specialitate; 2. vocaţie profesională. Competenţa trebuie să fie un criteriu de apreciere tehnic şi moral a valorii profesionale. Transferând consideraţiile de mai sus în domeniul asistenţei sociale – constatăm, cu titlu de notorietate, faptul că evaluarea cunoştinţelor de specialitate în domeniu este în acord cu exigenţele profesiei. Problema se pune cu privire la vocaţia profesională în domeniul pe care asistentul social îşi va desfăşura activitatea. Este acceptată ideea că şansele maxime de realizare ale unui statut profesional sunt legate de existenţa vocaţiei – prin care înţelegem “chemare, predispoziţie pentru un anumit domeniu de activitate sau pentru o anumită profesiune” . De asemenea dacă ne referim strict la formarea pedagogului social “nu este nici măcar admisibil ca funcţia de educator să poată fi îndeplinită de către cineva care nu prezintă garanţii speciale, asupra cărora numai statul poate să judece” .

Este necesar să conştientizăm factorii de răspundere implicaţi în formarea profesională de importanţa evaluării vocaţiei profesionale a candidaţilor la calitatea de lucrător social - la un anume reper temporal al parcursului formării profesionale – şi dacă ne vom găsi în lipsa capacităţii vocaţionale a celor care deja se află în exerciţiu, cum se va realiza evaluarea profesională a acestora?

Vocaţia profesională se găseşte la intersecţia cerinţelor vieţii sociale cu cele ale profesiunii. Obiectul muncii educative este omul – “or, când este vorba de om nu se admite nici cel mai mic procent de rebuturi” . Rigorile impuse de deontologia profesiunii nu pot avea teren favorabil în lipsa predispoziţiei pentru aceea profesie. Deontologia cuprinde şi norme juridice (imperative) – şi atunci când vorbim de libertate în stabilirea conduitei profesionale, trebuie să se înţeleagă libertatea de a formula şi realiza un scop conform năzuinţelor progresiste din societate în privinţa idealului uman. Etica nu trebuie să se preocupe numai cu ceea ce este ci este mai important să se ocupe de ceea ce trebuie să fie. Moralitatea are nevoie de postulate ale raţiunii – pentru că, democraţia nu poate fi realizată decât pe terenul normativităţii, a legislativului. „Prinsă în relaţia tensională dintre dreptul disciplinar şi etica profesională, deontologia ni se înfăţişează ca o disciplină al cărei obiect de studiu se constituie la confluenţa dreptului cu morala. Sarcina ei principală este de a stabili principii, reguli şi norme de conduită profesională, în cadrul diferitelor relaţii implicate de exercitarea unei profesiuni: relaţiile interne, specifice fiecărui gen de activitate profesionalizată, precum şi relaţiile externe, cu beneficiarii direcţi/indirecţi ai serviciilor/bunurilor realizate” .

Rolul de lucrător social, cu toate că încă nu a primit de la început imaginea şi poziţia socială cuvenită este de o deosebită importanţă pentru societate . Poziţia şi statutul social al lucrătorului social, din momentul în care au fost recunoscute şi cuprinse în nomenclatorul de funcţii al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei determină desfăşurarea unui rol instituţional, care va putea fi “jucat” numai dacă se va cunoaşte repertoriul. Repertoriul, va fi complet dacă va cuprinde toate noţiunile prin care rolul va putea fi bine jucat. În acest caz, vom apela la conţinutul programei universitare în care vom încorpora noţiunile necesare bunei desfăşurări a viitoarei activităţi în domeniul specific vizat.

Preview document

Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 1
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 2
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 3
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 4
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 5
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 6
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 7
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 8
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 9
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 10
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 11
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 12
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 13
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 14
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 15
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 16
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 17
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 18
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 19
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 20
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 21
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 22
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 23
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 24
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 25
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 26
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 27
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 28
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 29
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 30
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 31
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 32
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 33
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 34
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 35
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 36
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 37
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 38
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 39
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 40
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 41
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 42
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 43
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 44
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 45
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 46
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 47
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 48
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 49
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 50
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 51
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 52
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 53
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 54
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 55
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 56
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 57
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 58
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 59
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 60
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 61
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 62
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 63
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 64
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 65
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 66
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 67
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 68
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 69
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 70
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 71
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 72
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 73
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 74
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 75
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 76
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 77
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 78
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 79
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 80
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 81
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 82
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 83
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 84
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 85
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 86
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 87
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 88
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 89
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 90
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 91
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 92
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 93
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 94
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 95
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 96
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 97
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 98
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 99
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 100
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 101
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 102
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 103
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 104
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 105
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 106
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 107
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 108
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 109
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 110
Drept și Legislație în Asistență Socială - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Drept si Legislatie in Asistenta Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Normativizarea juridică

CAPITOLUL I NORMATIVITATEA, ORDINE SOCIALĂ ŞI CONTROL SOCIAL 1.1. Ordine socială şi control social 1.1.1 Ordine socială Într-o manieră generală...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Ocrotirea Minorului

Ocrotirea parinteasca 1. Consideraţii generale Instituţia ocrotirii părinteşti este tratată în Titlul III, Capitolul I, Secţiunea I din Codul...

Dreptul Canonic și Izvoarele Sale Materiale și Formale

I. Definiţia Dreptului canonic În chipul cel mai general prin Drept canonic se înţelege dreptul religios creştin sau dreptul Bisericii creştine,...

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

I. PRELIMINARII Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un...

Te-ar putea interesa și

Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran - Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti,...

Drepturile Copilului în Legislația Română

INTRODUCERE Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Adopția - forma a ocrotirii alternative a copilului

INTRODUCERE Prin lucrarea de faţă, am încercat să dezbat unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă unul dintre cele mai actuale şi...

Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița

CAPITOLUL I Politicile sociale în România Secţiunea 1 Consideraţii generale În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de...

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Analiza diagnostic la direcția de muncă și solidaritate socială

I. DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI SOLIDARITATE SOCIALA BACAU Directia de Munca si Solidaritate Sociala Bacau este organizata si functioneaza in...

Ai nevoie de altceva?