Dreptul Mediului

Curs
8.8/10 (10 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 30938
Mărime: 429.51KB (arhivat)
Publicat de: Dacian Alexandru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Alexandru Constantinescu
dreptul mediului-suport de curs an -II- UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IASI FACULTATEA DE DREPT DISCIPLINA DREPTUL MEDIULUI

Cuprins

 1. 1. Noţiuni introductive
 2. 1.1. Scopul şi importanţa protecţiei mediului
 3. 1.2. Globalizarea şi mediul
 4. 1.3. Protecţia mediului şi strategia dezvoltării durabile
 5. 1.4. Integrarea României în Uniunea Europeană şi protecţia mediului
 6. 1.4.1. Problemele integrării europene
 7. 1.4.2. Capitolul mediu: perioade de tranziţie maxime
 8. 1.4.3. Concluzii
 9. 2. Legislaţia protecţiei mediului - instrument al ocrotirii pe cale juridică a mediului
 10. 2.1. Definirea dreptului mediului
 11. 2.2. Locul şi rolul dreptului mediului în ansamblul ramurilor de drept
 12. 2.3. Funcţiile dreptului mediului
 13. 2.4. Izvoarele dreptului mediului
 14. 2.5. Principiile dreptului mediului
 15. 2.5.1. Principiul precauţiei în luarea deciziei
 16. 2.5.2. Principiul acţiunii preventive
 17. 2.5.3. Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural
 18. 2.5.4. Principiul „poluatorul plăteşte“
 19. 2.5.5. Principii adiţionale
 20. 2.5.6. Modalităţi de implementare a principiilor fundamentale şi a elementelor strategice
 21. 3. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic
 22. 3.1. Recunoaşterea şi garantarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic
 23. 3.2. Consacrarea la nivel naţional şi internaţional
 24. 3.2.1. Consacrarea şi garantarea în legislaţia românească
 25. 3.2.2. Titularii dreptului la un mediu sănătos
 26. 3.2.3. Drepturile – garanţii ale dreptului la un mediu sănătos
 27. 3.2.4. Apărarea dreptului fundamental la un mediu sănătos prin instituţia Avocatului Poporului
 28. 3.2.5. Consacrarea dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel internaţional şi comunitar
 29. 3.2.6. Consacrarea dreptului la un mediu sănătos în Constituţiile statelor europene
 30. 4. Principalele repere ale apariţiei şi dezvoltării legislaţiei mediului în România
 31. 5. Elementele definitorii ale răspunderii juridice pentru faptele ce aduc prejudicii mediului
 32. 5.1. Noţiunea de răspundere în dreptul mediului
 33. 5.2. Răspunderea contravenţională
 34. 5.2.1. Generalităţi
 35. 5.2.2. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei
 36. 5.2.3. Procedura contravenţională
 37. 5.2.3.1 Constatarea contravenţiei
 38. 5.2.3.2. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
 39. 5.2.3.3. Căile de atac
 40. 5.2.3.4. Executarea sancţiunilor contravenţionale
 41. 5.2.4.Contravenţii prevăzute în O.U.G. nr.195/2005 (Legea 265/2006) privind protecţia mediului
 42. 5.3. Răspunderea penală în dreptul mediului
 43. 5.3.1. Generalităţi
 44. 5.3.2. Răspunderea penală în dreptul mediului
 45. 5.4. Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic
 46. 5.4.1. Consideraţii generale
 47. 5.4.2. Specificitatea prejudiciului ecologic
 48. 5.4.3. Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic
 49. 5.4.4. Răspunderea de mediu
 50. 5.4.4.1.Noţiunea de prejudiciu asupra mediului
 51. 5.4.4.2.Competenţe în stabilirea si luarea măsurilor preventive şi reparatorii
 52. 5.4.4.3.Dreptul la actiune
 53. 5.4.4.4.Instrumente financiare
 54. 5.4.4.5.Cooperarea cu statele-membre ale UE
 55. 5.4.4.6.Sancţiuni aplicabile

Extras din curs

1. Noţiuni introductive

Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confruntă umanitatea la acest început de mileniu. Nu ştim să fi existat în istoria omenirii un început de veac cu mai multe dileme şi mai adânci sfidări, care asemenea unor şerpi cu clopoţei s-au strecurat în leagănul tuturor paradigmelor bântuite de criză, ca şi în zestrea marilor enigme ce ne-au însoţit prin vremuri. Henri Focillon, care s-a ocupat de paradigmele trecutului, menţionează că în cazul anului 1000 ele erau reductibile la alternativa „ ştiinţa demonică sau omul cultului”, pentru ca la începutul mileniului al III-lea, în virtutea unui efect de simetrie să apară o nouă alternativă: „ demonul ştiinţei sau cultul omului’’. Fireşte ceea ce şochează acum nu este misterul trecerii într-un nou mileniu, ci sunetul extrem de pur al acelor „clopoţei”... El ne avertizează conştiinţa asupra existenţei „marelui sindrom ecologic”, a iminenţei unor uriaşe răsturnări de valori, produse de agresiunile omului, deloc naive şi deloc trecătoare , asupra naturii. A opta pentru marile valori ale umanităţii, garante ale continuităţii noastre pe Pământ, înseamnă a pleda împotriva „ecocidului planetar”, care în mod paradoxal, a fost imaginat tocmai de om împotriva naturii umane însăşi... Aceasta este în fapt cea mai teribilă sfidare şi poate ultima! Este prin urmare necesar să se producă o mutaţie necesară : de la ipostaza de „agresor”, care distruge şi jefuieşte fără milă natura, la cea de protector, de ocrotitor al acesteea. Un protector care-şi propune, fără fals egoism, să integreze dezvoltarea cu protecţia şi conservarea patrimoniului natural. Supravieţuirea omenirii impune ca această acţiune să fie întreprinsă la nivel mondial, întrucât sfidările au escaladat de mult graniţele statelor, iar dilemele s-au ridicat cu mult peste preocupările câtorva naţiuni. A sosit prin urmare, implacabil, vremea „noilor alianţe”, aşa după cum s-a exprimat Ilya Prigogine.

1.1. Scopul şi importanţa protecţiei mediului

Mediul reprezintă „ansamblul elementelor fizice, chimice sau biologice, naturale şi artificiale, care condiţionează viaţa umană, animală sau vegetală, sau o specie“ (Le Petit Larousse, 2003). Mai pe scurt, mediul reprezintă ansamblul elementelor obiective şi subiective, care constituie cadrul de viaţă al unui individ.

Potrivit lui Saburo Okita, „mediul reprezintă factorul esenţial pentru continuitatea supravieţuirii speciei umane, iar prosperitatea omenirii pe termen lung este de neconceput dacă nu se poate asigura generaţiilor viitoare posibilitatea de a se bucura de binefacerile naturii“.

Odată cu apariţia şi amplificarea problemelor ecologice mediul devine obiectul interesului şi acţiunii publice.

Aşa după cum afirma Michel Prieur, mediul constituie astăzi o „noţiune cameleon“, cu semnificaţii şi dimensiuni specifice, iar enunţarea unei definiţii unitare pentru această noţiune este un deziderat pentru juriştii care activează în domeniul dreptului mediului. In O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, mediul este definit ca :

„Ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului“.

Definiţia mediului are importante implicaţii asupra dreptului mediului, prin elementele concrete pe care le oferă pentru juriştii implicaţi în actul juridico-administrativ.

Noţiunile de poluare şi deteriorare a mediului ocupă un loc central în cadrul vocabularului juridico-ecologic.

Poluarea este definită ca un „complex de fenomene care au modificat sau tind să modifice mediul în detrimentul echilibrului ecologic natural şi care afectează atmosfera, apele de suprafaţă ori subterane, mările şi oceanele, solul, vegetaţia, lumea animală şi colectivităţile umane“ (Dicţionarul Enciclopedic, vol. V, 2004).

În legislaţia românească actuală, poluarea este definită ca fiind „introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al unei activităţi desfăşurate de om, de substanţe, vibraţii, căldură şi/sau zgomot în aer, apă ori în sol, care pot aduce ori pot cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime).

Poluantul reprezintă „ modifică echilibrul constituenţilor prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, care pot dăuna bunurilor materiale acestuia sau al organismelor vii şi aduce orice substanţă solidă, lichidă, gazoasă, sub formă de vapori sau sub formă de energie, care, introdusă în mediu,modifică echilibrul constituienţilor acestuia sau al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale“.

Legea apelor nr. 107/1996 consideră poluarea „ca fiind orice alterare fizică, chimică, biologică sau depăşirea nivelului natural de radioactivitate, produsă direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie folosirii normale în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni poluarea“.

În O.U.G. nr. 195/2005 se foloseşte şi o noţiune mai largă decât cea de poluare, care o înglobează, şi anume cea de „deteriorare a mediului“, care reprezintă „alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor naturale sau antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calităţii vieţii, cauzate în principal de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului“.

Principalele surse de poluare sunt: industria (extractivă, energetică, prelucrătoare), transporturile, agricultura şi marile complexe zootehnice, aglomerările urbane, experimentele nucleare, accidentele ecologice.

Protecţia mediului are drept scop păstrarea echilibrului ecologic prin combaterea poluării, în vederea menţinerii şi conservării patrimoniului natural, şi asigurarea condiţiilor de viaţă generaţiilor actuale şi viitoare. Din punct de vedere juridic ea se realizează prin instituirea anumitor obligaţii, stabilirea unor condiţii speciale şi stipularea unor interdicţii în cazul utilizării resurselor naturale şi desfăşurării activităţilor cu impact asupra mediului.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Regimul Deșeurilor

INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care...

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?