Dreptul Muncii

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 202 de pagini .

Profesor: Dacian Dragos (coord.) Remus Chiciudean Gina Emrich

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS: 1
CAPITOLUL I 9
IZVOARELE DREPTULUI MUNCII ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 9
1. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII 9
2. CODUL MUNCII. DOMENIU DE APLICARE 10
3. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII, CONSACRATE DE CODUL MUNCII 11
CAPITOLUL AL II-LEA 17
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 17
1. REGLEMENTARE LEGALĂ 17
2. DEFINIŢIA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 17
3. POZIŢIA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN IERARHIA NORMELOR JURIDICE CARE REGLEMENTEAZĂ RAPORTURI DE MUNCĂ. . 18
4. DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 18
5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 19
6. PERIOADA DE PROBĂ 36
7. EVIDENŢA MUNCII PRESTATE ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 37
Registrul general de evidenţă a salariaţilor 37
8. CUMULUL DE FUNCŢII 41
10. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 46
11. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 49
12. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 52
13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 69
14. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ .92
15. MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ 95
16. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL 101
17. MUNCA LA DOMICILIU 103
18. EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂŢI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂŞURATE DE ZILIERI 104
CAPITOLUL AL III-LEA 108
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 108
1. TIMPUL DE MUNCĂ 108
2. TIMPUL DE ODIHNĂ 114
CAPITOLUL AL IV-LEA 121
SALARIZAREA 121
1. SALARIUL 121
2. SALARIUL DE BAZĂ 121
3. INDEMNIZAŢIILE 121
4. SPORURILE 122
5. ALTE ADAOSURI 122
6. SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ 122
8. PLATA SALARIULUI 124
CAPITOLUL AL V-LEA 127
DIALOGUL SOCIAL 127
1. DIALOGUL SOCIAL. NOŢIUNE. CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL. COMISIILE DE DIALOG SOCIAL 127
2. SINDICATELE 127
3. REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR 135
4. PATRONATUL 137
CAPITOLUL AL VI-LEA 141
CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ 141
2. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ 144
CAPITOLUL AL VII-LEA 152
CONFLICTELE DE MUNCĂ 152
1. NOŢIUNE. TIPURI 152
2. CONFLICTELE DE INTERESE. CONDIŢII DE DECLANŞARE 152
3. GREVA 154
4. CONFLICTELE DE DREPTURI 156
CAPITOLUL AL VIII-LEA 158
JURISDICŢIA MUNCII 158
CAPITOLUL AL IX-LEA 161
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII 161
1. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 161
2. PROCEDURA CONTENCIOASĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ 180
6. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 194
7. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ 196
8. RĂSPUNDEREA PENALĂ 197
CAPITOLUL AL X-LEA 198
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 198
1. NOŢIUNE 198
2. REGULI GENERALE 199
3. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE REFERITOARE LA PROCESUL DE APLICARE A NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII 202
4. ACCIDENTUL DE MUNCĂ ŞI BOALA PROFESIONALĂ 204
5. COORDONAREA, ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 210
6. COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 211
7. PROTECŢIA SALARIAŢILOR PRIN SERVICII MEDICALE 212
8. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII 213
CAPITOLUL AL XI-LEA 214
FORMAREA PROFESIONALĂ 214
1. CONTRACTUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ 214
2. CONTRACTUL DE ADAPTARE PROFESIONALĂ 214
3. CONTRACTUL DE UCENICIE 216
4. ALTE OBLIGAŢII LEGALE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ 226

Extras din document

Capitolul I

Izvoarele dreptului muncii şi Principiile dreptului

muncii

1. Izvoarele dreptului muncii.

Dreptul muncii este reglementat prin Constituţie şi Codul muncii , dar şi prin numeroase alte legi speciale , dintre care enumerăm: Legea nr. 62/2011 a dialogului social , Legea nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României , Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal , Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă , Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă .

Din categoria izvorelor dreptului muncii fac parte şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului; ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de miniştri şi conducătorii altor organe centrale.

Pe lângă numeroasele acte normative emise în completarea Codului muncii, sunt considerate izvoare de drept: contractele colective de muncă (importanţa lor fiind subliniată şi prin faptul că există o lege specială care le reglementează - Legea nr. 62/2011), regulamentele interne şi regulamentele de organizare şi funcţionare.

Aceste izvoare de drept au o factura deosebită, specială, fiind consecinţa negocierii, convenţiei între cei doi parteneri sociali - angajatorii şi

salariaţii.

Trebuie subliniat faptul că dreptul muncii are şi izvoare internaţionale, în primul rând convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi ale Consiliului Europei, ratificate de ţara noastră, precum şi normele dreptului comunitar, prevăzut în Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană, intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

2. Codul muncii. Domeniu de aplicare.

Codul muncii reglementează: a) totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, b) controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, c) jurisdicţia muncii d) raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Codul muncii se aplică următoarelor categorii de persoane: a)

cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care / / '

prestează muncă în România; b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai

favorabilă cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă

şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii; e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice; g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

3. Principii fundamentale ale dreptului muncii, consacrate de Codul muncii.

3. 1. Libertatea muncii este garantată prin Constituţie .

Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Constituţia României în art. 41 prevede garantarea dreptului la muncă, a alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, principiu instituit şi prin Codul muncii în art. 3.

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea, iar contractele de muncă încheiate cu nerespectarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.

Declaraţia universală a drepturilor omului , proclamă dreptul oricărei persoane la muncă, la libera alegere a profesiei şi felului muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de prestare a acestei munci ( art. 23 pct. 1).

3. 2. Interzicerea muncii forţate .

Legiuitorul defineşte în Codul muncii termenul de muncă forţată ca fiind orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber", şi de asemenea, enunţă situaţiile de excepţie în care munca impusă unei persoane nu se va putea considera muncă forţată.

Conform dispoziţiilor constituţionale, munca forţată este interzisă, fâcând excepţie: a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă; b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată; c) prestaţii impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Muncii.docx

Alte informatii

In concordanta cu noul cod al muncii. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinte Politice şi Administrative DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ