Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 44673
Mărime: 164.26KB (arhivat)
Cost: Gratis
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA:Administraţie Publică/ Asistenţă Managerială şi Secretariat

Cuprins

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 4

SCOPUL CURSULUI 4

OBIECTIVE 4

EVALUAREA ACTIVITATII 4

CAP.I. DREPTUL MUNCII CA RAMURĂ DE DREPT 5

I.1. NOŢIUNEA DE DREPT AL MUNCII 5

I.2. RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ 5

I.3. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII 8

I.4. PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 10

REZUMAT 11

TESTE DE AUTOCONTROL 11

CAP. II. DIALOGUL SOCIAL 12

II.1. DISPOZIŢII GENERALE 12

II.2. SINDICATUL 12

II.3. REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR 15

II.4. PATRONATELE 16

REZUMAT 19

TESTE DE AUTOCONTROL 20

CAP. III CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 21

III.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERE 21

III.2.CATEGORII DE CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ 21

III.3. CONŢINUTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 22

III.4. NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 23

III.5. DURATA ŞI FORMA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 26

III.6. ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ. 26

III.7. EFECTELE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 27

III.8. EXECUTAREA,MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 27

CAP.IV CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 30

IV.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE 30

IV.2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 32

IV.2.1. Capacitatea juridică a părţilor 32

IV.2.2. Consimţământul părţilor la încheierea contractului individual de muncă 36

IV.2.3. Cauza şi obiectul contractual individual de muncă 36

IV.3. DURATA ŞI FORMA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 41

IV.4. CONŢINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 48

IV.5. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 51

IV.6. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 52

IV.7. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 53

IV.8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 56

CAP.V SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 63

V.1. ORGANIZAREA PROTECŢIEI MUNCII ÎN UNITĂŢI 63

V.2. OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII 67

V.3 PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 68

V.4. ATRIBUŢII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE 68

V.5. ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII-INSPECŢIA MUNCII 68

V.6. ACCIDENTELE DE MUNCĂ 71

V.7 COMUNICAREA, CERCETAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA EVENIMENTELOR 72

V.8. BOLILE PROFESIONALE 74

V.9. REGIMUL DE PROTECŢIE A MUNCII FEMEILOR ŞI TINERILOR 75

TESTE DE AUTOEVALUARE 76

CAP.VI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARA A SALARIAȚILOR 77

TESTE DE VERIFICARE FINALĂ 83

CHEIA TESTELOR DE VERIFICARE FINALĂ 85

BIBLIOGRAFIE 86

ADDENDA 87

Extras din document

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE

Viaţa omului este de neconceput fără muncă. În procesul muncii, el schimbă natura, o modelează conform nevoilor sale, evoluează şi se transformă pe sine. Prin muncă omul se integrează şi se afirmă în societate, se realizează material şi spiritual, creează premisele dezvoltării generaţiilor viitoare.

Munca reprezintă o activitate specifică oamenilor prin care ei utilizează aptitudinile fizice şi psihice cu care sunt înzestraţi, în scopul producerii bunurilor cerute de viaţa lor. Numai oamenii, datorită inteligenţei şi pregătirii de care dispun, sunt în măsură să valorifice tot mai diversificat şi perfecţionat ceea ce le oferă mediul înconjurător.

SCOPUL CURSULUI

Prezentul curs se adresează, în special, studenţilor specializării Asistenta Manageriala si Secretariat, datorită pregătirii efectuate în timpul facultăţii, vor cunoaşte în profunzime regulile necesare prestării muncii - ca viitori angajaţi - sau angajării forţei de muncă – priviţi ca posibili angajatori.

OBIECTIVE

Disciplina “Dreptul muncii” urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

1. Instituirea regulilor de prestare a muncii şi angajării;

2. Prezentarea categoriilor de contracte de muncă: contractele colective de muncă şi contractul individual de muncă;

3. Cunoaşterea de către viitorii angajatori sau angajaţi a formelor răspunderii juridice din dreptul muncii.

EVALUAREA ACTIVITATII

Evaluarea cunoştinţelor, acumulate pe baza prezentului material şi a bibliografiei propuse pentru studiul individual, se va realiza în cadrul unui examen impus tuturor studenţilor. Pe parcursul semestrului fiecare student va elabora un proiect care va cuprinde probleme de dreptul muncii specifice locului de muncă ce va fi prezentat titularului, la o dată stabilită, anterior sesiunii de examene şi care va cuprinde aspecte practice coroborate cu teorie explicativă.

Nota finală se va calcula astfel: nota obţinută în urma analizei proiectului va reprezenta 40%, nota obţinută la examenul de semestru va reprezenta 60%.

CAP.I. DREPTUL MUNCII CA RAMURĂ DE DREPT

Conţinut:

Acest prim capitol îşi propune să dezbată problematica dreptului muncii referindu-se la noţiune, izvoarele dreptului muncii, obiectul dreptului muncii (raportul juridic de muncă) şi principiile care direcţionează activitatea în muncă.

I.1. NOŢIUNEA DE DREPT AL MUNCII

Dreptul muncii guvernează raporturile dintre patroni (angajatori) pentru care se lucrează şi salariaţi (angajaţi) care prestează munca. Patronul poate fi o persoană fizică sau juridică de drept privat (de exemplu, o societate comercială) ori de drept public (o instituţie bugetară).Între cele două părţi iau naştere atât relaţii individuale cât şi relaţii colective de muncă.

În concluzie dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept românesc alcătuit din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţii individuale şi colective de muncă dintre patroni şi salariaţi.

I.2. RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ

Obiectul de reglementare al dreptului muncii îl constituie raporturile juridice de muncă, care pot fi, individuale sau colective.

Raporturile juridice de muncă pot fi definite ca fiind acele relaţii sociale reglementate de lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

Trăsăturile raportului juridic de muncă

Raportul juridic individual de muncă ia naştere, ca regulă, prin încheierea unui contract individual de muncă. Nu se întemeiază pe un contract individual de muncă ci are caracter extracontractual munca prestată de:

• Persoanele care îndeplinesc serviciul militar în termen, sunt concentrate sau mobilizate;

• Cei ce prestează servicii în temeiul dispoziţiilor legale privind rechiziţiile;

Persoanele care contribuie prin muncă la efectuarea unor lucrări de interes public, în conformitate cu prevederile legii;

Elevii şi studenţii în timpul instruirii practice;

Persoanele care execută prin muncă pedeapsa aplicată pentru unele fapte prevăzute de legea penală în conformitate cu Codul penal precum şi cei condamnaţi la pedeapsa închisorii, aflaţi în detenţie, în conformitate cu prevederile Codului penal.

Raportul juridic individual de muncă are un caracter bilateral, iar persoana care prestează munca este întotdeauna o persoană fizică. Acest raport se poate stabili între o persoană fizică şi o persoană juridică, sau între două persoane fizice dar niciodată între persoane juridice.

Raportul juridic individual de muncă are caracter personal (“intuitu personae). Munca este prestată de persoana fizică, în considerarea pregătirii, aptitudinilor şi calităţilor lor personale; reprezentarea care este posibilă în raporturile juridice civile este inadmisibilă în raporturile de muncă;

Raportul juridic individual de muncă se caracterizează printr-un mod specific de subordonare a persoanei fizice faţă de celălalt subiect în folosul căruia prestează munca.

Acest tip de subordonare implică încadrarea în colectivul de muncă al unei unităţi determinate, într-o anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională.

Subordonarea implică, de asemenea, obligaţia persoanei încadrate în muncă de a respecta disciplina muncii, această obligaţie având ca o componentă esenţială respectarea programului de muncă; desfăşurarea muncii are caracter de continuitate, în cadrul unui număr minim de ore pe zi, într-o perioadă determinată.

Munca trebuie să fie remunerată. Salariul reprezintă contraprestaţia muncii angajatului.O muncă gratuită nu poate constitui obiect al unui raport juridic de muncă în sensul dreptului muncii;

Prin prevederile legii şi ale contractului încheiat se asigură o protecţie multilaterală pentru persoanele care prestează munca, atât cu privire la condiţiile de desfăşurare a procesului muncii cât şi în ce priveşte toate drepturile ce decurg din contract.

Formele raportului juridic de muncă

Raportul juridic individual de muncă se prezintă sub două forme: tipice și atipice.

A) Formele tipice sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă. Deci acest contract constituie forma tipică şi clasică a raportului de muncă.

B) Formele atipice sunt considerate, în special, cele fundamentate pe contractul de ucenicie.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?