Elemente de Procedura Judiciara

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Elemente de Procedura Judiciara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 121 de pagini .

Profesor: Ada Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 4
1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public 4
1.2. Izvoarele dreptului procesual civil 4
1.3. Principiile dreptului procesual 5
Capitolul 2. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii judecătoreşti în România 9
2.1. Consideraţii preliminare 9
2.2. Componentele autorităţii judecătoreşti în România 10
2.2.1. Judecătoriile 10
2.2.2. Tribunalele 11
2.2.3. Tribunalele specializate 11
2.2.4. Curţile de Apel 12
2.2.5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 13
Capitolul 3. Acţiunea civilă 18
3.1. Consideraţii preliminare 18
3.2. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile 19
3.3 Clasificarea acţiunilor civile 21
3.4. Participanţii la procesul civil 23
Capitolul 4. Competenţa instanţelor de judecată 36
4.1. Consideraţii preliminare privind competenţa instanţelor de judecată 36
4.2. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti 36
4.3. Competenţa teritorială a instanţelor de judecată 41
4.4. Situaţii speciale privind competenţa instanţelor 44
Capitolul 5. Investirea instanţei judecătoreşti 49
5.1. Noţiunea cererii de chemare în judecată 49
5.2. Elementele cererii de chemare în judecată 49
5.3. Introducerea cererii de chemare în judecată şi efectele acesteia 51
5.4. Întîmpinarea 54
5.5. Cererea reconvenţională 55
5.6. Citarea şi comunicarea actelor de procedură 57
5.7. Termenele procedurale 61
Capitolul 6. Probele şi administrarea acestora în procesul civil 65
6.1. Consideraţii preliminare privind probele în procesul civil 65
6.2. Înscrisurile ca mijloace de probă 67
6.2.1. Înscrisurile autentice 67
6.2.2. Înscrisurile sub semnătură privată 67
6.3. Proba cu declaraţiile martorilor (mărturia) 69
6.4. Mărturisirea 71
6.5. Expertizele 72
6.6. Cercetarea la faţa locului 75
6.7. Prezumţiile 75
Capitolul 7. Judecata în primă instanţă 79
7.1. Şedinţele de judecată 79
7.2. Incidente procedurale care pot apărea în timpul judecăţii 85
7.2.1. Suspendarea judecăţii 85
7.2.2. Perimarea 88
7.3. Acte procesuale de dispoziţie ale părţilor 90
7.3.1. Desistarea 90
7.3.2. Achiesarea 91
7.3.3. Tranzacţia judiciară 92
Capitolul 8. Căile de atac în procesul civil 93
8.1. Consideraţii generale privind căile de atac în procesul civil 93
8.2. Apelul – cale principală de atac în dreptul procesual 94
8.2.1. Persoane care au dreptul de a exercita apelul 94
8.2.2. Sesizarea instanţei 95
8.3. Recursul în dreptul procesual 98
8.4. Contestaţia în anulare 104
8.5. Revizuirea 105
Capitolul 9. Particularităţi ale procesului penal 109
9.1. Acţiunea penală şi exercitarea acesteia 109
9.1.1. Obiectul şi subiecţii acţiunii penale 109
9.1.2. Trăsăturile acţiunii penale 110
9.1.3. Momentele desfăşurării acţiunii penale 111
9.2. Desfăşurarea procesului penal 112
9.2.1. Urmărirea penală 113
9.2.2. Judecata 116
9.2.3. Executarea hotărîrii penale 118
BIBLIOGRAFIE 121

Extras din document

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar

românesc

1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public

Dreptul procesual civil este o ramură autonomă de drept care are legătură însă şi

cu celelalte ramuri de drept, dreptul procesual civil reglementînd nu numai modul de

realizare a drepturilor recunoscute de legislaţia civilă, ci şi drepturile care sunt

recunoscute şi garantate de normele juridice comerciale, de dreptul familiei, de dreptul

muncii, administrative.

Primul Cod de procedură civilă din România a intrat în vigoare la 1 decembrie

1865. Normele juridice iniţiale au suferit modificări repetate determinate de evoluţia

societăţii româneşti şi pe cale de consecinţă de nevoia de adaptare a regulilor juridice la

noile realităţi.

Dreptul procesual civil poate fi definit ca ansamblu de norme juridice care

reglementează modul în care este organizată şi se desfăşoară judecata pricinilor care au

legătură cu drepturile civile ori interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi

modul în care sunt executate hotărîrile judecătoreşti şi alte titluri executorii.

Cu alte cuvinte, normele de drept procesual civil reglementează acţiunea civilă,

exercitarea acesteia şi finalitatea sa.

Normele juridice procedurale pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.

Astfel, în funcţie de obiectul lor avem: norme de organizare judecătorească, norme de

competenţă şi norme de procedură propriu-zise. În funcţie de întinderea cîmpului de

aplicare deosebim norme generale şi norme speciale, iar după caracterul conduitei pe

care o prescriu se individualizează norme imperative şi norme dispozitive (permisive,

supletive).

1.2. Izvoarele dreptului procesual civil

În literatura de specialitate, prin izvoare ale dreptului sunt desemnate, după caz,

fie condiţiile concrete (sociale, economice, culturale, spirituale etc) care determină

apariţia reglementării juridice (izvoare materiale), fie forma concretă de exprimare pe

care o îmbracă aceste norme juridice (izvoare formale de drept). În ceea ce priveşte

izvoarele formale ale dreptului procesual civil, potrivit cu criteriul forţei juridice a

acestora, evidenţiem:

- Constituţia – consacră principiile fundamentale care stau la baza

desfăşurării activităţii judiciare;

- Legea – Codul de procedură civilă, Legea organizării judiciare nr.

304/2004; Legea privind organizarea şi funcţionarea Registrului

Comerţului nr. 26/1990; Legea fondului funciar nr. 18/1990, Legea

privind reorganizarea judiciară şi falimentul nr. 64/1995, Legea

privind înfiinţarea şi organizarea societăţilor comerciale nr. 31/1990

etc.;

- Ordonanţe şi hotărîri de Guvern, decrete care conţin norme de

procedură.

La aceste acte normative se adaugă şi tratatele şi convenţiile ratificate de

România, ca izvoare internaţionale de drept procesual civil, în măsura în care acestea

conţin norme juridice de procedură judiciară.

1.3. Principiile dreptului procesual

Dreptul procesual fie el civil sau penal are la bază principii fundamentale a căror

aplicare este menită să garanteze respectarea şi apărarea drepturilor fundamentale şi

interesele subiecţilor de drept şi în ultimă instanţă valorile sociale şi cele ale statului de

drept. Astfel, principiul asigurării bazelor legale de funcţionare a statului, principiul

libertăţii şi egalităţii, principiul echităţii şi justiţiei, principiul responsabilităţii îşi găsesc

în mod nemijlocit aplicabilitatea în dreptul procesual.

De asemenea, dreptul procesual civil sau penal este animat şi de principii generale

de drept, precum:

- Principiul legalităţii procesuale – întreaga activitate judiciară trebuie

să se desfăşoare în condiţiile legii (art. 2 Cod proc. pen.);

- Principiul aflării adevărului – presupune stabilirea situaţiei reale de

fapt pe baza cercetărilor şi probelor administrate în cauză (art. 3 Cod

proc. pen.);

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente de Procedura Judiciara.pdf

Alte informatii

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor