Infracțiuni

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 217 în total
Cuvinte : 102208
Mărime: 213.87KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

INFRACŢIUNEA

Secţiunea I Noţiunea generală de infracţiune şi trăsăturile ei

1.- Infracţiunea – instituţia fundamentală a dreptului penal.

Infracţiunea, ca instituţie fundamentală, presupune un ansamblu de norme penale prin care se reglement. în general, condiţiile de existenţă şi trăsăturile caracteristice comune tuturor infracţiuni descrise în legea penală.

2.- Definiţia infracţiunii şi importanţa definirii legale a acesteia. Infracţiunea este în general privită din 2 puncte de vedere, fie ca fenomen social fie ca fenomen juridic.

Considerată ca fenomen social, noţiunea de infracţ evoluează ca şi noţiunea de moralitate.

Ca fenomen juridic, infracţ este o faptă – o acţiune sau o omisiune – imputabilă autorului său. Ceea ce caracterizează infracţiunea ca fenomen juridic este pe de o parte, incriminarea şi pe de altă parte prevederea, în lege, a unei pedepse pentru săvârşirea ei.

Definiţia legală a infracţiunii constituie un instrument deosebit de util pentru practicienii dreptului care, raportând faptele concrete săvârşite la conceptul legal de infracţiune, vor fi în măsură să stabilească dacă acestea au sau nu un caracter infracţional. Definiţia generală de infracţiune are un rol primordial în delimitarea sferei ilicitului penal de ilicitul extrapenal şi serveşte drept ghid pentru legiuitorul însuşi în elaborarea de noi norme de dr. pen. prin care se incriminează anumite fapte ca infracţ, precum şi în scoaterea de sub incidenţa legii penale a acelor fapte care nu mai prezintă pericol social.

Secţiunea a-II-a

Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

1.- Fapta care prezintă pericol social

Noţiunea de pericol social

Prin pericol social al unor acte de conduită înţelegem particularitatea acestora de a aduce atingere sau periclita unele valori sociale, de un anumit interes pentru societate.

Valorile sociale, a căror vătămare sau periclitare atribuie relevanţă penală faptelor prin care li s-a adus atingere sunt enumerate în art. 1 C.p. şi anume: statul român, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia etc.

1.2.- Element. pericolului social. Pentru a fi relevant din punct de vedere penal, pericolului social i se cere să îndeplinească 2 cerinţe – care ar putea fi sintetizate după cum urmează: a.- Pericolul social trebuie să fie generat de săvârşirea unei fapte.

Fapta – este un act de conduită a omului, având o existenţă materială obiectivă.

Acţiunea – este o formă de manifestare concretiz- în acte, gesturi.

Inacţiunea – constă într-un comportament pasiv, în omisiunea făptuitorului de a îndeplini o obligaţie legală şi a face astfel ca în lumea exterioară să survină o schimbare datorită acţionării unei energii care trebuie anihilată prin intervenţia acestuia.

b.- Pericolul social să fie de o asemenea gravitate încât pentru combaterea faptei care l-a generat să fie necesară aplicarea unei pedepse.

1.3.- Felurile pericolului social

a.- Pericolul social generic sau abstract caracterizează toate faptele ce aparţin unui anumit tip particular de infracţiune şi este evaluat de legiuitor în abstracto, prin folosirea tuturor datelor ce-i stau la dispoziţie în momentul incriminării sau atunci când se pune problema modificării legii penale.

b.- Pericolul social specific sau concret caracterizează o faptă – aparţinând unui tip particular de infracţiune efectiv săvârşită şi este evaluat in concreto de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată în raport cu unele elemente şi date, de asemenea, concrete, cum ar fi: urmarea efectiv survenită ori care s-ar fi putut produce, împrej. comiterii acţiunii ori inacţiunii, mobilul determin. şi scopul urmărit de făptuitor.

1.4.- Fapta care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiu.

A). Necesitatea instituţiei. Prevederea în legea penală a unei fapte ca infracţiune este rezultatul stabilirii de către legiuitor a pericolului social abstract al acelei fapte şi totodată, a necesităţii sancţionării ei penale. La evaluarea acelui pericol social legiuitorul a ţinut seama de criteriile generale ce au stat la baza determinării în mod generic a acestuia, iar constatarea lui presupune ca în concret, să-şi vădească existenţa pentru că numai această împrejurare face necesară incriminarea şi pedepsirea faptei respective.

Concept

B). Potrivit art. 18 C.p. “nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minimă admisă uneia dintre valorile apărate de lege, şi prin conţinutul său concret, fiind în mod vădit lipsită de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni”.

C). Condiţii. Pentru ca o faptă care, deşi prevăzută de legea penală, să nu prezinte totuşi gradul de pericol social al unei infracţiuni, este necesar, ca ea să fie lipsită în mod vădit de importanţă, datorită atingerii minime aduse uneia din valorile sociale ocrotite de lege şi conţinutul ei concret.

D). Criteriile de apreciere a gradului de pericol social.

Aceste criterii sunt:

a.- modul şi mijloacele de săvârşire a faptei

b.- scopul urmărit de făptuitor

c.- împrejurările în care fapta a fost comisă

d.- urmarea produsă ori care s-ar fi putut produce

e.- persoana şi conduita făptuitorului.

E). Natura juridică şi sancţiunea

Prin eliminarea din sfera ilicitului penal a unor fapte prevăzute de legea penală – pe baza constatării făcute de organele de urmărire penală ori de instanţele de judecată, că ele nu prezintă pericolul social al unor infracţiuni – se operează o dezincriminare judiciară. Constatând că fapta se constituie obiectul urmăririi penale sau al judecăţii nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, procurorul trebuie să dispună scoaterea de sub urmărire, iar instanţa de judecată trebuie să pronunţe achitarea inculpatului. Totodată făptuitorului I se va aplica, de către procuror sau instanţă una din sancţiunile cu caracter administrativ şi anume:mustrarea, mustrarea cu avertisment sau amenda.

F). Critica instituţiei faptei prevăzute de legea penală care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. S-a spus că instituţia faptei care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni ignoră principiul separaţiei puterilor în stat întrucât dă în competenţa organele judicici sarcina de a decide dacă o faptă constituie sau nu infracţiune.

Prin reglementarea faptei care nu prezintă pericol social al unei infracţiuni se nesocoteşte în mod vădit principiul legalităţii incriminării.

2.- Vinovăţia

Vinovăţia implică acţiunea a 2 factori inerenţi vieţii psihice a persoanei: pe de o parte conştiinţa sau factorul interactiv, iar pe de altă parte voinţa sau factorul volitiv.

2.2.- Factorii vinovăţiei

a.- Voinţa sau factorul volitiv

Voinţa reprezintă un proces psihic ce stă la baza manifestării exterioare prin care o pers. îşi realizează scopurile urmărite. Voinţa în săvârşirea faptei persoanei fizice este o condiţie esenţială pentru existenţa vinovăţiei ca trăsătură a infracţiunii nu numai atunci când ea se prezintă sub forma acţiunii, ci şi în varianta în care apare sub forma inacţiunii. În mod obişnuit oamenii dispun de capacitatea psihică de a se autodetermina şi de a fi stăpâni pe faptele lor, motiv pentru care voinţa de a săvârşi actul socialmente periculos este prezumată până la proba contrarie.

Preview document

Infracțiuni - Pagina 1
Infracțiuni - Pagina 2
Infracțiuni - Pagina 3
Infracțiuni - Pagina 4
Infracțiuni - Pagina 5
Infracțiuni - Pagina 6
Infracțiuni - Pagina 7
Infracțiuni - Pagina 8
Infracțiuni - Pagina 9
Infracțiuni - Pagina 10
Infracțiuni - Pagina 11
Infracțiuni - Pagina 12
Infracțiuni - Pagina 13
Infracțiuni - Pagina 14
Infracțiuni - Pagina 15
Infracțiuni - Pagina 16
Infracțiuni - Pagina 17
Infracțiuni - Pagina 18
Infracțiuni - Pagina 19
Infracțiuni - Pagina 20
Infracțiuni - Pagina 21
Infracțiuni - Pagina 22
Infracțiuni - Pagina 23
Infracțiuni - Pagina 24
Infracțiuni - Pagina 25
Infracțiuni - Pagina 26
Infracțiuni - Pagina 27
Infracțiuni - Pagina 28
Infracțiuni - Pagina 29
Infracțiuni - Pagina 30
Infracțiuni - Pagina 31
Infracțiuni - Pagina 32
Infracțiuni - Pagina 33
Infracțiuni - Pagina 34
Infracțiuni - Pagina 35
Infracțiuni - Pagina 36
Infracțiuni - Pagina 37
Infracțiuni - Pagina 38
Infracțiuni - Pagina 39
Infracțiuni - Pagina 40
Infracțiuni - Pagina 41
Infracțiuni - Pagina 42
Infracțiuni - Pagina 43
Infracțiuni - Pagina 44
Infracțiuni - Pagina 45
Infracțiuni - Pagina 46
Infracțiuni - Pagina 47
Infracțiuni - Pagina 48
Infracțiuni - Pagina 49
Infracțiuni - Pagina 50
Infracțiuni - Pagina 51
Infracțiuni - Pagina 52
Infracțiuni - Pagina 53
Infracțiuni - Pagina 54
Infracțiuni - Pagina 55
Infracțiuni - Pagina 56
Infracțiuni - Pagina 57
Infracțiuni - Pagina 58
Infracțiuni - Pagina 59
Infracțiuni - Pagina 60
Infracțiuni - Pagina 61
Infracțiuni - Pagina 62
Infracțiuni - Pagina 63
Infracțiuni - Pagina 64
Infracțiuni - Pagina 65
Infracțiuni - Pagina 66
Infracțiuni - Pagina 67
Infracțiuni - Pagina 68
Infracțiuni - Pagina 69
Infracțiuni - Pagina 70
Infracțiuni - Pagina 71
Infracțiuni - Pagina 72
Infracțiuni - Pagina 73
Infracțiuni - Pagina 74
Infracțiuni - Pagina 75
Infracțiuni - Pagina 76
Infracțiuni - Pagina 77
Infracțiuni - Pagina 78
Infracțiuni - Pagina 79
Infracțiuni - Pagina 80
Infracțiuni - Pagina 81
Infracțiuni - Pagina 82
Infracțiuni - Pagina 83
Infracțiuni - Pagina 84
Infracțiuni - Pagina 85
Infracțiuni - Pagina 86
Infracțiuni - Pagina 87
Infracțiuni - Pagina 88
Infracțiuni - Pagina 89
Infracțiuni - Pagina 90
Infracțiuni - Pagina 91
Infracțiuni - Pagina 92
Infracțiuni - Pagina 93
Infracțiuni - Pagina 94
Infracțiuni - Pagina 95
Infracțiuni - Pagina 96
Infracțiuni - Pagina 97
Infracțiuni - Pagina 98
Infracțiuni - Pagina 99
Infracțiuni - Pagina 100
Infracțiuni - Pagina 101
Infracțiuni - Pagina 102
Infracțiuni - Pagina 103
Infracțiuni - Pagina 104
Infracțiuni - Pagina 105
Infracțiuni - Pagina 106
Infracțiuni - Pagina 107
Infracțiuni - Pagina 108
Infracțiuni - Pagina 109
Infracțiuni - Pagina 110
Infracțiuni - Pagina 111
Infracțiuni - Pagina 112
Infracțiuni - Pagina 113
Infracțiuni - Pagina 114
Infracțiuni - Pagina 115
Infracțiuni - Pagina 116
Infracțiuni - Pagina 117
Infracțiuni - Pagina 118
Infracțiuni - Pagina 119
Infracțiuni - Pagina 120
Infracțiuni - Pagina 121
Infracțiuni - Pagina 122
Infracțiuni - Pagina 123
Infracțiuni - Pagina 124
Infracțiuni - Pagina 125
Infracțiuni - Pagina 126
Infracțiuni - Pagina 127
Infracțiuni - Pagina 128
Infracțiuni - Pagina 129
Infracțiuni - Pagina 130
Infracțiuni - Pagina 131
Infracțiuni - Pagina 132
Infracțiuni - Pagina 133
Infracțiuni - Pagina 134
Infracțiuni - Pagina 135
Infracțiuni - Pagina 136
Infracțiuni - Pagina 137
Infracțiuni - Pagina 138
Infracțiuni - Pagina 139
Infracțiuni - Pagina 140
Infracțiuni - Pagina 141
Infracțiuni - Pagina 142
Infracțiuni - Pagina 143
Infracțiuni - Pagina 144
Infracțiuni - Pagina 145
Infracțiuni - Pagina 146
Infracțiuni - Pagina 147
Infracțiuni - Pagina 148
Infracțiuni - Pagina 149
Infracțiuni - Pagina 150
Infracțiuni - Pagina 151
Infracțiuni - Pagina 152
Infracțiuni - Pagina 153
Infracțiuni - Pagina 154
Infracțiuni - Pagina 155
Infracțiuni - Pagina 156
Infracțiuni - Pagina 157
Infracțiuni - Pagina 158
Infracțiuni - Pagina 159
Infracțiuni - Pagina 160
Infracțiuni - Pagina 161
Infracțiuni - Pagina 162
Infracțiuni - Pagina 163
Infracțiuni - Pagina 164
Infracțiuni - Pagina 165
Infracțiuni - Pagina 166
Infracțiuni - Pagina 167
Infracțiuni - Pagina 168
Infracțiuni - Pagina 169
Infracțiuni - Pagina 170
Infracțiuni - Pagina 171
Infracțiuni - Pagina 172
Infracțiuni - Pagina 173
Infracțiuni - Pagina 174
Infracțiuni - Pagina 175
Infracțiuni - Pagina 176
Infracțiuni - Pagina 177
Infracțiuni - Pagina 178
Infracțiuni - Pagina 179
Infracțiuni - Pagina 180
Infracțiuni - Pagina 181
Infracțiuni - Pagina 182
Infracțiuni - Pagina 183
Infracțiuni - Pagina 184
Infracțiuni - Pagina 185
Infracțiuni - Pagina 186
Infracțiuni - Pagina 187
Infracțiuni - Pagina 188
Infracțiuni - Pagina 189
Infracțiuni - Pagina 190
Infracțiuni - Pagina 191
Infracțiuni - Pagina 192
Infracțiuni - Pagina 193
Infracțiuni - Pagina 194
Infracțiuni - Pagina 195
Infracțiuni - Pagina 196
Infracțiuni - Pagina 197
Infracțiuni - Pagina 198
Infracțiuni - Pagina 199
Infracțiuni - Pagina 200
Infracțiuni - Pagina 201
Infracțiuni - Pagina 202
Infracțiuni - Pagina 203
Infracțiuni - Pagina 204
Infracțiuni - Pagina 205
Infracțiuni - Pagina 206
Infracțiuni - Pagina 207
Infracțiuni - Pagina 208
Infracțiuni - Pagina 209
Infracțiuni - Pagina 210
Infracțiuni - Pagina 211
Infracțiuni - Pagina 212
Infracțiuni - Pagina 213
Infracțiuni - Pagina 214
Infracțiuni - Pagina 215
Infracțiuni - Pagina 216
Infracțiuni - Pagina 217

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni.DOC

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Curtea Constituțională - Autoritate de Jurisdicție

Introducere Constituţia Republicii Moldova stabileşte prin dispoziţiile sale că Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care...

Concursul de Infractiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Procesul Probatiunii

1. Introducere Din punct de vedere etimologic termenul de probatiune provine din latinescul probatio care desemnao perioada de demonstratie, sau...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Concursul de Infractiuni - Infractiunea Unica

Secţiunea I 1. Definiţie şi condiţii de existenţă Prin concurs de infracţiuni în doctrina şi legislaţia penală este desemnată forma pluralităţii...

Ai nevoie de altceva?