Introducere in Medicina Legala

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 234 în total
Cuvinte : 92439
Mărime: 345.78KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

CADRUL LEGISLATIV AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICO-LEGALE

Medicina legală, criminalistica, toxicologia legală, psihiatria şi psihologia legală, precum şi alte ştiinţe fac parte din ceea ce generic numim "Forensic Science". Ştiinţele forensice, în ansamblul lor, participă cu mijloace proprii şi speicifce, alături de justiţie, la investigarea infracţiunilor comise, în sensul de a proba sau nu fapta comisă, identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.

Infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale (art. 17 C.p.).

Fapta care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse (art. 18 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni (art. 181 alin. 1 C.p.).

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului (art. 181 alin. 2 C.p.).

În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanţa aplică una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. 91 (art. 181 alin. 3 C.p.).

Vinovăţie există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă.

1. Fapta este săvârşită cu intenţie când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.

2. Fapta este săvârşită din culpă când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă (art. 19 alin. 1 C.p.).

Fapta constând într-o acţiune săvârşită din culpă constituie infracţiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres aceasta (art. 19 alin. 2 C.p.).

Fapta constând într-o inacţiune constituie infracţiune fie că este săvârşită cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul când legea sancţioneaza numai săvârşirea ei cu intenţie (art. 19 alin. 3 C.p.).

Participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici (art. 23 C.p.).

Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală (art. 24 C.p.).

Instigator este persoana care, cu intenţie, determină pe o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală (art. 25 C.p.).

Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită (art. 26 C.p.).

Participantul nu se pedepseşte dacă în cursul executării, dar înainte de descoperirea faptei, împiedică consumarea acesteia. Dacă actele săvârşite până în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală, participantului i se aplică pedeapsa pentru această faptă (art. 30 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de legitimă apărare (art. 44 alin. 1 C.p.).

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc (art. 44 alin. 2 C.p.) .

Se prezumă că este în legitimă apărare, şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare (art. 44 alin. 21 C.p.).

Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul (art. 44 alin. 3 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de necesitate (art. 45 alin. 1 C.p.).

Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc (art. 45 alin. 2 C.p.).

Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a săvârşit fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat (art. 45 alin. 3 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista (art. 46 alin. 1 C.p.).

De asemenea, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod art. 46 alin. 2 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută (art. 47 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, fie din cauza alienaţiei mintale, fie din alte cauze, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele (art. 48 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voinţa sa, în stare de beţie completă produsă de alcool sau de alte substanţe (art. 49 alin. 1 C.p.).

Starea de beţie voluntară completă produsă de alcool sau de alte substanţe nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circumstanţă atenuantă sau agravantă (art. 49 alin. 2 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal (art. 50 C.p.).

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal (art. 99 alin. 1 C.p.).

Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ (art. 99 alin. 2 C.p.).

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal (art. 99 alin. 3 C.p.).

Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancţiunii se ţine seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit şi de alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului (art. 100 alin. 1 C.p.).

Preview document

Introducere in Medicina Legala - Pagina 1
Introducere in Medicina Legala - Pagina 2
Introducere in Medicina Legala - Pagina 3
Introducere in Medicina Legala - Pagina 4
Introducere in Medicina Legala - Pagina 5
Introducere in Medicina Legala - Pagina 6
Introducere in Medicina Legala - Pagina 7
Introducere in Medicina Legala - Pagina 8
Introducere in Medicina Legala - Pagina 9
Introducere in Medicina Legala - Pagina 10
Introducere in Medicina Legala - Pagina 11
Introducere in Medicina Legala - Pagina 12
Introducere in Medicina Legala - Pagina 13
Introducere in Medicina Legala - Pagina 14
Introducere in Medicina Legala - Pagina 15
Introducere in Medicina Legala - Pagina 16
Introducere in Medicina Legala - Pagina 17
Introducere in Medicina Legala - Pagina 18
Introducere in Medicina Legala - Pagina 19
Introducere in Medicina Legala - Pagina 20
Introducere in Medicina Legala - Pagina 21
Introducere in Medicina Legala - Pagina 22
Introducere in Medicina Legala - Pagina 23
Introducere in Medicina Legala - Pagina 24
Introducere in Medicina Legala - Pagina 25
Introducere in Medicina Legala - Pagina 26
Introducere in Medicina Legala - Pagina 27
Introducere in Medicina Legala - Pagina 28
Introducere in Medicina Legala - Pagina 29
Introducere in Medicina Legala - Pagina 30
Introducere in Medicina Legala - Pagina 31
Introducere in Medicina Legala - Pagina 32
Introducere in Medicina Legala - Pagina 33
Introducere in Medicina Legala - Pagina 34
Introducere in Medicina Legala - Pagina 35
Introducere in Medicina Legala - Pagina 36
Introducere in Medicina Legala - Pagina 37
Introducere in Medicina Legala - Pagina 38
Introducere in Medicina Legala - Pagina 39
Introducere in Medicina Legala - Pagina 40
Introducere in Medicina Legala - Pagina 41
Introducere in Medicina Legala - Pagina 42
Introducere in Medicina Legala - Pagina 43
Introducere in Medicina Legala - Pagina 44
Introducere in Medicina Legala - Pagina 45
Introducere in Medicina Legala - Pagina 46
Introducere in Medicina Legala - Pagina 47
Introducere in Medicina Legala - Pagina 48
Introducere in Medicina Legala - Pagina 49
Introducere in Medicina Legala - Pagina 50
Introducere in Medicina Legala - Pagina 51
Introducere in Medicina Legala - Pagina 52
Introducere in Medicina Legala - Pagina 53
Introducere in Medicina Legala - Pagina 54
Introducere in Medicina Legala - Pagina 55
Introducere in Medicina Legala - Pagina 56
Introducere in Medicina Legala - Pagina 57
Introducere in Medicina Legala - Pagina 58
Introducere in Medicina Legala - Pagina 59
Introducere in Medicina Legala - Pagina 60
Introducere in Medicina Legala - Pagina 61
Introducere in Medicina Legala - Pagina 62
Introducere in Medicina Legala - Pagina 63
Introducere in Medicina Legala - Pagina 64
Introducere in Medicina Legala - Pagina 65
Introducere in Medicina Legala - Pagina 66
Introducere in Medicina Legala - Pagina 67
Introducere in Medicina Legala - Pagina 68
Introducere in Medicina Legala - Pagina 69
Introducere in Medicina Legala - Pagina 70
Introducere in Medicina Legala - Pagina 71
Introducere in Medicina Legala - Pagina 72
Introducere in Medicina Legala - Pagina 73
Introducere in Medicina Legala - Pagina 74
Introducere in Medicina Legala - Pagina 75
Introducere in Medicina Legala - Pagina 76
Introducere in Medicina Legala - Pagina 77
Introducere in Medicina Legala - Pagina 78
Introducere in Medicina Legala - Pagina 79
Introducere in Medicina Legala - Pagina 80
Introducere in Medicina Legala - Pagina 81
Introducere in Medicina Legala - Pagina 82
Introducere in Medicina Legala - Pagina 83
Introducere in Medicina Legala - Pagina 84
Introducere in Medicina Legala - Pagina 85
Introducere in Medicina Legala - Pagina 86
Introducere in Medicina Legala - Pagina 87
Introducere in Medicina Legala - Pagina 88
Introducere in Medicina Legala - Pagina 89
Introducere in Medicina Legala - Pagina 90
Introducere in Medicina Legala - Pagina 91
Introducere in Medicina Legala - Pagina 92
Introducere in Medicina Legala - Pagina 93
Introducere in Medicina Legala - Pagina 94
Introducere in Medicina Legala - Pagina 95
Introducere in Medicina Legala - Pagina 96
Introducere in Medicina Legala - Pagina 97
Introducere in Medicina Legala - Pagina 98
Introducere in Medicina Legala - Pagina 99
Introducere in Medicina Legala - Pagina 100
Introducere in Medicina Legala - Pagina 101
Introducere in Medicina Legala - Pagina 102
Introducere in Medicina Legala - Pagina 103
Introducere in Medicina Legala - Pagina 104
Introducere in Medicina Legala - Pagina 105
Introducere in Medicina Legala - Pagina 106
Introducere in Medicina Legala - Pagina 107
Introducere in Medicina Legala - Pagina 108
Introducere in Medicina Legala - Pagina 109
Introducere in Medicina Legala - Pagina 110
Introducere in Medicina Legala - Pagina 111
Introducere in Medicina Legala - Pagina 112
Introducere in Medicina Legala - Pagina 113
Introducere in Medicina Legala - Pagina 114
Introducere in Medicina Legala - Pagina 115
Introducere in Medicina Legala - Pagina 116
Introducere in Medicina Legala - Pagina 117
Introducere in Medicina Legala - Pagina 118
Introducere in Medicina Legala - Pagina 119
Introducere in Medicina Legala - Pagina 120
Introducere in Medicina Legala - Pagina 121
Introducere in Medicina Legala - Pagina 122
Introducere in Medicina Legala - Pagina 123
Introducere in Medicina Legala - Pagina 124
Introducere in Medicina Legala - Pagina 125
Introducere in Medicina Legala - Pagina 126
Introducere in Medicina Legala - Pagina 127
Introducere in Medicina Legala - Pagina 128
Introducere in Medicina Legala - Pagina 129
Introducere in Medicina Legala - Pagina 130
Introducere in Medicina Legala - Pagina 131
Introducere in Medicina Legala - Pagina 132
Introducere in Medicina Legala - Pagina 133
Introducere in Medicina Legala - Pagina 134
Introducere in Medicina Legala - Pagina 135
Introducere in Medicina Legala - Pagina 136
Introducere in Medicina Legala - Pagina 137
Introducere in Medicina Legala - Pagina 138
Introducere in Medicina Legala - Pagina 139
Introducere in Medicina Legala - Pagina 140
Introducere in Medicina Legala - Pagina 141
Introducere in Medicina Legala - Pagina 142
Introducere in Medicina Legala - Pagina 143
Introducere in Medicina Legala - Pagina 144
Introducere in Medicina Legala - Pagina 145
Introducere in Medicina Legala - Pagina 146
Introducere in Medicina Legala - Pagina 147
Introducere in Medicina Legala - Pagina 148
Introducere in Medicina Legala - Pagina 149
Introducere in Medicina Legala - Pagina 150
Introducere in Medicina Legala - Pagina 151
Introducere in Medicina Legala - Pagina 152
Introducere in Medicina Legala - Pagina 153
Introducere in Medicina Legala - Pagina 154
Introducere in Medicina Legala - Pagina 155
Introducere in Medicina Legala - Pagina 156
Introducere in Medicina Legala - Pagina 157
Introducere in Medicina Legala - Pagina 158
Introducere in Medicina Legala - Pagina 159
Introducere in Medicina Legala - Pagina 160
Introducere in Medicina Legala - Pagina 161
Introducere in Medicina Legala - Pagina 162
Introducere in Medicina Legala - Pagina 163
Introducere in Medicina Legala - Pagina 164
Introducere in Medicina Legala - Pagina 165
Introducere in Medicina Legala - Pagina 166
Introducere in Medicina Legala - Pagina 167
Introducere in Medicina Legala - Pagina 168
Introducere in Medicina Legala - Pagina 169
Introducere in Medicina Legala - Pagina 170
Introducere in Medicina Legala - Pagina 171
Introducere in Medicina Legala - Pagina 172
Introducere in Medicina Legala - Pagina 173
Introducere in Medicina Legala - Pagina 174
Introducere in Medicina Legala - Pagina 175
Introducere in Medicina Legala - Pagina 176
Introducere in Medicina Legala - Pagina 177
Introducere in Medicina Legala - Pagina 178
Introducere in Medicina Legala - Pagina 179
Introducere in Medicina Legala - Pagina 180
Introducere in Medicina Legala - Pagina 181
Introducere in Medicina Legala - Pagina 182
Introducere in Medicina Legala - Pagina 183
Introducere in Medicina Legala - Pagina 184
Introducere in Medicina Legala - Pagina 185
Introducere in Medicina Legala - Pagina 186
Introducere in Medicina Legala - Pagina 187
Introducere in Medicina Legala - Pagina 188
Introducere in Medicina Legala - Pagina 189
Introducere in Medicina Legala - Pagina 190
Introducere in Medicina Legala - Pagina 191
Introducere in Medicina Legala - Pagina 192
Introducere in Medicina Legala - Pagina 193
Introducere in Medicina Legala - Pagina 194
Introducere in Medicina Legala - Pagina 195
Introducere in Medicina Legala - Pagina 196
Introducere in Medicina Legala - Pagina 197
Introducere in Medicina Legala - Pagina 198
Introducere in Medicina Legala - Pagina 199
Introducere in Medicina Legala - Pagina 200
Introducere in Medicina Legala - Pagina 201
Introducere in Medicina Legala - Pagina 202
Introducere in Medicina Legala - Pagina 203
Introducere in Medicina Legala - Pagina 204
Introducere in Medicina Legala - Pagina 205
Introducere in Medicina Legala - Pagina 206
Introducere in Medicina Legala - Pagina 207
Introducere in Medicina Legala - Pagina 208
Introducere in Medicina Legala - Pagina 209
Introducere in Medicina Legala - Pagina 210
Introducere in Medicina Legala - Pagina 211
Introducere in Medicina Legala - Pagina 212
Introducere in Medicina Legala - Pagina 213
Introducere in Medicina Legala - Pagina 214
Introducere in Medicina Legala - Pagina 215
Introducere in Medicina Legala - Pagina 216
Introducere in Medicina Legala - Pagina 217
Introducere in Medicina Legala - Pagina 218
Introducere in Medicina Legala - Pagina 219
Introducere in Medicina Legala - Pagina 220
Introducere in Medicina Legala - Pagina 221
Introducere in Medicina Legala - Pagina 222
Introducere in Medicina Legala - Pagina 223
Introducere in Medicina Legala - Pagina 224
Introducere in Medicina Legala - Pagina 225
Introducere in Medicina Legala - Pagina 226
Introducere in Medicina Legala - Pagina 227
Introducere in Medicina Legala - Pagina 228
Introducere in Medicina Legala - Pagina 229
Introducere in Medicina Legala - Pagina 230
Introducere in Medicina Legala - Pagina 231
Introducere in Medicina Legala - Pagina 232
Introducere in Medicina Legala - Pagina 233
Introducere in Medicina Legala - Pagina 234

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Medicina Legala.doc

Alții au mai descărcat și

Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Traumatologia Mecanica

CAPITOLUL I Parte generală de traumatologie mecanică Incercarea omului de a stăpâni natura prin folosirea formelor de energie în diferite...

Definiția și Obiectul Identificării Criminalistice

Definiţia si obiectul identificarii criminalistice CAPITOLUL I 1. Noţiuni introductive Ca ştiinţă autonomă criminalistica s a format la finele...

Jandarmeria Română

Jandarmeria Româna este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care...

Criminalistică

C A P I T O L U L I NOTIUNI INTRODUCTIVE. PRINCIPII Sectiunea 1. Aparitia si dezvoltarea criminalisticii Din momentul în care a început sa...

Cazul KOVACS

EXPUNERE GENERALA A CAZULUI: În fapt, s-a retinut ca numitul Dumitru Lucian, agent de paza în comuna Carpinis, se adreseaza cu o plângere orala...

Recidiva - Spete

SPETE CONTOPIREA PEDEPSELOR. MODIFICARI DE PEDEPSE. INSTANTA COMPETENTA - DREPT PENAL Instanta competenta sa dispuna contopirea pedepselor...

Istoricul Medicinei Legale

Medicina legala este disciplina medicala care isi pune cunostiintele sale in slujba justitiei , ori de cite ori pentru lamurirea unei cauze...

Ai nevoie de altceva?