Legislația Achizițiilor Publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 12620
Mărime: 223.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.drd Raluca Oana Andone

Cuprins

Capitolul I. Noţiuni generale despre achiziţii publice .3

1.1. Sediul materiei.3

1.2. Obiectul de reglementare al O.U.G. nr. 34/2006.3

1.3. Terminologie.4

1.4. Tipuri de contracte de achizitie publica .5

1.5. Autoritati contractante.5

1.6. Domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 34/2006.8

Capitolul II. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica.9

2.1. Reguli generale.9

2.2. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica.10

2.3. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire.13

2.4. Reguli de participare la procedura de atribuire.16

2.5. Reguli de publicitate.16

2.6. Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de servicii de publicitate.19

2.7. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor.20

2.8. Reguli de evitare a conflictului de interese.21

Capitolul III. Proceduri de atribuire.22

3.1. Licitatia deschisa.22

3.2. Licitatia restrânsă .27

3.3. Dialogul competitiv.29

3.4. Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.31

3.5. Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.34

3.6. Cererea de oferte.35

3.7. Concursul de solutii.36

Capitolul IV. Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica.38

4.1. Acordul-cadru.38

4.2. Sistemul de achiziţie dinamică.39

4.3. Licitaţia electronică.40

CAPITOLUL V. Atribuirea contractului de achizitie publica.42

5.1. Oferta.42

5.2. Criterii de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor.42

5.3. Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica.48

5.4. Stabilirea ofertei câstigatoare, comunicarea rezultatelor şi semnarea contractului de achiziţie publică49

5.5. Garanţia de participare la procedură şi garanţia de bună-execuţie a contractului.52

5.6. Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.54

5.7. Dosarul achizitiei publice.55

CAPITOLUL VI. Contractele de concesiune.57

6.1. Reguli generale de atribuire a contractului de concesiune.57

6.2. Reguli pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de catre concesionari.58

CAPITOLUL VII. Contractele sectoriale.59

7.1. Activitati relevante.59

7.2. Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale.62

CAPITOLUL VIII. Solutionarea contestatiilor.65

8.1. Procedura de solutionare a contestatiilor în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.65

8.2. Cai de atac împotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.69

8.3. Solutionarea litigiilor în instanta .69

CAPITOLUL IX. Contraventii si sanctiuni.74

9.1. Contraventii .74

9.2. Sancţiuni.75

Bibliografie.76

Extras din document

Capitolul I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE ACHIZIŢIILE PUBLICE

1.1. Sediul materiei

Actele normative care reglementează achiziţiile publice sunt următoarele:

1. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată prin O.U.G. 94/2007, O.U.G. nr. 143/2008, O.U.G. nr. 19/2009 şi O.U.G. nr. 72/2009.

2. H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin H.G. nr. 834/2009.

3. O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, aprobată prin Legea nr. 228/2007, modificată prin Legea nr. 314/2009.

4. H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificată de H.G. 1083/2007.

5. H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin H.G. 198/2008 şi H.G. 370/2009.

6. O.U.G. nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, modificată prin H.G. 895/2005, aprobată prin Legea nr. 111/2006, modificată prin O.U.G. nr. 19/2009.

7. H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si funcţionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, modificată prin H.G. nr. 1482/2009.

8. Ordinul ANRMAP nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare.

9. H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, modificată prin H.G. nr. 500/2007 şi H.G. nr. 1180/2007.

10. Ordinul ANRMAP nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificat prin Ordinul nr. 122/2009.

11. H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006.

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice şi ANRMAP nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România.

13. Regulamentul Comisiei Europene nr. 213/2008 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV Rev.2), care a modificat Regulamentului CE nr. 2195/2002.

1.2. Obiectul de reglementare al O.U.G. nr. 34/2006

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată prin O.U.G. 94/2007, O.U.G. nr. 143/2008, O.U.G. nr. 19/2009 şi O.U.G. nr. 72/2009, reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate împotriva actelor emise în legatura cu aceste proceduri.

O.U.G. nr. 34/2006 are drept scop promovarea concurentei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica şi asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea şi eficienta utilizarii fondurilor publice.

1.3. Terminologie

Legislaţia achiziţiilor publice conţine următorii termeni specifici:

- contractul de achizitie publică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în baza O.U.G. nr. 34/2006;

- contractul de concesiune de lucrari publice este contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca în contrapartida lucrarilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite;

- contract de concesiune de servicii este contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite;

- acordul-cadru reprezintă întelegerea scrisa intervenita între una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite într-o perioada data, în mod special în ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute în vedere;

- documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptivă;

- întreprinderea publica este persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute în actul de înfiintare a întreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante. Prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica în orice situatie în care, în raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante se afla, direct ori indirect, în cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

- detin majoritatea capitalului subscris;

- detin controlul majoritatii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;

- pot numi în componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.

- licitatia electronica constituie procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, în care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a îmbunatati alte elemente ale ofertei. Evaluarea finala trebuie sa se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate.

- sistemul de achizitie dinamic este un proces în întregime electronic, limitat în timp si deschis pe întreaga sa durata oricarui operator economic care îndeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta orientativa conforma cu cerintele caietului de sarcini;

- propunerea financiara este o parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;

- propunerea tehnica este parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptive;

- ofertantul este orice operator economic care a depus oferta;

- oferta reprezintă actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;

- operatorul economic este orice furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care ofera în mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.

Preview document

Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 1
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 2
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 3
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 4
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 5
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 6
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 7
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 8
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 9
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 10
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 11
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 12
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 13
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 14
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 15
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 16
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 17
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 18
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 19
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 20
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 21
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 22
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 23
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 24
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 25
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 26
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 27
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 28
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 29
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 30
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 31
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 32
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 33
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 34
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 35
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 36
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 37
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 38
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 39
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 40
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 41
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 42
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 43
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 44
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 45
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 46
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 47
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 48
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 49
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 50
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 51
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 52
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 53
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 54
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 55
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 56
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 57
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 58
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 59
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 60
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 61
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 62
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 63
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 64
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 65
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 66
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 67
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 68
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 69
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 70
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 71
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 72
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 73
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 74
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 75
Legislația Achizițiilor Publice - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Legislatia Achizitiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Proces de Judecata a Litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Instanta Competenta sa Solutioneze Litigiile de Contencios Administrativ - Solutii pe Care le Poate Pronunta

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Eradicarea Corupției

I. Expunere de motive la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, decoperirea şi sancţionarea...

Acțiunea contenciosului administrativ împotriva ordonanțelor Guvernului

I.Introducere În prezenta lucrare urmărim să aducem la cunoştinţă câteva aspecte generale legate de categoriile de acte care pot fi atacate în...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Ai nevoie de altceva?