Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 36838
Mărime: 2.04MB (arhivat)
Publicat de: Andreea C.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgeta Vintila

Extras din curs

Clasificarea normelor

Normele de organizare judiciară reglementează funcționarea instanțelor judecătorești și a

parchetelor, admiterea în magistratură, statutul magistraților (numirea și avansarea în funcție,

drepturile și îndatoririle, răspunderea disciplinară), organizarea, compunerea și constituirea

instanței, activitatea personalului auxiliar.

Normele de competență reglementează atribuțiile instanțelor judecătorești, delimitarea

acestora de competența altor organe de jurisdicție sau cu activitatea jurisdicțională.

Normele de procedură reglementează modul de judecată, precum și faza de executare.

Potrivit art. 73 alin.(3) lit.l) și art. 126 din Constituția României, normele de organizare fac

obiectul unor legi organice, în principal: Legea 304/2004, privind organizarea judiciară astfel

cum a fost modificată prin Legea nr. 207/2018; Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor

și procurorilor, astfel cum a fost modificată prin Legea 242/2018; Legea 317/2004, privind

Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum a fost modificată prin Legea 234/04.10.2018.

Prin excepție, norme de organizare judiciară regăsim și în alte acte normative, care, deși nu

sunt legi organice, cuprind reglementări de organizare judecătorească ( ex. Codul de

procedură civilă și penală, referitoare la compunerea completului de judecată, la principiul

continuității instanței, la compunerea și constituirea instanței, la incompatibilitate, abținere și

recuzare)

Prezentarea generală a sistemului judiciar român

Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe

judecătorești stabilite prin lege (art. 1 din Legea 304/2004), precum și art. 126 alin. (1) din

Constituția României.

Potrivit legii (art. 2 alin. (2) din Legea 304/2004), justiția se realizează prin următoarele

instanțe judecătorești:

Înalta Curte de Casație și Justiție

curți de apel

tribunale

tribunale specializate

instanțe militare

judecătorii

Procedura judiciară

Principii generale și constituționale

Justiția se înfăptuiește de către judecători în numele legii, este unică, imparțială și egală

pentru toți.

Competența organelor judiciare și procedura judiciară sunt stabilite de lege.

Aceste reguli generale, stabilite prin dispozițiile Legii 304/2004 de organizare judiciară, reiau

reglementările constituționale ale art.124. Astfel: Justiția se înfăptuiește în numele legii, este

unică, imparțială și egală pentru toți; judecătorii sunt independenți și se supun numai legii.

Accesul liber la justiție

Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a

intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept ( art. 21 din

Constituția României, art. 6 din Legea 304/2004)-

Accesul liber la justiție constituie un principiu fundamental al organizării judiciare atât din

perspectivă constituțională cât și pe planul dreptului procesual.

Din perspectivă constituțională, orice condiționare a accesului liber la justiție reprezintă o

încălcare a acestui drept constituțional fundamental.

Pe plan procesual, acest principiu se concretizează în aptitudinea pe care o are fiecare

persoană de a se adresa instanței cu o cerere și posibilitatea concretă și efectivă de a face acest

lucru. Corelativ acestui drept, revine o obligație în sarcina instanțelor judiciare competente de

a primi și analiza efectiv sesizarea ce i-a fost adresată, respectiv de pronunțarea unei soluții, în

urma examinării cauzei.

Totodată statul, prin puterea legiuitoare și executivă, este ținut să acorde această facilitate de

acces la o instanță, în drept și în fapt. (ex. instituirea de către stat a unui sistem de asistență

juridică gratuită; costurile accesibile ale procedurilor ( taxă de timbru, cauțiune).

În accepțiunea instanței europene o limitare a accesului liber la justiție poate fi constituită și

de lipsa unei legislații care să permită acordarea asistenței judiciare ( obstacol de

drept).Obstacolul de fapt pentru împiedicarea accesului la justiție, poate fi regăsit în situarea

instanței într-o zonă de accesibilitate greoaie din perspectiva mijloacelor de transport; fixarea

unui program redus la registratura instituției.

Accesul la o instanță privește și componenta execuțională a unei hotărâri. Cu privire la acest

aspect, instanța europeană a statuat că dreptul la un tribunal este iluzoriu dacă ordinea

judiciară a unui stat ar permite ca o decizie judiciară definitivă și obligatorie să rămână

inoperantă pentru partea care a obținut-o în favoarea sa.

Pe plan internațional, art 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prevede_

Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și într-un

termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va

hotărâ fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei

oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie pronunțată în

public, dar accesul în sala de ședință poate fi interzis presei și publicului, pe întreaga durată

a procesului sau a unei părți a acestuia, în interesul moralității, a ordinii publice ori a

securității naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau

protecția vieții private a părților la proces o impun, sau în măsura considerată strict

necesară de către tribunal, atunci când, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi

de natură să aducă atingere intereselor justiției.

Din interpretarea acestui text reiese că, în accepțiunea Convenției, dreptul la un proces

echitabil cuprinde, pe lângă accesul liber la o instanță, și alte componente: examinarea cauzei

în mod echitabil, public, și într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent,

imparțial, stabilit prin lege, respectiv publicitatea ședințelor de judecată.

Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen

rezonabil, optim și previzibil de către o instanță imparțială și independentă, constituită

potrivit legii ( art. 21 din Constituția României).

Art. 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului instituie dreptul la un proces echitabil,

respectiv orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, de a fi audiată în mod echitabil și

public de către un tribunal independent și imparțial, care va hotărî asupra drepturilor și

obligațiilor sale.

Curtea Europeană a stabilit în jurisprudența sa următoarele cu privire la independență,

imparțialitate, termen rezonabil: Astfel:

Pentru a determina dacă o instanță este independentă, trebuie luați în considerare o serie de

factori: desemnarea și durata mandatului membrilor care o compun; existența unei protecții

adecvate față de presiunile externe, încrederea de care se bucură, printre justițiabili, o instanță,

într-o societate democratică. De asemenea, independența se raportează și prin prisma

celorlalte puteri ale statului, legislativ și executiv. Astfel, independența presupune, pe de o

parte independența instanțelor, iar pe de altă parte, independența magistraților.

Preview document

Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 1
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 2
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 3
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 4
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 5
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 6
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 7
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 8
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 9
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 10
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 11
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 12
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 13
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 14
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 15
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 16
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 17
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 18
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 19
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 20
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 21
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 22
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 23
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 24
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 25
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 26
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 27
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 28
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 29
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 30
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 31
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 32
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 33
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 34
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 35
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 36
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 37
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 38
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 39
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 40
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 41
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 42
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 43
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 44
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 45
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 46
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 47
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 48
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 49
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 50
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 51
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 52
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 53
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 54
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 55
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 56
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 57
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 58
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 59
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 60
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 61
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 62
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 63
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 64
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 65
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 66
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 67
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 68
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 69
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 70
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 71
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 72
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 73
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 74
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 75
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 76
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 77
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 78
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 79
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 80
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 81
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 82
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 83
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 84
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 85
Noțiuni generale privind procedura judiciară civilă - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Notiuni generale privind procedura judiciara civila.pdf

Alții au mai descărcat și

Jura obligationumm

1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire...

Conspect drept succesoral

-SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE...

Drepturile statului asupra succesiunilor vacante

Noțiunea de moștenire vacantă Potrivit art. 1135 alin. 1 C. civ., „Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă”....

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Drept constituțional și instituții politice

PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că...

Drept Civil și Comercial

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau...

Regimurile matrimoniale potrivit noului Cod Civil

1. Regimul primar imperativ Dispozitii generale de ordine publica, imperative, aplicabile imediat, indiferent de regimul matrimonial ales;...

Elemente de drept și legislație

DREPTUL SI SOCIETATEA I.1. Filosofia Dreptului Filosofia dreptului este acea ramura sau acea parte a filosofiei ce priveste dreptul. Filosofia...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă

Introducere Încălcarea, contestarea sau nerecunoașterea unui drept subiectiv civil dă posibilitatea titularului său să apeleze la forța de...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Bunurile Proprii ale Soților și Drepturile Acestora Asupra Lor

INTRODUCERE In practica, doctrina si chiar legislatie, termenul bunuri este folosit in doua sensuri ori acceptiuni: - „Stricto sensu” – prin...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Ai nevoie de altceva?