Procedură Penală

Curs
7/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 23436
Mărime: 134.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Damaschin
universitatea nicolae titulescu

Cuprins

CUPRINS 1

OBIECTIVELE CURSULUI. CRITERIILE DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR 3

§1 OBIECTIVELE CURSULUI 4

§2 EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 5

CAPITOLUL I 5

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL 5

PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE 5

FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA. 5

§1 PROCESUL PENAL, MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIŢIEI PENALE 6

1.1. Definiţia procesului penal 6

1.2. Fazele procesului penal 6

§2 DREPTUL PROCESUAL PENAL. LEGĂTURILE DREPTULUI PROCESUAL PENAL CU ALTE RAMURI DE DREPT. 8

2.1. Noţiunea, obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal 8

2.2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept 8

§3 FAPTELE ŞI RAPORTURILE JURIDICE PROCESUAL PENALE 9

3.1. Noţiunea şi clasificarea faptelor juridice procesual penale 9

3.2. Noţiunea, elementele şi trăsăturile raporturilor juridice procesual penale 9

§4 ŞTIINŢA DREPTULUI PROCESUAL PENAL. LEGĂTURILE ŞTIINŢEI DREPTULUI PROCESUAL PENAL CU ALTE ŞTIINŢE AUXILIARE ALE DREPTULUI. 10

4.1. Noţiunea, obiectul şi metodele ştiinţei dreptului procesual penal 10

4.2. Legăturile ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe auxiliare ale dreptului 10

§5 IZVOARELE JURIDICE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE PROCESUAL PENALE. 10

5.1. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal 10

5.2. Interpretarea normelor juridice procesual penale 12

§6 APLICAREA LEGII PROCESUAL PENALE ÎN SPAŢIU ŞI TIMP 13

6.1. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu 13

6.2. Aplicarea legii procesual penale în timp 13

§7 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA 14

7.1. Noţiunea de principiu fundamental 14

7.2. Sistemul principiilor fundamentale 14

7.3. Conţinutul principiilor fundamentale 15

ASPECTE RECAPITULATIVE 19

BIBLIOGRAFIE 19

CAPITOLUL AL II-LEA 20

PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL 20

§1 NOŢIUNEA DE PARTICIPANŢI ÎN PROCESUL PENAL 20

§2 SUCCESORII, REPREZENTANŢII ŞI SUBSTITUIŢII PROCESUALI 21

2.1. Succesorii 21

2.2. Reprezentanţii 21

2.3. Substituiţii procesuali 22

§3 ORGANELE JUDICIARE 22

3.1. Instanţele judecătoreşti 22

3.2. Ministerul Public 24

3.3. Organele de cercetare penală 24

§4 PĂRŢILE 25

4.1. Consideraţii preliminare 25

4.2. Învinuitul 26

4.3. Inculpatul 26

4.4. Partea vătămată 27

4.5. Partea civilă 27

4.6. Partea responsabilă civilmente 28

§5 APĂRĂTORUL ÎN PROCESUL PENAL 29

5.1. Calitatea de apărător în procesul penal 29

5.2. Asistenţa juridică 29

5.3. Drepturile şi obligaţiile apărătorului 30

ASPECTE RECAPITULATIVE 30

BIBLIOGRAFIE 31

CAPITOLUL AL III-LEA 32

ACŢIUNILE ÎN PROCESUL PENAL 32

§1 ACŢIUNEA PENALĂ 32

1.1. Noţiune 32

1.2. Obiectul şi subiecţii acţiunii penale 33

1.3. Trăsăturile acţiunii penale 33

1.4. Momentele desfăşurării acţiunii penale 33

§2 ACŢIUNEA CIVILĂ 35

2.1. Noţiune 35

2.2. Obiectul şi subiecţii acţiunii civile 36

2.3. Trăsăturile acţiunii civile 36

2.4. Exercitarea acţiunii civile 37

2.5. Rezolvarea acţiunii civile în cadrul procesului penal 38

2.6. Raportul dintre acţiunea civilă şi acţiunea penală 38

ASPECTE RECAPITULATIVE 39

BIBLIOGRAFIE 39

CAPITOLUL AL IV-LEA 40

COMPETENŢA ÎN MATERIE PENALĂ 40

§1 NOŢIUNEA ŞI FORMELE COMPETENŢEI 40

1.1. Noţiune 40

1.2. Formele competenţei 40

§2 COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI 43

2.1.Competenţa judecătoriei (art. 25 C.pr.pen.) 43

2.2.Competenţa tribunalului (art. 27 C.pr.pen.) 43

2.3. Competenţa curţii de apel (art. 281 C.pr.pen.) 44

2.4. Competenţa tribunalului militar (art. 26 C.pr.pen.) 45

2.5. Competenţa tribunalului militar teritorial (art. 28 C.pr.pen.) 45

2.6. Competenţa curţii militare de apel 45

2.7. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art. 29 C.pr.pen) 46

ASPECTE RECAPITULATIVE 47

BIBLIOGRAFIE 47

CAPITOLUL AL V-LEA 48

PROBAŢIUNEA ÎN PROCESUL PENAL 48

§1 PROBELE ÎN PROCESUL PENAL 48

1.1. Noţiunea şi importanţa probelor 48

1.2. Clasificarea probelor 49

1.3. Obiectul probaţiunii 49

1.4. Cerinţele probelor 51

1.5. Sarcina probaţiunii 51

1.6. Administrarea şi aprecierea probelor 51

ASPECTE RECAPITULATIVE 52

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor

§1 Obiectivele cursului

Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii Nicolae Titulescu, învăţământ la distanţă, având ca finalitate explicarea instituţiilor Dreptului procesual penal.

Lucrarea este concepută în vederea tratării aspectelor fundamentale ale părţii generale a Dreptului procesual penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului a fost avut în vedere Codul de procedură penală din 1969, cu actualizările şi completările legislative la zi. De asemenea, în considerarea caracterului de uniformizare a practicii judiciare în materie, au fost prezentate deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite, cu relevanţă în ceea ce priveşte instituţiile Părţii generale a Codului de procedură penală.

Cursul de faţă are ca obiective:

1. Să analizeze instituţiile fundamentale ale Dreptului procesual penal, partea generală şi conexiunile existente între aceste instituţii;

2. Să transmită studenţilor informaţiile necesare pentru interpretarea şi aplicarea corectă a legii procesual penale;

3. Să transmită în mod clar studenţilor cunoştinţele de Drept procesual penal, partea generală, care să le permită acestora să devină specialişti în domeniul juridic.

Conform fişei disciplinei, competenţele specifice acesteia sunt următoarele:

1. Competenţe de cunoaştere şi înţelegere

- cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului normelor procesual penale, precum şi a jurisprudenţei referitoare la aplicarea acestora

- înţelegerea instituţiilor Părţii generale a Dreptului procesual penal

- însuşirea unui mod de gândire logico-juridic corect

- înţelegerea corelaţiilor existente între normele Părţii speciale şi cele ale Părţii generale

2. Competenţe de explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

- explicarea instituţiilor Părţii generale a Dreptului procesual penal

- explicarea şi interpretarea normelor procesual penale

- explicarea corelaţiilor între Partea specială a Dreptului procesual penal şi instituţiile cuprinse în Partea generală a Dreptului procesual penal

- explicarea şi înţelegerea soluţiilor pentru problemele apărute în practică

- interpretarea corectă a normelor procesual penale

3. Competenţe instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare)

- analiza evoluţiei legislaţiei şi a jurisprudenţei în materie

- aspecte de drept comparat

- soluţionarea unor speţe prin folosirea cunoştinţelor acumulate

4. Competenţe atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)

- formarea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţa dreptului procesual penal

- dezvoltarea abilităţilor de gândire juridico-penală

- incitarea pentru o abordare multidisciplinară a instituţiilor Dreptului procesual penal, partea generală

- obişnuinţa de a interpreta corect normele procesual penale şi aplicarea sistematică a acestora

Însuşirea temeinică a disciplinei Drept procesual penal presupune, pe lângă activităţile didactice programate, un efort consistent din partea studenţilor în ceea ce priveşte studiul individual pe baza bibliografiei recomandate în suportul de curs.

§2 Evaluarea cunoştinţelor

La stabilirea notei finale se iau în considerare răspunsurile la examen (80%), testarea continuă pe parcursul semestrului (10%) şi activitatea de redactare a referatelor (10%).

Examenul constă în rezolvarea unui test grilă, având 30 de întrebări, cu trei variante de răspuns, unul singur și numai unul fiind corect.

Cerinţe minime pentru nota 5: studentul trebuie să rezolve corect cel puțin 13 întrebări grilă.

Cerinţe minime pentru nota 10: studentul trebuie să rezolve corect cel puțin 29 de întrebări grilă.

Se acordă un punct din oficiu.

Capitolul I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL

PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE

FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA.

§1 Procesul penal, mijloc de realizare a justiţiei penale

1.1. Definiţia procesului penal

Procesul penal reprezintă o activitate reglementată de lege, desfăşurată de organele judiciare, cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

- analiza definiţiei

- etimologie: termenul latin processus - înaintare, progres;

- activitate reglementată de lege; mai mult decât în oricare domeniu al activităţii judiciare, procesul penal trebuie să se desfăşoare între coordonatele stricte ale legii (nullum judicium sine lege);

- organele judiciare, organe de stat, care acţionează ca subiecţi oficiali în anumite faze ale procesului penal; organele judiciare sunt instanţele de judecată, Ministerul Public şi organele de cercetare penală (organele de cercetare ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale);

- părţile, persoane fizice sau juridice, cu drepturi şi obligaţii, penale sau civile, ce reies din calitatea lor procesuală, având interese directe în cauză; părţile în procesul penal sunt: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente;

- alte persoane care nu au interese directe în cauză (martori, experţi, interpreţi, martori asistenţi, grefieri etc.).

Preview document

Procedură Penală - Pagina 1
Procedură Penală - Pagina 2
Procedură Penală - Pagina 3
Procedură Penală - Pagina 4
Procedură Penală - Pagina 5
Procedură Penală - Pagina 6
Procedură Penală - Pagina 7
Procedură Penală - Pagina 8
Procedură Penală - Pagina 9
Procedură Penală - Pagina 10
Procedură Penală - Pagina 11
Procedură Penală - Pagina 12
Procedură Penală - Pagina 13
Procedură Penală - Pagina 14
Procedură Penală - Pagina 15
Procedură Penală - Pagina 16
Procedură Penală - Pagina 17
Procedură Penală - Pagina 18
Procedură Penală - Pagina 19
Procedură Penală - Pagina 20
Procedură Penală - Pagina 21
Procedură Penală - Pagina 22
Procedură Penală - Pagina 23
Procedură Penală - Pagina 24
Procedură Penală - Pagina 25
Procedură Penală - Pagina 26
Procedură Penală - Pagina 27
Procedură Penală - Pagina 28
Procedură Penală - Pagina 29
Procedură Penală - Pagina 30
Procedură Penală - Pagina 31
Procedură Penală - Pagina 32
Procedură Penală - Pagina 33
Procedură Penală - Pagina 34
Procedură Penală - Pagina 35
Procedură Penală - Pagina 36
Procedură Penală - Pagina 37
Procedură Penală - Pagina 38
Procedură Penală - Pagina 39
Procedură Penală - Pagina 40
Procedură Penală - Pagina 41
Procedură Penală - Pagina 42
Procedură Penală - Pagina 43
Procedură Penală - Pagina 44
Procedură Penală - Pagina 45
Procedură Penală - Pagina 46
Procedură Penală - Pagina 47
Procedură Penală - Pagina 48
Procedură Penală - Pagina 49
Procedură Penală - Pagina 50
Procedură Penală - Pagina 51
Procedură Penală - Pagina 52
Procedură Penală - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Procedura Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Solutii Procedurale de Netrimitere în Judecata

. Consideratii preliminarii Urmarirea penala constituie prima faza a procesului penal si practic în multe cazuri desfasurarea ei duce la concluzia...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Ai nevoie de altceva?