Procedură Penală

Curs
7/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 23436
Mărime: 134.90KB (arhivat)
Publicat de: Leonid Iosif
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Damaschin
universitatea nicolae titulescu

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. OBIECTIVELE CURSULUI. CRITERIILE DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR 3
 3. §1 OBIECTIVELE CURSULUI 4
 4. §2 EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 5
 5. CAPITOLUL I 5
 6. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL 5
 7. PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE 5
 8. FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA. 5
 9. §1 PROCESUL PENAL, MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIŢIEI PENALE 6
 10. 1.1. Definiţia procesului penal 6
 11. 1.2. Fazele procesului penal 6
 12. §2 DREPTUL PROCESUAL PENAL. LEGĂTURILE DREPTULUI PROCESUAL PENAL CU ALTE RAMURI DE DREPT. 8
 13. 2.1. Noţiunea, obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal 8
 14. 2.2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept 8
 15. §3 FAPTELE ŞI RAPORTURILE JURIDICE PROCESUAL PENALE 9
 16. 3.1. Noţiunea şi clasificarea faptelor juridice procesual penale 9
 17. 3.2. Noţiunea, elementele şi trăsăturile raporturilor juridice procesual penale 9
 18. §4 ŞTIINŢA DREPTULUI PROCESUAL PENAL. LEGĂTURILE ŞTIINŢEI DREPTULUI PROCESUAL PENAL CU ALTE ŞTIINŢE AUXILIARE ALE DREPTULUI. 10
 19. 4.1. Noţiunea, obiectul şi metodele ştiinţei dreptului procesual penal 10
 20. 4.2. Legăturile ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe auxiliare ale dreptului 10
 21. §5 IZVOARELE JURIDICE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE PROCESUAL PENALE. 10
 22. 5.1. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal 10
 23. 5.2. Interpretarea normelor juridice procesual penale 12
 24. §6 APLICAREA LEGII PROCESUAL PENALE ÎN SPAŢIU ŞI TIMP 13
 25. 6.1. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu 13
 26. 6.2. Aplicarea legii procesual penale în timp 13
 27. §7 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA 14
 28. 7.1. Noţiunea de principiu fundamental 14
 29. 7.2. Sistemul principiilor fundamentale 14
 30. 7.3. Conţinutul principiilor fundamentale 15
 31. ASPECTE RECAPITULATIVE 19
 32. BIBLIOGRAFIE 19
 33. CAPITOLUL AL II-LEA 20
 34. PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL 20
 35. §1 NOŢIUNEA DE PARTICIPANŢI ÎN PROCESUL PENAL 20
 36. §2 SUCCESORII, REPREZENTANŢII ŞI SUBSTITUIŢII PROCESUALI 21
 37. 2.1. Succesorii 21
 38. 2.2. Reprezentanţii 21
 39. 2.3. Substituiţii procesuali 22
 40. §3 ORGANELE JUDICIARE 22
 41. 3.1. Instanţele judecătoreşti 22
 42. 3.2. Ministerul Public 24
 43. 3.3. Organele de cercetare penală 24
 44. §4 PĂRŢILE 25
 45. 4.1. Consideraţii preliminare 25
 46. 4.2. Învinuitul 26
 47. 4.3. Inculpatul 26
 48. 4.4. Partea vătămată 27
 49. 4.5. Partea civilă 27
 50. 4.6. Partea responsabilă civilmente 28
 51. §5 APĂRĂTORUL ÎN PROCESUL PENAL 29
 52. 5.1. Calitatea de apărător în procesul penal 29
 53. 5.2. Asistenţa juridică 29
 54. 5.3. Drepturile şi obligaţiile apărătorului 30
 55. ASPECTE RECAPITULATIVE 30
 56. BIBLIOGRAFIE 31
 57. CAPITOLUL AL III-LEA 32
 58. ACŢIUNILE ÎN PROCESUL PENAL 32
 59. §1 ACŢIUNEA PENALĂ 32
 60. 1.1. Noţiune 32
 61. 1.2. Obiectul şi subiecţii acţiunii penale 33
 62. 1.3. Trăsăturile acţiunii penale 33
 63. 1.4. Momentele desfăşurării acţiunii penale 33
 64. §2 ACŢIUNEA CIVILĂ 35
 65. 2.1. Noţiune 35
 66. 2.2. Obiectul şi subiecţii acţiunii civile 36
 67. 2.3. Trăsăturile acţiunii civile 36
 68. 2.4. Exercitarea acţiunii civile 37
 69. 2.5. Rezolvarea acţiunii civile în cadrul procesului penal 38
 70. 2.6. Raportul dintre acţiunea civilă şi acţiunea penală 38
 71. ASPECTE RECAPITULATIVE 39
 72. BIBLIOGRAFIE 39
 73. CAPITOLUL AL IV-LEA 40
 74. COMPETENŢA ÎN MATERIE PENALĂ 40
 75. §1 NOŢIUNEA ŞI FORMELE COMPETENŢEI 40
 76. 1.1. Noţiune 40
 77. 1.2. Formele competenţei 40
 78. §2 COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI 43
 79. 2.1.Competenţa judecătoriei (art. 25 C.pr.pen.) 43
 80. 2.2.Competenţa tribunalului (art. 27 C.pr.pen.) 43
 81. 2.3. Competenţa curţii de apel (art. 281 C.pr.pen.) 44
 82. 2.4. Competenţa tribunalului militar (art. 26 C.pr.pen.) 45
 83. 2.5. Competenţa tribunalului militar teritorial (art. 28 C.pr.pen.) 45
 84. 2.6. Competenţa curţii militare de apel 45
 85. 2.7. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art. 29 C.pr.pen) 46
 86. ASPECTE RECAPITULATIVE 47
 87. BIBLIOGRAFIE 47
 88. CAPITOLUL AL V-LEA 48
 89. PROBAŢIUNEA ÎN PROCESUL PENAL 48
 90. §1 PROBELE ÎN PROCESUL PENAL 48
 91. 1.1. Noţiunea şi importanţa probelor 48
 92. 1.2. Clasificarea probelor 49
 93. 1.3. Obiectul probaţiunii 49
 94. 1.4. Cerinţele probelor 51
 95. 1.5. Sarcina probaţiunii 51
 96. 1.6. Administrarea şi aprecierea probelor 51
 97. ASPECTE RECAPITULATIVE 52
 98. BIBLIOGRAFIE 52

Extras din curs

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor

§1 Obiectivele cursului

Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii Nicolae Titulescu, învăţământ la distanţă, având ca finalitate explicarea instituţiilor Dreptului procesual penal.

Lucrarea este concepută în vederea tratării aspectelor fundamentale ale părţii generale a Dreptului procesual penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului a fost avut în vedere Codul de procedură penală din 1969, cu actualizările şi completările legislative la zi. De asemenea, în considerarea caracterului de uniformizare a practicii judiciare în materie, au fost prezentate deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite, cu relevanţă în ceea ce priveşte instituţiile Părţii generale a Codului de procedură penală.

Cursul de faţă are ca obiective:

1. Să analizeze instituţiile fundamentale ale Dreptului procesual penal, partea generală şi conexiunile existente între aceste instituţii;

2. Să transmită studenţilor informaţiile necesare pentru interpretarea şi aplicarea corectă a legii procesual penale;

3. Să transmită în mod clar studenţilor cunoştinţele de Drept procesual penal, partea generală, care să le permită acestora să devină specialişti în domeniul juridic.

Conform fişei disciplinei, competenţele specifice acesteia sunt următoarele:

1. Competenţe de cunoaştere şi înţelegere

- cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului normelor procesual penale, precum şi a jurisprudenţei referitoare la aplicarea acestora

- înţelegerea instituţiilor Părţii generale a Dreptului procesual penal

- însuşirea unui mod de gândire logico-juridic corect

- înţelegerea corelaţiilor existente între normele Părţii speciale şi cele ale Părţii generale

2. Competenţe de explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

- explicarea instituţiilor Părţii generale a Dreptului procesual penal

- explicarea şi interpretarea normelor procesual penale

- explicarea corelaţiilor între Partea specială a Dreptului procesual penal şi instituţiile cuprinse în Partea generală a Dreptului procesual penal

- explicarea şi înţelegerea soluţiilor pentru problemele apărute în practică

- interpretarea corectă a normelor procesual penale

3. Competenţe instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare)

- analiza evoluţiei legislaţiei şi a jurisprudenţei în materie

- aspecte de drept comparat

- soluţionarea unor speţe prin folosirea cunoştinţelor acumulate

4. Competenţe atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)

- formarea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţa dreptului procesual penal

- dezvoltarea abilităţilor de gândire juridico-penală

- incitarea pentru o abordare multidisciplinară a instituţiilor Dreptului procesual penal, partea generală

- obişnuinţa de a interpreta corect normele procesual penale şi aplicarea sistematică a acestora

Însuşirea temeinică a disciplinei Drept procesual penal presupune, pe lângă activităţile didactice programate, un efort consistent din partea studenţilor în ceea ce priveşte studiul individual pe baza bibliografiei recomandate în suportul de curs.

§2 Evaluarea cunoştinţelor

La stabilirea notei finale se iau în considerare răspunsurile la examen (80%), testarea continuă pe parcursul semestrului (10%) şi activitatea de redactare a referatelor (10%).

Examenul constă în rezolvarea unui test grilă, având 30 de întrebări, cu trei variante de răspuns, unul singur și numai unul fiind corect.

Cerinţe minime pentru nota 5: studentul trebuie să rezolve corect cel puțin 13 întrebări grilă.

Cerinţe minime pentru nota 10: studentul trebuie să rezolve corect cel puțin 29 de întrebări grilă.

Se acordă un punct din oficiu.

Capitolul I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL

PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE

FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA.

§1 Procesul penal, mijloc de realizare a justiţiei penale

1.1. Definiţia procesului penal

Procesul penal reprezintă o activitate reglementată de lege, desfăşurată de organele judiciare, cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

- analiza definiţiei

- etimologie: termenul latin processus - înaintare, progres;

- activitate reglementată de lege; mai mult decât în oricare domeniu al activităţii judiciare, procesul penal trebuie să se desfăşoare între coordonatele stricte ale legii (nullum judicium sine lege);

- organele judiciare, organe de stat, care acţionează ca subiecţi oficiali în anumite faze ale procesului penal; organele judiciare sunt instanţele de judecată, Ministerul Public şi organele de cercetare penală (organele de cercetare ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale);

- părţile, persoane fizice sau juridice, cu drepturi şi obligaţii, penale sau civile, ce reies din calitatea lor procesuală, având interese directe în cauză; părţile în procesul penal sunt: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente;

- alte persoane care nu au interese directe în cauză (martori, experţi, interpreţi, martori asistenţi, grefieri etc.).

Preview document

Procedură Penală - Pagina 1
Procedură Penală - Pagina 2
Procedură Penală - Pagina 3
Procedură Penală - Pagina 4
Procedură Penală - Pagina 5
Procedură Penală - Pagina 6
Procedură Penală - Pagina 7
Procedură Penală - Pagina 8
Procedură Penală - Pagina 9
Procedură Penală - Pagina 10
Procedură Penală - Pagina 11
Procedură Penală - Pagina 12
Procedură Penală - Pagina 13
Procedură Penală - Pagina 14
Procedură Penală - Pagina 15
Procedură Penală - Pagina 16
Procedură Penală - Pagina 17
Procedură Penală - Pagina 18
Procedură Penală - Pagina 19
Procedură Penală - Pagina 20
Procedură Penală - Pagina 21
Procedură Penală - Pagina 22
Procedură Penală - Pagina 23
Procedură Penală - Pagina 24
Procedură Penală - Pagina 25
Procedură Penală - Pagina 26
Procedură Penală - Pagina 27
Procedură Penală - Pagina 28
Procedură Penală - Pagina 29
Procedură Penală - Pagina 30
Procedură Penală - Pagina 31
Procedură Penală - Pagina 32
Procedură Penală - Pagina 33
Procedură Penală - Pagina 34
Procedură Penală - Pagina 35
Procedură Penală - Pagina 36
Procedură Penală - Pagina 37
Procedură Penală - Pagina 38
Procedură Penală - Pagina 39
Procedură Penală - Pagina 40
Procedură Penală - Pagina 41
Procedură Penală - Pagina 42
Procedură Penală - Pagina 43
Procedură Penală - Pagina 44
Procedură Penală - Pagina 45
Procedură Penală - Pagina 46
Procedură Penală - Pagina 47
Procedură Penală - Pagina 48
Procedură Penală - Pagina 49
Procedură Penală - Pagina 50
Procedură Penală - Pagina 51
Procedură Penală - Pagina 52
Procedură Penală - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Procedura Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Solutii Procedurale de Netrimitere în Judecata

. Consideratii preliminarii Urmarirea penala constituie prima faza a procesului penal si practic în multe cazuri desfasurarea ei duce la concluzia...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Ai nevoie de altceva?