Proceduri și Contracte Finale

Curs
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 57913
Mărime: 182.31KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apan Diana

Cuprins

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

Secţiunea 1. Definirea şi clasificarea actului juridic civil

Secţiunea 2. Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil

Subsecţiunea 1. Definirea şi Secţiunea 7clasificarea condiţiilor de valabilitate a actului juridic civil

Subsecţiunea 2. Capacitatea de a încheia actul

Subsecţiunea 3. Consimţământul – element al voinţei juridice

Subsecţiunea 4. Obiectul contractului

Subsecţiunea 5. Cauza

Subsecţiunea 6. Forma actului juridic civil

Secţiunea 4. Efectele actului juridic civil; Consideraţii generale

Secţiunea 5. Repere ale actului administrativ

CAPITOLUL II. NULITATEA ŞI PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ

Secţiunea 1. Nulitatea actului juridic civil

Subsecţiunea 1. Noţiuni generale

Subsecţiunea 2. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil; Cauzele nulităţii

Subsecţiunea 3. Regimul juridic al nulităţii; Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi nulitatea relativă

Subsecţiunea 4. Regimul juridic şi efectele nulităţii

Secţiunea 2. Prescripţia extinctivă

Subsecţiunea 1. Sedes materiae; definirea şi principiile care guvernează prescripţia extinctivă

Subsecţiunea 2. Termenele de prescripţie extinctivă

Subsecţiunea 3. Suspendarea şi întreruperea termenului prescripţiei extinctive

CAPITOLUL III. CONTRACTUL COMERCIAL - IZVOR DE OBLIGAŢII OFERTA DE A CONTRACTA; MOMENTUL ŞI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

Secţiunea 1. Consideraţii generale cu privire la contract ca izvor de obligaţii

Sectiunea 2. Oferta de a contracta

Secţiunea 3. Momentul şi locul formării contractului

CAPITOLUL IV. FORMAREA CONTRACTULUI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE; COMERŢUL ELECTRONIC

Secţiunea 1. Sedes materiae; Definirea noţiunii de comerţ electronic

Secţiunea 2. Principii vizând publicitatea şi contractele în mediu electronic

Secţiunea 3. Comunicările comerciale

Secţiunea 4. Formarea contractului prin mijloace electronice

Sectiunea 5. Operaţiunile prin carduri

Subsecţiunea 1. Cardurile emise de bănci

Subsecţiunea 2. Cardurile emise de către comercianţi

Secţiunea 6. Repere conclusive

CAPITOLUL V. PARTICULARITĂŢI ALE OBLIGAŢIILOR COMERCIALE

Secţiunea 1. Noţiunea de obligaţie

Secţiunea 2. Solidaritatea codebitorilor

Secţiunea 3. Dobânda

Secţiunea 4. Interdicţia acordării termenului de graţie

Secţiunea 5. Interzicerea retractului litigios

CAPITOLUL VI. REGLEMENTĂRI PRIVITOARE LA DISCIPLINA CONTRACTUALĂ ÎN MATERIE COMERCIALĂ

Secţiunea 1. Sedes materiae

Secţiunea 2. Măsuri privind formarea contractelor comerciale

Secţiunea 3. Măsuri privind executarea contractelor comerciale

Secţiunea 4. Consecinţele nerespectării obligaţiilor din contractele comerciale

PARTEA A II-A. CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ

Secţiunea 1. Repere introductive

Secţiunea 2. Condiţiile generale de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Subsecţiunea 1. Obligaţiile vânzătorului

Subsecţiunea 2. Obligaţiile cumpărătorului

Secţiunea 4. Consecinţele nerespectării obligaţiilor contractuale; Efectele contractului de vânzare-cumpărare comercială

CAPITOLUL II. DIVERSE CATEGORII DE CONTRACTE COMERCIALE

Secţiunea 1. Împrumutul de consumaţie sau împrumutul propriu-zis

Secţiunea 2. Contractul de credit (împrumut bancar)

Secţiunea 3. Contractul de locaţiune (închiriere)

Secţiunea 4. Contractul de depozit

Secţiunea 5. Contractul de antrepriză

Secţiunea 6. Contractul de leasing

Sectiunea 7. Contractul de mandat comercial

Secţiunea 8. Contractul de agenţie

Sectiunea 9. Contractul de comision

Sectiunea 10. Contractul de consignaţie

PARTEA A III-A. GARANTAREA OBLIGATIILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND GARANŢIILE; CLASIFICAREA GARANŢIILOR

CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE GAJ COMERCIAL

CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE IPOTECĂ

CAPITOLUL IV. TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE

Sectiunea 1. Cecul

Sectiunea 2. Cambia

Sectiunea 3. Biletul la ordin

CAPITOLUL V. REGLEMENTARI CARE CONCURA LA OBTINEREA DE INFORMATII PRIVITOARE LA CONTRACTANTI

Secţiunea 1. Regulamentul 1 din 23 februarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

Secţiunea 2. Regulamentul nr. 4 al Băncii Naţionale a României din 1 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare

Extras din document

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

Cuvinte cheie: actul juridic civil; conditiile actului juridic; capacitatea; consimtamantul; viciile de consimtamant; eroarea; dolul; violenta; obiectul contractului; cauza; forma actului juridic civil; efectele actului juridic civil; principiul fortei obligatorii; irevocabilitatea actului juridic; principiul relativitatii efectelor actului juridic civil;

Secţiunea 1. Definirea şi clasificarea actului juridic civil

Astfel cum am susţinut , dreptul civil îşi vădeşte aplicabilitatea prin aceea că, principiile cuprinse în teoria generală a actului juridic civil sunt acele care vor guverna şi actul juridicavând natură comercială.

În consecinţă, un prim capitol de studiu în abordarea obligaţiilor comerciale va fi cel privitor la actul juridic civil.

Actul juridic civil este definit de doctrină ca fiind o manifestare de voinţă realizată cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic concret.

Din această definiţie rezultă că elementele caracteristice actului juridic civil sunt:

-prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau mai multe persoane fizice ori juridice;

-manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile;

-efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret.

Criteriile în funcţie de care pot fi clasificate actele juridice sunt destul de numeroase. Astfel:

1. După numărul părţilor, actele juridice se împart în: unilaterale, bilaterale, multilaterale.

2. După scopul urmărit la încheierea lor, se disting actele: cu titlu oneros, comutative şi acte cu titlu gratuit şi aleatorii

3. După efectele produse, actele civile sunt: constitutive, translative, declarative.

4. După importanţa lor în raport cu un bun sau un patrimoniu, actele civile sunt: de conservare, de administrare, de dispoziţie.

5. După modul lor de încheiere distingem între acte: consensuale, solemne, reale.

6. După natura conţinutului lor distingem între acte: patrimoniale, nepatrimoniale.

7. După momentul când îşi produc efectele se deosebesc actele: între vii; pentru cauză de moarte.

8. După rolul voinţei părţilor în stabilirea conţinutului actului juridic există actele juridice: subiective, condiţie

9. După raportul dintre ele, actele juridice pot fi: principale, accesorii.

10. După modalitatea încheierii sunt acte juridice: strict personale, prin reprezentant

11. După reglementarea şi denumirea legală, actele juridice pot fi: numite, nenumite.

12. După modul de executare actele juridice pot fi: cu executare dintr-o dată, cu executare succesivă.

1. În funcţie de numărul părţilor, actele juridce se clasifică în unilaterale, bilaterale şi multilaterale. Actul juridic unilateral este rezultatul voinţei unei singure părţi. Categoria actelor juridice civile unilaterale include: testamentul, acceptarea moştenirii, renunţarea la moştenire, recunoaşterea unui copil dinafara căsătoriei

-Actul juridic bilateral reprezintă voinţa concordantă a două părţi. Exemplul tipic de act juridic bilateral îl constituie contractele: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de donaţie, contractul de locaţiune, contractul de mandat.

-Actul juridic multilateral este rezultatul acordului de voinţă a trei sau mai multe părţi. Un asemenea act este contractul de societate comercială, în ipoteza în care aceasta nu este constituită cu asociat unic.

2.Dupa scopul urmarit la incheierea lor actele juridice se clasifica in :

-Actul juridic cu titlu oneros este acela în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte părţi, se urmăreşte obţinerea altui folos patrimonial. De exemplu, în contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul urmăreşte să obţină preţul în schimbul bunului, iar cumpărătorul urmăreşte să obţină bunul în schimbul preţului.

-Actul comutativ este acel act juridic cu titlu oneros în care părţile cunosc sau pot să cunoască, din chiar momentul încheierii lor existenţa şi întinderea obligaţiilor din cuprinsul său. Sunt comutative de exemplu: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de locaţiune, contractul de antrepriză.

-Actul aleatoriu este acel act juridic cu titlu oneros în care părţile au în vedere posibilitatea unui câştig şi riscul unei pierderi., datorită unei împrejurări, exterior şi nesigur « alea »: contractul de întreţinere, contractul de asigurare.

3. După scopul urmărit la încheierea lor, deosebim actele juridice civile cu titlu oneros şi actele juridice civile cu titlu gratuit.

-Actul juridic cu titlu gratuit este acela în care se procură un folos patrimonial fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb. Exemple de acte civile cu titlu gratuit sunt:donaţia, comodatul împrumutul de folosinţă, mandatul gratuit, depozitul gratuit.

4. Clasificarea actelor juridice civile în constitutive, translative şi declarative se realizează după criteriul efectului lor.

-Actul juridic constitutiv este acela care dă naştere la un drept subiectiv civil ce nu a existat anterior. Ca exemple de acte juridice constitutive menţionăm:contractul de gaj, contractul de ipotecă.

-Actul juridic translativ este acela care are ca efect transmiterea unui drept subiectiv dintr-un patrimoniu în altul. Sunt translative, de exemplu:contractul de vânzare-cumpărare, donaţia, cesiunea de creanţă.

-Actul juridic declarativ este acela care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv civil preexistent. Fac parte din această categorie: partajul împărţeala, tranzacţia.

5. În raport de importanţa lor, actele juridice pot fi de conservare, de administrare şi de dispoziţie.

-Actul juridic de conservare este acela prin care se urmăreşte preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Sunt considerate astfel de acte: înscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, somaţia.

-Actul juridic de administrare este acel act juridic civil prin care se urmăreşte să se realizeze o normală punere în valoare a unui bun sau patrimoniu. Sunt socotite acte de administrare: reparaţiile de întreţinere, culegerea fructelor, asigurarea unui bun, locaţiunea unui bun.

-Actul juridic de dispoziţie este acela care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun. Pot fi incluse în această categorie: vânzarea, donaţia.

În funcţie de modul de formare, atele juridice civile se împart în consensuale, solemne/ formale şi reale.

6. Raportat la exteriorizarea manifestarii de vointa care da nastere actului juridic:

-Actul juridic consensual este acela care ia naştere în mod valabil prin simpla manifestare de voinţă a părţii sau părţilor, neînsoţită de nici un fel de formă. Actul juridic consensual reprezintă regula, conturându-se astfel principiul consensualismului.

-Actul juridic solemn denumit şi formal este acela pentru formarea căruia simpla manifestare de voinţă nu este suficientă, ci aceasta trebuie să îmbrace o anumită formă valabilă prevăzută de lege. Sunt acte juridice solemne: donaţia, contractul de ipotecă, testamentul.

-Actul juridic real este acela care nu se poate forma valabil decât dacă manifestarea de voinţă este însoţită de remiterea / predarea bunului.Spre exemplu, constituie acte juridice reale: împrumutul, comodatul, depozitul.

Preview document

Proceduri și Contracte Finale - Pagina 1
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 2
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 3
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 4
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 5
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 6
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 7
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 8
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 9
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 10
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 11
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 12
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 13
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 14
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 15
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 16
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 17
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 18
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 19
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 20
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 21
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 22
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 23
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 24
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 25
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 26
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 27
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 28
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 29
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 30
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 31
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 32
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 33
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 34
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 35
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 36
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 37
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 38
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 39
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 40
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 41
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 42
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 43
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 44
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 45
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 46
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 47
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 48
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 49
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 50
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 51
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 52
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 53
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 54
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 55
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 56
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 57
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 58
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 59
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 60
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 61
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 62
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 63
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 64
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 65
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 66
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 67
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 68
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 69
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 70
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 71
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 72
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 73
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 74
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 75
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 76
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 77
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 78
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 79
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 80
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 81
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 82
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 83
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 84
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 85
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 86
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 87
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 88
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Proceduri si Contracte Finale.doc

Alții au mai descărcat și

Antecontractul de Vanzare - Cumparare Imobiliara

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Contractul de Comision

CAP. I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comision Notiunea contractului de comision este definita pe baza art. 405 C.com , care...

Consimțământul în Actele Juridice Civile

I. NOTIUNI GENERALE Expresia act juridic se întrebuinteaza atât în doctrina, practica si chiar în legislatie în doua sensuri cu valori diferite....

Contractul de Mandat

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Sanctiunile de Drept Civil Material - Nulitatea si Inexistenta

NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL. TEORIA INEXISTENŢEI 1.1.Consideraţii generale Termenul nulitate derivă de la latinescul nullitas şi fr. nullite...

Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva

ACTUL JURIDIC CIVIL NotiuneaAct juridic civil=manif.de vointa facuta cu intentia de a produce efecte jur.civ.,adica de a naste,modifica sau stinge...

Ai nevoie de altceva?