Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 76007
Mărime: 242.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciocan Vasile
CURS MASTERAT

Cuprins

APITOLUL I 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCURENŢA 1

§1. NOŢIUNEA CONCURENŢEI COMERCIALE 1

1. Trăsături caracteristice 1

2. Noţiunea de concurenţă 1

3. Concurenţa licită şi concurenţa ilicită 2

4. Semnificaţia economică 2

5. Semnificaţie specifică 4

6. Obiectul raportului juridic de concurenţă. Principii deontologice ale activităţii agenţilor economici 7

7. Raporturile dintre buna-credinţă şi abuzul de drept 8

8. Raporturile dintre buna-credinţă şi culpă 11

9. Subiectele raportului juridic de concurenţă. Particularităţi 11

10. Categorii de subiecte de drept 12

11. Accesul pe piaţă al agenţilor economici 14

11.1. Condiţii preliminare ale accesului pe piaţă 14

11.2. Înmatricularea 14

12. Condiţii de funcţionare pe piaţă 15

13. Controlul activităţii agenţilor economici 15

§2. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA PRACTICILOR ANTICONCURENŢIALE ŞI A CONCENTRĂRILOR ECONOMICE 15

1. Interdicţia practicilor anticoncurenţiale 15

2. Rolul judecătorilor în aplicarea Legii concurenţei 17

2.1. Controlul juridic asupra deciziilor emise de Consiliul Concurenţei 17

2.2. Controlul juridic asupra Regulamentelor emise de Consiliul Concurenţei 17

2.3. Autorizarea juridică (şi controlul succesiv) cu ocazia inspecţiilor 17

2.4. Controlul juridic asupra deciziilor Consiliului şi ale Oficiului Concurenţei privind confiscarea „profiturilor suplimentare” obţinute de către întreprinderi în urma unei încălcări a Legii concurenţei din România (art. 59, alin. 3) 18

2.5. Cumularea „măsurilor adecvate pentru eliminarea poziţiei dominante” ca urmare a cererii formulate de Consiliul Concurenţei 18

2.6. Sancţionarea faptelor penale legate de practici anti-competitive 19

2.7. Sancţionarea faptelor penale legate de folosirea incorectă sau de dezvăluirea nejustificată a unor secrete de afaceri 19

2.8. Acţiunea civilă privind repararea daunelor produse de întreprinderi 20

2.9. Alte atribuţii 20

CAPITOLUL II 22

DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENŢEI 22

§1. INTRODUCERE 22

§2. REGULILE DE CONCURENŢĂ ÎN TRATATUL UNIUNII EUROPENE 23

1. Carteluri şi practici restrictive (art. 81 din Tratatul UE, fostul art. 85) 23

2. Abuzul de poziţie dominantă (art. 82 din Tratatul UE, fostul art. 86) 30

3. Întreprinderile publice (art. 86 din Tratatul UE, fostul art. 90) 31

4. Ajutoarele de stat (art. 87 din Tratatul UE, fostul art. 92) 31

§3. NORMELE UNIUNII EUROPENE NR. 1475/1995 PRIVIND SCUTIREA ÎN BLOC A CONVENŢIILOR DE DISTRIBUIRE ŞI SERVICII ASUPRA AUTOVEHICULELOR 32

1. Ghidul de executare a politicii agresive de preţuri 33

1.1. Introducere 33

1.2. Noţiunea de „politică agresivă de preţuri” 33

1.3. Examinarea plângerilor 35

1.3.1. Preţuri „nejustificat de mici”. Factorul limită 36

1.3.2. „Politica de vânzare” 43

1.3.3. Impactul competitiv 43

1.3.4. Studii de caz 44

2. Ghidul de executare a discriminării în preţuri 48

2.1. Introducere 48

2.2. Noţiunea de „discriminare în preţuri” (DP) 49

2.3. Examinarea plângerilor 51

2.3.1. Noţiuni generale 51

2.3.2. Perspectiva de executare 54

2.3.3. Tipuri de tranzacţii acoperite 55

2.3.3.1. Generalităţi 55

2.3.3.2. Tranzacţii între filiale 55

2.3.4. Tipuri de produse acoperite 56

2.3.5. Caracterul discriminatoriu al vânzării 57

2.3.5.1. Noţiunile de „rabat, reducere, favorizare, concesie de preţ sau alte avantaje” 57

2.3.5.2. Noţiunea „peste şi deasupra” („Over and Above”) 58

2.3.5.3. Rabaturile condiţionate 59

2.3.6. Cumpărătorul 61

2.3.6.1. Generalităţi 61

2.3.6.2. Grupurile cumpărătoare 62

2.3.6.3. Sistemele de franciză 64

2.3.6.4. Concesii de preţ internaţionale 64

2.3.7. Competitori ai cumpărătorului 65

2.3.8. Noţiunea de „timp oportun” 66

2.3.9. Semnificaţia expresiei „direct sau indirect” 67

2.3.10. Semnificaţia expresiei „aceeaşi calitate şi cantitate” („like quality and quantity”) 67

2.3.10.1. Like quality 67

2.3.10.2. Like quantity 68

2.3.11. Semnificaţia expresiei „în cunoştinţă de cauză” 69

2.4. Practica discriminării - Secţiunea 50(2) 70

2.5. Excepţia de cooperare - Secţiunea 50(3) 70

2.6. Alte secţiuni importante 71

Extras din document

Capitolul I

Aspecte generale privind concurenţa

§1. Noţiunea concurenţei comerciale

1. Trăsături caracteristice

Conceptul de concurenţă s-a format şi este folosit în orice tip de relaţii sociale. Reglemen¬tările juridice l-au preluat din vocabularul uzual, adăugându-i unele note disociative, spre a-l adapta particularităţilor vieţii economice. Se impune ca atare să precizăm mai întâi accep¬ţiunea generică a noţiunii, în scopul de a-i desluşi ulterior sensul pe care l-a dobândit în relaţiile comerciale.

În sens general, prin concurenţă se înţelege o confruntare între tendinţe adverse, care converg spre acelaşi scop.

În plan social deosebim forme extrem de variate ale competiţiei. O primă formă este aceea de concurenţă vitală, semnificând conflictul interuman în cadrul căruia fiecare ins tinde la conservarea şi dezvoltarea proprie. Poate exista, de asemenea, opoziţie competiţională între interesele individuale şi sociale, între drepturi şi obligaţii, între manifestări altruiste şi egoiste.

În contextul relaţiilor interumane, concurenţa implică multiple afinităţi cu emulaţia, fără ca între cele două concepte să existe similitudine. Emulaţia, ca dispoziţie morală, scria Tudor Vianu, este dorinţa de a te întrece pe tine, întrecând pe altul. Dezvoltând această idee, ilustrul profesor arăta că emulaţia constituie un fel de prefigurare a luptei vieţii (concurenţa vitală, amintită anterior), cu deosebirea esenţială că succesul propriu nu în¬seamnă nici înfrângerea, anularea, eliminarea aceluia cu care m-am găsit în raport de emulaţie. Există, aşadar, în emulaţie ceva infinit: „te poţi înălţa cât de sus prin ea”. Astfel, în învăţământ, elevii şi studenţii, care se găsesc în raport de emu¬laţie nu se ciocnesc, ci efortul lor decurge paralel”.

„Viaţa practică - încheie Tudor Vianu - se desfăşoară pe te¬renul economic sau pe terenul social, în aşa fel încât succesul propriu înseamnă insuccesul semenului”.

2. Noţiunea de concurenţă

În economia de piaţă, forma modernă de organizare a activităţii economice, agenţii econo¬mici acţionează în mod liber, pe baza proprietăţii private şi în concordanţă cu legea cererii şi ofertei.

Între agenţii economici care produc aceleaşi mărfuri ori servicii există o luptă permanentă în scopul atragerii clientelei pentru mărfurile şi serviciile oferite pe piaţă.

Deci, o componentă intrinsecă a economiei de piaţă o con¬stituie libera competiţie, concurenţa între agenţii economici.

Concurenţa este definită ca o confruntare între agenţii eco¬nomici pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei activităţi.

Având în vedere rolul pozitiv, stimulativ, pe care îl are concu¬renţa în activitatea economică, dreptul trebuie să instituie cadrul juridic necesar pentru manifestarea acesteia. În acest sens, însăşi Constituţia României prevede că statul trebuie să asigure „libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de pro¬ducţie” (art. 134).

Prin legi speciale sunt stabilite limitele în care trebuie să se manifeste libera concurenţă, precum şi consecinţele pe care le au încălcările acestor limite legale.

3. Concurenţa licită şi concurenţa ilicită

În economia de piaţă, exercitarea concurenţei constituie un drept al oricărui agent economic. Ca orice drept recunoscut şi protejat de lege, dreptul la concurenţă trebuie exercitat cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi agenţi economici şi cu respectarea legii şi a bunelor moravuri. Numai dacă exercitarea concurenţei are loc în aceste limite, concurenţa este licită sau loială şi, deci ea este ocrotită de lege.

În cazul exercitării abuzive a dreptului la concurenţă, a folosirii de mijloace nepermise de lege pentru atragerea clientelei, concurenţa este ilicită şi, în consecinţă, este interzisă. Întrucât o asemenea exercitare a concurenţei este păgubitoare pentru agenţii economici lezaţi, ca şi pentru însăşi desfăşurarea ac¬tivităţii comerciale în ansamblul ei, legea instituie anumite mă¬suri menite să înlăture astfel de consecinţe.

4. Semnificaţia economică

În relaţiile de piaţă, concurenţa a fost privită, iniţial, ca factor decisiv care asigură, în mod spontan, diviziunea muncii între agenţii economici, precum şi condiţiile normale ale producţiei, ale schimburilor şi ale consumului de bunuri. Îndeosebi în opinia lui Adam Smith i se recunoaşte rolul de „mână invizibilă” care, independent de orice intervenţie statală, realizează adaptarea cererii şi ofertei, sub impusul exclusiv al interesului individual, disciplinând prin ea însăşi, în mod natural, întreaga activitate economică.

Teoreticienii contemporani sunt mai puţin optimişti, restrân¬gând substanţial rolul şi eficienţa atribuite concurenţei de con¬cepţiile pur individualiste, astăzi depăşite, ale clasicilor econo¬miei politice. Se admite în prezent că, în esenţă, concurenţa defineşte, pe de-o parte, un anumit tip de comportament al agenţilor economici, iar, pe de altă parte, un mod specific de organizare a activităţii de piaţă.

Comportamentul agenţilor economici are, în condiţiile con¬curenţei, caracter prin definiţie individualist. Fiecare dintre ei îşi urmăreşte interesul propriu. Ţinta rivalităţii o constituie profitul maxim, realizat prin captarea şi păstrarea clientelei. „Este o lup¬tă dură, fără menajamente, în care primează interesele economice, ale fiecărui participant la piaţă” Armele folosite pot fi oneste, de natură economică, precum scăderea preţului de vânzare, reducerea costurilor de producţie, ridicarea calităţii bunurilor şi a activităţii de prestări servicii, lansarea de noi produse, organizarea mai eficientă a vânzărilor, reclamă şi publicitate. Din păcate se recurge în acelaşi scop şi la mijloace neoneste, de natură extraeconomică. Se citează astfel furtul de informaţii sau răspândirea de insinuări false pe seama rivalilor de pe piaţă, mergând până la denigrare. Se practică de asemenea cumpărarea de salariaţi ai concurentului spre a fi utilizaţi în interes propriu ori atragerea pe căi incorecte a unor surse de sponsori¬zare. Nu se exclud nici demersuri agresive, urmărind falimentarea sau eliminarea temporară de pe piaţă a concurenţilor.

Preview document

Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 1
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 2
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 3
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 4
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 5
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 6
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 7
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 8
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 9
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 10
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 11
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 12
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 13
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 14
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 15
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 16
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 17
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 18
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 19
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 20
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 21
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 22
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 23
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 24
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 25
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 26
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 27
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 28
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 29
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 30
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 31
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 32
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 33
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 34
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 35
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 36
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 37
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 38
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 39
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 40
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 41
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 42
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 43
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 44
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 45
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 46
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 47
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 48
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 49
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 50
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 51
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 52
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 53
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 54
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 55
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 56
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 57
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 58
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 59
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 60
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 61
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 62
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 63
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 64
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 65
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 66
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 67
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 68
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 69
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 70
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 71
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 72
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 73
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 74
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 75
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 76
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 77
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 78
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 79
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 80
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 81
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 82
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 83
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 84
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 85
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 86
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 87
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 88
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 89
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 90
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 91
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 92
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 93
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 94
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 95
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 96
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 97
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 98
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 99
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 100
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 101
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 102
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 103
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 104
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 105
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 106
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 107
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 108
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 109
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 110
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 111
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 112
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 113
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 114
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 115
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 116
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 117
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 118
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 119
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 120
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 121
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 122
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 123
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 124
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 125
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 126
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 127
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 128
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 129
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 130
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 131
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 132
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 133
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 134
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 135
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 136
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 137
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 138
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 139
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 140
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 141
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 142
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 143
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 144
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 145
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 146
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 147
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 148
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 149
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 150
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 151
Regimul juridic al concurenței. Doctrină. Jurisprudență - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Concurentei. Doctrina. Jurisprudenta.doc

Alții au mai descărcat și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Impactul concentrărilor economice asupra mediului concurențial

1.1. Introducere “Atunci când politica concurenţei este efectiv aplicată, consumatorii au cele mai mari beneficii. Într-un timp al schimbărilor,...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Politica de Concurenta in Cadrul Uniunii Europene

Introducere Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Măsuri eficiente de asigurare a protecției concurenței economice

INTRODUCERE Marketingul este un instrument al concurenţei, care reprezintă un factor esenţial al mediului înconjurător. La prima vedere, mărfurile...

Aspecte Privind Evoluția Dreptului și Politicii Privind Concurența

Cuvantul ‘concurenta’ se trage din limba latina, ‘concurrere’ care inseamna a concura si nu are o definitie unanim acceptata, ea avand semnificatie...

Protecția concurenței economice

CONCURENŢA - COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE 1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE CONCURENŢEI Punctul de vedere aproape unanim...

Master drept comunitar al afacerilor

1. Uniunea Europeană - repere istorice Începutul celei mai importante construcţii economice, sociale şi juridice ale Europei şi anume Uniunea...

Dreptul Concurentei

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CONCURENTEI A) Considerente cu privire la rolul dreptului concurentei in general - tendinta naturala a...

Ai nevoie de altceva?