Societatea pe Acțiuni

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 8749
Mărime: 34.15KB (arhivat)
Cost: Gratis
cluj napoca

Extras din document

Societatea pe acţiuni este acea societate constituitã prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, pentru desfãşurarea unei activitãţi comerciale, în scopul împãrţirii beneficiilor, şi care rãspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor.

1. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETÃŢII PE ACŢIUNI

a) Precizari prealabile. S.A. se constituie prin contract de societate şi statut, care formeazã actul constitutiv al societãţii. Actul constitutiv se semneazã de cãtre toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publicã, de cãtre fondatori şi el trebuie încheiat în mod obligatoriu în formã autenticã în cazul în care societatea se constituie prin subcripţie publicã.

b) Asociaţii. Ca în orice societate comercialã, asociaţii societãţii pe acţiuni, ce poartã denumirea de acţionari, pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru aceastã formã de societate, legea impune un numãr minim de acţionari, numãrul acesora neputând fi mai mic de doi.

c) Firma societãţii. În societãţile pe acţiuni, firma se compune dintr-o denumire proprie, de naturã sã o deosebeascã de firma altor societãţi, şi va fi însoţitã de menţiunea scrisã în întregime “societate pe acţiuni” sau scrisã prescurtat “S.A.”

d) Capitalul social. Actul constitutiv trebuie sã prevadã capitalul social subscris şi cel vãrsat şi, în cazul în care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia. Capitalul social al societãţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o datã la 2 ani, valoarea minimã a capitalului social, ţinând cont de rata de schimb, astfel încât acest cuntum sã reprzinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

La constituirea societãţii prin subscrierea integralã şi simultanã a capitalului social, capitalul social vãrsat de fiecare acţionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Diferenţa de capital social subscris va trebui vãrsatã: pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculãrii societãţii; pentru acţiunile emise pentru un aport în naturã, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculãrii.

La constituirea societãţii prin subscripţie publicã, capitalul social vãrsat în numerar de fiecare acţionar trebuie sã fie de minim jumãtate din valoarea acţiunilor subscrise. Restul din capitalul social subscris va trebui vãrsat în termen de 12 luni de la înmatriculare.

e) Aporturile asociaţilor. În actul constitutiv trebuie arãtat aportul fiecãrui asociat. Aportul poate fi în numerar, în naturã sau în creanţe, cu menţiunea cã aportul în creanţe este interzis în cazul societãţilor pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publicã.

În cazul aporturilor în naturã, este necesar sã se prevadã valoarea bunurilor aduse ca aport, numãrul acţiunilor acordate pentru acestea şi numele sau, dupã caz, denumirea personei care le-a adus ca aport.

f) Acţiunile. Actul constitutiv trebuie sã arate numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor, cu specificarea dacã sunt nominative sau la purtãtor. Valoarea nominalã a unei acţiuni nu poate fi mai micã de 0,1 lei.

g) Administratorii societãţii. În actul constitutiv, asociaţii trebuie sã menţioneze datele de identificare ale primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai primilor membri ai consiliului de supraveghere, precum şi puterile conferite administratorilor sau directorilor şi dacã ei urmeazã sã le exercite împreunã sau separat.

În cazul constituirii societãţii prin subscripţie publicã, primii membri ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere sunt numiţi de adunarea constitutivã.

h) Cenzorii/auditorii financiari ai societãţii. Primii cenzori sau primul auditor financiar ai societãţii trebuie desemnaţi tot prin actul constitutiv, cu precizarea cã, dacã societatea se constituie prin subscripţie publicã, aceştia vor fi numiţi de adunarea constitutivã.

i) Avantaje rezervate fondatorilor. Contractul de societate trebuie sã prevadã eventualele avantaje speciale conferite oricãrei persoane care a participat la constituirea societãţii ori la tranzacţii conducând la autorizare, precum şi idenitatea beneficiarilor unor asemenea avantaje.

j) Operaţiunile încheiate de asociaţi în contul societãţii. Constituirea societãţii pe acţiuni implicã anumite operaţiuni şi cheltuieli. Întrucât acestea se realizeazã în contul viitoarei societãti, legea prevede cã în actul constitutiv trebuie sã se prevadã cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire.

2. MODALITÃŢI DE CONSTITUIRE A SOCIETÃŢII PE ACŢIUNI

Potrivit art.9 din Legea nr.31/1990, societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integralã şi simultanã a capitalului social de cãtre semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publicã.

a) Constituirea simultanã sau concomitentã constã într-o procedurã simplã de constituire a societãţii pe acţiuni, care este cea folositã şi în cazul constituirii societãţilor în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã.

În cazul în care existã cel puţin doi asociaţi, care acoperã prin aporturile lor (subscriu) întregul capital social şi fiecare efectueazã vãrsãminte de minim 30% din capitalul social subscris, aceştia vor putea trece la constituirea societãţii, prin încheierea actelor constitutive şi îndeplinirea formalitãţilor prevãzute de lege.

Constituirea societãţii este simultanã sau concomitentã deoarece formarea capitalului social are loc în acelaşi timp cu încheierea actelor constitutive ale societãţii.

b) Constituirea prin subscripţie publicã

Dacã asociaţii care iniţiazã constituirea societãţii pe acţiuni nu au resursele financiare necesare pentru a subscrie întregul capital social şi a vãrsa minimul cerut de lege, ei pot apela la subscripţia publicã, adica pot face o ofertã de subscriere adresatã oricãrei persoane care dispune de bani şi doreşte sã îi investeascã prin cumpãrarea de acţiuni.

În acest caz, constituirea societãţii presupune o etapã premergãtoare, necesarã formãrii capitalului social pe calea subscripţiei publice.

Întrucât constituirea societãţii se realizeazã în timp, în mai multe faze, ea este denumitã constituire continuatã sau succesivã.

Preview document

Societatea pe Acțiuni - Pagina 1
Societatea pe Acțiuni - Pagina 2
Societatea pe Acțiuni - Pagina 3
Societatea pe Acțiuni - Pagina 4
Societatea pe Acțiuni - Pagina 5
Societatea pe Acțiuni - Pagina 6
Societatea pe Acțiuni - Pagina 7
Societatea pe Acțiuni - Pagina 8
Societatea pe Acțiuni - Pagina 9
Societatea pe Acțiuni - Pagina 10
Societatea pe Acțiuni - Pagina 11
Societatea pe Acțiuni - Pagina 12
Societatea pe Acțiuni - Pagina 13
Societatea pe Acțiuni - Pagina 14
Societatea pe Acțiuni - Pagina 15
Societatea pe Acțiuni - Pagina 16
Societatea pe Acțiuni - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Dreptul Muncii si Securitatii Sociale

I. Dreptul muncii – ramura a sistemului de drept din tara noastra 1. Dreptul muncii Raporturile juridice individuale de munca sunt acele relatii...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune Fiscala

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Apelul și Recursul

Subcap. VI.2. Judecata în căile ordinare de atac Secţ.I. Apelul §1. Noţiune. Apelul reprezintă o cale de atac: - de reformare - cu caracter...

Drept Penal Roman - Note de Curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Te-ar putea interesa și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Organizarea si Functionarea Societatilor Comerciale pe Actiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Societăți captive de asigurări

1.1.Notiune, caracterizare generala Piata internationala de asigurari este formata din totalitatea tranzactiilor interne si internationale de...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Ai nevoie de altceva?