Suport Curs Drept Procesual Civil

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 66343
Mărime: 159.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
suport curs DREPT PROCESUAL CIVIL

Extras din document

1. Conceptul de competenţă

Codul de procedură civilă debutează prin a se referi, chiar în primele sale articole, la regulile de competenţă. Această reglementare apare firească dacă ţinem seama de importanţa regulilor procedurale prin intermediul cărora se statornicesc atribuţiile instanţelor judecătoreşti. Într-adevăr, în cazul declanşării unui litigiu, prima problemă care trebuie rezolvată de reclamant sau de avocatul acestuia este aceea de a determina instanţa competentă. Şi de aceea, în dreptul anglo-saxon, de pildă, problema determinării competenţei este una dintre cele mai importante şi complexe, astfel că, în această materie, doar avocaţii cei mai experimentaţi pot fi la adăpost de orice greşeală. Codurile moderne, deşi acordă aceeaşi importanţă majoră problemelor de competenţă, încep printr-o prezentare generală a principiilor de bază ale procedurii judiciare. Este tendinţa tuturor codurilor moderne, tendinţă care a început o dată cu adoptarea Codului civil german de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proiectul viitorului nostru cod de procedură civilă va trebui să urmeze aceeaşi tendinţă .

Prin competenţă, în general, se desemnează capacitatea unei autorităţi publice sau a unei persoane de a rezolva o anumită problemă. Conceptul de competenţă este de amplă utilizare în limbajul juridic, mai cu seamă în domeniul procesual. În dreptul procesual civil, prin competenţă înţelegem capacitatea unei instanţe de judecată de a soluţiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri.

Cazurile şi condiţiile în care o instanţă judecătorească are îndreptăţirea legală de a soluţiona o anumită cauză civilă se determină prin intermediul regulilor de competenţă. Legislaţia noastră foloseşte criterii diferite pentru determinarea competenţei instanţelor judecătoreşti. Pe de altă parte, trebuie să precizăm că nu toate litigiile civile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. Există litigii care se soluţionează de alte autorităţi statale sau de alte organe decât instanţele judecătoreşti.

2. Formele competenţei

O problemă de mare importanţă ce se poate ivi în legătură cu sesizarea unui organ de justiţie este aceea de a determina dacă litigiul respectiv intră sau nu în sfera de activitate a autorităţii judecătoreşti sau dimpotrivă a altor autorităţi statale. O atare delimitare se poate realiza prin intermediul regulilor de competenţă generală. După ce se stabileşte că o anumită cauză civilă intră în sfera de activitate a autorităţii judecătoreşti este necesar să precizăm care anume dintre diferitele instanţe are căderea de a soluţiona cauza respectivă. Delimitarea activităţii instanţelor judecătoreşti, între ele, se realizează prin intermediul regulilor competenţei jurisdicţionale. Competenţa jurisdicţională prezintă la rândul său două forme: competenţa materială sau de atribuţiune şi competenţa teritorială.

În raport cu natura normelor de competenţă aceasta poate fi împărţită în competenţă absolută şi competenţă relativă. Această clasificare, bogată în semnificaţii procedurale, este o consecinţă firească a diviziunii legilor în imperative şi dispozitive. Analiza concretă a textelor procedurale privitoare la atribuţiile instanţelor judecătoreşti ne obligă la o cercetare preliminară a competenţei instanţelor judecătoreşti. Dispoziţiile legale privitoare la competenţa generală a instanţelor judecătoreşti nu se regăsesc însă în Codul de procedură civilă.

Cap. II. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

Primul articol al Codului de procedură civilă consacră principiul plenitudinii de jurisdicţie a judecătoriilor. Prin urmare, toate celelalte instanţe au o jurisdicţie de excepţie, în sensul că ele pot soluţiona cauze civile în primă instanţă numai în baza unor dispoziţii normative care le atribuie în mod expres o atare competenţă. Textul pe care-l comentăm admite două categorii de excepţii de la regula plenitudinii de jurisdicţie menţionată mai sus. O primă excepţie se referă la cauzele „date prin lege în competenţa altor instanţe”. În acest sens, însuşi Codul de procedură civilă atribuie o competenţă de fond - excepţie - tribunalelor judeţene şi curţilor de apel. A doua categorie de excepţii are ca obiect atribuţiile jurisdicţionale conferite de lege „autorităţilor administraţiei publice” sau altor „organe”. Categoria de excepţii la care ne referim nu este prevăzută în mod expres în partea finală a art. 1 pct. 1 C. proc. civ. Ea poate fi însă dedusă cu uşurinţă din prevederile art. 1 pct. 2 C. proc. civ., text care atribuie judecătoriilor competenţa de a soluţiona „plângerile împotriva hotărârilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate...”. Aceasta înseamnă că organele menţionate au şi o competenţă de fond, care le este recunoscută prin dispoziţii legale exprese. În paginile anterioare au fost indicate, cu titlu exemplificativ, organele care realizează jurisdicţii speciale şi cărora legea le recunoaşte atribuţii jurisdicţionale.

Potrivit art. 1 pct. 2 C. proc. civ., judecătoriile sunt competente să soluţioneze şi „plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate”. Aceste dispoziţii procedurale impun unele precizări particulare. În primul rând, remarcăm că actuala redactare a textului nu se mai referă, în mod expres, la „organele obşteşti cu activitate jurisdicţională”. Precizăm că în regimul anterior a fost instituită o jurisdicţie obştească ce se realiza prin intermediul comisiilor de judecată. În al doilea rând, constatăm că legea se referă în mod expres la calea procedurală a plângerii. Prevederile legale cuprinse în art. 1 pct. 2 C. proc. civ. dau expresie controlului judecătoresc exercitat de judecătorii cu privire la actele altor organe cu atribuţii jurisdicţionale. Pe de altă parte, termenul de „plângere” trebuie folosit într-un sens larg, adică în sensul că include în conţinutul său şi orice alt mijloc procedural prin care se urmăreşte realizarea unui control judecătoresc, exercitat în condiţiile legii . În acest context, precizăm că în legislaţia noastră diferite dispoziţii legale, din unele legi speciale, deschid calea controlului judecătoresc şi prin mijlocul procedural al contestaţiei. De asemenea, termenul de hotărâre, folosit în acelaşi text, trebuie interpretat şi el într-un sens generic, anume în sensul că se referă la orice alt act jurisdicţional, indiferent de denumirea sa (decizie, dispoziţie etc.).

Unele dispoziţii din legi speciale se referă la posibilitatea exercitării controlului judecătoresc pe calea procedurală a plângerii sau contestaţiei. În continuare evocăm câteva din situaţiile care se încadrează în dispoziţiile art. 1 pct. 2 C. proc. civ.: contestaţiile împotriva soluţiei date de primar în legătură cu înscrierile făcute în listele electorale [art. 16 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale]; plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor silvice [art. 14 alin. (2) din Legea nr. 31/2000]; plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor (art.31-32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001); plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită [art. 53 alin. (2) din Legea nr. 188/2000].

Potrivit art. 1 pct. 3 C. proc. civ., judecătoriile judecă şi „în orice alte materii date prin lege în competenţa lor”. Această competenţă diversă este atrasă doar în temeiul unor dispoziţii legale exprese. În această privinţă se poate constata că atare dispoziţiuni se regăsesc chiar în Codul de procedură civilă, dar şi în unele reglementări speciale. Doar cu titlu de exemplu indicăm unele situaţii expres consacrate în Codul de procedură civilă şi care atrag competenţa judecătoriilor în temeiul textului menţionat: cererile pentru asigurarea dovezilor (art. 236 C. proc. civ.); cererile de îndreptarea erorilor materiale strecurate în propriile hotărâri (art. 281 C. proc. civ.); contestaţiile în anulare privind propriile hotărâri [art. 318 alin. (2) şi art. 319 alin. (1) C. proc. civ.]; cererile de revizuire privitoare la propriile hotărâri [art. 323 alin. (1) C. proc. civ.]; contestaţiile la executare, în toate situaţiile în care judecătoria a soluţionat cauza în primă instanţă şi când, potrivit legii, aceasta este instanţa de executare [art. 400 alin. (1) C. proc. civ.]; contestaţiile privitoare la înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului hotărârii ce se execută, în cazurile în care judecătoria a încuviinţat titlul [art. 400 alin. (2) C. proc. civ.].

Preview document

Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 1
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 2
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 3
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 4
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 5
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 6
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 7
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 8
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 9
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 10
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 11
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 12
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 13
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 14
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 15
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 16
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 17
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 18
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 19
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 20
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 21
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 22
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 23
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 24
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 25
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 26
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 27
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 28
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 29
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 30
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 31
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 32
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 33
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 34
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 35
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 36
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 37
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 38
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 39
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 40
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 41
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 42
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 43
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 44
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 45
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 46
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 47
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 48
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 49
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 50
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 51
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 52
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 53
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 54
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 55
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 56
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 57
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 58
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 59
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 60
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 61
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 62
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 63
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 64
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 65
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 66
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 67
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 68
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 69
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 70
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 71
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 72
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 73
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 74
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 75
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 76
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 77
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 78
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 79
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 80
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 81
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 82
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 83
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 84
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 85
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 86
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 87
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 88
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 89
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 90
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 91
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 92
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 93
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 94
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 95
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 96
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 97
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 98
Suport Curs Drept Procesual Civil - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Suport Curs Drept Procesual Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Studiu de caz - deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului în cazul debitoarei SC Viveda Dan SRL

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PROCEDURA DE INSOLVENŢĂ Noţiunea de insolvenţă implică o situaţie patrimonială dificilă sau de criză a unui...

Abuzul de Încredere

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA ABUZULUI DE ÎNCREDERE SECTIUNEA I ABUZUL DE ÎNCREDERE, INFRACTIUNE CONTRA PATRIMONIULUI §1. Notiunea de abuz de...

Expertiza criminalistică a urmelor corpului uman

1. Consideraţii introductive Interacţiunea om-mediu înconjurător dă naştere la cele mai diferite urme, care la nevoie, pot fi utile la stabilirea...

Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Competența Materială a Instanțelor care Soluționează Conflictele de Drepturi

Competența materială a instanțelor care soluționează conflictele de drepturi I. Noțiunea de competență Prin competenţă, în general, se...

Ascultarea învinuitului

Ascultarea învinuitului/inculpatului şi importanţa acesteia Ascultarea învinuitului/inculpatului este una din activităţile cele mai importante...

Te-ar putea interesa și

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Divorțul

INTRODUCERE Familia, solid organizată și constituind prima celulă a edificiului social, s-a coagulat încet și în timp îndelungat . Istoria...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Credite ipotecare (BT vs Unicredit)

INTRODUCERE După cum ne spune traducerea proverbului latin Tempora mutantur et nos mutamur in illis-timpurile se schimbă și noi odată cu ele....

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Exercitarea dreptului la apărare în justiție și implicațiile acesteia

INTRODUCERE Relatiile sociale, circuitul de valori materiale si spirituale(interne si internationale) precum si legaturile interumane sunt...

Ai nevoie de altceva?