Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Bazele Ingineriei Mediului

  1.1. Noţiuni generale Mediul înconjurător reprezintă ansamblul de elemente naturale ale Terrei: apa, solul, aerul (toate straturile atmosferice), toate materiile anorganice şi organice, aflate în interacţiune prin sisteme naturale, la care se adaugă valorile istorice, culturale şi estetice rezultate. Marele biolog român Emil Racoviţă, în 1929, defineşte mediul ca fiind "totalitatea înfăptuirilor, fenomenelor şi energiilor lumeşti ce vin în contact cu o fiinţă, de care depinde...

 • Microorganisme

  I SSMICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE Microbiologia produselor alimentare, ştiinţă microbiologică cu caracter aplicativ, are drept obiect de studiu cunoaşterea naturii şi activităţii metabolice a microorganismelor, care pot contamina materiile prime, semifabricatele, produsele finite în scopul prevenirii alterării alimentelor sau a îmbolnăvirii populaţiei prin consum de alimente contaminate cu microorganisme patogene sau toxicogene. În cadrul disciplinei sunt studiate microorganismele...

 • Microbiologie

  OBIECTIVUL CURSULUI  Evidentierea specificului si caracterului interdisciplinar al Ecocomicrobiologiei in contextul stiintelor biologice prin prezentarea conceptelor fundamentale ale disciplinei. Microorganismele ca model pentrul studiul proprietatilor universale ale celulelor. Prezentarea cunostintelor actuale privind studiul proprietatilor diferitelor categorii de microorganisme (bacterii, levuri, fungi), interrelatiile dintre ele si tendintele actuale de abordare a ecologiei...

 • Resurse de Apa

  1.1. GLOSAR DE TERMENI a. RESURSE NATURALE - orice componenta din mediul înconjurator, ca solul, apa, flora sau fauna, care contribuie la viata materiala si spirituala a societatii umane. b. GOSPODARIREA APELOR - se întelege ansamblul activitatilor de planificare, alocare, utilizare, protectie si valorificare rationala a resurselor de apa, pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, precum si activitatea de degradare sau epuizare a acestora. c. STAPÂNIREA APELOR - înseamna...

 • Evaluarea Impactului asupra Mediului

  Lecţia 1 Conf. Univ. Dr. Mihaela Vasilescu 2 Introducere -Scopul cursului: domeniului de aplicare şi limitele EIM -Obiectivele educaţionale: - Scopul şi rolul EIM în procesele decizionale - Contribuţia EIM la managementul mediului - Limitările tehnice şi social-politice ale EIM - Structurile instituţionale şi legislaţia din România - Înţelegerea proceselor de “screening” - Înţelegerea procesului de “scoping” - Alternativele EIM - Formatului Raportului EIM - Factorii care...

 • Masini si Instalatii pentru Transportul si Prelucarea Deseurilor

  CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND CLASIFICAREA DEŞEURILOR INTRODUCERE Gama din ce în ce mai mare a deşeurilor, cantitatea lor mereu crescândă, problemele grele de depozitare definitivă, dar mai ales penuria de materii prime în unele zone geografice şi domenii au condus în prezent la tendinţa prelucrării şi valorificării integrale a deşeurilor, prin transformare sau valorificare parţială sub formă de produse noi. Privind viitorul o astfel de abordare a problemei evacuării deşeurilor va constitui...

 • Utilaje si Instalatii pentru Mediu

  CAPITOLUL 1 UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE INSTALATIILOR DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR 1. CONCASOARE ŞI MORI CU CIOCANE PRELUCRAREA DEŞEURILOR 1. 1. Consideraţii generale. Maşinile de mărunţire de acest tip sunt destinate pentru concasarea grosolana, mijlocie şi măruntă a diverselor tipuri de deşeuri dure Ele îşi datoresc denumirea organelor lor active, care sunt ciocanele. Concasoare cu ciocane articulate. Ciocanele 1(fig.1. 1) sunt montate articulat pe rotorul 2 al maşinii şi rotind o...

 • Tehnologii de Prelucare si Valorificare a Deseurilor Metalice

  BIBLIOGRAFIE CAP.1. DEŞEURI GENERATE ÎN INDUSTRIA SIDERURGICĂ 1.1. Consideraţii privind valorificarea elementelor utile din deşeurile mărunte şi pulverulente Industria metalurgică se confruntă la acest început de secol cu probleme majore. Acestea par să nu fie legate nici de o eventuală criză a resurselor de materii prime şi energetice, nici de competiţia materialelor metalice cu alte materiale, ci sunt mai degrabă legate de cerinţele stringente pentru protecţia mediului. Se consideră că...

 • Fitocenologie

  Fizionomia unei fitocenoze Aspectul unei fitocenoze A. Fizionomia fitocenozelor Fitocenozele reprezintă un sistem biologic unitar (dar nu uniform) Acest sistem este dependent de particularităţile biotopului (pe care-l poate influenţa) Acest sistem este supus reglajului de către sistemele ierarhic superioare Fiecare specie are un anumit habitus Acesta rezultă în urma interacţiunii genotip-fenotip-mediu El se păstrează cât timp specia îşi menţine integralitatea In cadrul...

 • Ecologie

  Ecologie .Definiţie şi concepţii 1.Scurt istoric al dezvoltarii ecologiei ca stiinta Ecologia –a apãrut in a doua jumatate a sec XIX ca urmare a unor necesitati economice a societatii umane. In aceasta perioada industria si agricultura au cunoscut o dezvoltare constanta ceea ce a condus la aparitia unor probleme legate de mediul inconjurator.Aceste probleme au aparut datorita exploatarii nerationale a resurselor naturale,defrisarii padurilor pt cresterea suprafetelor agricole ,cresterea...

 • Managementul Integrat al Mediului, al Calitatii si Securitatii

  INTRODUCERE Pentru întreaga lume, dar mai ales pentru Europa, etapa actuală suferă transformări profunde, de aşezare într-o direcţie cu noi coordonate politice, sociale şi economice. Astfel, putem accepta schimbările sau nu, problema importantă este de a ne adapta lor atunci când este benefic pentru toate părţile interesate. în contextul actual, pentru creşterea afirmării în cercetare prin managementul calităţii, organizaţiile sunt conştiente din ce în ce mai mult de necesitatea de a...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  CURS 3 POLUAREA - Este strâns legată de impactul activităţii umane asupra mediului - Afectează toţi factorii de mediu - Are efecte imediate sau pe termen lung - Efectele se manifestă asupra sănătăţii populaţiei dar există şi o serie de pierderi economice. Tipuri de poluare cu efecte grave asupra stării de sănătate - Plumb în aer şi în sol provenind de la topitoriile de plumb şi zinc şi de la mijloacele de transport; - Pulberi sedimentabile în atmosferă provenind din sobe,...

 • Protectia si Ingineria Mediului

  1. Formarea emisiilor de particule la mac Motorul cu aprindere prin comprimare, datorita compoziţiei combustibilului utilizat si particularităţilor proceselor din cilindru, este susceptibil la emisii de particule în gazele de evacuare. Particulele generate de motorul Diesel pe timpul arderii sunt compuşi ai materialelor carbonoase (funingine), care au absorbit fracţiuni organice solubile, acestea constând din molecule condensate pe funingine, în faza imediat următoare arderii si care ele...

 • Hidrologie

  Locul hidrologiei şi hidrogeologiei între ştiinţele mediului Hidrologia – este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale apelor de la suprafaţa scoarţei terestre, ale mişcării şi distribuţiei apei pe pământ, legile generale care dirijează procesele din hidrosferă, atmosferă, litosferă şi biosferă, precum şi prognoza evoluţiei elementelor hidrologice, în vederea folosirii raţionale a acestora în economie. Subdomenii ale hidrologiei: Potamologia – se ocupă cu studiul...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii economice, cu scopul de a lua în considerare, în principal, aspectele de ordin ecologic la nivelul Planetei. Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării...

Pagina 13 din 27