Dreptul Mediului

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 29890
Mărime: 117.20KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.drd. Dan Vătăman
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea

Cuprins

CURSUL I - INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI

1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului 6

1.2. Dreptul mediului ca ramură autonomă a dreptului

1.2.1. Recunoaşterea apariţiei unei noi ramuri de drept 7

1.2.2. Obiectul dreptului mediului 8

1.2.3. Metoda de reglementare 8

1.3. Izvoarele dreptului mediului 8

1.4. Principiile fundamentale ale dreptului mediului 11

CURSUL II - TEHNICI ŞI MODALITĂŢI GENERALE DE REALIZARE

A PROTECŢIEI MEDIULUI

2.1. Strategiile şi politicile de mediu 15

2.2. Procedurile preventive 15

2.2.1. Implantarea activităţilor 15

2.2.2. Omologarea produselor şi aparatelor 16

2.2.3. Informarea administrativă şi publică 16

2.2.4. Bilanţul de mediu 17

2.2.5. Instrumentele de gestiune aposteriori a poluărilor 17

2.3. Pârghiile economice şi fiscale de protecţie a mediului 18

2.3.1. Taxele 18

2.3.2. Subvenţiile 19

2.3.3. Sistemele de consignaţie 19

CURSUL III - REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE

CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

3.1. Procedura de evaluare şi autorizare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului 20

3.1.1. Noţiunea şi semnificaţiile studiului de impact 21

3.1.2. Sisteme de realizare a studiului de impact 22

3.1.3. Efectuarea studiului de impact 23

3.1.4. Cerinţe de legalitate a studiului de impact 24

3.1.5. Consecinţele absenţei studiului de impact 24

3.2. Procedura autorizării şi studiului de impact în România 25

3.2.1. Procedura actuală de autorizare a activităţilor economice şi

sociale cu impact asupra mediului 25

3.2.2. Valabilitatea acordului şi autorizaţiei de mediu 27

3.2.3. Revizuirea acordului şi autorizaţiei de mediu 28

3.2.4. Suspendarea 28

3.2.5. Soluţionarea litigiilor 28

3.2.6. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului 29

3.2.7. Regimul studiului de impact ecologic 29

3.2.8. Publicitatea procedurii de autorizare 30

CURSUL IV - DREPTUL FUNDAMENTAL AL FIINŢEI UMANE LA UN MEDIU

SĂNĂTOS ŞI PROTEJAT

4.1. Dezvoltarea dreptului mediului ca fundament al dreptului omului

la un mediu sănătos 31

4.2. Conţinutul multifuncţional al dreptului omului la mediu 33

4.3. Dreptul omului la mediu în legislaţia românească 34

CURSUL V - PROTECŢIA APEI ŞI A ECOSISTEMELOR ACVATICE

5.1. Considerente generale 39

5.2. Regimul de protecţie şi utilizare durabilă a apelor 39

5.2.1. Clasificarea apelor supuse ocrotirii 39

5.2.2. Reguli de protecţie a apelor 40

5.3. Regimul juridic al apelor în România 40

5.4. Protecţia apelor în plan internaţional 41

CURSUL VI - PROTECŢIA ATMOSFEREI

6.1. Aspecte generale 44

6.2. Protecţia atmosferei în dreptul intern 44

6.3. Protecţia atmosferei în plan internaţional 47

6.4. Protecţia spaţiului extra-atmosferic 48

CURSUL VII - PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI

7.1. Aspecte generale 50

7.2. Măsuri legale de protecţie a solului şi subsolului în România 51

7.3. Răspunderea contravenţională şi penală în domeniul protecţiei şi ameliorării

solului şi subsolului 52

CURSUL VIII - PROTECŢIA FAUNEI

8.1. Statutul juridic al animalelor în dreptul naţional 55

8.2. Protecţia fondului cinegetic 59

8.3. Protecţia fondului piscicol 62

8.4. Măsuri de protecţie a animalelor domestice 64

CURSUL IX - PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA ARIILOR PROTEJATE

9.1. Aspecte generale 66

9.2. Principii care stau la baza reglementării reţelei naţionale de arii protejate 67

9.3. Categorii de arii protejate 67

9.4. Administrarea reţelei de arii naturale protejate 68

CURSUL X - RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

10.1. Răspunderea civilă delictuală 71

10.2. Răspunderea contravenţională 74

10.3. Răspunderea penală în materie de mediu 77

CURSUL XI - PARTICULARITĂŢILE RĂSPUNDERII STATELOR ÎN MATERIE DE MEDIU CONFORM CONVENŢIILOR ŞI TRATATELOR INTERNAŢIONALE

11.1. Aspecte generale 81

11.2. Elementele răspunderii internaţionale a statelor în materie de mediu 81

11.3. Reglementări internaţionale referitoare la responsabilitate în caz de

poluare a mediului 82

CURSUL XII - ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

12.1. Sistemul şi competenţele autorităţilor în materie de mediu 84

12.2. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în protecţia mediului 89

12.3. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul protecţiei mediului 89

CURSUL XIII - ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE CU VOCAŢIE UNIVERSALĂ ŞI REGIONALĂ CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

13.1. Organizaţia Naţiunilor Unite şi mediul înconjurător 91

13.2. Organizaţii regionale şi subregionale cu atribuţii în domeniul

protecţiei mediului 93

CURSUL XIV - SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE A FACTORILOR DE MEDIU

ÎN PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

14.1. Sistemul naţional de monitorizare integrată 96

14.2. Supravegherea calităţii mediului pe plan internaţional 97

Bibliografie 99

Extras din document

CURSUL I

INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI

1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului

Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează totalitatea factorilor şi condiţiilor care formează cadrul general în care se desfăşoară viaţa materială a societăţii omeneşti.

Noţiunea de mediu este considerată ca fiind o noţiune fundamentală şi cuprinzătoare prin care se înţelege lumea vie şi cea neînsufleţită, în principiu, aproape tot ce înconjoară omul.

Noţiunea de mediu stă la baza ecologiei ca ştiinţă, definită de biologi ca fiind „studiul relaţiilor complexe, directe sau indirecte, dintre animale şi mediul lor organic şi anorganic”.

Ecologia este definită în doctrina de specialitate ca fiind ştiinta ecosistemelor şi a relaţiilor dintre acestea, cu rol în stabilirea de legături între societatea umană şi mediu.

În documentele internaţionale nu există o definiţie foarte clar formulată cu privire la mediu, iar legislaţiile interne ale statelor conferă acestui concept semnificaţii şi dimensiuni diverse, pornind de la definiţii parţiale şi până la definiţii mai globale.

În cazul României, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2002, aprobată prin Legea nr. 294/2003 , defineşte în mod explicit mediul ca fiind „ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei, aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”.

În sistemul de drept românesc, dreptul mediului poate fi definit ca fiind o ramura distinctă de drept, formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre persoane stabilite în legatură cu protecţia şi dezvoltarea mediului.

Din aceasta definiţie, putem contura următoarele trăsături specifice dreptului mediului:

- este o ramură de drept distinctă în sistemul nostru de drept;

- este o ramură de drept formată din norme juridice specifice, ce prezintă trăsături comune;

- normele de dreptul mediului reglementează relaţiile sociale formate în procesul de prevenire a poluării, ameliorarea şi dezvoltarea mediului, sancţionarea faptelor poluante, etc.

1.2. Dreptul mediului ca ramură autonomă a dreptului

1.2.1. Recunoaşterea apariţiei unei noi ramuri de drept

Evoluţiile sociale, economice, politice şi legislative din ultimele decenii, dinamica dreptului şi tendinţa ce se manifestă în sfera dreptului şi anume aceea de conturare a unor noi ramuri de drept, distincte, au determinat recunoaşterea dreptului mediului ca ramura de drept autonomă în sistemul de drept.

Dreptul mediului a apărut şi s-a dezvoltat având în vedere sarcini imediate şi de perspectivă încredinţate de societate, în funcţie de nevoile de protecţie a diferitelor elemente ale mediului ameninţate de dezvoltarea şi diversificarea industriei, de extinderea urbanizării şi modernizarea profundă în toate sferele vieţii sociale, de dezvoltarea agriculturii şi a transporturilor, înmulţirea surselor de poluare şi sporirea gradului de nocivitate şi persistenţă a acestora.

Importanţa deosebită ce se acordă soluţionării problemelor de mediu a impus o legislaţie distinctă care treptat s-a constituit într-un subsistem juridic propriu, pentru desemnarea căruia, în literatura de specialitate se folosesc diferite denumiri ca: „dreptul mediului înconjurător", „dreptul protecţiei naturii şi mediului", „dreptul ecologic", „dreptul ambiental", „dreptul mediului", etc.

1.2.2. Obiectul dreptului mediului

Ca ramură distinctă a sistemului de drept, dreptul mediului reglementează acele relaţii sociale care iau naştere în procesul de protecţie, conservare şi dezvoltare a calităţilor naturale ale mediului.

Specificul obiectului reglementării juridice constă în legătura directă a relaţiilor sociale reglementate de normele dreptului mediului cu protectia mediului, care este o activitate umană conştientă, fundamentată ştiinţific, îndreptată spre realizarea unui scop concret, constând în prevenirea şi combaterea poluării şi menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.

1.2.3. Metoda de reglementare

Metoda de reglementare în dreptul mediului constă în poziţia sau atitudinea pe care statul o alege pentru reglementarea relaţiilor sociale de mediu. Relaţiile sociale privind protecţia şi dezvoltarea mediului sunt reglementate prin norme imperative, obligatorii, de la care nu se poate deroga. Caracterul imperativ vizează toate normele, atât cele preventive şi defensive, cât şi cele represive şi reparatorii care reglementează raporturile juridice de mediu.

Statul intervine în mod autoritar şi direct în reglementarea juridică a raporturilor sociale de mediu datorită faptului ca protectia şi dezvoltarea mediului reprezintă o problemă de interes naţional.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71
Dreptul Mediului - Pagina 72
Dreptul Mediului - Pagina 73
Dreptul Mediului - Pagina 74
Dreptul Mediului - Pagina 75
Dreptul Mediului - Pagina 76
Dreptul Mediului - Pagina 77
Dreptul Mediului - Pagina 78
Dreptul Mediului - Pagina 79
Dreptul Mediului - Pagina 80
Dreptul Mediului - Pagina 81
Dreptul Mediului - Pagina 82
Dreptul Mediului - Pagina 83
Dreptul Mediului - Pagina 84
Dreptul Mediului - Pagina 85
Dreptul Mediului - Pagina 86
Dreptul Mediului - Pagina 87
Dreptul Mediului - Pagina 88
Dreptul Mediului - Pagina 89
Dreptul Mediului - Pagina 90
Dreptul Mediului - Pagina 91
Dreptul Mediului - Pagina 92
Dreptul Mediului - Pagina 93
Dreptul Mediului - Pagina 94
Dreptul Mediului - Pagina 95
Dreptul Mediului - Pagina 96
Dreptul Mediului - Pagina 97
Dreptul Mediului - Pagina 98
Dreptul Mediului - Pagina 99
Dreptul Mediului - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania

MEMORIU JUSTIFICATIV Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea...

Proiectarea unei Statii de Epurare a Apelor Uzate de la SC Beyler SA Galati

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Dezvoltarea Durabila - Strategii - Politici de Mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Strategii si Politici de Mediu in Contextul Integrarii in UE - Studiu de Caz - Romania

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Tehnologii Inovative pentru Ecologizarea Transportului

Introducere Transporturile influenţează şi sunt influenţate de caracteristicile dezvoltării economice. Acestea traversează o perioadă de...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Surse de Apa și Criterii pentru Alegerea Lor

ARGUMENT Apa este foarte mult raspandita in natura, in toate trei straturile de agregare, sub forma de gaz sau vapori de apa - ceata, aburi si...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Ai nevoie de altceva?