Procedee și Echipamente de Epurare a Apei

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 58579
Mărime: 6.38MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morar Florica
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TG. MUREŞ FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

Introducere 4

Resursele de apã si necesarul de apã la nivel mondial si national 4

Domeniile de utilizare a apei 6

Capitolul 1. Epurarea apelor uzate orãsenesti 9

1.1. Evacuarea apelor uzate industriale în reteaua de canalizare orãseneascã 9

1.2. Caracteristicile apelor uzate 10

1.3. Determinãri specifice apelor uzate 16

Capitolul 2. Calitatea apei 20

2.1. Necesitatea protectiei calitãtii apelor 20

2.2. Clasificarea poluãrii apei 21

2.3. Surse de poluare a apei 22

2.4. Agentii poluanti ai apei 22

2.5. Urmãrile poluãrii apei 23

2.6. Obiectivele Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC) 23

2.7. Elemente de monitoring a calitãtii apelor 25

Capitolul 3. Metode de epurare a apelor industriale uzate 27

3.1. Sedimentarea particulelor greu solubile din apele industriale uzate 28

3.2. Neutralizarea apelor industriale uzate 29

3.3. Separarea particulelor solide prin centrifugarea apei uzate 30

3.4. Filtrarea apelor industriale uzate 31

3.5. Separarea particulelor în suspensie prin flotatie 32

3.6. Separarea unor substante prin extractie 34

3.7. Epurarea apelor industriale uzate prin adsorbtie 37

3.8. Epurarea apelor industriale uzate prin distilare 40

3.9. Epurarea apelor industriale uzate prin înghetare 40

3.10.Epurarea apelor industriale uzate prin spumare 41

3.11. Separarea poluantilor cu ajutorul membranelor 41

3.12. Epurarea apelor industriale uzate prin schimb ionic 45

3.13. Oxidarea si reducerea compusilor poluanti din apele industriale uzate 46

3.14. Retinerea substantelor poluante prin precipitare 48

3.15. Dezinfectia apelor industriale uzate 49

Capitolul 4. Elemente de bazã în proiectarea statiilor de epurare 51

4.1. Stabilirea debitelor apelor uzate 51

4.2. Organizarea statiilor de epurare 52

3

4.3. Sistemele de canalizare 53

4.4. Bazele teoretice ale proceselor de epurare a apelor uzate 54

4.5. Clasificarea procedeelor de epurare 56

4.6. Autoepurarea apelor 59

4.7. Evacuarea apelor uzate în emisari 60

CAPITOLUL 5. Epurarea mecanicã a apelor uzate 64

5.1. Constructia si functionarea grãtarelor 64

5.2. Constructia si functionarea sitelor 72

5.3. Constructia si functionarea separatoarelor de ulei 75

5.4. Separarea suspensiilor fine. 85

5.4. Sedimentarea nisipului din apele uzate 95

5.5. Constructia si functionarea decantoarelor primare 103

Capitolul 6. Epurarea biologicã a apelor uzate 119

6.1.Aspecte generale 119

6.2. Metabolismul bacterian 120

6.3. Procesele de dezasimilatie 121

6.4. Procesele de asimilatie 121

6.5. Biodegradabilitatea si tratabilitatea 121

6.6. Epurarea biologicã artificialã 122

6.7. Epurarea biologicã cu nãmol activ 123

6.8. Construirea si functionarea instalatiilor de epurare cu nãmol activ 124

6.9. Constructia si functionarea decantoarelor secundare 130

CAPITOLUL 7. Epurarea avansatã (tertiarã) a apelor uzate 132

7.1. Metode de eurare avansata. 133

7.2. Bazine cu nãmol activ si filtre biologice 138

7.3. Epurarea chimicã avansatã 140

Capitolul 8. Fiabilitatea echipamentelor si a proceselor de epurare a apelor 143

8.1. Notiuni generale privind fiabilitatea 143

8.2. Notiuni generale privind mentenabilitatea 144

8.3. Notiuni generale privind disponibilitatea 145

8.4. Tipuri de defecte ale instalatiilor de epurare 147

8.5. Fiabilitatea proceselor de epurare 148

Bibliografie 149

Extras din document

INTRODUCERE

Este cunoscut, din vechime, cã cei patru factori care stau la baza oricãrei forme de viatã, de activitate, pe Pãmânt, sunt apa, aerul, solul si focul. Se cunoaste, din istorie, cã primele asezãri umane au apãrut în apropierea cursurilor de apã; nici o activitate umanã nu este posibilã fãrã apã. În unele institutii care se ocupã cu gospodãrirea apelor se poate întâlni sintagma ”APA ESTE VIAtA”, care reprezintã, sintetic, importanta apei ca factor esential pentru om, ca parte a regnului animal si vegetal. În actualul stagiu de dezvoltare economico-socialã, caracterizat printr-o dinamicã fãrã precedent, pe de-o parte, si caracterul limitat al resurselor naturale, pe de altã parte, apa, una din cele mai importante resurse naturale, trebuie bine gospodãritã, pentru a preveni ”criza apei”, termen ce apare din ce în ce mai frecvent în prognozele unor organizatii internationale. Avertismentul oamenilor de stiintã despre o posibilã crizã a apei la nivel planetar, a determinat Organizatia Natiunilor Unite sã stabileascã ziua de 22 Martie drept ”Ziua Mondialã a Apei”, scopul fiind un plan de actiune la nivel individual, national, regional si international pentru utilizarea rationalã a apei. Grija pentru o gospodãrire rationalã a apelor se datoreazã caracteristicilor apei, ca resursã naturalã:

. resursele de apã au un caracter limitat; resursele de apã ale unui bazin hidrografic (sau ale unui regiuni, tãri) se refac periodic, dar ele nu pot creste în timp;

. resursele de apã au o distributie inegalã în timp si spatiu; ele sunt diferentiate fatã de distributia în timp si spatiu a cerintelor de apã;

. resursele de apã au posibilitãti limitate (din punct de vedere tehnico-economic) de a fi transferate între regiuni sau bazine hidrografice diferite;

. apele de suprafatã sunt puternic influentate de om, atât din punct de vedere cantitativ (captãri) cât si calitativ (evacuarea de ape uzate mai mult sau mai putin epurate);

. apa este o resursã reutilizabilã; aceeasi cantintitate de apã poate fi utilizatã -dacã din punct de vedere calitativ corespunde - de mai multi utilizatori, prin captãri si restitutii succesive;

. apa este un important factor de mediu; buna lui gospodãrire este o obligatie care derivã din cerintele decurgând din legislatia de protectia mediului.

RESURSELE DE APÃ sI NECESARUL DE APÃ LA NIVEL MONDIAL SI NAtIONAL

Desi suprafata pãmântului este acoperitã în proportie de peste 78 % cu apã, doar 2,5 % din aceastã apã poate fi consideratã ca fiind sursã pentru apã potabilã. Desigur, acum existã tehnologii pentru desalinizarea apelor din mãri si oceane, dar costurile operatiilor de desalinizare sunt ridicate si doar tãrile foarte bogate pot apela la aceastã tehnologie. Conform unui raport al Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilã al Natiunilor Unite, numai 0,007% din resursele totale de apã proaspatã ale Pãmântului sunt accesibile pentru necesitãtile umane. Rezervele de apã potabilã ale globului sunt localizate în:

. ghetari - 24 mln km3;

. lacuri si râuri cu apã dulce- 230 mln km3;

. atmosferã, 14 mln km3.

Din punct de vedere calitativ, din totalul hidrosferei, 97% este apã sãratã, iar diferenta se gãseste în ghetari, lacuri si fluvii, râuri, ape subterane si în atmosferã. Consumul de apã dã gradul de civilizatie al unei tãri. El variazã între 3 litri/om/zi în zonele aride ale Africii si 1054 litri/om/zi la New York.

Problema consumului de apã este foarte importantã: de exemplu dacã fiecare om ar consuma în medie 200 litri zilnic, în cursul unui an ar trebui ca înãltimea pânzei de apã sã scadã cu 0,64 mm. Din datele Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii cantitatea minimã de apã necesarã organismului uman este de 5 litri/ 24 ore, din care aproximativ 1,5-2 litri o reprezintã apa consumatã ca atare. La aceastã cantitate de apã, care acoperã nevoile pur fiziologice ale omului, se adaugã însã, cantitãti mult mai mari de apã utilizatã de om în diferite alte scopuri fie casnice, fie industriale. Astfel pentru nevoile individuale reprezentate de apa utilizatã pentru curãtenia corporalã, omul foloseste zilnic în medie 40 litri de apã, la care se adaugã nevoile gospodãresti de pregãtire a alimentelor, de întretinere a curãteniei locuintei si a îmbracãmintii, etc. La aceste utilizãri se adaugã acoperirea nevoilor industriale reprezentate de apa folositã ca materie primã, ca solvent sau ca separator pentru substante cu densitãti diferite, la spalarea unor produse sau purificarea altora, la spãlarea si întretinerea diverselor aparate si masini- unelte, la rãcirea unor medii de lucru etc. De asemenea apa este folositã pentru alimentarea si îngrijirea animalelor, a adãposturilor pentru animale, pentru irigatii, consumul fiind si în acest caz, semnificativ. O statisticã a O.N.U. aratã cã asistãm la o crestere a consumului de apã în lume, crestere care se produce în progresie geometricã si care a determinat ca în unele zone ale pãmântului sã se resimtã acut lipsa de apã. România este consideratã o tarã europeanã cu resurse de apã limitate; în regim natural, pot fi utilizate numai 5 miliarde m3/an. Resursele de apã posibil de a fi potabilizate in Romania, sunt constituite din:

. râuri interioare;

. lacuri naturale sau artificiale;

. fluviul Dunarea (apele Mãrii Negre nu sunt luate în considerare datoritã dificultãtilor tehnice si economice ale proceselor de desalinizare);

. apele subterane.

Distributia resurselor de apã în interiorul tãrii este inegalã; în zona montanã, reprezentând 21% din suprafatã furnizeazã 6% din volumul mediu anual de apã, în timp ce zona de câmpie, care reprezintã cca.48% din suprafatã, contribuie numai cu 10% la debitul apelor de suprafatã. În acest fel se explicã importanta lacurilor de acumulare construite în zona superioarã a bazinelor hidrografice, pentru o gospodãrire cât mai rationalã a apelor. In figura 1 sunt prezentate consumurile de apã din România în perioada 2006-2009, tocmai pentru a ne face o imagine privind aceastã problemã.

Preview document

Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 1
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 2
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 3
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 4
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 5
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 6
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 7
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 8
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 9
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 10
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 11
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 12
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 13
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 14
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 15
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 16
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 17
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 18
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 19
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 20
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 21
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 22
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 23
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 24
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 25
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 26
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 27
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 28
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 29
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 30
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 31
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 32
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 33
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 34
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 35
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 36
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 37
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 38
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 39
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 40
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 41
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 42
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 43
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 44
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 45
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 46
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 47
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 48
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 49
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 50
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 51
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 52
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 53
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 54
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 55
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 56
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 57
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 58
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 59
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 60
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 61
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 62
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 63
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 64
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 65
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 66
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 67
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 68
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 69
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 70
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 71
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 72
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 73
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 74
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 75
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 76
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 77
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 78
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 79
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 80
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 81
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 82
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 83
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 84
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 85
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 86
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 87
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 88
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 89
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 90
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 91
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 92
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 93
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 94
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 95
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 96
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 97
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 98
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 99
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 100
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 101
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 102
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 103
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 104
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 105
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 106
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 107
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 108
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 109
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 110
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 111
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 112
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 113
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 114
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 115
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 116
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 117
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 118
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 119
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 120
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 121
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 122
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 123
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 124
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 125
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 126
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 127
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 128
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 129
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 130
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 131
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 132
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 133
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 134
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 135
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 136
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 137
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 138
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 139
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 140
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 141
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 142
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 143
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 144
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 145
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 146
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 147
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 148
Procedee și Echipamente de Epurare a Apei - Pagina 149

Conținut arhivă zip

  • Procedee si Echipamente de Epurare a Apei.pdf

Alții au mai descărcat și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Tratarea și Epurarea Apelor Industriale

INTRODUCERE Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de...

Tratarea Apei în Scopul Potabilizarii

TRATAREA APEI IN SCOPUL POTABILIZARII Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit. Aceste afirmatii nu sunt figuri de stil, ci citate...

Poluarea Atmosferică

MOTTO: “Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate.” (Constituţiea...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Controlul stării aerului atmosferic

1.1 Poluarea atmosferei Aerul atmosferic este unul dintre factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii, odată ajunşi în atmosferă, se...

Te-ar putea interesa și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Stația de epurarea Petrotel Lukoil SA

1.INTRODUCERE Mediul înconjurător este construit din totalitatea factorilor fizici, chimici și biotici, care prin condiționare reciprocă...

Reabilitarea și modenizarea stației de epurare Curtea de Argeș

INTRODUCERE: Protecţia resurselor de apă Resursele teoretice de apă ale ţării noastre, incluzând râurile interioare şi apele subterane...

Procese de epurare avansată utilizate pentru eliminarea poluanților organici persistenți din apele uzate

Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru om si pentru intregul regn vegetal si animal. Ea reprezinta viata, dar si calitatea vietii....

Procedee și Echipamente pentru Epurarea Apei

1. Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Posibilități de Reducere a Poluării și sau Minimizarea Deșeurilor în Epurarea în Bioreactoare de Tip Secvențial a Apelor Uzate

Posibilităţi de reducere a poluării şi /sau minimizarea deşeurilor în epurarea în bioreactoare de tip secvenţial a apelor uzate. SUMAR EXECUTIV...

Depozitarea controlată a deșeurilor și impactul aceteia asupra mediului

Introducere. Aspecte ale gestionării deșeurilor. Dezvoltarea durabilă reprezintă scopul politicilor şi strategiilor de dezvoltare economică şi...

Epurarea apelor uzate în industria sucului și a pastei de tomate

1.Introducere Pentru desfșurarea normală a activității zilnice și menținerea stării de sănătate, organismul are nevoie de o anumită cantitate de...

Ai nevoie de altceva?