Analiza Economică

Curs
7.3/10 (10 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 25498
Mărime: 459.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: mitea mihaela

Cuprins

CAPITOLUL I: Bazele teoretico- metodologice ale analizei economico-financiare

1.1. Definirea analizei economico-financiare

1.2. Tipuri de analize economico-financiare

1.3. Rolul analizei economico-financiare şi utilizatorii rezultatelor acessteia

1.3.1. Analiza în procesul de conducere

1.3.2. Utilizatorii informaţiilor furnizate de analiza economico-financiară

1.4. Conţinutul şi etapele procesului de analiză economico-financiară

1.5. Factorii care determină reultatele activităţii economico-financiare

CAPITOLUL II: Analiza eonomico-financiară, disciplină ştiinţifică

2.1. Obiectul analizei economico-financiare

2.2. Metodele utilizate în analiza economico-financiară

2.2.1. Metode ale analizei calitative

2.2.2. Metode ale analizei cantitative

2.3. Analiza diagnostic

2.3.1. Sistemul de indicatori

2.3.2. Corelaţii de echilibru şi eficienţă

CAPITOLUL III: Analiza activităţii întreprinderii

3.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi

3.2. Analiza activităţii pe baza indicatorilor valorici

3.3. Analiza raportului static şi a raportului dinamic dintre indicatorii valorici

3.3.1. Analiza raportului static

3.3.2. Analiza raportului dinamic

3.4. Analiza cifrei de afaceri

3.4.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

3.4.2. Analiza structurală a cifrei de afaceri

3.4.3. Analiza factorială a cifrei de afceri

3.4.4. Efectele modificării cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari

3.4.5. Analiza cotei de piaţă

3.5. Analiza valorii adăugate

3.5.1. Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate

3.5.2. Analiza factorială a valorii adăugate

3.5.3. Influenţele valorii adăugate asupra principalilor indicatori economico-financiari

3.6. Analiza producţiei fizice

3.6.1. Analiza realizării programului de fabricaţie pe sortimente

3.6.2. Analiza structurii producţiei

3.6.3. Analiza calităţii producţiei

3.6.4. Influenţa calităţii producţiei asupra unor indicatori financiari

3.6.5. Analiza producţiei în condiţii de STAS

CAPITOLUL IV: Analiza resurselor umane

4.1. Analiza cantitativă a forţei de muncă

4.2. Analiza structurii forţei de muncă

4.3. Analiza dinamicii forţei de muncă pe total şi pe categorii

4.4. Analiza mobilităţii şi stabilităţii forţei de muncă

4.5. Analiza calificării forţei de muncă

4.6. Analiza utilizării timpului de muncă

4.7. Analiza statică şi dinamică a timpului de muncă

4.8. Influenţa timpului de muncă asupra principalilor indicatori economico-financiari

4.9. Analiza productivităţii muncii

4.10. Analiza profitului pe salariat

CAPITOLUL V: Analiza dotării tehnico - materiale

5.1. Analiza volumului şi dinamicii mijloacelor fixe

5.2. Analiza structurii mijloacelor fixe

5.3. Analiza utilizării potenţialului tehnic

5.4. Analiza stocurilor de materiale

CAPITOLUL VI: Analiza cheltuielilor

6.1. Concepte şi abordare sistemică

6.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale întreprinderii

6.3. Analiza eficienţei economice a cheltuielilor de exploatare

6.4. Analiza eficienţei cheltuielilor variabile

6.5. Analiza eficienţei cheltuielilor fixe

6.6. Analiza cheltuielilor materiale

6.7. Analiza cheltuielilor cu amortizarea

6.8. Analiza cheltuielior cu personalul

6.8.1. Analiza structurală şi factorială

6.8.2. Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul

6.9. Analiza cheltuielilor cu dobânzile bancare

6.10. Analiza costului pe produs

6.11. Analiza costului pe unitatea de produs

6.12. Influenţele exercitate de costul pe produs asupra principalilor indicatori economico-financiari

CAPITOLUL VII: Analiza performanţei întreprinderii pe baza rentabilităţii

7.1. Analiza structurală a rezultatelor financiare

7.2. Analiza factorială a profitului operaţional

7.3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri

7.4. Analiza ratelor de rentabilitate

7.5. Analiza pragului de rentabilitate pe produs

7.6. Analiza pragului de rentabilitate la nivelul întreprinderii

7.7. Analiza riscului de exploatare şi al riscului financiar al firmei

CAPITOLUL VIII: Analiza situaţiei patrimonial-financiare

8.1. Bilanţul patrimonial, suport al analizei financiare

8.2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii

8.2.1. Analiza structurii activului

8.2.2. Analiza structurii surselor de finanţare

8.3. Analiza patrimoniului net al întreprinderii

8.4. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă

8.5. Analiza echilibrului financiar

8.6. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii

8.7. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor

Extras din document

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

În spaţiul socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară. Toate acestea îşi găsesc reflectarea în eficienţa activităţilor care are la bază determinări cantitative şi calitative ale factorilor de producţie, randamente maxime ale utilizării acestora.

ÎNTREPRINDEREA reprezintă o entitate socio-economică de sine stătătoare cu o structură proprie, delimitată în timp şi spaţiu, astfel încît, partenerii săi sînt consideraţi ca făcînd parte din interiorul său, iar alţii din exteriorul său

Pentru a fi fiabile şi pentru a putea desfăşura o activitate continuă în mediul lor instituţional, întreprinderile intră în relaţii de intercondiţionare cu factorii existenţi în mediul lor ambiant, fiind susţinute în demersul economic de clienţi, furnizori, forţă de muncă, bănci, instituţii guvernamentale şi bugetare, cu intenţia declarată să demonstreze că sînt capabile să desfăşoare o activitate eficientă.

ANALIZA reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg (obiect, fenomen sau proces) în elementele sale componente, procedînd la identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care i-au generat şi respectiv, influenţat

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vederea formulării unor aprecieri permanente, referitoare la situaţia economico-financiară a unui agent economic, identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat, precum şi a rezultatelor interne de îmbunătăţire a acesteia din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

Complexitatea studierii relaţiilor cauză-efect este amplificată în condiţiile analizei fenomenelor economice, ca urmare a caracterului deosebit de complex al acestor fenomene. Caracterul complex al analizei cauzale derivă din: a)-acelaşi efect poate fi produs de cauze diferite;

b) - efecte diferite se pot combina dînd o rezultantă a complexului de activităţi sau forţe;

c) - complexitatea şi intensitatea cauzei pot determina nu numai intensitatea fenomenului dat, ci şi calitatea lui;

d) - în fenomenul analizat pot apărea însuşiri pe care nu le avusese nici un element al fenomenului;

e) - în realitatea obiectivă, însuşirile esenţiale se amestecă cu cele neesenţiale, secundare sau întîmplătoare.

Drumul pe care îl parcurge analiza reprezintă inversul evoluţiei reale a fenomenului. Analiza porneşte de la rezultatele procesului încheiat către elemente şi factori. Analiza unei activităţi, din punct de vedere economic, înseamnă cercetarea cheltuielilor de muncă socială ce sînt efectuate pentru acea activitate, în raport cu rezultatele (efectele) ce se obţin.

Esenţialul în analiza economică îl constituie sesizarea relaţiilor cauză-efect, fie prin intermediul relaţiilor structurale (inclusiv funcţionale), fie prin intermediul relaţiilor factoriale. Determinativul „economică” fixează caracterul analizei, care poate avea ca obiect nu numai o activitate economică, ci şi una tehnică, ştiinţifică, socială, culturală, administrativă.

Analiza poate fi definită, în funcţie de caracterul ei, ca : analiză economică, analiză contabilă, analiză statistică, analiză dinamică, sau în funcţie de obiectul ei : analiza activităţii economice a unei întreprinderi, analiza productivităţii muncii, analiza folosirii capacităţilor de producţie, analiza rentabilităţii.

1.2 TIPURI DE ANALIZE ECONOMICO-FINANCIARE

Pentru definirea tipurilor de analiză trebuie să se ţină seama de mai multe criterii, printre care, un loc important îl au : nivelul la care se face analiza, organul şi sursele informaţionale folosite, scopul, obiectul şi intervalul de timp în care sunt studiate fenomenele şi procesele economice.

Diversitatea activităţilor desfăşurate de către o întreprindere şi varietatea situaţiilor întîlnite privind conţinutul, nivelul şi caracteristicile performanţelor economico-financiare ale acesteia, reclamă necesitatea utilizării mai multor tipuri de analiză, care pot fi structurate după mai multe criterii :

A. În funcţie de raportul dintre momentul în care se efectuează analiza şi momentul desfăşurării fenomenului

1. Analiza post-factum (post-operativă sau analiza realizării obiectivelor):

= constituie un element de supraveghere şi reglare a modului de funcţiune a unei întreprinderi;

= presupune cercetarea rezultatelor economice potrivit relaţiilor cauzal-funcţionale, ea dovedindu-şi utilitatea în activitatea practică a întreprinderii, prin aceea că furnizează informaţii privind gradul de realizare a obiectivelor programate, respectiv încadrarea sau neîncadrarea rezultatului obţinut în limitele estimate, ca fiind normale;

= se bazează pe valori certe (cunoscute);

= presupune cercetarea unor fenomene încheiate, a modului de realizare a unor obiective pe baza descompunerii în elemente şi a stabilirii factorilor;

= priveşte trecutul şi prezentul; dacă separăm prezentul de trecut, se mai poate crea o categorie a analizei şi anume, analiza concomitentă sau curentă, care se desfăşoară concomitent cu desfăşurarea fenomenului;

= ca tip de analiză post-factum, care se poate îmbina şi cu analiza prospectivă, se întîlneşte ANALIZA-DIAGNOSTIC prin care se obţin aprecieri asupra ansamblului unei întreprinderi, asupra unei subdiviziuni organizatorice sau asupra unei probleme ;

Aprecierea în sine nu poate fi considerată ca fiind şi suficientă, dacă nu sunt luate în considerare şi măsurile menite a contribui la remedierea unor situaţii nefavorabile pentru întreprindere.

2. Analiza previzională:

= presupune determinarea evoluţiei viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor (a relaţiilor de cauzalitate), a acţiunilor în perspectivă, inclusiv în luarea în considerare şi a altor factori decît cei cunoscuţi;

= constituie o etapă premergătoare în elaborarea strategiei activităţii economico-financiare a întreprinderii;

= este utilizată de către centrele de decizie pentru stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse în perioada viitoare;

= se bazează pe valori incerte (presupuse).

În condiţiile economiei de piaţă, angajarea unei investiţii solicită în mod obligatoriu, elaborarea de scenarii prin care se prefigurează rezultatele viitoare ale realizării acesteia.

Preview document

Analiza Economică - Pagina 1
Analiza Economică - Pagina 2
Analiza Economică - Pagina 3
Analiza Economică - Pagina 4
Analiza Economică - Pagina 5
Analiza Economică - Pagina 6
Analiza Economică - Pagina 7
Analiza Economică - Pagina 8
Analiza Economică - Pagina 9
Analiza Economică - Pagina 10
Analiza Economică - Pagina 11
Analiza Economică - Pagina 12
Analiza Economică - Pagina 13
Analiza Economică - Pagina 14
Analiza Economică - Pagina 15
Analiza Economică - Pagina 16
Analiza Economică - Pagina 17
Analiza Economică - Pagina 18
Analiza Economică - Pagina 19
Analiza Economică - Pagina 20
Analiza Economică - Pagina 21
Analiza Economică - Pagina 22
Analiza Economică - Pagina 23
Analiza Economică - Pagina 24
Analiza Economică - Pagina 25
Analiza Economică - Pagina 26
Analiza Economică - Pagina 27
Analiza Economică - Pagina 28
Analiza Economică - Pagina 29
Analiza Economică - Pagina 30
Analiza Economică - Pagina 31
Analiza Economică - Pagina 32
Analiza Economică - Pagina 33
Analiza Economică - Pagina 34
Analiza Economică - Pagina 35
Analiza Economică - Pagina 36
Analiza Economică - Pagina 37
Analiza Economică - Pagina 38
Analiza Economică - Pagina 39
Analiza Economică - Pagina 40
Analiza Economică - Pagina 41
Analiza Economică - Pagina 42
Analiza Economică - Pagina 43
Analiza Economică - Pagina 44
Analiza Economică - Pagina 45
Analiza Economică - Pagina 46
Analiza Economică - Pagina 47
Analiza Economică - Pagina 48
Analiza Economică - Pagina 49
Analiza Economică - Pagina 50
Analiza Economică - Pagina 51
Analiza Economică - Pagina 52
Analiza Economică - Pagina 53
Analiza Economică - Pagina 54
Analiza Economică - Pagina 55
Analiza Economică - Pagina 56
Analiza Economică - Pagina 57
Analiza Economică - Pagina 58
Analiza Economică - Pagina 59
Analiza Economică - Pagina 60
Analiza Economică - Pagina 61
Analiza Economică - Pagina 62
Analiza Economică - Pagina 63
Analiza Economică - Pagina 64
Analiza Economică - Pagina 65
Analiza Economică - Pagina 66
Analiza Economică - Pagina 67
Analiza Economică - Pagina 68
Analiza Economică - Pagina 69
Analiza Economică - Pagina 70
Analiza Economică - Pagina 71
Analiza Economică - Pagina 72
Analiza Economică - Pagina 73
Analiza Economică - Pagina 74
Analiza Economică - Pagina 75
Analiza Economică - Pagina 76
Analiza Economică - Pagina 77
Analiza Economică - Pagina 78
Analiza Economică - Pagina 79
Analiza Economică - Pagina 80
Analiza Economică - Pagina 81
Analiza Economică - Pagina 82
Analiza Economică - Pagina 83
Analiza Economică - Pagina 84
Analiza Economică - Pagina 85
Analiza Economică - Pagina 86
Analiza Economică - Pagina 87
Analiza Economică - Pagina 88
Analiza Economică - Pagina 89
Analiza Economică - Pagina 90
Analiza Economică - Pagina 91
Analiza Economică - Pagina 92
Analiza Economică - Pagina 93
Analiza Economică - Pagina 94
Analiza Economică - Pagina 95
Analiza Economică - Pagina 96
Analiza Economică - Pagina 97
Analiza Economică - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Analiza Situatiei Economico-Financiare SC Salajeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Tendințe în Managementul Financiar

Introducere Managementul este unul din factorii esentiali care explica de ce o tara este bogata sau saraca. Managementul este o arta si nu una...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Analiza economico-financiară S.C. Albalact S.R.L.

1.1 Scurt istoric, descrierea succintă a firmei și a sectorului de care aparține S.C. ALBALACT S.R.L1.a fost înființată în anul 1971, iar în 1990 a...

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII DISCOVERY SRL Societatea Comercială poartă denumirea ,, DISCOVERY S.R.L.,, şi...

Analiza Productivității Muncii și Căi de Creștere a Acesteia

Introducere Mediul economic din România se află sub influenţa unei competiţii din ce în ce mai crescute ca rezultat al procesului de globalizare...

Te-ar putea interesa și

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se...

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Implicarea agenției de publicitate în crearea și transmiterea mesajului publicitar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca temă un domeniu vast şi extrem de interesant, aflat în deplină dezvoltare: implicarea agenţiei de publicitate...

Analiza Economică

INTRODUCERE Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui...

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo

CAPITOLUL I. Noțiuni generale. Rentabilitate economică Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în mod deosebit...

Ai nevoie de altceva?